Филология ғылымдары бойынша 10жүктеу 158.93 Kb.
Дата04.03.2018
өлшемі158.93 Kb.

,

Педагогика ғылымдары бойынша 13.00.02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ әдебиеті),

филология ғылымдары бойынша 10.01.02 – қазақ әдебиеті және 10.01.08 – әдебиет теориясы, мәтінтану

мамандықтарынан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, 050010, Алматы қаласы, Достык даңғылы, 13., телефоны 913769, ғылым докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғалатын диссертациялық кеңес мүшелері туралы

М Ә Л І М Е Т Т Е РТегі, аты, әкесінің аты


Туған жылы,

ұлты, азаматтығы

Негізгі жұмыс орны,

қызметі

Ғылыми дәрежесі (диссертация қорғаған мамандығының шифрі)


Кеңестегі мамандықының шифрі


Докторлық

диссертация

тақырыбы,

Бекіген

жылы


Негізгі ғылыми еңбектері1

2

3

4

5

6

7

8

1


Қирабаев Серік Смайылұлы

(төраға)


1927,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ,

Ғылыми кеңесшіФилология ғылымдарының докторы,

10.00.02


10.01.02


Сәкен Сейфуллин.

1964


1.Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет.-А.,Білім,1995; 2.Тарих және әдебиет.-А.,ҚазАқпарат,2007; 3.Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері.-А.,Білім,1995; 4.Қазақ әдебиеті.ХХ ғасыр. 11 сыныпқа арналған оқулық.-А.,2007; 5.Қазақ әдебиеті.ХІХ ғасыр. 10 сыныпқа арналған оқулық.-А.,Мектеп,2006; 6.Қазақ әдебиеті оқулығына әдістемелік нұсқау.(10 сынып).-А.,Рауан,1998; 7.Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті.-А.,Білім,2003.

2

Жұмажанова Төкен Қонысбайқызы

(төрағаның орынбасары)1944,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

Педагогика ғылымдарының докторы,

13.00.02
13.00.02

Әдебиеттен жүргізілетін кластан тыс жұмыстардың ғылыми-әдісте-мелік негіздері.

1997


1.Использование компьютерных технологий на уроках казахской литературы.//Язык и литературе в современном образовательном пространстве.-Москва, Академия, 2007.-С.110-113. 2. Әдебиет (түркі тілдес халықтар әдебиетінің кейбір үлгілері. 5-11 сынып, Алматы: Білім, 2007. 3. Орта мектепте М.О.Әуезов шығармаларын оқыту мәселелері. Көмекші құрал. –Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. 4. Қазақ әдебиеті. Орыс мектебінің 10 сыныбына арналған оқулық. –Алматы: Мектеп, 2006, 16 б.т. 5. Қазақ әдебиеті (ұйғыр, өзбек мектептерінің 11 сыныптарына арналған оқулық) –Алматы: Мектеп, 2007, 15б.т.

3

Әбдіғазиұлы Балтабай

(ғалым-хатшы)1952,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ. Филология факультетінің деканы

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.02

10.01.02

Шәкәрім шығар-машығының

дәстүрлік және көркемдік

негіздері.

2001


1. Шәкәрім прозасы: ізденіс өрнектері//Көкейкесті әдебиеттану. –Астана: 2006, -Б.154-163.

2. Шәкәрім: дәстүр және көркемдік. Монография. Семей, «Үш биік», 2007, 225 б.

3. Ақиқат айнасы (Шәкәрім лирикасындағы шеберлік мәселелері) –Семей:«Хан тәңірі»,2006.-108 б.

4. Творческое наследие поэта-мыслителя Шакарима Кудайбердиева.//Язык и литературе в современном образовательном пространстве.-Москва, Академия, 2007, С.84-91.

5.Ақын аудармаларының асыл қыры //Шәкәрімтану мәселелері, 2 том, Семей-Новосибирск: «Талер-Пресс», 2006. -Б.246-279. 6. Жыр әлемінің ұлы қайнары. //Шәкәрімтану мәселелері. 3 том, -Семей-Новосибирск, «Талер-Пресс», 2007. –Б.96-114. 7. Шәкәрімнің шығармашылық әлемі. //Шәкәрімтану мәселелері. 3 том. –Семей-Новосибирск, «Талер-Пресс», 2007. –Б..357-369.


4

Әдібаев Хасен

Әдібаевич1924,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ. Орыс және әлем әдебиеті кафедрасының профессоры

Филология ғылымдарының докторы,

10.01.0213.00.02


Ғ.Мүсіреповтің шеберлігі.

1970


1. «Казахская литература». Учебник для 11 классов русской школы в соавторстве с М. Базарбаевым и др. – Алматы, «Мектеп», 2003. 2. Проблемы поэтики и стиховедения. конф. КазНПУ им. Абая . Алматы, 2005. 3.Қазақ әдебиеті.11 сынып оқулығы.-Алматы:Мектеп,2007. 4.Казахская литература.Учебник для 10-11 классов(соавтор Ш.Сатпаева).-Алматы:Мектеп,2003. 5.Казахская литература.Учебник для 10 кл. Рус.школы.-Алматы:Мектеп,2005. 6.Хрестоматия по казахской литературе для русских школ.-Алматы:Мектеп,2005.

5

Бұзаубағарова Қарлығаш Сапарғалиевна


1954,

Қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ. Дайындық факультетінің деканы

Филология ғылымдарының докторы,

10.01.0910.01.08

Эпический художественный образ в аспекте эстетики тождества

1.Семантика стиха на уровне смены метра//Известия АН РК.Серия филологическая.,1997, №3.-С.22-27; 2.Грамматика параллелизма//Вестник университета «Семей», 1997,№1.-С.44-48; 3.Человек в казахском героическом эпосе//Вестник Семипалатинского госуниверситета им.Шакарима, 2000, №4.-С141-146; 4.К вопросу эстетических взглядов Шакарима// «Шәкәрім дәрістері»(материалы респ.научно-практич.конференции). –Семей, 2001.-С.27-31; 5.Ритм и рифма в эпосе// Вестник Семипалатинского госуниверситета им.Шакарима, 2002,№2.-С.152-159; 6.Фольклор как искусство эстетики тождества//Материалы ҮІІ межвузовской конференции.-г.Бийск(РФ), 2002. –С.31-35; 7.Эпос как актуализация традиции//Вестник КазНУ им.аль-Фараби.Серия востоковедения, 2003,№4.-С.20-25; 8.Казахский эпос в аспекте эстетики тождества.-Семей, 2003.-187 с.

6.

Исамидинов Искендер Чоңмурунович

1952,

қырғыз, Қырғызстан азаматыЖ.Баласағұн атындағы Қырғыз мемлекеттік ұлттық университеті

Педагогика ғылымдарының докторы,

13.00.02
13.00.02

Кыргыз орто мектептеринде адабият теориясын окутуу.

2005


1.Кыргыз орта мектептеринде Ч.Айтматовдун чыгармаларын үйренүү процессинде окуучулардын адабий-теориялык түшүнүктөрүн калыптандыру.-Бишкек,1993. 2.Кыргыз мектептеринде адабият теориясын окуту.-Бишкек,2004. 3.Адабий жанрлар туурасында айрым ойлар//Вестник КНУ им.Ж.Баласагына,серия І,выпуск 3, -Бишкек,2004. 4.Адабият теориясына арналган эмгектер//Вестник КНУ им.Ж.Баласагына,серия І,выпуск 4, -Бишкек,2004. 5.Адабият теориясынын айрым маселелери// Вестник КНУ им.Ж.Баласагына,серия І,выпуск 4, -Бишкек,2004.

7.

Ишекеев

Назарқұл


1955,

қырғыз, Қырғыз Респ. азаматыЖ.Баласағұн атындағы Қырғыз мемлекеттік ұлттық университеті

Педагогика ғылымдарының докторы,

13.00.02
13.00.02


Ист. изучения

кирг.лит-ры в школах респ.и ее актуальные проблемы на современном

этапе .1995


1.Киргиз адабияты. Уч.6-кл..-Бишкек, «Мектеп», 2007. 2.Киргиз адабияты 11-класс үчүн окуу куралы. -Бишкек, «Мектеп», 2007. 3. Киргиз адабиятынун тарихы.-Бишкек, «Мектеп», 2003. 4.Кыргыз орта мектептеринде эпикалық чыгармаларды окутуунун айрым маселелери. –Бишкек,2000. 5. Т.Байжигитевдин окуу мектертеринин адабияты//Вестник, КНУ им.Ж.Баласагун, 2004. 6.К.Иманалиевдин методикалық мурастары// Киргиз адабияты.Киргизстан, -Бишкек, 2005.


8.

Құлбарақов Сәмен Оразғалиұлы

1956,

қазақ,


ҚР азаматы

Қ.А.Иассауи атындағы ХҚТУ Тараз институты.

Қазақ әдебиеті кафедрасының доцентіФилология ғылымдарының докторы, 10.01.02


10.01.02

Т.Ахтановтың жазушылық шеберлігі (прозасы бойынша)

2006


1. Жазушы және әдеби процесс// ҚР ҰҒА Хабарлары, филология сериясы. 2005. №2. Б.54-60.

2.Соғыс шындығы және психологиялық талдау// Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы, 2005, №1.-Б..12-19. 3. Шеберлік өнегесі// Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Хабаршысы, филол. сериясы , №1, 2005. -Б.175-178. 4. «Дала сыры» повесінің «Боран» романына айналуы//ҚР ҰҒА хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы, №1, 2006, -Б.17-21. 5.Тахауи Ахтановтың жазушылық шеберлігі (прозасы бойынша). Монография. – Тараз: Көкжиек, 2006.-386 б.9.

Мирзоев Князь Ибрагимович

1949,

күрд,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, Шығыс филологиясы кафедрасының меңгерушісі профессоры

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.02

10.01.0410.01.02


Проблемы межнациональн. связей курдской литературы

1988


1. Литература народов Казахстана. – Алматы: НИЦ «Гылым», 2004. -352 с.

2. Из истории азербайджано-курдских литературных связей (Курдская литература и проблемы ее изучения). Учебное пособие. На азербайджанском языке. Ереван, 1978. 4,75 п.л.

3. Күрд әдебиеті. 6-9 сыныптарға арналған оқулық. Алматы: Сөздік-словарь, 2006., 200 б.

4. Күрд әдебиеті. 2-5 сыныптарға арналған оқулық. Алматы: Сөздік-словарь, 2006., 168 б.

5. Шығыс әдебиеті (лекциялар курсы). Алматы: ҚазҰПУ, 2007.

6. Bername u metodika hinbuna zimane kurdi. Программа и методика преподавания курдской литературы. (учебное пособие для учителей 2-9). Алматы, 2006. – 2,5 б.т.10.

Мучник Галина

Михайловна1937,

орыс,


ҚР азаматы

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.

ПрофессорФилология ғылымдарының докторы,

10.01.0810.01.08

Коммуника-тивные аспекты поэтики

1995


1. Писательские интерпретации «готовых» сюжетов// Хабаршы. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. 2002. 2. Два молчания: «Silentium!» Тютчева и «Silentium» Мандельштама. Простор, 2004, №12. с. 171-178. 3. Мотивный анализ в изучении литературного произведения. Русский язык и литература в казахской школе, 2005, №2, с.58-64. 4. Пушкин в творческом сознании современных русских поэтов (трансформация мотивов и образов)// Художественный текст в диалоге культур. Материалы международной научной конференции, посвященной Году Пушкина в Казахстане. Часть 1. Алматы, «Қазақ университеті», 2006. с.54-64. 5. Пушкин в русской литературной критике: эволюция взглядов и оценок. Русский язык и литература в казахской школе, 2007, №1, с.39-44.

11.

Рақымжанов Теңізбай

Нәбиұлы


1946,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.02

10.01.02


Қазіргі қазақ романының поэтикасы.

1994


1. Дарынды сыншы// Акад.С.Қирабаевтың 80 жылдығына арналған ғылыми жинақ, -Алматы:2007.

2. Марғау ит және адамгершілік проблемасы// Ұлт тағылымы, 2004, №4, 1 б.т. 3.Ә.Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі» романындағы ой ағыны// Қазақ филология ғылымы: тарихы, бүгіні, болашағы. –Алматы: АлМУ баспасы, 2004, 0,7 б.т. 4. Қазақтың тұрмыс-салт жырлары мен өлеңдері// Санат, №5-6, 2005, 0,5 б.т. 5. Айтыс өрісі кең, өміршең жанр// Санат, 2005, №3-4, 0,5 б.т.12.

Савельева Вера

Владимировна1950

орыс,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, Орыс және әлем әдебиеті кафедрасының профессоры

Филология ғылымдарының докторы,

10.01.08
10.01.08

Художественный текст и художественный мир: соотнесенность и организация. 2002

1. Поэтика и философия сновидений в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»// Русская словесность. -Москва, 2004. №5. С.17-26. 2. Поэтика и философия онейрического цикла в романе Ф.Достоевского «Братья Карамзовы» // Достоевский и мировая культура: художественное наследие и духовность. Семипалатинск, 2004. С.59-68. 3. К историографии изучения русской литературы в казахстанском литературоведении второй половины ХХ века. Часть 1.// Вестник Карагандинского университета, 2005, №2. С.70-77 . 4. К историографии изучения русской литературы в казахстанском литературоведении второй половины ХХ века. Часть 2. // Вестник Карагандинского университета, 2005, №3 С. 36-44. 5. Архетип сновидения в русском романе (от Пушкина до Сорокина)// Культура и текст. Т.3. Барнаул, 2005. С.98-104. 6. Сон Татьяны: белое пятно или черная дыра в мире романа// Пушкин и пушкинские традиции. -Алматы, 2007. С.86-96.

13

Сафронова

Людмила


Васильевна

1964

орыс,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, Орыс және әлем әдебиеті кафедрасы-ның доценті

Филология ғылымдарының докторы,

10.01.08


10.01.08

Автор и герой в постмодернист-ской прозе.

2007


1. Поэтика литературн. сериала и проблема автора и героя // Русская литература. – СПб. №2. -2006. С. 55-56. 2.Обссесивный автор и персонаж-невротик в романе В.Пелевина «Числа»// Русская литература ХХ века: Теория и практика. – СПб.: СПГУ, 2007. (Сер. «Литературные направления и течения в русской литературе ХХ века»). – Вып.6. – С.107-125. 3.Авторская коммуникация с бессознательным в цикле рассказов С.Довлатова «Чемодан»// Пушкинские чтения – 2007. – СПб.: ЛГУ им.А.Пушкина, 2007. С. 346-356. 4. Постмодернистская литература и современное литературоведение Казахстана.Учебн. пособие.–Алматы:КазНПУ им.Абая, 2006.–96 с. 5. Проблемы рецепции жанра литературной сказки (на материале сказки Л.Петрушевской «Жил-был будильник»)// Русская литература в формировании современной языковой личности. Материалы конгресса. Ч.1. – СПб.: МИРС, 2007. – С. 327-334. 6.Автор и герой в постмодер-нистской прозе. Монография. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2007. – 238 с.

14.

Сыдықов Тұрсын Сыдықұлы

1941,

қазақ,


ҚР азаматы

І.Жансүгіров ат. Жетісу универ., Талдықорған. Қазақ әдебиеті каф профессоры

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.0210.01.02

Қазақ тарихи романының поэтикасы.

1999


1. Ізгілік сабағы (монография). –Алматы:Арыс, 2006, 21,5 б.т. 2.Қазақ әдебиеті. Хрестоматия. (лицей, колледждерге арн.). С.Мақпыровпен бірге. -Алматы, РБК,1999, 17,5 б.т. 3.Қазақ әдебиеті. Оқулық. 1-бөлім (лицей, гимназия, колледждерге арн.).С.Мақпыровпен бірге). –Астана, Фолиант, 2003, 19 б.т. 4.Қазақ әдебиеті. Оқулық 2-бөлім, (С.Мақпыровпен бірге). (лицей, гимназия, колледждерге арн.). С.Мақпыровпен бірге. 19,2 б.т. 5.Қазақ әдебиеті. Оқулық 1-бөлім, (С.Мақпыровпен бірге). (Кәсіптік бастауыш және орта білім беру). С.Мақпыровпен бірге. 14,9 б.т. «Фолиант». 10,8 б.т. 6. Қазақ әдебиеті. Оқулық 2-бөлім, (С.Мақпыровпен бірге). (Кәсіптік бастауыш және орта білім беру). С.Мақпыровпен бірге. –Астана:«Фолиант». 14,9 б.т.

15.

Тараков Әнуар

Сауатұлы


1956,

қазақ,


ҚР азаматы

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.02


10.01.08

Қазақ әдебиетіндегі тарихи тұлға проблемасы.

2006


1.Қазақ әдебиетіндегі тарихи тұлға проблемасы.-Алматы:Қазақ университеті,2005; 2.Аударма психологиясы және мәдениеті.-Алматы:Қазақ университеті, 2004; 3.Хлебников поэзиясы және сақтар, ғұндар...//Әдебиет айдыны, 18.01.2007. 4.Аударма әлемі.-Алматы:Қазақ университеті,2007; 5.Қазіргі аударманың ахуалы //Аударма теориясы мен тәжірибесінің және салыстырмалы әдебиеттанудың өзекті мәселелері.-Алматы:Қазақ университеті, 2006.

16.


Тебегенов Темірхан

Сақаұлы
1949,

қазақ,


ҚР азаматы

Абай ат.ҚазҰПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

Филология ғылымдарының докторы, 10.01.02


13.00.02


Ақындық поэзиядағы фольклор мен әдебиет дәстүрі. 2003

1. Тайыр Жомартбаев//Қазақ әдебиетінің тарихы.Он томдық.6-том. –Алматы:Қазақпарат,2006. Б.471-484. 2.Абайтанудың өзекті мәселелері//Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы: филол.сериясы 2006, №2-.Б.7-10 3.А.С.Пушкин шығармашылығы - өркениеттегі классикалық әдебиет дамуының көрсеткіші//Пушкин-Абай және қазақ әдебиеті. Халықар..ғылыми конф. .материалдары. -Алматы: 2006. Б.184-191. 4.Озық дәстүрлер өнегесі: Ақын Т.Ізтілеуовтің 125 жылдығына// Жұлдыз. №10, 2007. Б.140-145. 5.Халық ақындары шығармаларындағы әдебиет пен фольклор дәстүрі. Монография.-Алматы:Білім,2001.-332 б.

17.


Толысбаева Жанна Жеңісовна

1968,

қазақ,


ҚР азаматы

Ақтау мемлекеттік университеті.

Тіл пәндері кафедрасының профессоры.Филология ғылымдарының докторы 10.01.08

10.01.08

Трансформация жанров современной поэзии Казахстана.

2006


1.Венок сонетов в пространстве жанрового эксперимента современной казахстанской поэзии// Евразия, 2006, №2.–С.55-64. 2.О жанровом изучении современной поэзии Казахстана// Международный конгресс ICANAS - 38(Анкара, 10-15 сентября 2007 г.). 1 п.л. 3.Жанр и культура восприятия текста//Международная научная конференция «Читательская культура: теория и практика» - Барнаул, 2007. – С.34-50. 4.Жанры поэзии: история и современность. Семипалатинск, 2007. – 320 с. 5.Лирическая поэма рубежа ІІ–ІІІ тысячелетий. -Алматы: Международный клуб Абая, 2005. – 182 стр.

18.

Шаханова Розалинда Әшірбайқызы

1951,

қазақ.


ҚР азаматы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты

Педагогика ғылымдарының докторы,

13.00.0213.00.02

Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлімдерінде қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері

1.Перспективы дистанционного обучения в Казгосженпи//Мәдениетаралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері.(Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.). 2-том. -Алматы: 2004. -Б.298-300; 2. Перевод «Евгения Онегина» А.С.Пушкина И.Джансугуровым//Әлемдік рухани құндылықтар және қазіргі қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері(Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары). 1-том. –Алматы:2007. –Б.126-129; 3. Қазақ тілін оқытуда мәтіндерді қолдану әдістемесі//Қазақ тілі мен әдебиеті, №1, 2007.-Б.8-10; 4. Жоғары оқу орындарында қазақ тілін оқытуда мәтіндерді қолдану әдістемесі//Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының Хабаршысы. Филология сериясы.-Алматы: 2006. №5. –Б.5-9; 5.Қазақ тілі сабақтарында сөйлеуді дамыту әдістемесі// «Әуезов оқулары-6» : М.Әуезов – жаңа дәуір данышпаны(Халықаралық конференция материалдары). 6-том. –Алматы: 2007. –Б.199-202; 6.Техникалық жоғары оқу орындарында қазақ тілі сабақтарына мамандықтарға байланысты мәтіндерді дайындау// «Әуезов оқулары-5»: Қазақстанда гуманитарлық ілімдердің дамуы: ізденістер, даму перспективалары мен бағыттары(халықаралық конференция материалдары), 2-том. –Шымкент: 2006. –Б.273-275.

Негізгі қызмет орны кеңес құрылатын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болып табылатын диссертациялық кеңес мүшелерінің саны 11, шақырылғандар 7 Абай ат.ҚазҰПУ,.

Диссертациялық кеңестің барлық мүшелері тек осы кеңестің ғана мүшесі болып табылады.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, профессор С.Ж.Пірәлиев


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет