European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”


дисципліна “Методика організації наукової роботи у вищій школі”жүктеу 4.95 Mb.
бет20/20
Дата21.04.2019
өлшемі4.95 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

дисципліна “Методика організації наукової роботи у вищій школі”

Кількість годин: 108 год. (4 кредити)

Форма контролю – екзамен
І. Пояснювальна записка.

1.1. Мета даного курсу - засвоїти і оволодіти практично методикою орга­нізації наукової економіко- і соціально-географічної роботи у вищій школі України шляхом реалізації магістрами теоретико-методологічних основ і поло­жень у конкретиці наукової творчості - процесу, втілення відповідних нормати­вних вимог і матеріалів ВАК України при підготовці наукової продукції.

1.2. Головні завдання курсу:

- засвоїти зміст, основні напрями і форми організації наукової роботи у вищій школі;

- творчо осмислити порядок присудження наукових ступенів і при­своєння вчених звань;

- вивчити положення про спеціалізовані вчені ради;

- пізнати основні нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку економічної та соціальної географії як науки;

- розуміння причинно-наслідкових просторових (геотериторіальних) та часових зв'язків розвитку та структури суспільно-географічних комплексів та систем на різних ієрархічних рівнях;

- уміння творчо осмислювати, узагальнювати та розвивати соціально-економіко-географічні ідеї, концепції і парадигми та їх практично реалізовувати господарській практиці сьогодення.


ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), література [ ]
ЗМ 1. Теоретико-методологічні та методичні основи організації наукової роботи у вищій школі

НЕ 1.1. Вступ. Предмет та мета курсу «Методика організації наукової роботи у вищій школі».

Сутність «Методики організації наукової роботи у вищій школі», її об’єкт і предмет. Основні категорії «Методики організації наукової роботи у вищій школі». Завдання і функції «Методики організації наукової роботи у вищій школі» [1,2,5,10].НЕ 1.2. Місце та роль дисципліни «Методика організації наукової роботи у вищій школі» у системі географічної науки та практики.

Методика організації наукової роботи у вищій школі: загальнонаукові та специфічні підходи. Основні напрями організації економіко- та соціально-географічної роботи у вищій школі [3,5,11].НЕ 1.3. Наукове дослідження загалом, дисертаційне дослідження зокрема, як самостійний вид творчої діяльності.

Сутність наукового та дисертаційного дослідження. Зміст наукового методу. Зв’язок наукового методу з науковими підходами та прийомами [3,5,9].НЕ 1.4. Перетворення положень, висновків і принципів науки в методи дослідження і практичної діяльності.

Теорія науки і її реалізація в методах дослідження і практичній діяльності. Теорія як метод і метод як теорія. Система методів, які використовуються в економіко-географічних дослідженнях [3,9,10,11].НЕ 1.5. Нормативні вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.

Раціональні форми подання результатів наукового дослідження. Діючий державний стандарт та інструкції до нього щодо оформлення звіту [2,5,4].НЕ 1.6. Написання рукопису наукової роботи та форми експертизи наукових результатів.

Специфічні особливості наукового твору як продукту наукової праці. Проблеми застосування загальнонаукових методів. Перспективи використання аналітико- і гіпотетико-дедуктивного методу [2,3,10].НЕ 1.7. Конструктивні напрями в соціально-економічній географії.

Еволюція розвитку конструктивно-географічних методів в СЕГ. Сучасні системи конструктивних напрямів в СЕГ. Можливості застосування прийомів географічного прогнозування, математичних методів та комп’ютеризація досліджень у соціально-географічній географії [7,10,12].НЕ 1.8. Паспорт наукової спеціальності 11.00.02 „Економічна і соціальна географія”.

Паспорт наукової спеціальності як фокус, центральна вісь її сучасного етапу та розвитку. Основні сфери соціально-економіко-географічних досліджень в Україні [12].НЕ 1.9. Типова схема написання рукопису наукової роботи (дисертації).

Обґрунтування актуальності теми. Визначення мети та завдань дослідження. Вибір об’єкта та предмета дослідження. Окреслення методики дослідження. Збір, обробка інформації по темі. Опис процесу дослідження. Обговорення результатів наукових досліджень. Рекомендація роботи до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради [2,3,7,10].НЕ 1.10. Експертиза та оцінка отриманих здобувачем наукових результатів.

Експертиза як оцінка якості виконаної роботи. Загальна, економічна, соціально-економічна ефективність виконаного здобувачем наукового дослідження [2.5.10].НЕ 1.11. Основні вимоги до Вступу як важливого розділу магістерської та дисертаційної роботи.

Характеристика сучасного стану досліджуваного предмету. Оцінка актуальності і новизни. Порівняльний аналіз виконуваної роботи з передовими досягненнями науки. Мета і завдання наукової роботи, етапи, вихідні дані [2,7,10].НЕ 1.12. Сучасні вимоги до написання та оформлення рукопису наукової роботи.

Основні складові рукопису наукової роботи. Основна частина рукопису (аналіз можливих шляхів вирішення завдання, опис загальної методики виконання роботи, характер і зміст теоретичних досліджень, характеристика експериментальних робіт, узагальнення результатів проведеного дослідження) [2,5,9].НЕ 1.13. Висновки як підсумок найважливіших наукових і практичних результатів дослідження.

Формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Оцінка стану питання. Методи вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями [2,2,6].НЕ 1.14. Формування Додатків та списку використаних джерел.

Додатки як допоміжний матеріал: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; допоміжні ілюстрації. Список використаних джерел [2,5,6].


ЗМ 2. Прикладні проблеми та практика захисту наукових результатів у вищій школі України

НЕ 2.1. Загальні вимоги та структура автореферату наукової економіко-географічної роботи (дисертації).

Призначення автореферату. Структура автореферату: загальна характеристика роботи; основний зміст; висновки; список опублікованих праць за темою; анотації [2,5,6].НЕ 2.2. Анотація автореферату наукової роботи (дисертації).

Сутність анотації. Форма анотації [2,5,6].НЕ 2.3. Діючі вимоги ВАК України до статей, що подаються до фахових видань України.

Необхідні складові статті до фахового видання: Короткий аналіз попередніх досягнень у проблемі, що розглядається. Виклад основного матеріалу. Висновки [2,4,5,9].НЕ 2.4. Оформлення та видання автореферату наукової роботи.

Обсяг автореферату наукової роботи. Вимоги до лицьової та зворотної сторін обкладинки автореферату. Випускні дані на авторефераті та обов’язкове розсилання автореферату [2,3,6].НЕ 2.5. Порядок та процедура прилюдного захисту наукової роботи (дисертації) у спеціалізованій вченій раді.

Виступ здобувача з оголошенням результатів свого дослідження за темою. Виступи офіційних опонентів. Обговорення дисертації бажаючими взяти участь у науковій дискусії. Таємне голосування та оголошення його результатів [2,3,9].НЕ 2.6. Ознайомлення з діючим Переліком фахових видань України з географічних наук.

Перелік № 1 -11 [4,9].НЕ 2.7. Висновок спеціалізованої вченої ради по дисертаційному дослідженню здобувача.

Найсуттєвіші наукові результати, одержані особисто здобувачем. Оцінка їхньої достовірності та новизни. Значення для теорії і практики та рекомендації щодо використання [2,3,6,9].НЕ 2.8. Нова редакція Переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково – педагогічних працівників (станом на 11.06.2007 р.).

Переліки та форми документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників. Пам’ятка офіційному опонентові [2].НЕ 2.9. Аналіз основних напрямів наукової програми Х з’їзду УГТ 26-29.03.2008р. м. Київ.

Нова парадигма географії в інформаційному суспільстві. Імператив україноцентризму у національній географічній науці [19].НЕ 2.10. Основні результати наукових досліджень географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Комплексні географічні дослідження. Покомпонентні, галузеві географічні дослідження [18,19].НЕ 2.11. Заявка-пропозиція щодо участі у конкурсі на науковий грант.

Коротке резюме проекту та запланований внесок. Повна версія проекту. Учасники проекту (міжнародного) [13,14,15,16,17,18,19,20-26].НЕ 2.12. Огляд та обговорення основних публікацій «Наукового вісника ЧНУ ім. Ю. Федьковича». Випуск «Географія» за 1998-2008 рр.

Огляд публікацій в географії ПРП України. Публікації з географії населення України. Публікації з географії туризму та рекреації.

Проблеми та перспективи подальшого розвитку та вдосконалення «Методики організації наукової роботи у вищій школі»

Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

Основна література

1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991. – 264с.

2. Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – 58 с.

3. Воротін Л.І., Воротін В.Є., Гуткевич С.О. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту. – К.: вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 76с.

4. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень: 36 норм. докум. / Укладач Ю.І.Цеков. – К.: Вид-во "Толока", 2003. – 128 с.

5. Довідник здобувача наукового ступеня: 36. норм. док. / Упоряд. Ю.І.Цеков. – Вид-во "Толока", 69 с.

6. Довідник офіційного опонента / Р.В.Бойко. – К.: Толока, 2001. – 66 с.

7. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Підручник. – К.: ВДК. – М. Академія. – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568с.

8. Руденко Л.Г.Сталий розвиток: пошуки моделей для України. – К.: БМТ, 2001. – 123с.

9. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку та атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник / Упорядник Ю.І. Церков. – К.: "Толока", 2003. – 80с.

10. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. посібник.– Одеса: Астропринт, 2005.– 632 с.

11. Шаблій О.І. Суспільна географія: Теорія, історія, Українознавчі студії. – Львів: Львів, ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744 с.

12. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003. – 444 с.

13. Данилишин Б.М., Ковтун В.В., Степаненко А.В. Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки. – К.: "Лекс Дім", 2004. – 552 с.

14. Исаченко А.Г. Теория й методология географической науки: Учеб. для студ. вузов. – М.: Изд. центр "Академия", 2004. – 400 с.

15.Исаченко А.Г. Введение в зкономическую географию. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – 252 с.

16.Методи оцінки екологічних втрат / Л.Г. Мельник, О.І. Корінцева, М.К. Шапочка та ін. – Суми: Університ. книга, 2004. – 287 с.

17.Екологія та природні багатства України: Загальноукраїнський проект, – К.: Новий світ, 2004. – Вип. 1. – 320 с.

18.Українські дослідники Землі / Н. Муніч, В. Серебрій (упоряд.). – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с.

19.Географія в формаційному суспільстві. 36. наук, праць. У 4-х т.т. – К.: ВГЛ Обрій. – Т. І-ІV.
дисциплінаМетодика викладання географії у вищій школі”
Кількість годин: 54 год. (2 кредити)

Форма контролю – екзамен


І. Пояснювальна записка

1.2. Метою даного курсу є досконале оволодіння студентами різними методичними прийомами викладання географічних дисциплін, опанування наявної системи засобів навчання, отримання уявлення про особливості сучасних форм навчання у вищій школі.

1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У результаті вивчення курсу студенти мають набути таких компетенцій: знання про сутність методики викладання географії у вищій школі як науки та навчальної дисципліни в системі підготовки вчителя; особливості та вимоги до створення навчально-методичного забезпечення курсу; теоретичні основи щодо організації навчального процесу при викладанні географії у вищій школі; уміння підбирати на основі аналізу зміст лекційних та семінарських занять з курсів викладання географії у вищій школі; здійснювати оцінювання студентів у процесі вивчення географії у вищій школі.


ЗМ 1. Вступ. Методи, форми, засоби навчання географії у вищій школі.

НЕ 1.1. Предмет і завдання методики у ВШ. Система вищої освіти в Україні.

Методика викладання географії у ВШ як наука. Звязки методики викладання географії у ВШ з іншими науками. Завдання методики викладання географії у ВШ на сучасному етапі. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні. Структура системи вищої освіти в Україні.НЕ 1.2. Методи навчання географії у Вищому навчальному закладі

Класифікація методів навчання у ВШ. Група словесних методів навчання. Лекція та її види. Усний виклад. Бесіда. Дискусія робота з підручником (навчальним посібником). Група наочних методів навчання. Ілюстрування та демонстрування. Спостереження. Вибір методівНЕ 1.3. Засоби навчання географії у ВШ

Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Особливості використання окремих засобів навчання під час навчання географії у ВШ. Робота з географічними картами. Робота зі статистичним матеріалом. Обємні засоби навчання і робота з ними. Прилади і робота з ними. Графічні креслення. Таблиці. Аудіовізуальні засоби.НЕ 1.4. Форми організації навчання у ВШ

Лекції. Методика їх підготовки і проведення. Загальні вимоги до лекції: науковість; плановість; систематичність; доказовість; доступність; звязок теорії з практикою;ЗМ 2. Методика проведення лабораторних, практичних, семінарських занять, виробничих практик.

НЕ 2.1. Лабораторні і практичні заняття у ВУЗі. Колоквіуми. Семінарські заняття.

Загальні положення проведення лабораторних і практичних занять по географічним дисциплінам. Підготовка студента до лабораторних занять. Методика проведення лабораторних і практичних занять. Перевірка викладачем проведеної роботи. Методика проведення колоквіумів та семінарів по географічних дисциплінам.НЕ 2.2. Виробничі практики по географії

Керівництво виробничими практиками. Обовязки студента на виробничій практиці. Оформлення звіту по виробничій практиці. Використання матеріалу практики для написання курсової чи дипломної роботи.НЕ 2.3. Методичні особливості вивчення географічних дисциплін у ВШ

Курси геологія та загальне землезнавство. Місце і значення курсів в системі природничих предметів. Структура курсів та основні завдання кожного розділу. Навчально-методичне та матеріально технічне забезпечення курсів. Методичні моделі вивчення курсів. Соціальна географія та географія промисловості. Місце і значення курсів в системі природничих предметів.

Структура курсів та основні завдання кожного розділу. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення курсів.

Методичні моделі вивчення курсів.Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

  1. Астахова Е.В. Методика организации проведення семинарских занятий по предметам гуманитарного цикла. - Харьков: Народная украинская академия, 2000. - 50 с.

  2. Бондар А.Д., Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. - К.: Вища школа, 1977. - 77 с.

  3. Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві. - К.: Вища школа, 1973. - 67 с.

  4. Зільберштейн А.І., Солдатова Т.Д. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі. -К.: Вища школа, 1979. -81с.

  5. Сучасні системи вищої освіти і порівняння для України. - Київ, 1997. -288 с.

  6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: "Академвидав", 2006. - 352 с.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА(Асистентська практика)
Згідно з навчальним планом для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.070502 «Економічна і соціальна географія» передбачається проведення асистентської практики протягом восьми тижнів у Х семестрі. Асистентська практика проводиться на географічному факультеті на базі кафедри «Економічної географії та екологічного менеджменту».

Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної (асистентської) практики, яка сприяє формуванню навичок і вмінь викладача вищої школи та визначає готовність магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:

1) психолого-педагогічний – підготовка магістранта до забезпечення викладання дисциплін економіко-географічного спрямування;

2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної роботи;

3) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника.


Завдання практики:

- ознайомитись з навчально-методичною документацією факультету і кафедри – навчальними планами, робочими програмами нормативних дисциплін і вибіркових курсів, методичними розробками до семінарських і практичних занять, планами навчально-методичної роботи кафедри та індивідуальними планами роботи викладачів;

- поглибити і розширити теоретичні знання із спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами у процесі навчання;

- опанувати сучасні форми, методи і прийоми організації навчання студентів з використанням досягнень сучасної географічної науки;

- оволодіти уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та самостійної роботи студентів;

- вміти організувати виховну роботу студентів кафедри.


Асистентська педагогічна практика здійснюється в три етапи: (адаптаційний, основний (професійно-орієнтовний) і завершальний).

Адаптаційний етап охоплює перший тиждень і передбачає:

- проведення виробничої наради з метою ознайомлення магістрів з наказом

про допуск до асистентської практики та основні завдання;

- складання й затвердження індивідуального плану навчально-методичної,

науково-дослідницької та виховної роботи магістранта-практиканта;

- опрацювання навчально-методичної документації кафедри;

- відвідування лекційних, практично-семінарських, лабораторних занять

професорсько-викладацького складу кафедр факультету, наукових і

методичних семінарів;

Основний (професійно-орієнтовний) етап передбачає:

- підготовку і проведення пробних та залікових, практичних і семінарських занять з метою набуття первинного досвіду навчальної діяльності в умовах вищої школи;

- самостійну розробку планів та відповідного методичного забезпечення лекційних і практично-семінарських занять з їх подальшим аналізом та самоаналізом;

- підготовку і проведення виховних заходів у студентських групах;

- ведення поточної документації (щоденник практики, розгорнуті плани-конспекти лекційних і практично-семінарських занять, план проведення виховних заходів в академгрупі, протоколи аналізу проведених занять).
Завершальний етап передбачає:

- оформлення щоденника асистентської практики;- підготовку звітної документації про виконання індивідуального плану роботи магістранта-практиканта (щоденник, звіт, розгорнуті плани-конспекти всіх залікових занять, власні проекти курсових робіт для студентів 3-4 курсів відповідно до наукової тематики кафедри, психолого-педагогічні характеристики на групу та одного із студентів цієї групи, сценарій виховного заходу, характеристика керівника практики на магістранта-практиканта);

- прилюдний звіт про виконану під час асистентської практики роботу на засіданні кафедри.
Каталог: res -> geo -> infpack
geo -> Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр 06010108
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет