Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”жүктеу 485.28 Kb.
бет8/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

11. Здравно-хигиенни аспекти


Пътният участък, чиято рехабилитация и реконструкция е обект на настоящия ДОВОС, е разположен изцяло в Габровска област, където отсъстват значими промишлени производства и силно интензивен пътен трафик – тези факти благоприятстват чистата и здравословна жизнената среда в района на инвестиционното предложение. Горепосоченото се подкрепя от демографските данни и от анализа на заболеваемостта. Резултатите сочат отсъствие на високи нива заболявания, характерни за живот при условия на интензивен автотранспорт или активна промишленост.

С особено внимание следва да се подходи към спазване на изискванията за безопасност при работа – характерът на инвестиционното предложение е такъв, че в най-висок риск ще са поставени работниците, работещи по ремонта на пътя. Във връзка с потенциалните здравни рискове по отношение на физични фактори и шум над пределно допустимите нива, в трудовата среда е необходимо спазването на всички изисквания на здравната профилактика. Необходимо е вземането на нужните мерки за обезопасяване труда на работещите посредством информиране чрез инструктаж и използване на колективни и лични предпазни средства. От особена важност е спазването на мерките за безопасност при работа с течни горива.

Рисковете за населението по време на рехабилитацията са сведени до минимум– ще се реализират епизодични отделяния на вредни газови и прахови емисии, които имат неорганизиран характер и не са в състояние трайно да нарушат екологичното равновесие и да създадат здравна заплаха за населението, даже и за живеещите в непосредствена близост до пътя. Отделените от ремонта отпадъци имат предимно инертен характер и не представляват риск за здравето.

При експлоатацията на рехабилитираното трасе повишен здравен риск за населението при сравнение със сегашната ситуация на практика не съществува.

Реализирането на проекта не създава предпоставки за реална заплаха за здравето на населението от района, а даже напротив, както множество аналогични прецеденти на рехабилитирани пътни трасета са доказали тяхната здравно-екологична полза, така и възстановеното и подобрено трасе на път I-5 Дряново-Габрово от км 126+269.76 до км 146+337.81 ще е значим по-малък генератор на вредни газови, прахови и токсикохимични емисии занапред, в сравнение с настоящото амортизирано състояние на пътния участък.

V. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните и експлоатацията на инвестиционното предложение. План за изпълнение на мерките


 • Атмосферен въздух

Мерките за намаляване на отрицателните последици са пряка връзка с очакваното въздействие върху атмосферния въздух с неговите характеристики – вид, обхват, продължителност и обратимост както и нивото на замърсяване.

Мерки в периода на строителство

В периода на строителните работи атмосферния въздух ще се замърсява с прах и отпадъчни газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните ППС при извършване на изкопни работи, разрушаване на асфалтово покритие, обратно засипване на земни маси, товаро-разтоварни работи на насипни строителни материали, земни маси и строителни отпадъци.

Местата на временно складиране на насипните материали и строителни отпадъци ще бъдат източници на неорганизирани емисии при сухо и ветровито време. Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/намали негативното въздействие върху околната среда са следните:

Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци (от основата на пътя) при сухо и ветровито време да се омокрят, за да се намалят неорганизираните емисии на прах;

След приключване на строителните работи на даден участък, местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци, своевременно да се почистват, като отпадъците се извозят на отредените за депониране на строителни отпадъци места;

Да не се допуска да работят пътностроителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене;

Да не се допуска извънгабаритно товарене на МПС с насипни материали (пясък, земни маси и пр.);

Съоръженията с които се подготвят и разстилат на место асфалтовите смеси, да не се подгряват или изгарят, след приключване на съответните работи, за да се намалят емисиите на органични вещества, съдържащи се в битумите за пътно строителство.Мерки в периода на експлоатация

По време на експлоатация атмосферния въздух ще се замърсява основно с продуктите от изгарянето на моторните горива в ДВГ на ППС и от неорганизирани емисии на прах от пътното платно.

Вредните вещества от двигателите са предмет на третиране при годишните прегледи на МПС и текущия контрол, упражняван от КАТ. Законът за движение по пътищата регламентира задължителното движение на ППС с изправни, по отношение на отпадъчните газове, двигатели.

Проблемите с неорганизираните емисии на прах от пътно платно са резултат от разпиляването на насипни материали и земни маси при извънгабаритно товарене на ППС, както и с транспорт на прахообразни материали, без съответното оборудване.

Намаляването на този вид неорганизирани емисии може да стане чрез своевременно почистване на замърсените участъци на пътя от съответните служби и чрез недопускане на извънгабаритно товарене на насипни и прахообразни материали.

Поддържането на сервитутите на пътя и озеленяването в т.нар. критична зона от двете страни на пътя на подходящо подбрана растителност, която може да издържи замърсяването на въздуха и употребата на предвидените през есенно-зимния период препарати, ще намали до минимум ефекта на замърсяването на приземния въздух около нея.
 • Почви

Съхраняване на отнетия хумус при подходящи условия и използването му за рекултивация.


 • Биоразнообразие

 • За съхраняване и недопускане на нарушения на хабитат 6210 (от км139+300 до км139+900), да не се допуска използването на територията за временно депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци и да не се използва за временни пътища или подходи на строителната техника.

 • При отнемането на хумусният хоризонт при подготвителните работи за строителство на третата лента, да се предвиди съхраняване на отнетия чим.

 • За предотвратяване на ерозионни процеси да бъде предвидено укрепване на откосите и извърши рекултивация на засегнатите за временни дейности терени със съхранени тревни чимове отнети при изземването на хумусния хоризонт.

 • Затревяването и ландшафтното оформление в крайпътните зони да е с дървесни и храстови видове от района, за да се запази естественото, типично за района биологично разнообразие. Да не се допуска внасянето на чужди за региона растителни видове.

 • Да бъдат маркирани точно маршрутите за подходите към строителните обекти на терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи терени.

 • Да не се допуска депониране на отпадъци в границите на защитената зона.

 • Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните дейности и строителни дейности, които да са регламентирани и съгласувани с кметовете на общините.

 • Да не се третира с химически вещества тревната покривка и временните пътища.

 • Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.

 • Да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, и представителите на растителния и животинския свят.

 • В етапа на строителството да не се допуска изхвърлянето на опасни отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на почвите, с евентуални последствия за представителите на растителния и животинския свят.

 • Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (м. февруари), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии.

Изпълнението на Инвестиционното предложение няма да повиши вече съществуващата степен на риск по отношение на прилепите. Разширението на пътя дори ще намали вероятността от сблъсък на животните с превозни средства, поради подобряване на условията за маневреност и ориентация по време на полет.

Предлагаме следните мерки, които ще минимизират въздйствието на Инвестиционното предложение върху прилепите, обект на защита в ЗЗ, както по време на неговото изпълнение, така и в периода на експлоатация:

- Максимално запазване на дървесната растителност в непосредствена близост до участъка на пътя, засегнат от инвестиционното предложение;

- Инсталиране на крайпътните стълбове за осветление на най-малко 5 метра встрани от платното за движение;

- Използване на лампи за крайпътно осветление само с жълта светлина, която най-слабо привлича насекомите и съответно изхранващите се с тях прилепи, което с предходната мярка ще намали риска от сблъсък на животните с превозните средства.
 • Отпадъци

По време на строителството – рехабилитация, частична реконструкция и изграждане на трета лента

Организацията изпълняваща строителните дейности да предава образувани опасни отпадъци на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейности включващи транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци по чл. 37 от ЗУО.

По време на строителните дейности за рехабилитация, частична реконструкция и изграждане на трета лента на пътния участък образуваните отпадъци да се събират разделно и да се съхраняват на временни площадки до използването им в насипи или транспортиране в базата на строителната организация.

Опасните отпадъци да се съхраняват на площадки с уплътнен изолационен материал непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата

Генерирани подходящи за употреба излишни материали да се депонират на временно депо и съхраняват и поддържат до използването им при строителство и/или рехабилитация на други пътни отсечки.
По време на експлоатация

Организацията по подържане на пътя своевременно да събира отпадъците от крайпътното пространство.

Организацията по подържане на пътя своевременно да уведомява компетентните органи за аварийни разливи и осигурява технически възможности за отстраняване на разливите и възстановява средата.


 • Шум

По време на строителство

- В участъците по пътя, минаващи през и покрай населени места, строителната дейност да се извършва основно през дневния период (7.00 ч. до 19.00 ч.);

- Да не се допуска работа на строителните машини и транспортна техника на празен ход;

- Да се спазва допустимата скорост при преминаващите на тежкотоварния транспорт, обслужващ строителството, през населените места (50 км/ч а в гр. Дряново 40 км/ч);

- Да се осигури добра организация при изпълнение на строителните дейности с цел намаляване на времето на неговото шумово въздействие.

По време на експлоатация

- запазване на ограничението за скоростта на движение на МПС на територията на гр. Дряново (40 км/ч);

- въвеждане на скорост на движение на МПС 40 км/ч и за участъка от пътя през регулацията на гр. Габрово, което ще доведе до намаляване нивото на транспортния шум с около 1.4 dBA;

Възможностите за пасивна шумозащита (екрани) за терените около пътното трасе в регулацията на гр. Дряново и гр. Габрово са ограничени и трудно реализуеми.

- за шумова защита на близките до пътя жилищни терени до с. Стойчевци, Раховци и Балиновци е подходящо оформяне на пътни растителни ивици до пътното трасе с характерни за района видове дървета и храсти. За с. Балиновци това може да стане на терена между съществуващото и новото пътно трасе;

- за шумозащита на близките до пътя жилищни терени на с. Донино е подходящо изпълнение на шумозащитен екран, който в комбинация със съществуващата денивелация ще осигури значителен акустичен ефект.
 • Ландшафт

По време на строителството, там където е възможно при изкопните работи да има минимални разрушения на околния ландшафт.

След приключване на строителните работи е необходимо възстановяване на нарушените площи от временни депа.

Визуалното въздействие от промяната на вида на ландшафта да бъде смекчено от избор на съвременен инженерно – архитектурен вид на пътните съоръжения.

В дендрологичният състав на дървесните видове за ландшафтното оформяне и биологично укрепване на участъка при км 135+320 да не се включат иглолистни видове.
 • Културно наследство

За да не се допусне унищожаването или компрометирането на паметници на културата е задължително преди началото на строителните работи в участъка от пътя от км 138+973 до км 140+422 да се проведат специализирани проучвания за издирване на археологически обекти, за да се установи дали изграждането на допълнителната пътна лента не застрашава неизвестни такива. При това изследване ще бъде изяснено как новото строителство ще повлияе на надгробната могила в м. Могилата до с. Донино.


 • Здравно – хигиенни аспекти

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на строителните работници.

 • С антифони да бъдат снабдени кранистите, багеристите и булдозеристите.

 • При работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици.

 • През студените периоди да се взема мерки ръцете да бъдат сухи и топли.

 • През горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори или работещи климатици.

 • Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.

 • По време на ритмичната работа (когато няма дълги периоди на изчакване например) препоръчваме две регламентирани почивки освен обедната. Почивките да се ползват едновременно от всички работници, да бъдат по характер пасивни, отпускащи. По време на почивки през горещите дни е препоръчително да се приемат разхладителни напитки. През студения период почивките да се прекарват в отоплено помещение и да се приемат топли напитки.

 • Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриване на свързаните с труда заболявания.

Във връзка с потенциалните здравни рискове по отношение на общите вибрации и шум над пределно допустимите нива е необходимо спазването на всички изисквания на здравната профилактика, а именно: • Спазване на техническите характеристики за общи вибрации на булдозерите и тежкотоварните автомобили;

 • Спазване на физиологичните режими на труд и почивка (Наредба № 15/1999 г. на МЗ);

 • Сменния цикъл на работа предполага определена здравна промоция и физиологични режими на труд и почивка за работещите на обекта (Наредба № 16/1999 г. на МЗ);


Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението.

Рискът за населението ще бъде различен по степен в зависимост от близостта на пътя до жилищните сгради.

По време на строителството на пътя, параметрите на акустичната среда ще бъдат временно влошени през деня в гр. Дряново, с. Донино и гр. Габрово, и то предимно в жилищни обекти, непосредствено разположени до пътя. Този риск може да се минимизира чрез добра работна организация – строго определени маршрути на движение на пътно-строителната техника, лимитиране на работата на празен ход, работа само през деня и др.

Относно предположението за увеличен пътен трафик след рехабилитацията на пътя, необходимо е провеждането на натурни измервания на пътния поток и шумовото замърсяване след пускане на пътя в експлоатация. Тъй като в инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на заобиколно на селищните места пътно трасе, при необходимост е възможно да се вземат мерки за подобряване на шумоизолацията на разположени около пътя жилищни сгради чрез замяна на съществуващите дограми с по-високо звукоизолиращи такива.

Реализирането на реконструкция на етап от трасето с въвеждане на допълнителна пътна лента по посока гр. Габрово може да се оцени като положителен проект, ограничаващ отделянето на вредни газове чрез подобрената динамика на пътния трафик и по-ефективен режим на МПС, а също така се намалява и вероятността от пътен травматизъм поради отсъствието на необходимост от изпреварвания с навлизане в насрещно платно.

Редовното поддържане на чистотата на пътното трасе и възможностите да отводняване (почистени дъждоприемни шахти) в територията на населените места е от особена важност.

Поради установените наднормени стойности при лабораторния контрол за прахови частици в атмосферния въздух РМ10 при началото и края на пътния участък, провеждането на допълнителни залесителни мероприятия в гр. Дряново и гр. Габрово в участъци около пътя, където е възможно, допълнително ще допринесе за подобряване на чистотата на жизнената среда.

Заключение


В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Национална агенция Пътна инфраструктура - ”Рехабилитация и частична реконструкция на път І-5 Дряново-Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81 е направен обстоен преглед на представеното инвестиционно предложение и влиянието му върху околната среда и здравето на хората.

Докладът е разработен в съответствие с изискванията на ЗАКОН за опазване на околната среда, обн. ДВ бр.91/ 25.09.2002 г., ………изм. и доп. бр. 77 от 27.09.2005 г, Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006 г.) и други Закони, Наредби, Правилници и Нормативни документи по околна среда. При разработката са взети под внимание становища на компетентните органи и мнението на засегнатите юридически и физически лица.

Извършен е оглед на пътното трасе определено за рехабилитация и частична реконструкция и терен за изграждане на трета лента за движение на тежкотоварни автомобили.

Констатациите на експертите са илюстрирани с фотоматериали и доказателствен материал.

Направен е анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори.

На база анализа са предложени мерки предвидени да предотвратят или намалят отрицателни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки.

Въз основа на извършената оценка и анализ авторите на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение и в съответствие със законодателството по околната среда, препоръчва на уважаемия ВЕЕС да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за ”Рехабилитация и частична реконструкция на път І-5 Дряново-Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81.

Опис на приложенията:
Приложение № 1 Ситуация на трасето на инвестиционното предложение за

”Рехабилитация и частична реконструкция на път І-5 Дряново-Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81, в т.ч. трета лентаПриложение № 2 Парцеларни планове за Път І-5 Дряново – Габрово, от км 126+269 до км. 146+337 (5 бр.)
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет