Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.05 Mb.
бет1/4
Дата19.09.2017
өлшемі1.05 Mb.
  1   2   3   4

Ф.7.06-32

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Су ресурстары жерді пайдалану» КАФЕДРАСЫОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

Мамандық «050805» Су ресурстары және суды пайдалану

Шымкент, 2010ж.1 курс

1,2 семестрлер

1,2 семестр

Пәннің аталуы

М3. Орыс тілі

Қысқартылған атауы

ОТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Калдыкозова С.Е, Анартаева Г.У., Джаксылыкова Ф.З., Бимурзина А.А.

Доцент/оқытушы:

Доценттер, аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Орасшы тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Жалпы сабақ грамматика, лексика, стилистика және орыс тілі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности, способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты учебно-научных, научно-профессиональных жанров.

Свободно владеть русским языком, языком межнационального общения. Иметь навыки структурирования комплексной постановки задания.Мазмұны

Лексический и терминологический минимум по специальности. Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально- бытовой сфер. Профессиональный русский язык. Научно-профессиональная речь. Активное, обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области научно-профессиональной речи. Использование научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қорыта келгенде емтихан алдында пәнді үйрену барысында студен орысша сөйлей және жаза білуі керек.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).

1, 2,3 семестрлер

Пәннің аталуы

М5. Шет тілі

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1-2

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.1 семестр

Пәннің аталуы

М11. Информатика

Қысқартылған атауы

ИНФ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Кыдырбекова А.С., Жайлаубаев Н.М.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі, орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Переквизиттері: математика, физика, информатиканың мектептік курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жаңа информациалық дағдыларды меңгере білу, жаңа технологиялық ізденістер мен жобаларды құрастыру. Ақпаратты сақтай және өңдей білу.

Компетенция: логикалық, аналитикалық шабыттар мен тез ойлай білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Ақпаратты копьютерге енгізе және ала білу. Булева алгебрасын және компьютердің логикалық схемаларын алып. өңдеу. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыра білу және өңдеу. Компьютерлердің негізгі блоктарын ұйымдастыру. Сақтау жиілігі мен жылдамдығын. Негізгі мәліметті сақтау тәсілдерін ұйымдастыру. Пән, информатиканың негізгі объектілері мен бөлімдері. Ақпарат және ақпарат түрлері. Ақпаратты өлшеу бірліктері. Арифметикалық және логикалық жүйелер.

Алгоритмдер (түрлері, құрылысы, ұйымдастыру тәсілдері). Алгоритмдер структурасы. Алгоритмизация. Бағдарламалық тілдері және олардың классификациясы. Структуралық бағдарламалар. Модульді бағдарламалар.

Операциялық жүйелер. Операциялық жүйелердің функциялары. Жүйелік бағдарламалар. Трансляторлар. Редакторлар. Windows операциялық жүйесі. Компьютерлік байланыстар. Локальді және глобальді байланыс. Байланыстық технологиялар. Internetпен жұмыс жүргізу. MS Word мәтіндік редакторы. MS Excel таблицалық процессоры. Негізгі жүйе мәліметтері. Microsoft Power Point презентацияларды ұйымдастыру. Негізгі қауіпсіздік.

Сервис бағдарламалары (Антивирус Касперского – бағдарламаларын енгізу және жұмыс жасай білу. Архивтеу – WinRAR, бағдарламаларды енгізу және жоя білу; файл менеджері Windows Commander; CD-R/RW жаза білу және сақтау, Flash- тасымалдағышы; аудио-видео ақпаратты ұйымдастыру және білу).Зертханалық сабақтар мазмұны: Арифметикалық және логикалық жүйелер. Алгоритм түсінігін қалыптастыру және ұйымдастыра білу. MS Word, MS Excel, бағдарламаларын ұйымдастыру. Сұраныс туғызу. Формалар. Есептер. Компьютерлік байланыстарды ұйымдастыру. Локалды және глобальды байланыстыру. Internet-те жұмыс жүргізу. Электронды поштамен жұмыс жүргізу. Word – та жұмыс жүргізу. Негізгі Интернетте және локалды байланыстарда (браузерлермен – Internet Explorer; электронды пошта – Outlook Express; Web-парағын дайындау, сайттар – MS FrontPage; IRC, ICQ-уақытымен жұмыс жүргізу, Telnet-бағдарламасын құру) жұмыстар жұргізе білу. Қауіптерден сақтандыру және классификациясы. Сканирлеу және қағаздарды айқындай білу – ABBYY FineReader; жедел түрде аудару бағдарламасымен жұмыс – PROMT; электронды сөздіктер – Lingvo.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті компьтермен жұмыс жасау барысында, технологиялық бағдарламаларды меңгеру.

Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.
1 семестр

Пәннің аталуы

М8. Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, СӨЖ, ОБСӨЖ.

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Бекжигитова К.А.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер (міндетті компонент)

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс - 15сағ., пр.– 15сағ., ОБСӨЖ - 30сағ., СӨЖ - 30сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биотехнология негіздері», «Жалпы және молекулалық генетика», «Математика», «Биоинженерия»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге жалпы әдістеме бойынша білім беру және өндірісте қалаған түрдегі зерттеу жұмыстарын жоспарлау,оны жүгізе білу, түрлі зерттеулердің негізгілерін шолу, ғылыми-зерттеу жұмыстардың мағынасын көрсету: студенттерді әдістеменің негізгілерімен таныстыру; жаңа технология және құрылғылармен таныстыру, объективті нәтижелер алу, нақты шешімдер,сондай-ақ негізделген нұсқаулар жасауды оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми түсінік және ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу. Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу.

Практикалық сабақтар: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндет-тері. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың және емтихан тапсыру нәтижесінде студент ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуді, тәжірибелік экспериментті қоюдың әдістерін және ғылыми нәтижелерді ұштастыруды білу қажет.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).
1 семестр


Пәннің аталуы

Сызба геометрия және инженерлік графика

Қысқартылған аталуы

СГ және ИГ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер семинар СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.

Қырғызбаев Т.Қ.

оқытушы

т.ғ.к., аға оқыткшы

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Сәйкес

Оқу түрі академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15 сағат

Семинар – 30 сағат

СӨЖ-45 сағат

ОСӨЖ - сағатЕңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер, сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер:

Аналитикалық геометрия геометрия сызу, планиметрияБілім беру мақсаттары құзіреттілігі.

Студенттердiң кеңiстiкте елестету қабiлетiн арттырып, логикалық ойлау қабiлетiн дамыту. Сонымен қатар графикалық (позициялық және метрикалық) есептердi шешу жолдарын, кескiндеу әдiстерiн бiлу, сызбаны және басқада техникалық құжаттарды оқи бiлуге үйрету.

Мазмұны

Негізгі геометриялық фигуралардың тік бұрышты проекциялары; Нүкте, түзу жазықтық және қисық сызықтық проекциалары. Сызықтық беттер. Айналу беттері. Позициялық есептер.Түзу мен жазықтық, жазықтық пен жазықтықтың өзара орналасуы. Түзудің және жазықтықтың бетпен қиылысуы. Беттердің қиылысуы. Метрикалық есептер. Геометриялық элементтердің перпендикулярлығы. Проекцияларды алмастыру әдістері. Беттердің жазбалары.
Семинарлық сабақтар:

Кескіндеу тәсілдері. Эпюр Монж. Нүктенің проекциялары. Түзудің проекциялары. Түзудің түрлері. Стандарттар ГОСТ 2.307- ГОСТ 2.301-68. Геометриялық сызулар, проекциялық сызулар. Көріністер, Тіліктер, олардың түрлері. Аксонометриялық проекциялар. Позициялық есептер. Түрлендіру әдістері. Машинажасау сызбалары.Оқу жұмысының нәтижелері, қорытынды бақылау түрлері

Сызба геометрия және инженерлік графика пәнін оқыған студенттер, алған білімін пайдалана отырып курстық және дипломдық жұмыстарын орындай алуы керек. Семестр соңында емтихан, графикалық жұмыстарын тапсырып баға алуы керек.

Оқудың электронды және техникалық құралдары

Плакаттар, макеттер, электронды оқулықтар және компьютерлер.

Литература

 1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.

–Алматы: МЕКТЕП. 2005. – 372б.

 1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. –С.Петербург: 2004. – 592с.

 2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2000. – 422с.

 3. Чекмарев А.А. Инженерная графика: – М.: 2000. –365с.

 4. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. –СПб.: 2006. –456с.

 5. А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. Справочник по машиностроительному черчению, 2-е изд., перераб. – М., Высш.шк., Изд.центр «Академия», 2000. – 493с.

7.Watt A., 2000, 3D Computer Graphics, Third edition. Addison- Wesley, stop1 семестр

Пәннің аталуы

Мәдениеттану

Қасқартылған атауы

Мәдениеттану

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркинбекова Ә.С.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау бойынша компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Казахстан тарихы, философия, әлеуметтану

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебабтық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын өз беттерімен түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

Нәтижесінде: - жас мамандарды біртұтас және жан жақты тұлға ретінде қалыптастыру;

-олардың бойындағы өзіндік қабілеттері мен қасиеттерін барынша дамыту;

-өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Мәдениет ұғымы және оның мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, саясат, ғылым, құқық. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттер типологиясы және мәдениеттің тарихи өлшемдері. Номадалардың ежелгі мәдениеті. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Исламдық әлем мәдениеті. Ортағасырлық қазақ мәдениеті. Христиандық мәдениеттің қайнар бастаулары мен басты кезеңдері. Қайта жаңғыру мәдениетінің гуманизмі. Орыс мәдениеті – мәдениеттің проваславиелік типі. XVIIIғ. мен ХХғ. аяғындағы қазақ мәдениеті. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Егеменді Қазақстанның мәдени саясаты.

Практикалық сабақтар: Мәдениет, оның шығу тегі мен мәні. Мәдениет – адамзат әлемінің айнасы. Мәдениет болмысы: формалары, кеңістік және уақыты, даму динамикасы. Мәдениет және өркениет. «Шығыс-Батыс » дилеммасы. Мәдениет типологиясы. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Ислам дүниесінің мәдениеті. Ортағасырлық Еуропа мәдениеті. Қайта жаңғыру және Жаңа заман мәдениеттері. Орыс мәдениетінің православиелік типі. Кеңестік дәуірдегі қазақ мәдениеті. Еуразиялық мәдени кеңістіктегі қазақ мәдениеті. Ұлттық идеяны қалыптастыру – қазақ қоғамының тарихи-мәдени қажеттілігі.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент «Мәдениеттану» пәнін оқу барысында мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, заңдылықтары және мәдениеттің тарихи типтері жайлы білімін қалыптастырады. Білім деңгейі ағымдық, аралық және қорытынды бақылау – тест түріндегі емтихан арқылы тексеріледі.

2 семестр

Пәннің аталуы

М12.3. Өзін-өзі тану

Қысқартылған атауы

ПжП

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Ауелова К.Е.

Доцент/оқытушы:

Оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15, практикалық сабақ – 15, ОБСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің оқыту мақссаты студенттердің санасына отандық және қазіргі психологиялық ғылымға теориялық және қолданбалы жетістіктерге ой туғызу, оның категорияға және негізгі ойларға, механизмдар мен табиғи психологиялық құбылыстарға бағытталуы.Студент сұрақтар және оларға жауап беру ұқыптылығы, оларды анализдеуді психологиялық фактілеу, психологиялық білімін өздігінен практикада және іс-жүзінде қолдануы. Екінші бөлімін өтерден бұрын алынған психологиялық білімін өз мамандықтары бойынша негізгі педагогикалық тұрғыдан дамыту және теориялық білімдерін өз саласында қолдана білу.Компетенция: студенттер жалпы педагогикадан ой өрісінің ұлғаюы және өз мамандықтары бойынша кәсіптік көзқарастарының туындауы, өз ісінің ұлғаюы, педагогикалық білімнің жүйеде өз орны.

Мазмұны

«Психология» пәні: пән және психологиялық әдістерді, жеке тұлға мен қызметін танымдық сала және адамдық қарым-қатынасты зерттейді.Дәрістің мазмұны: Жалпы психология мен педагогика негіздері. Курс құрылысы мен негізгі міндеттері. Педагогика ғылым ретінде. Оның басқа ғылымдармен байланыстылығы. Педагогикалық ғылымның практикамен байланысы. «Даму», «қалыптасу» және «тәрбиелеу» жайлы бөлімдердің байланыстылығы мен айырмашылығы.Жеке тұлғаның қалыптасуы мен негізгі факторлары. Қалыптасып келе жатқан тұлғаны тәрбиелеу мақсатында тұлғаны тәрбиелеу түсінігі. Дүниежүзілік көзқарас ретінде және негізгі компоненттері.Өздігінен тәрбиелеу. Өздігін тәрбиелеу және білімдарлық негіздері.тұлғаны тәрбиелеудің әдістері және жоспары. Ұжым жүйе ретінде. Ұжым жайлы түсініктер. Негізгі түрі. Ұжымның даму сатылары. Ұжымдағы психологиялық жағдай. Ұжыммен басқару тәсілдері. Педагогикалық технологиялармен баулу. Іскерлік қатынастардың дамуы, типтері. Іскерлік қайшылықтың негізгі туындау ошағы.Этика және эстетика. Іскерлік мәнер. Іскерлік мәнердің ережелері. Этика және мәнердің түсініктері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде педагогика мен психология негіздерін қалыптастыру және алдыңғы қатарлы технологияларды білу керек. Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).


2 семестр


Пәннің атауы

М 12а. Геодезия І

Қысқартылған атауы

Гео. І

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекциялар, студиялық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

1

Оқытушының Т.А.Ә:

Қасымбекова Қ.Т., Кумеков А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы / аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция-15, студиялық -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Математика; Физика; Сызба геометрия.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Ізденісті, жобалауды, құрылысты салуды және құрылымды
пайдалануды қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстардың
технологиясы мен құрамын; топографиялық материалды пайдалануды, солардың ішінде, топографикалық картаны оқи отырып, соның негізінде графикалық, математикалық сипаттағы есептеулерді шығаруды; құрылыс обьектілерін құруға байланысты, соған сәйкес геодезиялық-маркшейдрлік қызмет көрсетушілерге нақтылы мәселелерді қоюды, құрылыстық шектеулерге негізделген талаптарды көрсете отырып, жұмысты бағыттауды; құрылысты дәлдеп бөлу, тұрғызылатын құрылыстың геометриялық пішінін қадағалау, кұрыльмдық-құрастыру жұмыстарының жеке кезеңдерінің нәтижелерінің орындалған түсірімі сияқты типтік құрылыстық мәселелердің геодезиялық өлшеулерін жүргізуді.

Мазмұны

Жердің пішіні мен өлшемдері туралы негізгі мәліметтер. Геодезиядағы координаттар жүйесі. Масштабтар, олардың дәлдігі. Пландар мен карталардың шартты белгілері. Жер бетінің бет-бедері, оны пландық карталарда бейнелеу. Құрылыстарды жобалау кезіндегі план және карта арқылы шешілетін мәселелер. Қателіктер теориясы элементтері. Өлшеулер туралы жалпы мәліметтер. Шектеулер. Мемлекеттік геодезиялық торлар туралы түсініктер. Геодезиялық торлардың нүктелерін бекіту. Ұзындық өлшеулер. Өлшеуіш аспаптар: жер өлшейтін таспалар, өлшеуіш рулетка, оптикалық арақашықгық өлшегіш. Өлшеуіш аспаптарды компарирлеу. Тахеометрлік түсіру, оның маңызы. Тахеометрлік түсіру кезіндегі пайдаланатын аспаптар. Нивелирлеу. Геометриялық нивелирлеуді» тәсілдері. Нивелирлердің негізгі түрлері. Нивелирлердің кұрылысы, тексерулері мен түзетулері. Нивелирлік рейкалар, олардың тексерулері. Техникалық нивелирлеу: далалық жұмыстардың реті мен құрамы, өлшеулерді тексеру, дәддігі, шектеулер. Нивелирлеудің нәтижелерін өндеу, профилін салу. Жер бетін нивелирлеу. Ізденіс тұрлері. Құрылыс салуға аланды тандап алу және бөліп беру. Ұзынынан созылған құрылыстардың инженерлік-геодезиялық ізденістердің ерекшеліктері. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымының шөгуін және жылжуын қадағалау туралы негізгі мәліметтер. Инженерлік құрылыстың деформациясының түрлері және олардың пайда болу себептері. Құрылыстың іргесінің тұрақтылығы мен құрылысты салу және пайдалану кезіндегі табанның деформациясына әсер ететін инженерлік-геодезиялық факторлардың өлшемдерін қадағалау. Құрылыстық планды және биіктік бағытта жылжуларын бақылау әдістері. Пландық және биіктік белгілерді салу әдістері мен конструкциялары. Қабырғалық репер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Негізгі геодезиялық аспаптарды нақтылы өндірістік жағдайда қолдануды; далалық немесе камералдық геодезиялық өлшеулердің алдын ала және соңғы рет бағалауды орындауды; әдебиеттер мен жаңа геодезиялық аспаптармен жұмыс істеуді.

Білімді пысықтау және тексеру үшін емтихан, сонымен қатар геодезиялық оқу-жаттығудан есеп беруді қорғау қарастырылған.

2 семестр

Пәннің аталуы

М1. Қазақстан тарихы

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақ, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Алиев У.А.

Доцент/оқытушы:

Т.ғ.к.

Жұмыс тілі

Қазақ және орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30сағ., практ-15с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп Қазақстан тарихы курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Оларды ұлттық таным азаматтық және патриоттық тәрбин беру мақсатында отан тарихын оқыту.

Компетенция: студент Қазақстан тарихы және ҚР ұлттық мемлекетінің қалыптасуы сұрақтары бойынша компетентті болуы керек.Мазмұны

Дәріс: Қазіргі тарихи графия шеңберінде жаңа концептуалдық позициямен этносаяси Қазақстан тарихының негізгі этаптары. Ежелгі кезең – қазақ халқының этногенез бастамасы. Қазақстиан хандығының құрылуы және дамуы, Тәуелсіздіктің жойылуы және оның қайта құрылуы.

Практикалық: Қазақстан территориясындағы тайпалардың бірігуі және ерте феодалды мемлекет. Қазақстан және монғол кезеңі XV-басы мен XVIII аяғы; Россия империясына қосылуы. XVIII-XIX ғ. Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі. Қазахстан XIX – аяғы XXғ. басында және тоталитарлық жүйенің қатаю кезеңінде Қазақстан Ұлы Отан соғысы кезінде және соғыстан кейінгі жылдары. Қазақстан - тәуелді мемслекет. Қазақстанның тәуелсіздік алуы. Конституцияны қабылдауы. Қазақстанның - 2030 жылға дейінгі стратегиялық дамуы.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қоғамның әртүрлі тарихи кезеңдердегі даму заңдылықтарын тану

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
2 семестр

Пәннің аталуы

М5. Шет тілі

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1-2

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.

3 семестр

Пәннің аталуы

М11. Экономикалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ЭТН.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Мауленбердиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Негізгі пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15, ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Студент әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Мақсаты- болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыруға белсене қатынасу қабiлеттiгiн дамыту. Нәтижесінде студенттерге нақты бiлiм беру және экономикалық заңдар мен категориялардың iс-әрекетiн нарықтық проблемаларын шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай бiлетiн өз еркiмен шешiмдер қабылдай алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау.

Мазмұны

Дәрістер: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Практикалық сабақтар: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйрету2 семестр

Пәннің аталуы

Математика

Қасқартылған атауы

математика

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Школьный курс математики Алгебра и начало анализа, Геометрия. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Математический анализ. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и математическая статистика.

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

- развитие математической интуиции;

-умение использовать математические методы при решении

задач.

-воспитание математической культуры и умение самостоятельно работать с математической литературы.-приобретать твердые навыки решения прикладных задач, с применением математических методов;

-выработать первичные навыки в вопросах приложений математических методов./ Навыки умения использовать математические методы при решении задач.
Мазмұны

Содержание лекций:Элементы линейной алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление функции одной и его приложения. Кратные интегралы и криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения.Ряды.Теория вероятностей и математическая статистика.

Содержание практических:Решенияе систем линейных уравнений. Исследование поведения функции с помощью производных. Метод наименьшых квадратов. Основные методы интегрирования. Функциональные и степеные ряды.Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Основные теоремы теория вероятностей.Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

СРС ,Реферат/ экзамен2 курс

3,4 семестр
3 семестр

Пәннің аталуы

Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

ӘжС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Абенов К.К.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орыса

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық –15, ОБСӨЖ–30, СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтану пәніне кіріспе, әлеуметтанулық теориялар мен концепциялар, нақыты әлеуметтік зерттеулердің методологиясы мен методикасы, қоғамның қалыптасу, даму аспектілері, қоғамның әлеуметтік құрылымы, стратификациясы, мобильділігі, әлеуметтік институттар, тұлға әлеуметтануы, девиациялық мінез құлық әлеуметтануы, мәдениет әлемуеттануы, экономикалық мәдениет, мінез құлық әлеуметтанулық зерттеу аспектісі ретінде, саяси қатынастар және билік әлеуметтануы, бұқаралық коммуникация әлеуеттануы.

Семинарлық сабақтар: Әлеуметтік білімдер құрылымы, қазақ ағартушыларының әлеуметтік ойлары, әлеуметтік зерттеулерді нарықтық қатынастарды зерттеуде қолдану, қоғам әлеуметтік жүйе ретінде, қоғамның әлеуметтік стартификациясы, тұлға типтері, отбасы әлеуметтануы, экономикалық, саяси, мәдениет, бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер қоғамдық өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптасады, қоғамдық үрдістердің белгілі бір мемлекеттер көлемінде немесе ғаламдық тұрғыда қалыптасуы мен іске асу ерекшеліктерін ашып көрсетеді, нақты қоғамдық ортада іс-әрекет жасау қабілетіне дағдыланады, қандай болмасын қоғамдық құбылыстар жағдайына баға беру қажетті ғылыми ұстанымдары қалыптасады, өзінің кәсіби проблемаларын әлеуметтік тұжырымдар мен әдістерді қолдану арқылы шешуге қажетті білімдермен қаруланады; болашақта Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға тырысады.


3 семестр

Пәннің аталуы

Компьютерлік графика

Қысқартылған аталуы

КГ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер семинар СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

семестр

Оқытушының Т.А.Ж.

Адилов П.А.

оқытушы

т.ғ.к., аға оқыткшы

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Сәйкес

Оқу түрі академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15 сағат

Семинар – 30 сағат

СӨЖ-45 сағат

ОСӨЖ - сағатЕңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер, сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер:

Аналитикалық геометрия геометрия сызу, планиметрияБілім беру мақсаттары құзіреттілігі.

Компьютерлік графика» пәнін оқыту мақсаты және міндеті – компьютерлік графиканың ториялық негіздерін, растрлық, векторлық және 3D графика кескіндерін жасау, өңдеу, автоматты жобалау жүйелерін пайдалану білу, дағдыларға, білімге, іскерлікке ие болу.

  • дербес компьютерде кескіндерді жасауға, өңдеуге және сызба-конструкторлык құжаттарды автоматтандырып жобалауға және дайындауға үйлестіре компьютерлік графиканы жүзеге асырудың принциптерімен, теориялық негіздерімен, мақсатымен, негізгі міндеттерімен, мазмұнымен танысу;

Мазмұны

Компьютерлік графика пәні, оның қолдану аймағы. Компьютерлік графиканың қысқаша даму тарихы. Компьютерлік графиканың техникалық және программалық құралдары. САПР туралы түсінік. AutoCAD жүйесіндегі бастапқы сұхбаттасу терезесі. Жұмыс орны, экран аймақтары, меню қатары, аспаптар панелі.

Бастапқы дайындаулар. Программамен сұхбат. Жұмысты тоқтату және кескіндерді сақтау.

Дайын сызбаларды ашу. Жаңа сызбаларды дайындау алгоритмдері. Құрама примитивтер, оларды құрастыру және айыру.

Түйіндесу элементтері бар жазық фигураның сызбасын тұрғызу.

Экранда кескіндерді басқару бұйрықтары кескіндерді ұлғайту, кішірейту, айқындау.

Сызықтардың әрқалай түрлерін және өлшемдік стильдерді орнату. Сызбада өлшемдер қою.

Текст. Сызбада текстті орналастыру түрлері және әдістері. Титулды бет пен негізгі жазуды орындау.

Жаңа қабаттарды дайындау, қабатта сызықтың түсі мен түрін қабылдау. Көрнекілікті басқару және қабаттарды ықшамдауды тоқтату.

Блоктар. Блоктар дайындау, оларды ағымдағы сызбаға және басқа файлдарға орнату.

Модельдің негізгі үш көрінісін тұрғызу.

Штрихтаудың стилі және параметрлерін бекіту. Үшінші көрініс және қажетті тіліктерді тұрғызу

Объектінің үш өлшемді моделін тұрғызу. 3D-көрнекілік.

Үш өлшемді объектілерді ықшамдау бұйрықтары. Үш өлшемді модельдің ¼ бөлігін қиып алу. Біртұтас денелерді құрастыру.

AutoCAD графикалық жүйесінің басқа графикалық жүйелермен қарым-қатынасы.

Басқа файлдардан блоктар орнату. Қағаз бетінде жазық және үшөлшемді объектілерді біріктіру.

Мамандық бойынша типтік бөлшектің сызбасын орындауОқу жұмысының нәтижелері, қорытынды бақылау түрлері

Компьютерлік графика пәнін оқыған студенттер, алған білімін пайдалана отырып курстық және дипломдық жұмыстарын орындай алуы керек. Семестр соңында емтихан, графикалық жұмыстарын тапсырып баға алуы керек.

Оқудың электронды және техникалық құралдары

Плакаттар, макеттер, электронды оқулықтар және компьютерлер.

Литература

 1. Жаңабаев Ж.Ж. Инженерлік және компьютерлік графика.

–Алматы: МЕКТЕП. 2005. – 372б.

 1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. –С.Петербург: 2004. – 592с.

 2. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2000. – 422с.

 3. Чекмарев А.А. Инженерная графика: – М.: 2000. –365с.

 4. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. –СПб.: 2006. –456с.

 5. А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. Справочник по машиностроительному черчению, 2-е изд., перераб. – М., Высш.шк., Изд.центр «Академия», 2000. – 493с.

7.Watt A., 2000, 3D Computer Graphics, Third edition. Addison- Wesley, stop2 семестр

Пәннің аталуы

М10. Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

ҚН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2

Оқытушының Т.А.Ә.

Мусабекова М.А., Бердібеков С.О.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Құқық негіздері» пәнің оқыту мақсаттары: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, окушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарылату.

Оқу пәнін оқыту мақсаты қазіргі қоғамның қажеттілігі мен мүддесінен туындап отыр. Оқутыдың негізгі мақсаты заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру. Бұдан басқа міндет ретінде: қоғам өміріндегі мемлекет пен құқықтың орны мен ролін анықтау, Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамыуның алғышартымен және мәселелерімен таныстыру, қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси - құқықтық жолдарын анықтау, субъективтік құқықтар мен субъективтік юридикалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті тәжірибені жинақтауға үйрету.Мазмұны

Дәрістер: Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған білімін тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік- құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студеттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасына шешу.

Практикалық сабақтар: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Құқық негіздері қоғамдық қатынастарды мемелекттік- құқықтық әсер етудің нәтижесі ретінде, құқықтық нормаларды әлеуметтік норманың түрі ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымы ретінде қарастырады. Аралас пәндер қоғамдық құқық пен мемлекеттің пайда болуының және дамуының саяси, тарихи, философиялық, әлеуметтік шарттары мен алғышарттарын қарастырады және ол Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси-құқықтық құбылыстарды кешенді түсінуге мүмкіндік береді.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет