Г-жа цецка цачева председател на четиредесет и третото народно събраниеДата04.03.2018
өлшемі55.03 Kb.
#19864

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Изх. № ……………………
Към вх. № 02-02-217/02.09.15 г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ТРЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО

Г-ЖА СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ПГ НА БСП ЛБ

Относно: Въпрос с Ваш изх. № 554-06-1200/02.09.2015 г. от Светла Бъчварова, народен представител от ПГ на БСП ЛБ, относно мерките, които предприема МРРБ за преодоляване на свлачищните процеси в община Балчик
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,
Във връзка с постъпил от Вас въпрос Ви уведомявам следното:

Територията на Република България се характеризира с висока степен на геоложка опасност. Геоложкият риск (свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси) е част от всички рискове от бедствия за територията на Република България, които през последните години възникват често, предизвикани от природни явления или антропогенна дейност.

Районът, който се визира в писмото, не е ясно и категорично определен, поради което не може да се даде еднозначен отговор относно предприемане на необходимите мерки с цел решаване на поставените проблеми в региона на община Балчик.

Предвид отговорността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за осъществяване на дейности по регистриране и мониторинг на свлачищните процеси на територията на страната, и постъпилите сигнали от община Балчик за наличие на свлачищни процеси на територията на общината, чрез специалистите от „Геозащита“ ЕООД - Варна се извършва мониторинг, режимни изследвания и регистриране на свлачищни райони на територията на община Балчик.

Съгласно данните от Регистъра на свлачищните райони на територията на общината към 30.06 2015 г. са регистрирани 41 бр. свлачища с обща площ 9 903,30 дка, от които от началото на годината 2 броя са новопоявени, а в обхвата на 2 други свлачища е регистрирано активизиране на свлачищните процеси.

От началото на 2015 г. са извършени 7 броя инженерно-геоложки обследвания на територията на община Балчик и участия в комисии, назначени със заповеди на кмета на община Балчик и са изготвени и предоставени на общината становища, в които са идентифицирани неблагоприятните геодинамични процеси, подробно са описани причините за възникването им, дадени са препоръки на общината и на компетентните органи за предприемане на съответните действия с оглед предотвратяване на риска от възникване на бедствени и аварийни ситуации и за дълготрайно укрепване на засегнатите от свлачищни процеси територии.

Във връзка с активизираните от началото на 2015 г. свлачищни процеси на територията на вилна зона „Фиш-Фиш”, община Балчик и за изясняване на фактическото състояние на свлачището във вилна зона „Фиш – Фиш” и предприетите действия от страна на компетентните органи, министерството изиска от всички отговорни институции да извършат проверка и да предприемат съответните действия в рамките на техните правомощия.

Извършени са инженерно-геоложки обследвания на терените във вилната зона, дадени са предписания от специалистите на „Геозащита“ ЕООД - Варна за предприемане на необходимите действия с оглед недопускане на бедствени и аварийни ситуации, данните са нанесени в Регистъра на свлачищата. Обстановката в района на вилна зона „Фиш – Фиш” е в режим на периодично наблюдение.

Съгласно констатациите на геозащитното дружество, основни причини за активизираните свлачищни процеси са преовлажняване на земната основа, вследствие на засилен приток от подземни води и евентуалното им покачване, приток на повърхностни води, както и пряка инфилтрация на валежи в свлачището, ниските филтрационни свойства на глините, липсата на канализация за битови и дъждовни води, и др. Подхранването на подземните води и засиления приток се дължат на периодични обилни валежи, приток от битови води, поради липсата на улична канализация в района, вероятни аварии по водопроводи по улиците и имотите, води от изпускане от басейни.

Разпоредено е на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Добрич съвместно с кмета на община Балчик да предприемат действия за ревизия на всички попивни / изгребни ями в свлачищния район, премахване на попивните ями и осигуряване нормалната експлоатация от изгребните ями, да се извърши ревизия на водопроводната мрежа в района и да се предприемат действия за привеждането й в съответствие с изискванията на Наредба № 12/03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

При извършената от експлоатационното дружество информация, е установено, че практически всички септични ями във вилна зона „Фиш-Фиш“ са попивни, а не изгребни, което е недопустимо в свлачищни райони. В зоната няма канализация и подадените количества вода за питейно-битови цели се инфилтрират през попивните ями и подхранват свлачището.

Действията, които следва да се предприемат за ограничаване притока на битови и повърхностни води в свлачището - основни фактори за активизиране на свлачищните процеси в посочения район, са от компетенциите на община Балчик и „ВиК” ЕООД – Добрич.

В съответствие с правомощията на Дирекцията за национален строителен контрол по Закона за устройство на територията, е разпоредено на Дирекцията да извърши проверка на място и в община Балчик за законността на сградите в засегнатия и застрашен от свлачищни процеси район, както и спазване на изискванията за застрояване в свлачищни територии.

Поради ограничените финансови средства за геозащитна дейност, Министерството няма възможност да осигури финансиране за изпълнение на препоръчаните проекто-проучвателни работи и реализиране на противосвлачищни мероприятия. В поименния списък за 2015 г. от МРРБ са предвидени финансови средства за изграждане на контролно-измервателна система в района на вилна зона „Фиш-Фиш“ за следене на деформациите в района и извършване на мониторинг на свлачището.

Отчитайки необходимостта от предприемане на неотложни действия за ограничаване на свлачищните процеси на територията на община Балчик и във връзка с настъпилите стихийни бедствия от началото на 2015 г., от МРРБ са дадени конкретни указания както на община Балчик, така и на областния управител на област Добрич за предприемане на съответните действия за внасяне на документация с искане за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет както за засегнатата територия - общинска собственост, така и за брегоукрепителното съоръжение - държавна собственост, което на основание чл. 18 от Закона за държавната собственост се управлява и стопанисва от областния управител на област Добрич.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с голяма загриженост отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси в района и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи както община Балчик, така и областния управител на област Добрич пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерски съвет, във връзка с внесената от нея документация с искане за финансиране, съгласно Правилника за организацията и дейността на МКВП.

Във връзка с настъпилите стихийни бедствия през м. юни 2014 г. МРРБ е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и изпълнява следните обекти на интервенция на територията на община Балчик: „Укрепване на свлачище „Ак баир” по ул. „Г. Бенковски”, гр. Балчик“ и „Възстановяване на контролно-измервателната система на свлачища при сп. „Сборно място“, община Балчик” (разрушена от падналите обилни валежи на територията на общината), в рамките на одобрения проект № 2014BG16SPO001-020 за „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в община Балчик и община Аксаково”.

Предвид изложеното, Ви уверявам, че ще продължат усилията на МРРБ и действията на отговорните институции както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за търсене на адекватни решения за осигуряване безопасността на териториите, засегнати от свлачищни процеси в община Балчик.


МИНИСТЪР:

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА


гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 05900, факс 987 25 17www.mrrb.government.bgДостарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет