European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”


Бедрiй Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та iн. Охорона працi:Навчальний посiбник. - Львiв: ПТВФ «Афiша», 1997. 258 сжүктеу 4.95 Mb.
бет18/20
Дата21.04.2019
өлшемі4.95 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Бедрiй Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та iн. Охорона працi:Навчальний посiбник. - Львiв: ПТВФ «Афiша», 1997. 258 с.

 • Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.-Вид.3-є, переробл. доп. – Львів: УАД, 2006.-336 с.


 • Катренко Л.А., Пiстун I.П. Охорона працi в галузi освiти: Навчальний посiбник. - Суми: Унiверситетська книга, 2001. - 339 с.

 • Даценко І.І., Габович Р.Д. Профiлактична медицина. Загальна гігієна з основами екологiї. - К.: Здоров’я, 1999. - 694 с.

 • Геренчук К.., Раковська Е.М., Топчiєв О.Г. Польовi географiчнi дослiдження. - К., 1975.

 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдiяльностi географа з основами професiйної пiдготовки. - Кив, 1998. - 126 с.

 • Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. - К: Вища шк., 1994. - 191 с.

 • Крачило М.П. Органiзацiя роботи з географiчного краєзнавства i туризму.- Київ: УМКВО, 1988. - 200 с.

 • Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.  Дисципліна «ГЕОГРАФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА»
  Кількість годин: 90 год. (3 кредити)

  Форма контролю – залік


  І. Пояснювальна записка.
  Мета навчальної дисципліни – закласти основи з теорії та практики сучасних економічних і соціальних процесів, показати об’єктивну необхідність змін в географії людської діяльності.

  У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  Знати:


  • основні концепції географії людської діяльності;

  • теоретичні основи геоекономіки;

  • залежність форм розвитку сучасних геополітичних процесів від стану та еволюції продуктивних сил ті інших рушійних факторів;

  • можливості практичного використання основних елементів сучасних тенденцій географії людської діяльності;

  • основи інформатизації управлінських процесів, моделювання виробничо-господарських ситуацій, оптимізації організаційних структур;

  • зміст основних невизначених явищ у географії людської діяльності;

  • особливості багатомірних комунікаційних просторів;

  • правила орієнтації у нових явищах економічної та соціальної географії.

  Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

  Змістовний модуль 1.

  Сучасні геоекономічні та геополітичні процеси.

  НЕ 1.1. Теоретичні основи геоекономіки. Багатомірний комунікаційний простір. Рубіжна енергетика. Геокономічна рента. Геоекономічна стратегія. Протекціонізм і торгові війни.

  Геоекономічні стратегії 20-го сторіччя. Зарубіжні моделі економічного „чуда”. Ринковий фундаменталізм. Глобальна економіка. Світовий економічний порядок. Глобалізація економіки. Етнізація і криміналізація економіки.

  НЕ 1.2. Геоекономічні полюси. Сполучені Штати Америки. Об’єднана Європа. Азіатсько-тихоокеанський регіон. Відроджений Китай. Великі комунікації землі. Великий шовковий шлях. Транссибірська магістраль.

  Змістовний модуль 2.

  Нові виміри географії людської діяльності.


  НЕ 2.1. Лібералізація міжнародних економічних відносин. Вільні економічні зони. Основні функціональні типи. Преференційна регіональна модель. Плацдарми конвергенції систем. Технополіси. Зосередження інтелекту і капіталу. Плацдарми високих технологій.


  НЕ 2.2. Географічні аспекти інформатизації. Всесвітня інформаційна магістраль. Новий інформаційний порядок. Фундамент геополітики майбутнього. Найбільш велика революція.

  НЕ 2.3. Перспективні тенденції географії людської діяльності. Невдачі в геоекономічних війнах. Природа поразок. Розколотий простір Росії. Втрата морської могутності. Великі економічні пустелі. Економічне майбутнє Арктики. Геоекономічний прогноз. Комунікаційний міст Захід-Схід. Східна Європа. Чорноморський регіон і Каспій. Кавказ і центральна Азія. Наступ Китаю.


  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

  1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.

  2. Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик. – К., 2003. – 320 с.

  3. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні мехенізми. – Тернопіль: Лілея, 2001. – 292 с.

  4. Аниськин Б. Высший менеджмент для руководителя. – М.: инфра-М, 2000. – 136 с.

  5. Бажин И. Информационные системы менеджмента. – М.: ГУ ВЗШ, 2000. – 688 с.

  6. Большаков Аю Менеджмент. – Питер: СПб, 2000. – 160 с.

  7. Бухалков М. Внутрифирменное планирование. – М., 2000. – 392 с.

  8. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М., 2001. – 283 с.

  9. Весни В. Основи менеджмента. – М.: Триада, 2004. – 384 с.

  10. Виханский О. Менеджмент. – М.: Гардерика, 2000. – 528 с.

  11. Герасимчук В. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНТЕУ, 2000. – 360 с.

  12. Герчикова И. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, 2003. – 311 с.

  13. Глухов В. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Спецлетиратура, 2000. – 700 с.

  14. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с.

  15. Зихард В. Руководитель без конфликтов. – М.: Экономика, 1990. – 412 с.

  16. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

  17. Іванова І. Менеджмент підприємства. – К.: Нац. торг. ек. ун-т., 2001. – 247 с.

  18. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.

  19. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

  20. Кисельов А. Теорія і практика сучасного бізнесу. – К: Лібра, 1995. – 337 с.

  21. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.  Дисципліна «Економічна і соціальна екологія»
  Кількість годин: 81 год.(2,5 кредити)

  Форма контролю – залік


  І. Пояснювальна записка

  1.1. Мета даного курсу - ознайомити студентів із структурою соціоекології та її співвідношенням з іншими науками, в тому числі й економічною екологією; дискусійними поглядами різних авторів та основними методами досліджень, що використовуються в економічній і соціальній екології.

  1.2. Головні завдання курсу:

  - уміти на базі системного підходу дати характеристику основних рангів соціоекосистем та навчити студентів здійснювати їх математико-картографічне моделювання;

  -знати головні концепції світового економічного розвитку та оцінити вплив на них екологічних чинників, основні важелі оптимізації природокористування у соціоекосистемах на базі їх оптимізації функціональної структури та оптимального функціонального зонування;

  - розуміти суть екологізації сучасного економічного розвитку суспільства і її основних чинників;

  - уміти здійснювати оптимізаційні заходи у локальних соціоекосистемах з метою економії водних ресурсів та запобігання забрудненню повітряного басейну.
  ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), література [ ]
  ЗМ 1. Соціальна екологія, її структура, предмет та об’єкт вивчення, історія становлення, методи досліджень.
  НЕ 1.1.Основні етапи взаємодії суспільства і природи в глобальному масштабі та причини виникнення соціоекології [1,2,5,8 ].Вступ. Становлення соціоекології як науки та причини її виникнення. Розвиток глобальної соціоекосистеми.

  НЕ 1.2. Системний підхід в соціоекології та основні типи соціоекосистем. [1,2,7,8].

  Витоки соціоекології як науки. Сучасне визначення соціоекології, прикладна і теоретична соціоекології. Системний підхід в соціоекології. Поняття соціоекосистеми. Типи соціоекосистем, їх структура, особливості формування і функціонування.

  НЕ 1.3. Формування соціоекології, її структура та зв’язки з іншими науками. [1,2,5,10]

  Структура соціоекології та її співвідношення з іншими науками. Особлива роль географічної науки у формуванні соціоекології. Геоекологія, предмет і об’єкт її вивчення. Співвідношення понять екосистема, геосистема, геоекосистема і соціоекосистема. Основні завдання геоекології.

  НЕ 1.4. Інженерна геологія та соціоекологічне право як спільні розділи соціоекології із геологією та юриспруденцією [1].

  Інженерна геологія, її предмет, об’єкт і методи вивчення та актуальні завдання. Роль інженерно-геологічних вишукувань та тематичних карт для цілей раціонального природокористування. Соціоекологічне право, його функції і завдання.  НЕ1.5. Співвідношення соціоекології із екологією та екологією людини [Осн.1,2,5,7,8,10].

  Традиційна і сучасна екологія і їх співвідношення з іншими біологічними науками та соціоекологією. Предмет, об’єкт, теоретичні питання і прикладні завдання сучасної екології. Медична географія та екологія людини; їх об’єкт та предмет вивчення.  НЕ1.6. Математико-картографічне моделювання соціоекосистем–провідний метод прикладної соціоекології [1].

  Кібернетика, системологія, інформатика і картографія – основа математико-картографічного моделювання соціоекосистем. Системне, імітаційне і соціоекологічне моделювання та їх основні завдання. Моделі глобальної та регіональних соціоекосистем у світі і СРСР – “WORLD-2”, “WORLD -3”, “Гея”, “Регіон”. Математико-картографічне моделювання соціоекосистем на основі аерокосмічних методів.


  ЗМ 2. Економічна екологія, об’єкт вивчення, зв’язки із суміжними науками, історія становлення та її роль в екологізації економіки.
  НЕ2.1. Оптимальна функціональна структура (ОФС) соціоекосистем та оптимальне функціональне зонування (ОФЗ) як важелі оптимізації природокористування [1,4].

  ОФЗ і його роль у оптимізації природокористування. Роль картографічного і математичного моделювання та космічних методів у створенні концептуальної моделі соціоекосистем. Модель оптимальної функціональної структуризації (ОФС) соціоекосистем та її картографічне забезпечення. Економічні важелі перебудови процесу природокористування в соціоекосистемах за встановленою моделлю.  НЕ 2. 2. Економічна екологія, її основні завдання, об’єкт вивчення та зв’язки з географією та економікою.[1,4,6,9].

  Коротка історія виникнення економічної екології та її зв’язки з географією й економікою.Концепція еколого-економічної ефективності у природокористуванні.. Основні завдання економічної екології, її об’єкт та предмет вивчення. Платежі за пошкодження і споживання природних ресурсів в соціоекосистемах як важіль їх оптимізації.  НЕ 2.3.Концепції світового економічного розвитку та вплив на них екологічних чинників. [1,3,5,6]

  Роль екологічного чинника в економічному розвиткові. Концепція економічного світового розвитку із врахуванням екологічних обмежень. Концепція стабільного розвитку та її модифікації: сильного і слабкого розвитку. Екстерналії і суспільні інтереси.  НЕ 2.4.Екологізація економічного розвитку та її основні чинники. Природний критичний капітал і природоємкість.[1,3,6.]

  Роль природних ресурсів в економічному зростанні суспільства із врахуванням його екологізації. Програмно-цільовий підхід та природно-продуктова вертикаль і система. Поняття природного критичного капіталу. Природоємкість та її оцінки на макро- і мікрорівнях.  НЕ 2.5. Оцінка рівня та механізми екологізації економіки.[1,3,6,9]

  Екологізація та оцінка її рівня. Відтворювальний механізм екологізації. Екологізація попиту і виробництва. Екологізація людей і відтворення мотивів екологізації.


  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

  1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – К.: Наукова думка, 1991. – 153с.

  2. Салтовський О.І. Основи соціальної екології. Курс лекцій. – К.: МАУП, 1997. – 168с.

  3. Малофеев В.И. Социальная экология: Учебное пособие. - М: Изд.-книготорг. центр Маркетинг, 2002. - 260с.

  4. Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и приро­ды: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд. комп. «Лада», Новосибирск: «Наука», 2001.-544 с.

  5. Бобылев С.М. Ходжаев А.Ш. Экономика природопльзования. – М.: ТЭИС, 1997. – 272с.

  6. Глухов В.в., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. Учебник. – СПб.: Специальная литература, 1997. – 304с.

  7. Колотило Д.М. Екологія і економіка. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 368с.

  8. Гирусов З.В. и др. Экология и экономика природопользования: Уч. для вузов. - М.: Закон и право. ЮНИТИ, 1998.

  9. Мельник Л.Г. Экологическая экономика. – Сумы: Унив.кн., 2001. – 350 с.

  10. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 1999. – 256 с.

  11. Назарук М.М. Практикум з основ екології та соціоекології /М.М.Назарук, Б.В.Сем чина – 2-ге вид.доп. – Львів: Афіша, 2000. – 116.


  дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи»
  Кількість годин:108 год. (3 кредити)

  Форма контролю – екзамен


  Гуманізація освіти потребує від викладача вищої школи психологічної зверненості як до особистості студента, так і до себе, що підвищує вимоги психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. Саме тому в підготовці магістрантів до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі виникає потреба у підвищенні теоретичних психолого-педагогічних знань, практичному оволодінні методами самопізнання та самовдосконалення забезпечення готовності до організації навчального процесу у вищій школі. Виконанню окреслених завдань в педагогічному соціумі сучасного ВНЗ, зокрема в процесі підготовки магістрів, покликаний інтегрований курс «Педагогіка та психологія вищої школи».

  Метою даного навчального курсу є ознайомлення студента, як майбутнього викладача, з психолого-педагогічними особливостями навчально-виховного процесу у вищій школі, озброєння його сучасними психолого-педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця; засобами виховання та розвитку особистості; теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу і готовності до самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти, сучасних тенденцій розвитку освіти та інтеграційних процесів у ній шляхом опанування засад загальної методології педагогічного знання та методики психолого-педагогічної діагностики; удосконалення практичних навичок та вмінь студентів щодо реалізації методик психолого-педагогічної діагностики, розширення їх особистісного професійного досвіду організації безперервної самоосвітньої діяльності та науково-дослідної роботи в умовах сучасного педагогічного процесу вищої школи, її інтеграції в Європейський освітній простір.

  Після опанування змісту даної навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетенціями:  1. Знання:

  - специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі професійної діяльності; понятійно-категоріального апарату інтегрованого навчального курсу; принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності у ВНЗ; сучасного стану і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання у вищій школі; особливостей управлінської діяльності у ВНЗ; психологічних закономірностей психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання у вищій школі.

  - психолого-педагогічних основ діяльності основних підрозділів вищого навчального закладу; форм та методів організації навчально-виховної роботи у вищій школі України в контексті вимог Європейського освітнього простору, основних методів профорієнтації студентів; психолого-педагогічний зміст навчальної та пізнавальної діяльності студентів, методів і форм активізації самостійного наукового пошуку студентів; психолого-педагогічних характеристик педагогічної майстерності викладача; вікові особливості студентського віку, основні компоненти структури особистості студента, його ціннісно-мотиваційну систему, будову та закономірності формування і прояву Я-концепції студента; особистісних якостей викладача ВНЗ і професійних вимог до нього.  1. Вміння:

  педагогічний досвід зарубіжних вищих навчальних закладів; організовувати виховну роботу- проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекцію, тести тощо та оцінювати якість навчального процесу;

  - організовувати навчальну діяльність студентів, активізувати їх самостійну роботу та наукову творчість; готувати, організовувати й проводити на високому рівні лекції, практичні та семінарські заняття, застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку студентів, стимулювати самостійну роботу студентів; забезпечувати управління ВНЗ; використовувати зі студентами; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію; аналізувати сучасний стан і головні тенденції розвитку освіти в Україні і за рубежем, шляхи інтеграції системи вітчизняної освіти в європейську і світову освітню систему.

  Навчальним планом на вивчення інтегрованого курсу "Педагогіка та психологія вищої школи" передбачено 108год.(3 кредити), два модулі: модуль «Педагогіка вищої школи» та модуль «Психологія вищої школи», кожен з яких містить свої змістові модулі (ЗМ). Кожен змістовий модуль містить навчальні елементи (НЕ) – теми лекційних занять.

  Після вивчення дисципліни проводиться підсумковий модуль-контроль-екзамен..


  Змістовий модуль 1

  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  НЕ 1.1.Педагогіка вищої школи як наука (2 год.)

  Предмет педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Основи наукового педагогічного дослідження. Методологія і принципи організації наукового дослідження. Логіка педагогічного дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження.  НЕ 1.2. Система вищої освіти в Україні (2 год.)

  Структура вищої освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи про вищу освіту. Рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів. Принципи побудови системи вищої освіти в Україні. Перспективи розвитку вищої освіти України в рамках Болонського процесу. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Управління вищою освітою в Україні.


  Змістовий модуль 2

  Педагогічний процес у вищій школі
  НЕ 2.1.Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі (2 год.)

  Сутність і структура процесу навчання у вищій школі. Основні ланки процесу навчання та їх характеристика. Функції навчання. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Закономірності дидактики вищої школи. Характеристика принципів дидактики вищої школи. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу.  НЕ 2.2. 3міст освіти у вищій школі та способи його реалізації(2 год.)

  Зміст освіти у вищій школі. Поняття про зміст освіти у вищій школі. Характеристика навчальних планів, програм і підручників для вищої школи. Методи і засоби навчання у вищій школі. Особливості використання загальних методів навчання у вищій школі. Характеристика методів навчання за Ю.К.Бабанським. Засоби навчання у вищій школі.  НЕ 2.3. Форми організації навчання у вищій школі (2 год.)

  Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, методика підготовки і проведення. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і проведення. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення. Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення. Самостійна робота студентів. Навчальна і виробнича практика у професійній підготовці фахівців.  НЕ 2.4. Сучасні технології навчання у вищій школі (2 год.)

  Поняття про педагогічні технології. Проблемне навчання у вищій колі. Використання ділових та рольових ігор у навчальному процесі ВНЗ. Кредитно-модульна (рейтингова) система навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання у ВНЗ.


  НЕ 2.5. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів (2 год.)

  Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до організації контролю. Види контролю. Міжсесійний контроль. Підсумковий контроль. Методи контролю. Усний контроль. Письмовий контроль. Тестовий контроль. Програмований контроль. Практична перевірка. Методи самоконтролю і самооцінки. Форми контролю знань, умінь і навичок студентів. Індивідуальна перевірка успішності студентів. Фронтальна перевірка. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об'єкти оцінювання. Критерії і норми оцінювання успішності студентів. Рейтингова система оцінювання знань.  НЕ 2.6. Виховна робота зі студентською молоддю (2 год.)

  Суть процесу виховання. Поняття процесу виховання. Основні завдання виховання студентської молоді. Етапи процесу виховання. Закономірності і принципи виховання. Основні напрями змісту виховання студентської молоді. Моральне виховання студентів. Правове виховання студентів. Екологічне виховання студентів. Естетичне виховання студентів. Фізичне виховання студентів. Шляхи реалізації змісту виховання студентів. Форми виховної роботи у ВНЗ. Методика виховної роботи куратора в академічній групі.  Змістовий модуль 3

  УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ

  НЕ 3.1. Управління навчально-виховним процесом вищого навчального закладу (2 год.)

  Вищий навчальний заклад. Структура вищого навчального закладу та планування його діяльності. Управління навчально-виховним процесом у ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. Студентське самоврядування у ВНЗ.


  МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

  Змістовий модуль 1

  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ

  НЕ 1.1. Психологія вищої школи як наука: предмет, завдання та методи психологічних досліджень.

  Психологія вищої школи як галузь психологічної науки: предмет, завдання, зв’язок з іншими галузями психологічних знань. Принципи, методи та методики психологічних досліджень. Дослідницькі вміння викладача вищої школи. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. Предмет, основні категорії та завдання психології вищої школи. Зв'язок психологи вищої школи з іншими галузями психологічних знань. Принципи, класифікація методів, та методик психологічного дослідження.  Каталог: res -> geo -> infpack
  geo -> Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр 06010108
  geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
  infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
  geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
  geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет