European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”


НЕ 2.1 Історико-географічний аналіз взаємодії суспільства і природи в Україні за привласнюючого господарстважүктеу 4.95 Mb.
бет13/20
Дата21.04.2019
өлшемі4.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

НЕ 2.1 Історико-географічний аналіз взаємодії суспільства і природи в Україні за привласнюючого господарства.


Заселення території України в палеолітичну добу. Особливості заселення та освоєння території України в мезоліті

НЕ 2.2 Географічні особливості заселення й освоєння території України від початків відтворюючого господарства і до бронзової доби.

Заселення і господарська спеціалізація території України за неолітичної доби. Заселення і господарська спеціалізація території України за енеоліту. Освоєння території України та її господарський розвиток за доби бронзи.НЕ 2.3. Історична географія України від перед скіфського часу і до періоду Русі-України.

Заселення і господарський розвиток території України в залізну добу (І тис. до н. е.). Особливості заселення та освоєння території України в І-VІ ст. н. е. Географічні передумови та особливості формування державного утворення українців – Київської Русі. Географічне положення і розвиток давньоруських державних утворень – Київської Русі, Галицького князівства, Галицько-Волинської держави.НЕ 2.4. Історична географія України у ХІV-ХХ століттях.

Удільні князівства на українських землях в ХІV-ХV ст. Польський аміністративно-територіальний устрій на українських землях в ХV-ХVІІІ ст. Землі Закарпаття, Буковини та Півдня України у ХІV-ХVІ ст. Географічне положення та розвиток козацько-гетьманської держави. Географічне положення і розвиток Української держави 1917-20 рр. Повоєнний адміністративний поділ Західних земель України. Розподіл українських земель у межах СРСР в 1928-38 рр.. Зміни в 1939-40 рр. Територія України після 2-ої світової війни.


ЗМ. 3. Етноси в Україні, територіальні та часові особливості їхнього поширення

НЕ 3.1. Поняття про етнос та етнічні процеси.

Етнос, ієрархія етнічних спільностей. Етнічні процеси та взаємовідносини між етносами. Взаємовідносини етносів і ландшафтів, роль ландшафтів у виникненні етнічних спільностей. Вік етносу, параметризація етнічної історії.НЕ 3.1.1. Класифікація етносів.

Класифікація за географічним принципом;. Класифікація за подібністю мови (лінгвістична). Господарсько-культурна класифікація. Інші способи класифікації етносів.НЕ 3.2. Етногенез українського народу.

Питання витоків (джерел) словянсько-української прабатьківщини. Загальний огляд проблеми походження українців. Словянсько-українська етнічність археологічних культур та початок розвитку українського етносу. Пстава сучасної української нації (фаза підйому, акматична фаза, фаза надламу).НЕ 3.2.1 Етнорегіональні особливості України.

Історико-етнографічне районування України. Іторико-географічне районування України. Енографічні групи українців.НЕ 3.3 Етнічний склад населення України: походження на території держави національних меншин та їхнє географічне поширення.

Народи індоєвропейської лінгвістичної сімї. Народи уральської лінгвістичної сімї. Народи алтайської лінгвістичної сімї.НЕ 3.3.1 Проблеми історико-географічних досліджень в Україні.

Історико-географічна вивченість території. Інформаційна забезпеченість історико-географічних досліджень. Основні завдання історичної географії України.


ІІІ. Література до дисципліни

 1. Винокур І. С., Телєгін Д.Я.. Археологія України: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 480 с.

 2. Воропай Л.І. Досвід проведення історико-географічних досліджень // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 16-21.

 3. Гольденберг Л.А. Развитие отечественной исторической картографии // Вопросы истории. – 1974. – № 7. – С. 33-48.

 4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 528 с.

 5. Гуржій І.О., Молодчиков О.В. Стан і завдання історико-географічних досліджень на Україні // Український історико-географічний збірник. – К.: Наук. думка, 1971. – Вип. 1. – С. 3-33.

 6. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: Видавнич. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

 7. Жекулин В.С. Историческая география ландшафтов. – Новгород, 1972. – 232 с.

 8. Жекулин В.С. Историческая география: Предмет и методы. – Л.: Наука, 1982. – 224 с.

 9. Иофа Л.Е. О значении исторической географии // География и хозяйство. – М., 1961. – Сб. 11. – С. 96-102.

 10. Историческая география и проблемы географического прогнози­рования / Сост. Воропай Л.И. – Черновцы, 1976. – 69 с.

 11. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М.: Наука,1987. – 440 с.

 12. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

 13. Круль В.П. Історична географія Західної України: Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1999. – 46 с.

 14. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій / За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.

 15. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

 16. Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР. – К., 1965. – 136 с.

 17. Основи етнології: навч. посібник для викон. Практичних робіт / Укл. В.П. Круль. – Чернівці: Рута, 2006. – 144 с.

 18. Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1961. – 790 с.

 19. Петров В. Походження українського народу. – К.: МП „Фенікс”, 1992. – 192 с.

 20. Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Вища школа, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15.

 21. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України. – К.: Либідь, 1996. – 272 с.

 22. Пономарьов А. Українська етнографія. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

 23. Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство: теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування: Монографія. – К.: ВЦ „Київський університет”, 1998. – 146 с.

 24. Современная етнопсихология. Хрестоматия / под. общ. ред. А.Е. Тараса. – Мн: Харвест, 2003. – 168 с.

 25. Толочко П.П., Козак Д.Н., Моця О.П. та ін. Давня історія України. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.

 26. Трубчанінов С.В. Історична географія України – Кам’ян.-Подільський: Оіюм, 2003. – 168 с.

 27. Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. – К.: Наук. думка, 1990. – 560 с.

 28. Хоптяр Ю.А. Етнологія. – Кам.-Поділ.: ПП. Мошак М.І., 2005. – 144 с.

 29. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.

 30. Шаскольский И.П. Историческая география // Вспомогательные исторические дисциплины. – Л.: Наука, 1968. – Т.1. – С. 95-118.

 31. Юрій М.Ф. Етногенез та менталітет українського народу. – Чернівці, 1997. – 170 с.

 32. Юрій М.Ф. Етнологія: навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. – 360 с.

 33. Яцунский В.К. Историческая география. История её возникновения и развития в ХIV-XVIII веках. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 332 с.


ДИСЦИПЛІНА Основи викладання географії”


Кількість годин: 54 год. (2 кредити)

Форма контролю – залік


І. Пояснювальна записка

Метою вивчення курсу "Основи викладання географії в школі" є досконале оволодіння студентами різних методичних прийомів викладання географії, опанування наявної системи засобів навчання, отримання уявлення про особливості сучасних форм навчання, вміння творчо застосовувати передові педагогічні технології.

Завданнями дисципліни є навчити студентів планувати роботу вчителя географії, складати тематичні та поурочні плани— конспекти різних типів уроків (в т.ч. нестандартних, в різних класах);

визначати мету уроку, підбирати необхідне обладнання для проведення уроку з географії та позакласної роботи.

Належну увагу приділити формуванню навиків і вмінь роботи з картографічним матеріалом, підручником та додатковою літературою в процесі навчання географії. В процесі викладання географії в школі звернути увагу на патріотичне, екологічне та трудове виховання.
1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: знання про сутність основ викладання географії як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки вчителя; особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення даного курсу; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні географії; особливості та специфіку викладання окремих курсів географії; уміння підбирати на основі аналізу зміст уроку з географії, уточнювати його тип; здійснювати систему оцінювання знань, умінь та навичок учнів у процесі вивчення географії в школі.


ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)
ЗМ 1. Вступ. Методика викладання географії як наука.

НЕ 1.1. Методика викладання географії як наука. Історія розвитку шкільної географії та методики її викладання.

Вступ. Методика викладання шкільної географії як наука. Звязок методики викладання географії з іншими науками. Предмет, зміст, теоретичні основи, завдання методики викладання географії. Історія розвитку шкільної географії в Україні. Сучасна шкільна географія в зарубіжних країнах.Семінар 1. Методика викладання шкільної географії як наука

Методика викладання шкільної географії як наука. Зв'язок МВГ з іншими науками. Предмет, зміст, теоретичні основи, завдання методики викладання географії.НЕ 1.2. Основні принципи навчання географії в школі

Поняття про принципи навчання географії. Характеристика окремих принципів навчання .Практичне заняття 1. Ознайомлення з програмою курсу шкільної географії

Завдання, зміст та структура програм окремих курсів географії. Провести детальний аналіз одного з підручників географії для 5-10 класів. Визначити прийоми роботи з ілюстраціями, графіками.НЕ 1.3. Методи навчання географії в школі

Характеристика методів навчання на основі зовнішніх форм їх прояву. Характеристика методів навчання на основі їх внутрішньої психологічної дії. Робота з картографічним матеріалом, глобусом і контурними картами. Топографічний та географічний диктанти.

Інноваційні методи навчання. Компютерне навчання географії.

Семінарське заняття 2. Засоби навчання географії

Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання з географії. Особливості використання окремих засобів навчання на уроках.


ЗМ 2. Методичні особливості викладання окремих курсів географії в школі

НЕ 2.1. Форми організації навчально-виховного процесу з географії

Вимоги до уроку, як основної форми навчально-виховного процесу. Складання календарного плану роботи. Складання календарно-тематичних планів роботи вчителя. Підготовка вчителя до уроку та його планування. Типи уроків з географії та їх особливості. Методичні рекомендації щодо використання окремих структурних компонентів.Практичне заняття 2. Планування роботи вчителя географії

Складання календарного плану роботи. Складання календарно-тематичних планів роботи вчителя. Складання плану. проведення навчальної екскурсії з географії. Ведення щоденника під час екскурсії. Оформлення матеріалів з екскурсії.НЕ 2.2. Можливості навчально-методичного комлексу в курсах шкільної географії. Позакласна робота з географії.

Склад навчально-методичного комплексу з географії. Методика роботи зі складовими навчально-методичного комплексу. Цілі,методи, та форми позакласноїроботи з географії.НЕ 2.3. Особливості навчання та виховання учнів в курсах шкільної географії.

Топоніміка у вивченні географії. Виховання патріотизму та національної свідомості на уроках з географії. Екологічне виховання при вивченні географії.Семінарське заняття 3. Можливості навчально-методичного комплексу в курсах шкільної географії

Склад навчально-методичного комплексу з географії. Методика роботи зі складовими навчально-методичного комплексу. Цілі, методи, форми позакласної роботи з географії.НЕ 2.4. Методичні особливості вивчення окремих курсів географії в школі.

Природознавство (5 клас). Загальна географія (6 клас). Географія материків та океанів (7 клас). Географія України (8-9 клас). Економічна та соціальна географія світу (10 клас). Географія в опорнихсхемах та картосхемах.Семінарське заняття 4. Особливості навчання та виховання учнів в курсах шкільної геогрфії

Виховання патріотизму та національної свідомості на уроках з географії. Екологічне виховання при вивченні географії. Топоніміка у вивченні географії.Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический слдоварь. – М : Мысль, 1983-415с.

 2. Васильчик В.Г. Кожен урок - незвичайний: Посібник для вчителя. -Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. - 196 с.

 3. Кобернік С.Г.,Коваленко Р.Р., Надтонка О.Д. Практикум з курсу „Економічна і соціальна географія світу". 10 клас. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 56 с.

 4. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально-методичний посібник. К.: Стафед - 2. 2000. - 320 с.

 5. Методика обучения географии в средней школе: Под.ред. Л.М. Панчешниковой. - М.: Просвещение, 1983. - 320 с.ДИСЦИПЛІНА «ГЕОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ»
Кількість годин: 54 год. (2 кредити)

Форма контролю – екзамен


Мета викладання дисципліни: розглянути сутність прогнозу та прогнозування зміни навколишнього осередку, різноманітні аспекти і підходи до прогнозування сучасних географічних, еколого-географічних та прогнозно-інформаційних систем і їх компонентів. Вивчити основні методи суспільно-географічного прогнозування.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знання про суиність прогнозування; познайомитись з системою, принципами та значенням прогнозування; розглянути концепції майбутнього людства; охарактеризувати кризи і антикризові технології в контексті суспільного прогнозування; розглянути теоретико-методологічні підходи географічного прогнозування; оволодіти методичними засадами прогнозування зміни навколишнього середовища; навчитись застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»

НЕ 1.1. Прогнозування зміни навколишнього осередку.

Розробка питань прогнозування в країнах світу. Основні напрями географічного прогнозування. Ситуаційні прогнози. Комплексний еколого-географічний прогноз. Складання прогноз – заключення.НЕ 1.2. Загальні особливості прогностичного аналізу природного осередку.

Прогноз та прогнозування. Комплексний фізико-географічний прогноз. Основні види географічного прогнозу. Достовірність та верифікація географічного прогнозу.

НЕ 1.3. Геоінформаційний проноз як метод сучасної оцінки природних умов.

Прогностика. Геоінформаційний прогноз. Відмінності між географічним, геоекологічним та геоінформаційним прогнозами. Геоінформаційно – прогностична система. Числовий ряд.

НЕ 1.4. Екологічне прогнозування: структура. Форми та методи.

Екологічне прогнозування, складові екологічного прогнозування. Роль інформаційних ресурсів при проведенні екологічного прогнозування. Роль людини при проведенні екологічного прогнозування.

НЕ 1.5. Прогнозування розвитку глобальних явищ сучасності.

Протиріччя в екосистемі ″Людина – суспільство – природа ″. Глобальне моделювання світової економіки. Поновлювальні природні ресурси і екологія. Проблеми боротьби з опустелюванням і збезлісенням.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

НЕ 2.1. Прогнозування стану навколишнього середовища

Базові методики прогнозування стану довкілля. Прогнозування якості довкілля. Класифікація прогнозів та методів прогнозування. Метеорологічні та гідрологічні прогнози.

НЕ 2.2. Дефініції прогнозування природно-господарських комплексів

Основні та оптимальні виразники прогнозування. Структурні рівні прогнозування. ″Навколишній осередок″. Прогнозування при вивченні питань використання при вивченні природних умов та ресурсів.

НЕ 2.3. Передпрогнозна еколого-географічна орієнтація на використання природних умов та ресурсів.

Вплив галузей народного господарства на навколишне середовище. Основні забруднювачі навколишнього середовища. зміни природних умов. Еколого – гігієнічна оцінка техногенно перевантажених територій. Оптимальна норма викидів.

НЕ 2.4. Використання моделі авторегресії для прогнозування природних процесів по рядах спостереження.

Ряди спостереження. Математичні прийоми при проведенні прогнозної оцінки зміни природних умов. Модлювання.

НЕ 2.5.Історія і стан прогнозування на сучасному етапі.

Прогнозування в СРСР. Поточний стан прогнозування в Україні.

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:


    1. Ананичев К.В. Проблемы окружающей среди, енергии и природних ресурсов. Международний аспект. М.: Прогресс, 1974

    2. Бережних Т.В., Хам′янова Н.В. Свойства группирования серий лет повышения и понижения гидрометеоелементов и его прогнозное значение. Модели природной систем. Новосибирск: Наука. 1978.

    3. Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р., Палій П.Б, Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

    4. Бокс Дж. Джекинс Г. Анализ временних рядов, прогноз и управление. Вып. 1. М.: Мир, 1974.

    5. Вешнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. М.: Наука, 1977.

    6. Емельянов А.Г. Комплексное физико-географическое прогнозирование изменений природы. – Калинин, - 1980.

    7. Емельянов А.Г. Теоретические основы комплексного физико-географического районирования. – 1982.

    8. Звонкова Т.В. Геграфическое прогнозирование. М,: Высшая школа, 1987.

    9. Кілінська К.Й. Деякі особливості прогнозного аналізу ґрунтового покриву (на прикладі території Карпато - Подільського регіону ), Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.. 138. Географія, 2002.

    10. Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. Навч –метод. Посібник. Чернівці: „Рута”, 2003.

    11. Преображенский В.С. Географическое прогнозирование и прогноз факторов порождающих природоохранние проблемы.- Региональний географический прогноз – управление природопользованием. Наука, М.: 1989.

    12. Прогноз географічний. – Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія, 1993, т.3.

.

Вибіркові навчальні дисципліниЦикл дисциплін самостійного вибору ВУЗу
ДИСЦИПЛІНА «Географія будівельної індустрії України»
Кількість годин: 108 год. (3 кредити)

Форма контролю – залік


Мета курсу: сформувати у студентів теоретико-методологічні поняття про будівельну індустрію, як галузь господарства і географічної науки. Засвоїти методичні підходи до економіко-географічних досліджень будівельно-індустріальних комплексів.
Основні завдання: вивчити теоретичні положення розвитку і формування будівельної індустрії як галузі географічної науки, природні та соціально-економічні чинники розвитку цієї галузі. Вивчити структурну організацію будівельної індустрії на прикладі території України.
Методика викладання та методи навчання: У процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики та методи навчання, зокрема, лекції (вступні, тематичні, підсумкові), модульні контрольні роботи, консультації (індивідуальні, групові, колективні).
Оцінювання.

У процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю (опрацювання і аналіз наукових статей, присвячених проблемам курсу; складання тестових завдань; проведення поточного модульного і підсумкового тестового контролю), а також здійснюється підсумковий контроль у формі письмового екзамену.ЗМ 1. Науково-теоретичні основи вивчення географії будівельної індустрії. Географічні дослідження будівельної індустрії в Україні і зарубіжних країнах. Науково-теоретичні основи вивчення географії будівельної індустрії. Географічні основи формування мінерально-сировинної, промислово-матеріальної і матеріально-технічної баз будівельної індустрії. Сучасне поняття процесу будівництва. Географічні особливості продукції будівництва. Географія мінеральних ресурсів будівельної індустрії.
ЗМ2. Структурна організація будівельно-індустріальних комплексів. Роль інвестицій споживацького чинника в розвитку будівельної індустрії. Умови та чинники розвитку будівельно-індустріального комплексу України. Географічні основи спеціалізації, концентрації, кооперування та комбінування в будівельній індустрії. Виробничо-галузева база будівельної індустрії України. Структурна організація будівельної індустрії. Проблеми розвитку будівельної індустрії України та шляхи їх розв’язання. Сировинна база будівельної індустрії України. Проблеми охорони природи і будівництво. Будівельна індустрія України та проблеми розвитку національної економіки.
У процесі вивчення дисципліни студент зобов'язаний навчитися орієнтуватись в теоретичних та практичних питаннях географії будівельної індустрії; вміти давати економіко-географічну характеристику основним компонентам природних ресурсів, економіко-географічну характеристику галузевій структурі та окремим галузям будівельної індустрії.
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Алымов A.M. Минеральные ресурсы Украины и проблемы комплексного их исполь­зования. – К.: Наук. думка, 1987. – 187 с.

 2. Бурка В. Особливості формування мінерально-сировинних ресурсів промисловості будівельних матеріалів України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 120: Географія. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 96-100.

 3. Бурка В. Вплив рельєфу на освоєння території України будівельною індустрією // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 167: Географія. – Чернівці: Рута 2003. – С. 171-176.

 4. Бурка Й., Бурка В. Основні напрями та проблеми розвитку географії будівельної індустрії в Україні. Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць: у 4 т. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т.3. – С.71 – 73.

 5. Бурка Й.А. Територіальна структура будівельної індустрії України // Науковий вісник Чернівецького університету: Вип. 49. Географія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 107 – 111.

 6. Бурка Й.А., Бурка В.Й. Мінерально-сировинна база промисловості будівельних матеріалів України. Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. - Чернівці: Рута, 2000. – С. 92-95.

 7. Бурка Й.А. Географія будівельної індустрії України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 100 с.

 8. Бурка Й. Основи географії будівельної індустрії України. – Чернівці: Рута, 2001. – 175 с.

 9. Давиденко О.П. Розвиток і розміщення основних галузей промисловості будівельних матеріалів Української РСР. – К.: Наук. думка, 1972. – 220 с.

 10. Іщук С.І. Промислові комплекси України. Наукові основи територіальної організації: Навч. посібник. – К.: Вид-во Паливода А.В., 2003. – 248 с.

 11. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: У 3 ч.: Підручник. – К.: ВД "К.-М. Академія"; Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 12. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. посібник. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.Каталог: res -> geo -> infpack
geo -> Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр 06010108
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет