Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”бет6/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
#19323
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

6. Отпадъци


Различните по вид и количество образувани отпадъци са представени както за периода на строителните дейности за рехабилитация и частичната реконструкция и строитеството на трета лента на пътя така и по време на неговата експлоатация.
Очаквани генерирани отпадъци по време на строителството

В процеса на рехабилитация и частична реконструкция на път І - 5 „Дряново – Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81 ще се генерират различни по вид отпадъци на мястото на рехабилитация и реконструкция на пътя, изграждане на трета лента, при местата за складиране на строителни материали, временни монтажни площадки, пътни възли, местата за домуване и непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно-строителната и монтажна техника, както и при временни битови лагери на работещите.
А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Отпадъчни хидравлични масла

Отработени хидравлични масла ще се генерират при технологична или аварийна подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно - строителната техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Отработени масла от двигатели и редуктори ще се генерират при технологична или аварийна подмяна на маслата от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.Маслени филтри

Отработени маслени филтри ще се генерират при технологична или аварийна подмяна на маслата от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди, импрегнирана целулоза.Спирачни течности

Отработени спирачни течности ще се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника.Антифризни течности

Отработени антифризни течности се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите и строителна техника. Състав на отпадъците – етиленгликол, химични приставкиАкумулаторни батерии

Отпадъкът ще се генерира при непредвидена подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на отпадъка – олово, сярна киселина.Асфалтови смеси

Отпадъкът ще се генерира при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка. Остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития. Състав на отпадъците – минерални фракции, минерално брашно, битум, катран, асфалт и полимери.Б/ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Хумусен слой

Хумусен слой от почва се образува при изземване на горния слой на почвата при земно-изкопните дейности при реконструкцията и изграждането на трета лента. Състав на отпадъците – хумус.Неизползваем хумусен пласт

Неизползваем хумусен пласт ще се образува при изкопаване на пластове от 100 мм от банкетите покрай пътя. Състав на отпадъците – неизползваем хумус, камъниЗемни почви, подходящ материал

При извършване на земно-изкопните работи ще се генерират изкопани земни почви от общ изкоп, изкоп земни почви за обрушване на откоси, изкоп на окопи и дренажи и от изкоп за съоръжения в земни почви. Състав на отпадъците – земна почва.


Скални почви, подходящ материал

Различни по вид отпадъци, като подходящи материали, ще се генерират при земно изкопни работи. Това са отпадъци от изкопаване на скални маси, твърд (скален) материал и на твърд подходящ материал (скални почви). Състав на отпадъците – скален материал, скална почва, земна почва.Неподходящ материал отпадащ при строителството

Неподходящи материали ще се генерират при разкъртване на бетонови бордюри и бетонови носещи ивици. Като неподходящи материали ще се генерират смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали, след приключване строителството на обекта. При ремонт на мостови съоръжения ще се генерират и разрушени стоманобетонови блокове. Състав на отпадъка – бетон, стоманобетон, земна маса и др.Метални отпадъци

Метални отпадъци ще се генерират при демонтиране на предпазни стоманени парапети, единична еластична ограда и пътни знаци, както и при ремонт на мостови съоръжения. Състав на отпадъка – Стомана и цветни металиДървесен материал

Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се генерира при кофражни дейности при ремонт на мостови съоръжения.Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми ще се генерират от транспортната и строителна техника при аварийна подмяна на неизползваеми гуми. Състав на отпадъка – еластомери, въглеводороди.


Спирачни накладки

Амортизирани фрикционни изделия се генерират при аварийна подмяна на спирачни накладки от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника. Състав на отпадъците – еластомер, стружки от цветни метали, пълнители и други.В/ Твърди битови отпадъци

В периода на рехабилитация, частична реконструкция и изграждане на трета лента на обекта, както и във временните лагери и места за домуване на транспортната, строителна и монтажна техника ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите.Генериране на отпадъци по време на експлоатацията на обекта

А/ Опасни отпадъци

При експлоатацията на път І-5 „Дряново – Габрово от км 126+269.76 до км 146+337.81 ще се генерират течни и твърди отпадъци, както следва:  • хидравлични масла, двигателни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, спирачни течности, антифризни течности и други образувани при течове от неизправни или аварирали автомобили както и от автомобили претърпели пътнотранспортни произшествия;

  • разливи от цистерни и товарни автомобили превозващи опасни отпадъци, опасни вещества, в т.ч. и горива;

  • части от автомобили и изхабено оборудване от тях, автомобилни консумативи, маслени филтри и др.


Б/ Други отпадъци, генерирани в процеса на експлоатация

  • разливи/течове от цистерни и товарни автомобили превозващи течни или оводнени материали;

  • износени и разкъсани автомобилни гуми;

  • отпадъци от почистване на крайпътните канавки и разделителната ивица;

  • трупове на убити животни – кучета, котки, птици и др.


В/ Твърди битови отпадъци

  • изхвърлени на и покрай пътя битови отпадъци;

  • изхвърлени опаковки от хранителни продукти, напитки и цигари – пластмасови, стъклени, метални и книжни.

Разлети/разпилени и изхвърлени отпадъци на и край пътя са в малки количества, като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от отпадъците се задържат в около пътното пространство или в крайпътните канавки.

С оглед ограничаване замърсяването на крайпътното пространство, пътните служби отстраняват натрупаните в канавките отпадъци.

Залпови замърсявания ще възникват само при пътнотранспортни произшествия или аварии на транспортни средства, превозващи опасни вещества и опасни отпадъци или при криминално изхвърляне на опасни отпадъци. При аварийни ситуации, незабавно се уведомяват компетентните служби (Полиция, РСПАБ, НСПАБ, Гражданска защита, РИОСВ, МОСВ, МЗ и МС).

Твърдите отпадъци генерирани при експлоатация на пътя ще се събират от организацията поддържаща крайпътното пространство и ще се предават за последващо третиране или депониране.

Възможна форма за обезвреждане на трупове на убити животни при експлоатацията на пътя – организацията по поддържка на пътя да събира труповете на убитите животни и да ги предава в предприятие за преработка на странични животински продукти.


Площадки за временно съхранение на строителни материали в обхвата на инвестиционното предложение

В процеса на рехабилитация и частична реконструкция на път І - 5 „Дряново – Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81 ще се използват строителни материали, които ще се съхраняват на площадки за временно съхранение до тяхното използване. Подходящи площадки за временно съхранение на строителни материали са площадки разположени край трасето на пътя, собственост на ОПУ Габрово или на неговите бази (Районна пътна служба - Дряново, Опорен пункт Донино и Районна база за поддържане „Етъра” - Габрово).

След завършване на рехабилитацията, частичната реконструкция и изграждане на трета лента площадките ще бъдат почистени и рекултивирани.
Събиране, извозване, оползотворяване, депониране на отпадъците по време на строителство. Места за временно депониране на строителните отпадъци

Строителната организация извършваща рехабилитацията, частичната реконструкция на пътя и изграждането на трета лента изпълнява ремонтни дейности на строителна техника и планирана подмяна на масла, акумулаторни батерии, автомобилни гуми и други компоненти на автомобилите и транспортно-строителна техника в собствена база.

При аварийната подмяна на хидравлични масла, двигателни масла, масла за зъбни предавки, спирачни и антифризни течности на транспортната и строителна техника на местата за домуване или на площадката на обекта ще се събират в затваряеми метални варели.

При аварийната подмяна на маслени филтри и акумулаторни батерии с електролит на транспортната и строителна техника на местата за домуване или на площадката на обекта ще се събират в затворени метални контейнери.

Събраните масла в затворени варели, както и отпадналите консумативи от транспортна техника ще се транспортират в основната база на организацията изпълнител на строителните работи при реконструкция и рехабилитация на отделните участъци на пътя.

Асфалтови смеси отпаднали при технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разваляне и отнемане на съществуваща асфалтобетонова настилка ще се събират и съхраняват временно на места за временно депониране на строителни отпадъци. Част от асфалтовите смеси ще се извозват в основната база на строителната организация за оползотворяване.

Остатъци от асфалт (свързващ асфалтов пласт – биндер и износващ пласт) при повърхностнното нанасяне на асфалтовите покрития се събират в метални контейнери и се транспортира в основната база на строителната организация за оползотворяване.

Хумусен слой се събира и съхранява на определени временни площадки до използването на част от пластта за направа на острови.

Неизползваем хумусен пласт от изкопаване на пластове от 100 мм от банкетите покрай пътя ще се събира и транспортира на определени площадки за временно съхраняване до извозване за депониране.

Неизползваем хумусен пласт от изкопаване на пластове от 100 мм от банкетите покрай пътя ще се събира и транспортира на определена площадка за временно съхраняване (опорен пункт Донино – площадка за временно съхранение на отпадъци) до извозване за депониране.

Годен за употреба хумус, отделен при строителство на третата лента, ще се съхранява на площадка ситуирана в непосредствена близост до трасето на новата трета лента.

Подходящи материали като изкопани земни почви от общ изкоп, изкоп земни почви за обрушване на откоси, изкоп на окопи и дренажи и от изкоп за съоръжения в земни почви и отпадъци от изкопаване на скални маси и скални почви ще се депонират на определени за целта площадки преди използването на част от масите за насипи. Останалата част се съхранява временно на площадки до транспортиране за депониране.

Неподходящи материали ще се генерират при разкъртване на бетонови бордюри и бетонови носещи ивици. Като неподходящи материали ще се генерират смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали, след приключване строителството на обекта. При ремонт на мостови съоръжения ще се генерират и разрушени стоманобетонови блокове. Генерираните отпадъци ще се събират и съхраняват временно на площадки, след което ще се транспортират от притежателя на отпадъците (строителната организация).

Отпадъците - автомобилни консумативи и неизползваеми гуми ще се събират в метален контейнер и транспортират в основната база на организацията изпълнител на реконструкцията и рехабилитацията на пътя.

Метални отпадъци ще се генерират при демонтиране на предпазни стоманени парапети, единична еластична ограда и пътни знаци, както и при ремонт на мостови съоръжения ще се събират и транспортират до базите собственост на ОПУ Габрово (Районна пътна служба - Дряново, Опорен пункт Донино и Районна база за поддържане „Етъра” - Габрово).

Твърдите битови отпадъци ще се събират в метални контейнери и извозват до депо за твърди битови отпадъци на общината на чиято територия се изпълнява реконструкцията и рехабилитацията на пътя, съгласно чл. 16, ал. 1 и чл. 19 от ЗУО.

Част от отпадъците се оползотворяват (фрезована настилка, метални парапети и ограда, хумусен пласт, подходящи материали - земни и скални маси и др.), а останалите отпадъци се събират на площадки за временно съхраняване след което се транспортират за депониране на място съгласувано с ОПУ Габрово и общини Габрово и Дряново.
Места за временно депониране на строителни отпадъци

Реконструкцията, частичната рехабилитацията на пътя и изграждане на трета лента определя необходимостта от площадки за временно депониране на образувани отпадъци от строителните дейности.

Подходящи места за временно депониране на отпадъци са площадки разположени край трасето на пътя, собственост на ОПУ Габрово или на неговите бази.

Незначителна част от земни и скални почви ще се използва на обекта. За останалите маси е необходимо да се организира временно депо за депониране на излишни земни почви – 5 309 м3 и излишни скални почви – 4 782 м3.

Временното депо може да бъде определено от строителната организация извършваща реконструкцията и рехабилитацията на пътя (при изработване на План за организация и изпълнение на строителните работи).

Депонираното количество подходящи материали да се съхранява и поддържа до последващото му използване при строителство или рехабилитация на други пътни отсечки.

След завършване на строителните дейности по рехабилитацията и частичната реконструкция и изграждането на трета лента ще се почистят местата използвани за временно депониране и ще се изпълнят рекултивационни дейности.

Инвестиционното предложение не предвижда други временни депа за депониране на образувани отпадъци.


Оползотворяване на отпадъци, генерирани по време на строителство. Места за временно депониране на отпадъци

Част от отпадъците генерирани по време на строителството е възможно да се оползотворяват.

Фрезованата асфалтова настилка се събира и транспортира в базите на ОПУ Габрово. След преработване се използва за направа на стабилизирани банкети на пътища. Друга възможна форма за оползотворяване е фрезованата настилка да се рециклира в асфалтови бази, като се смесва с битум, хомогенизира се и се използва при изкърпване на пътна асфалтова настилка.

Демонтирана еластична ограда, колчета и стоманен парапет се събират в базите на ОПУ Габрово. След сортиране част от тях се използват повторно за възстановяване на метални ограждения. Останалата част се предава за оползотворяване като скрап.


Събиране, извозване и депониране на отпадъци по време на експлоатацията на обекта

Различните по вид отпадъци генерирани при аварийни ситуации или пътнотранспортни произшествия се разпиляват/разливат по пътното платно и крайпътни площи. Разлетите течни отпадъци ще се събират посредством адсорбенти. Така образуваните агломерати от отпадъци и адсорбенти ще се събират в метални контейнери/варели и ще се извозват и предават на юридически лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, за обезвреждане.

Разлети и изхвърлени отпадъци на и край пътя са в малки количества, като в основната си част се отвяват от вятъра или се отмиват от дъждовете. Част от отпадъците се задържат в около пътното пространство или крайпътните канавки.

С оглед ограничаване замърсяването на крайпътното пространство, пътните служби поддържащи крайпътното пространство ще отстраняват натрупаните в канавките твърди отпадъци генерирани при експлоатация на пътя и ще ги предават за последващо третиране или депониране.

Трупове на убити животни при експлоатация на пътя, възможна форма за обезвреждане – препоръчва се организацията по поддържка на пътя да събира труповете на убити животни и да бъдат извозвани за обезвреждане в предприятие за преработка на странични животински продукти.

Генерираните по време на екстплоатацията на пътния участък твърди битови отпадъци ще се извозват (от организацията отговаряща за поддържането на пътното платно) за депониране.

В процеса на експлоатация на пътя управлението на дейностите по отпадъците се решава на общинско ниво, съгласно чл. 16 и чл. 19 на ЗУО.
Оценка на въздействието на отпадъците върху околната среда

Въздействието на генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на Път І-5 “Дряново - Габрово”, върху компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, временно (за периода на строителство), постоянно (при експлоатация), с малък териториален обхват.

Разделното събиране на образуваните отпадъци по време на рехабилитацията и частична реконструкция и експлоатацията на Път І-5 “Дряново - Габрово”, тяхното транспортиране и предаване на физически или юридически лица притежаващи разрешение за извършване на дейности, включващи оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, не предполага негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда.


Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет