Ғазалиев А. Мжүктеу 99.85 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі99.85 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

«Бекітемін»

Ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________201___ж.
БАҒДАРЛАМА

6D071200 – «Машинажасау» мамандығының

арнайы пәні бойынша

докторантураға түсу емтиханның

«Машина жасау технологиясы» кафедрасы


Әзірлеуші:

«Машина жасау технологиясы»

кафедрасының меңгерушісі,

техника ғылымдарының докторы,

профессор, ҚР ҚазҰЖҒА академигі Жетесова Г.С.

_______________________

«____» _________201___ж.

2013

Кіріспе
6D071200 – Машинажасау мамандығы бойынша философия докторын (Ph.D) және бағыт бойынша (DS) докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы таңдаған аумақта тереңдетілген арнайы білімдерді алу және компетенциялар негізінде негізгі білім беру, методологиялық және зерттеушілік даярлауды қарастырады.

Докторантураның білім беру бағдарламасын меңгергісі келген талапкердің осыған дейіңгі минималды білім деңгейі ол магистратура. Осыған байланысты докторантураға оқуға түсу емтихандардың бағдарламасы магистратураның кәсіби бағдарламалары негізінде жоғары оқу орындарымен және ғылыми ұйымдармен орындалады.

Докторантураға оқуға түсу емтихандарды қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес бірдей мамандықтың магистратурасының мемлекеттік компонентаның пәндерінен орындалады.

6D071200 – Машина жасау мамандығы бойынша оқуға түсу емтихан жазбаша түрде келесі пәндер бойынша жүргізіледі:

инновациялық қызметпен ғылыми-зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру;

машина жасаудағы басқару жүйелер;

машина жасаудағы квалиметрия.

Емтихандық тапсырма жоғарыда айтылып кеткен пәндердің әр қайсысынан бір сұрақтан болатын ұш сұрақты қамтиды.

«Машина жасаудағы квалиметрия» пәні бойынша сұрақтар тәжірибелік тапсырманы шешуден тұрады.

«Машина жасаудағы басқару жүйелер» пәні бойынша сұрақтар ЖК «жеке компьютерде) тәжірибелік тапсырманы шешуді қамтиды.

Емтихан кестеге сәйкес бағаланады.Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D-


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Докторантураға оқуға түсуге емтиханды өткізуге 3 (180 минут) ұзіліссіз уақыт беріледі.


1 Инновациялық қызметпен ғылыми-зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
1.1 Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтің өзектілігі, ғылыми-методологиялық деңгейі, жаңа ғылыми жетістіктері.

Мақсатты бағдарламалар – ғылыми-практикалық қызметтің ұзақ мерзімді жоспарының маңызды тізбегі.

Ғылыми-практикалық қызметте бағдарламалық-мақсатты жоспарлау. Мақсатты бағдарламалардың ақпараттық негізі және негіздеу міндеттері.

Ғылыми-зерттеу жоспарлаудың перспективті жүйесінде негіздеу циклдері және мақсатты бағдарламаларды іске асыру.1.2 Прогрессивті технологияларды және техниканы жасауға арналған ғылыми зерттеулерді болжамдау және бағдарламалау

Болжамдаудың жіктеуі. Негізгі түсініктер және анықтамалар. Болжамдау әдістері: интер- және экстерополяционды; құрылымдық-аналитикалық; сараптық.

Әдістерді таңдау критерийлері және процедуралары.

Құндылық болжамдау әдістері.1.3 Маңызды мәселелер бойынша бәсекеге қабілетті шешімдерді жоспарлау, зерттеулердің түрлері және іске асыру аумақтары

Кешенді білім берудің жіктеуі және міндеттерін қалыптастыру.

Ғылыми қызметтің даму бағдарламасының тиімділігін анықтау.

Жобалау және сараптама құралдарының даму бағдарламаларының экономикалық бағасы.

Олардың негізінде шешімдерді қабылдаған кезде болжамдар шындығының бағасы.

1.4 Кешенді зерттеулердің олардың логикалық байланысын орындалу реттігін бағдарламалау және бірыңғай тұтас жүйеге біріктіру.

Мақсатты зерттеулер.

Операционды – мақсатты зерттеулер

Операционды – функционалды зерттеулер.

Ғылыми – техникалық болжамдау.

Кешенді ғылыми – зерттеу бағдарламаны жасау.


2 Машина жасаудағы басқару жүйелер
2.1 Машина жасау обьектілерімен басқару жүйелері

Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ).

Технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ТҚБЖ).

Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жүйесі (ӨСКЖ).

Құжаттардың унифицирленген жүйесі (ҚУЖ).

Ақпараттық-библиографиялық құжаттар жүйесі (АБҚЖ).

Өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі (ӨТДБЖ).

Өндіріске өнімді әзірлеу және жеткізу жүйесі (ӨӨӘЖЖ). Машина жасаудың технологиялық процестерімен басқару.

Бұйымның техникалық деңгейінің негізгі жағдайлары және болжамдауға қою. Төзімділікке сынау. Техникадағы сенімділік. Бұйымдарды сенімділікке болжамдау.

Автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ). АБЖ жалпы сипавттамасы. Линиядағы АБЖ типтік және ерекше тізбектері. Басқару сапасын зерттеу әдістері.

Икемді өндірістік жүйелер (ИӨЖ). ИӨЖ басқарудың жалпы ұйымдастыруы. ИӨЖ имитациялық модельдеу. ИӨЖ-да басқаруды математикалық қамтамасыз ету.

2.2 Функционалды, ұйымдастыру, ақпараттық және бағдарламалау

Машина жасау бұйымдарының функционалды құрылымын модельду. Әр түрлі функционалды қасиеттерімен функционалды сараптау әдістері.

Өндірісті ұйымдастырушылық дайындау. Жаңа техниканы жасау процестері және меңгеру. Өндірістің жұмыс жасауын қамтамасыз ету жүйелері.

Басқарудың ақпараттық жүйелері. FOBOS жүйенің функционалды мүмкіншіліктері. CAD/CAM-интерфейсті пайдалану. Басқа бағдарламалық өнімдермен және жүйелермен FOBOS интеграциясы. BAAN технологиялық дайындау модульдері. Корпоративті ақпараттық жүйелер. АБЖ өнеркәсіптік интеллектісінің концепциясы.


3 Машина жасаудағы квалиметрия
3.1 Квалиметрия теориясы

Курстың мазмұны және пәні. Квалиметрия принциптары. Квалиметрия әдістері. Сараптама квалиметрия. Индекстія квалиметрия. Бағалаудың таксономикалық әдістері. Ықтималдық-статистикалық квалиметрия. Жобалық квалиметрия.3.2 Өндіріс өнімдерінің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы

Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Өнімнің біркелкісі бойынша оның сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Өндіріс өнімінің жіктелуі. Өндіріс өнімінің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Тұтыну қасиеттерін және сапа көрсеткіштерін таңдау тәртібі.3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау

Жіктелу, шектеу және бағалау көрсеткіштер. Бағалау жағдайы. Өнімнің сапасын сараптық бағалау. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау. Салмақтық көрсеткіштерінің еселіктерін анықтау. Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді таңдау.

Квалиметриялық шкалалар. Реттік шкала. Арақашықтық шкала. Арақатынастар шкаласы.

Сапа деңгейін бағалаудың әдістемесін әзірлеудің негізгі ережелер. Өнімнің сапа деңгейін бағалаудың дифференциалды әдісі. Өнімнің сапа деңгейін бағалаудың кешенді әдісі. Кешенді көрсеткішке қойылатын талаптар. Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін бағалау. Интегралды көрсеткіш арқылы өнімнің сапа деңгейін бағалау. Орташа еселенген көрсеткіш арқылы өнімнің сапа деңгейін бағалау. Өнімнің сапа деңгейін бағалаудын аралас әдісі.

Өнімді пайдаланудың әр түрлі шарттарын есептеу. Құндылық регрессионды байланыстар әдісі. Шекті және номиналды мәндер әдісі. Эквивалентті қатынастар әдісі.

Әркелкі өнімнің сапа деңгейін бағалау. Өнімнің сапа индекстерін анықтау. Өнімнің ақаулық индекстерін анықтау. Кешенді сапа көрсеткіштерін және кәсіпорынның жұмыс сапасының индекстерін анықтау. Бұйымның жалпыланған үнемділік деңгейін бағалау. Бұйымның техникалық деңгейінің жалпы кешенді көрсеткіші.3.4 Машина жасау бұйымдарының сапасын бағалау процесінің негіздері.

Бұйымның техникалық деңгейін жалпы бағалауының анықтау әдістемесі. Әзірленіп жатқан бұйымның сапа деңгейін бағалау. Бұйымды жасаудың сапа деңгейін бағалау. Пайдаланудағы бұйымның сапа деңгейін бағалау. Пайдаға асыру кезіндегі бұйымның сапа деңгейін бағалау. Машина жасау бұйымының өмірлік циклі кезеңіндегі сапаны басқару міндеттері.3.5 Техникалық бұйымдардың квалиметрия мәселелері.

Өнімнің сапа көрсеткіштерін және техникалық деңгейін оптимизациялау. Өнімнің сапасын болжамдау. Техникалық бұйымдардың сапасы және бәсекеге қабілеттілігі. Күрделі техникалық бұйымдардың сапасын бағалау әдістерінің жетілдіру міндеттері.


Ұсынылатын әдебиет

Негізгі

 1. Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

 2. Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

 3. Засорении П.А. Практика сетевого планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. - М.: Экономика, 1967. - 88 с.

 4. Комков Н.И. Модели программно-целевого управления. – М.: Наука, 1961. - 343 с.

 5. Саркисян С.А., Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. - М.: Статистика, 1975. - 192 с.

 6. Теория прогнозирования и принятия решений. /Под ред. С.А. Саркисяна. - М.: Высшая школа, 1977. - 351 с.

 7. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука, 1970. - 707 с.

 8. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. - 200 с.

 9. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Наука, 1979. - 562 с.

 10. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1964. - 498 с.

 11. Джурабаев К.Т., Гришин А.Т., Джурабаева Г.К. Производственный менеджмент. – М.: Кнорус, 2005.– 406 с.

 12. Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: Учеб.пособие для машиностр.спец.вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

 13. Основы автоматизации машиностроительного производства: Учеб.для машиностроит.спец.вузов. /Под ред.Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш.шк., 1999. – 312 с.

 14. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств: Учеб.пособие для машиностроит.спец.вузов. /Под ред. Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш.шк., 2001. – 407 с.

 15. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценок качества товаров. (Основы квалиметрии). – М.: Экономика, 1989. - 256 с.

 16. Фомин В.Л. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. Курс лекций. – М.: ЭКМОС, 2000. – 320 с.

 17. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: Учебник. – М.: Филинъ, 2000. – 328 с.

 18. Никифоров А.Д. и др. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 384 с.

 19. Решение задач квалиметрии машиностроения. Учебное пособие. /Под ред. В.Я. Кершенбаума, Р.М. Хвастунова. – М.: АНD «Технонефтегаз», 2001.––158 с.

 20. Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 190 с.

 21. Андрианов Ю.М., Субетто А.И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1990. – 216 с.


Қосымша

 1. Адлер Ю.М. Введение в планирование эксперимента. - М.: Металлургия, 1969. - 296 с.

 2. Хартман К., Лецкий Э., Шофер В., Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. - М.: Мир, 1977. - 208 с.

 3. Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов. - М.: Металлургия, 1974. - 274 с.

 4. Налимов В.В., Чернова И.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. - М.: Наука, 1965. - 349 с.

 5. Аубакирова Г.О. Практикум по метрологии, стандартизации и управлению качеством. - Алма-Ата.: «Рауан», 1990. — 112с.

 6. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. - М.: Наука, 1971. — 186 с.

 7. Ящерицын Г.И., Махаринский Е.И. Планирование эксперимента в машиностроении. - Минск.: Высшая школа, 1985. - 256 с.

 8. Барановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерении. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. - 274 с.

 9. Корсаков В.С. Автоматизация производственных процессов. - М.: Высш.шк., 1978. – 472 с.

 10. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.

 11. Кузнецов М.М. и др. Проектирование автоматизированного производственного оборудования. – М.: Машиностроение, 1987. – 286 с.

 12. Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами. – М.: Машиностроение, 1988. – 352 с.

 13. Аристов О.В. Управление качеством. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 237 с.

 14. Солод Г.И. Основы квалиметрии. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГИ, 1991. – 84 с.

 15. Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством. Учебное пособие. – М.: Изд-во ВЗПИ, 1992. – 255 с.Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет