Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”


Повърхностни и подземни водижүктеу 485.28 Kb.
бет4/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Повърхностни и подземни води


Повърхностни води

Като основни замърсители на водите в обхвата на линейните обекти се считат емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт и химическите вещества, които се използват за зимното поддържане на пътното платно. Оттичането на водите към басейните на реките предизвиква трансфер на вредни вещества натрупани в обхвата на трасето. Отводнителна артерия за района е р. Янтра. В процеса на рехабилитцията на Път І-5 няма да има замърсяване на водни течения от строителни дейности. Предвиденият ремонт на моста над р. Янтра в гр. Габрово, при км 146+276 не е свързан с дейности в коритото на реката.

Емитираните от пътя газове и аерозоли в процеса на експлоатация на пътя, могат да попаднат директно в речните води само около мостовете - в случая моста над р. Янтра при км 146+276 и водостоците. Бързото разсейване на въздушно преносимите замърсители в околопътното пространство възпрепятства попадането на по-големи концентрации в повърхностните води.

Данните от провежданият мониторинг за качеството на повърхностните води за периода 01.01 – 30.09.2007 г по отношение на качествените характеристики на водите на р. Янтра в пункта след гр. Габрово, показва съответствие с нормативните изисквания, което няма да бъде нарушено от предвижданите дейности за рехабилитация и реконструкция на пътя.Подземни води

Рехабилитацията на пътя не води до опасност от влошаване състоянието на подземните води в района. Основната причина за това е, че „източникът на замърсяване” фактически съществува и сега и се определя от количеството и вида на транспортните средства, които преминават по пътя. Прякото замърсяване е също ограничено поради ограничените зони на възможно отлагане.

Замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на третата лента за бавно движещи се автомобили може да възникне само, ако изкопните работи разкрият водоносен пласт или зона на аерация с добра водопроводимост (напр. на карстов водоносен масив), което не е възможно в разглеждания участък.

Не се засягат санитарно-охранителни зони на питейни водоизточници.


3. Геоложка среда.


Не се очаква негативно въздействие върху геоложката среда.

4. Земи и почви


Инвесниционното предложение за рехабилитация и реконструкция на Път І-5 е с дължина 20 068 км и обхваща участъка от км 126+269.76 до км 146+337.81. Предвижда се изграждане на нова трета лента за движение на тежкотоварни автомобили с цел увеличаване пропусквателната способност в участъка от км 138+933.35 до км 140+421.64. Общата площ на новите нарушения на земите ще е в размер на 4.026 дка.

Участъкът за реконструкция преминава през землищата на населените места – с. Лесичарка и с. Донино. Засягат се територии на земеделска земя, земя в горски фонд и земя, попадаща в строителните граници на населеното място с. Стойчовци – землище с. Лесичарка. За целта е съставен регистър на земите и разработени парцеларни планове, обхващащ отчуждения на:  • земеделска земя (землище с. Донино) - от км 139+042 до км 140+421.64;

  • земя в горски фонд (землища с. Лесичарка и с. Донино) - от км 138+933.35 до км 140+421.64;

  • земя в регулация (землище с. Лесичарка) - от км 135+486.70 до км 135+543.39

Размерът на нарушенията за реализация на инвестиционното редложение възлиза на 4.026 дка от които:  • земеделски земи – 1.274 дка;

  • земя в горски фонд – 2.259 дка;

  • земя в регулация – 0.493 дка.

Прилогаме Парцеларни планове за Път І-5 Дряново – Габрово, от км 126+269 до км. 146+337 (5 бр.) (Приложение № 2).
Временни нарушения на почвите ще има в местата, където са предвидени площадки за строителни машини и съоръжения, за депониране на строителни материали и отнет хумус. След приключване на строителството, тези терени ще бъдат рекултивирани.
Очаквано замърсяване на почвите

Основни замърсители на почвите в обхвата на линейните обекти се считат емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт и химическите вещества, които се използват за зимното поддържане на пътното тяло.

В процеса на експлоатация пътят, както и сега ще представлява линеен източник на замърсяване емитиращ:


  • непрекъснато, но с променлива интензивност COx, NOx, SO2 и други газове и аерозоли, съдържащи основно Cd, сажди и др. съставки от двигателите на преминаващите МПС и от износването на техните гуми по пътното платно и на самата настилка.

  • периодично (през зимния сезон) – Cl, SO42-, Na+, Mg2+ и др. от солта и лугата използвани против обледеняване на пътното платно.

Емитираните от пътя газове и аерозоли ще попадат директно в прилежащите на пътя земи и почви. Резуттати от извършвано моделиране на разсейването показват, че на разстояние от 5 до 10 м от банкета, ивицата от пътя ще бъде подложена на замърсяване, като с увеличаване на разстоянието (50, 100 м) концентрациите на замърсителите рязко спада.

За целите на настоящата оценка е извършено пробонабиране и анализ на почвена проба от земеделски земи при км 139+900, в обхвата на строителството на третата лента. Участъкът преминава през земеделски земи - полуестествени ливади в землището на с. Донино. Резултатите от анализа на почвената проба показват фонови стойности.

Замърсяването от използване на сол и луга за зимно поддържане на пътното платно, също е източник на замърсяване на почвите в прилежащите на пътя земи. Същите не могат да предизвикат забележими изменения в качеството на почвите (освен локална промяна на рН), предвид ограничените количества които се прилагат. Локално, но значително замърсяване на почвите в процеса на експлоатацията на пътя може да се получи в резултат на аварийни разливи на масла, бензин, опасни вещества.

Като цяло, неблагоприятните екологични последици от замърсяването на почвите ще бъде свързано с:

» промяна (макар и локално) на протичащите в почвения субстрат физико-химични, воднофизични и биологични процеси в участъците непосредствено до пътното трасе;

» допълнително влошаване на почвената структура;


Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет