Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”


Растителен и животински святжүктеу 485.28 Kb.
бет5/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Растителен и животински свят


Растителен свят

Основните нарушения по отношение на биоразнообразието ще бъдат извършени в процеса на усвояването (подготвителни работи) на трасето за допълнителна (трета) лента за движение на тежкотоварни автомобили от км 126+269.76 до км 146+337.81.

От направеният баланс на територията, общата площ необходима за осъществяването на проекта е 4.026 декара, от които:


  • земеделски земи – 1.274 дка;

  • земя в горски фонд – 2.259 дка;

  • земя в регулация – 0.493 дка.


Земеделски земи

Засягат се обработваеми земи с основно педназначение за селското стопанство, част от които са антропогенно усвоени (изкуствени агроценози) за отглеждане на трайни овощни насаждения, изоставени орни земи и полски пътища. Друга част от тези територии са естествени ливади и мера (пасища). Засяга се трайно насаждение от около 30 броя плодни дървета представени от: синя слива (Prunus domestica), ябълка (p. Malus), круша (p. Pyrus). Засегнатите естествени ливади и пасища са на площ от 0.573 дка. В тези територии тревната растителност е изцяло производна, формирана вторично. Смесените тревостои са доминирани от житни треви с богато разнотревие: ливадна детелина, бяла детелина, жълта детелина, полска детелина, ливадна класица, ливадна власатка, тръстиковидна власатка, броеничеста метлица, обикновена полевица, ливадна класица, кучешка паламида, об. сеноклас, ливадна метличина, триумфетова метличина, тревиста звездица, глушица, миши ечемик, полска козя брада, лечебна динка, раделнокласна острица, лисича острица, обикновено лютиче, пълзящо лютиче, петльово перо, глухарче, пирейник, конусовидно плюскавиче и др.

По-голяма част от тези територии са прилежащи на населеното място – с. Донино.

Като цяло, очакваните нарушения в тези тепитории по отношение на растителната компонента ще са преки и дълготрайни, но се оценяват като незначителни, тъй като се засягат малко площи с формирана производна растителност, в известна степен антропогенно повлияна.
Земя в горски фонд

Засягат се територии с предназначение за нуждите на горското стопанство и начин на трайно ползване – широколлистни и иглолистни дървестни видове с функция „защитна ивица шосе” на площ от 2.259 декара.Горските формации, които се засягат от изграждането на третата лента са издънкови гори от цер, габър, акация и сребролистна липа. В съобществата се установяват и келяв габър, клен, мекиш, шестил, планински бряст, американски ясен и др.

Нарушенията, т.е. унищожаването на горската растителност за нуждите на инвестиционното намерение се оценяват като преки, дълготрайни и значителни на площ от 2.259 декара.


Животински свят

Въздействия в процеса на рехабилитация и ново строителство. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нови мостови съоръжения над водни обекти, поради което въздействия върху преставители на Клас Риби и Клас Земноводни няма да има.

По отношение на други представители на животинския свят, в процеса на рехабилитация на пътните участъци извън населените места и усвояването на новите терени за изграждане на трета лента ще бъдат пряко нарушени местообитания на някои представители на влечуги, дребни бозайници и птици.

Основните нарушения по отношение на представителите на влечугите (сухоземни костенурки, гущери, смокове) ще бъдат по време на строителството на новата лента за движение на тежкотоварни автомобили. Засягат се незначителни площи от полуестествени ливади и мера на площ от 0.573 дка, които са основни местообитания за установените видове и най-вече на тези, предмет на защита. Поради бързата подвижност на по-голяма част от тях, вероятността от физическо унищожаване на екземпляри е минимална.

По отношение на птиците се очаква минимално отрицателно въздействие в процеса на изграждане на новата лента. Характерни са типично горски видове: чинка, поен дрозд, кос, голям синигер, елов певец, голям пъстър кълвач, скорец, сойка. Крайпътната растителност и откритите площи са потенциално местообитание за полската бъбрица, горската чучулига, градинската овесарка, ястребогушото коприварче. Разширението в тази част на пътя ще обхване предимно крайпътната растителност (дървета и храсти) и няма да засегне откритите сенокосни ливади.

Непосредствената близост до първокласен натоварен път, прави откритите площи и ливади непригодни за хранителна база на дневни грабливи птици и място за почивка на някои реещи птици по време на миграция. Значими миграционни трасета на реещи се птици в района на инвестиционното предложение не са установени, поради което може да се твърди, че при строителството и експлоацията на пътното разширение няма да се нарушат въздушни коридори и места за хранене и почивка на реещи се видове птици.

Предвид видовото разнообразие на орнитофауната в района покрай разглежданият пътен участък, няма да бъдат нанесени значими промени в популациите на засегнатите видове птици. По време на строителството пряко засегнати ще се окажат птиците размножаващи се на тази територия.

Може да се очаква снижаване параметрите на зооценозите около разширения пътен участък, вследствие шум и човешко присъствие.

Всички отрицателни въздействия, с изключение на разрушаването на местообитания, могат да бъдат намалени в значителна степен в резултат на прилагане на смекчаващи мерки.

От бозайниците, характерни за територията, която ще бъде засегната от строителството са: таралеж, къртица, катерица, обикновена полевка, домашна мишка, полска мишка, малка горска мишка, сляпо куче, язовец, невестулка. Местообитанията се установяват в необработваемите зими - мера, естествени ливади, горска територия. Нарушение на местообитания е вероятно да има в процеса на усвояване на новата територия за строителство на допълнителната лента, което ще доведе до изтегляне на видовете в съседни територии. Въздействие ще има и по отношение на хранителната верига, поради допълнително фрагментиране на територията

В засегнатата територия не са установени дневни или зимни убежища на прилипите. Видовете се срещат случайно в зоната на инвестиционното предложение.


Защитени територии. Чувствителни зони. Елементи на Националната екологична мрежа

Трасето на Път І-5 „Дряново – Габрово” не преминава през защитени територи по смисъла на Закона за защитените територии. В близост се намират:  • ЗМ Дряновси манастир, землище на гр. Дряново;

  • ЗМ Бостанчетата, землище на с. Боженците.

Територията на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона „Дрянавси манастир”- BG 00002149 за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна по Директива 92/43/ЕЕС - НАТУРА 2000, утвърдена с ПМС № 122/02.03.2007 година. Зоната е приоритетна и по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.

Отрицателното въздействие върху ЗЗ ще бъде в процеса на изграждане на допълнителната лента за движение на тежкотоварни автомобили и ще се състои в промяна на естествения растителен компонент в обхвата на новото строителство. Ще бъде унищожена наличната растителност в обхвата на новото пътно трасе Въздействието ще бъде пряко и дълготрайно.

Инвестиционното предложение няма пряко да засегне приоритетни местобитания предмет на защита в зоната. Територията, предвидена за разширяване на пътя с една лента като цяло не попада върху значими хабитати, но е в близост до хабитат - 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)*важни местообитания на орхидеи. В процеса на строителството на новата пътна лента е възможно да бъдат засегнати популациите на някои растителни видове предмет на защита в зоната (ковачев зановец, гъстоцветен пирей).

Въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона по време на реализацията няма да бъде значително с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели. ЗЗ “Дряновски манастир” заема територия от 29,878.90 дка, а за инвестиционното предложение е предвидена площ от 4.026 дка, което предттавлява 0.013 % от територията на ЗЗ.

В процеса на усвояване на територията е възможно да бъдат засегнати местообитания на някои видове птици, придържащи се към горските територии в т.ч. и гнездящи на територията. Повечето от видовете птици установени на територията, която ще се закегне от строителството не са предмет на опазване в защитената зона. Видът, предмет на опазване в ЗЗ, който ще бъде засегнат при строителството на новия пътен участък (трета лента) е червеногърбата сврачка (Lanius collurio). Ще има пряко въздействие върху местообитания на вида. Подходящите местообитания в защитената зона са около 4200 дка. Загубата на местообитание за вида при разширението на пътя ще е 0.096 %. В процеса на експлоатация на пътя не се очакват негативни влияния върху местообитанията и популацията на вида.

Влиянието на инвестиционното предложение върху целоста на защитената зона с оглед нейните функции по отношение на природните местообитания няма да има значим негативен ефект по време на строителството. По време на експлоатацията на пътя няма да има негативни въздействия върху растителния свят.

Прилежащите територии на новият пътен участък запазват характера си на земи в горски фонд и земеделска земя.


Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет