Г. Ш. Хибашева ақпараттықбет1/7
Дата23.11.2017
өлшемі1.78 Mb.
#8201
  1   2   3   4   5   6   7


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
Ғылыми кітапхана

Ақпараттық технология және библиография бөліміЖАҢА БАСЫЛЫМДАР БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ЖОЛКӨРСЕТКІШІ (І, ІІ квартал 2016 жыл)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (І, ІІ квартал 2016 год)

Орал, 2016

ӘОЖ 059.3

КБЖ 91

Ж 12


Құрастырушылар: Г.Ш. Хибашева - ақпараттық-

библиография бөлімінің библиографыГ.К. Шарипова - ақпараттық-

библиография бөлімінің библиографыЖауапты редакторы: Т.Е. Алимбекерова - М.Өтемісов атындағы

БҚМУ ғылыми кітапханасының директоры


Жаңа басылымдар библиографиялық жолкөрсеткіш (І, ІІ квартал 2016жыл)/құраст.: Г.К. Шарипова, Г.Ш. Хибашева; жауапты ред. Т.Е. Алимбекерова.- Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2016.- 132 б.

ӘОЖ 059.3

КБЖ 91


© М.Өтемісов атындағы РБО, 2016Оқырманға

М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кітапханасының «Ақпараттық технология және библиография» бөлімі кітапхана қорына жаңа келіп түскен мерзімді басылымдар квартал сайын «Жаңа мерзімді басылымдар бюллетенін» ұсынып отырады.

«Жаңа мерзімді басылымдар бюллетені» БҚМУ оқытушы-профессорлар құрамына, магистранттарға, жалпы студент қауымына жаңа әдебиеттермен таныстыру мақсатында ұсынылады.

Отдел информационных технологий и библиографии научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова каждый квартал предоставляет «Бюллетень новых периодических изданий», отражающий в себе сведения о текщих поступлениях за І,ІІ квартал 2016 года в фонд библиотеки.

Целью данного издания является информирование профессорско-преподавательского состава ЗКГУ, магистрантов и студентов текущей информацией, опубликованной в периодических изданиях и сборниках.

Құрастырғандар: Г. Ш.Хибашева– Ақпараттық библиография бөлімінің библиографы

Г.К.Шарипова – Ақпараттық библиография бөлімінің библиографыРедакторы: Т. Е. Алимбекерова - - . Алимбекерова, Ғылыми кітапхана директоры
Составители: Хибашева Г.Ш. – библиограф отдела информационных технологий и библиографии

Шарипова Г.К. – библиограф отдела информационных технологий и библиографииРедактор: Алимбекерова Т.Е.– директор научной библиотеки

2.Жаратылыстану ғылымдар

2.Естественные науки в целом

1. Алиева, Т.К. Стевияның өніп- өсу белсенділігіне колхициннің тигізетін биологиялық әсері / Т. К. Алиева, С. Ш. Асрандина, С. Д. Атабаева, Р. А. Алыбаева // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - Б. 42-46.-(экология сериясы).


2. Ахтаева, Н.З. Малайсары шатқалы жағдайындағы Ақсабақ лақса өсімдігі қауымдастығының экологиялық топтары / Н. З. Ахтаева, Н. Г. Гемеджиева [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - Б. 70-74.-(экология сериясы).
3. Базарбаева, Ж.М. Алматы облысында мекендейтін көлбақаның тілі мен өңешін гистологиялық және гистохимиялық тұрғыда зерттеу / Ж. М. Базарбаева, З. Б. Есимсиитова [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - Б. 80-84.-(экология сериясы).
4. Барақбаев, Т.Т. Бекіре балықтарын тұқы өсіруге бейім тоғандарда өсірудегі өнімділік потенциалын бағалау / Т. Т. Барақбаев, Қ. Ш. Нұрғазы, Ж. С. Асылбекова, Д. К. Жаркенов // Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының хабарлары=Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - Б. 50-56.-(биология және медицина сериясы).
5. Бірмағамбетов, Ә. Ш.Уәлиханов жергілікті (халықтық) географиялық терминдер жайында / Ә. Бірмағамбетов, Т. О. Увалиев [и др.] // География в школах и вузах Казахстана. - 2015. - №6. - Б. 11-14.-ноябрь-декабрь.
6. Имашев, Э.Ж. Ақтобе облысының аймақтық даму жүйесіндегі кіші қалалардың экономикалық-географиялық жағдайы / Э. Ж. Имашев // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. - 2015. - №1. - С. 215-219 (Серия географическая)
7. Карменова, Н. Қазақстан Республикасының "Азия Жолбарыстары" мемлекеттерінің қатарына қосылу мүмкіншіліктері / Н. Карменова // География және табиғат. - 2016. - №2. - Б. 9-12
8. Назымбетова, Г.Ш. Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушыларының биотопта таралауы және экологиялық топтары / Г. Ш. Назымбетова, Б. К. Еликбаев, Б. Т. Таранов // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - Б. 62-67.-(биология сериясы).
9. Назымбетова, Г.Ш. Солтүстік Тянь-Шанда мекендейтін қарыстаушылардың маусымдық ұшу динамикасы / Г. Ш. Назымбетова, Б. Т. Таранов // Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының хабарлары=Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - Б. 56-63.-(биология және медицина сериясы).
10. Омарова, Ұ.Т. Малайсары шатқалы жағдайындағы ақсабақ лақса өсімдігі фитоценозының сипаттамасы / Ұ. Т. Омарова, Н. Г. Гемеджиева [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - Б. 46-49.-(биология сериясы).
11. Сарқытқан, Қ. Қазақстан болашағы: "Болашақ энергиясының" экономикалық -географиялық негіздері аясында / Қ. Сарқытқан // География және табиғат . - 2016. - №2. - Б. 3-8
12. Сәтімбеков, Р. Сырдария тасбекіресі / Р. Сәтімбеков // Экологический курьер INT.Атамекен kz. - 2016. - №5. - Б. 3.-1-15 наурыз.
13. Сыздыков, Ж. Киіктерді әлі де қорғай аламыз / Ж. Сыздыков // Экологический курьер INT.Атамекен kz. - 2016. - №5. - Б. 3.-1-15 наурыз.
14. Адеханова, Г.Е. Гистохимическое изучение яичников у овец разных пород после гормональной обработки в эстральный сезон / Г. Е. Адеханова, З. Б. Есимсиитова [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 76-79.-(серия экологическая).
15. Амиркулова, А.Ж. Разложение и остаточные количества фунгицидов на яровой пшенице / А. Ж. Амиркулова, Г. Д. Исенова, Г. О. Рвайдарова, А. Ш. Утарбаева // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 62-68.-(серия экологическая).
16. Амирова, Г. Влияние климатических изменений на массовую гибель сайгаков в ООПТ / Г. Амирова // Экологическое образование в Казахстане. - 2015. - №2. - С. 38-39.-июль-декабрь.
17. Ануарбек, Ш.Н. Скрининг мировой коллекции сои с использованием ДНК-маркеров / Ш. Н. Ануарбек, Л. А. Волкова, Е. К. Туруспеков, С. И. Абугалиева // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 110-117.-(серия биологическая).
18. Ахмеденов, К.М. Родники и лечебные грязи солянокупольных геосистем Западного Казахстана / К. М. Ахмеденов // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 425-429 (Серия географическая)
19. Бадрызлова, Н.С. Особенности выращивания рыбопосадочного материала судака в условиях Чиликского прудового хозяйства / Н. С. Бадрызлова // Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының хабарлары=Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - С. 41-49.-(серия Биологическая и Медицинская).
20. Байбуриев, Р.М. Терминологические и классификационные основы экотуризма / Р. М. Байбуриев // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 409-416 (Серия географическая)
21. Байшоланова, С.С. Оценка агроклиматических ресурсов Северо-Казахстанской области / С. С. Байшоланова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 151-159 (Серия географическая)
22. Бибосинов, А.Ж. Неразрушающий метод исследования Капчагайского гидротехнического сооружения / А. Ж. Бибосинов, Д. Т. Шигаев, А. В. Кирсанов // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №6. - С. 5-11.-(серия физико-математическая).
23. Веселова, Л.К. Картографические модели рельефа М.Ж.Жандаева / Л. К. Веселова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 43-47 (Серия географическая)
24. Веселова, Л.К. М.Ж.Жандаев и география Казахстана / Л. К. Веселова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 8-10 (Серия географическая)
25. Веселова, Л.К. Учение М.Ж.Жандаева о речных долинах / Л. К. Веселова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 35-39 (Серия географическая)
26. Давлетов, А.Е. О модификации метода ограниченного орбитального движения для учета поляризационных эффектов в процессе зарядки пылевых частиц в плазме / А. Е. Давлетов, Л. Т. Еримбетова, А. Кисан, Е. С. Мухаметкаримов // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль-Фараби . - 2015. - №4. - С. 4-11.-(серия физическая).
27. Димеева, Л.А. Реликтовые сообщества саксаульчика подушковидного в Северном Приаралье / Л. А. Димеева, К. Усен [и др.] // Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының хабарлары=Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - С. 80-88.-(серия Биологическая и Медицинская).
28. Доброта, Л. Олени обживают тугаи / Л. Доброта // Казахстанская правда. - 2016. - №23. - С. 25.-5 февраля.
29. Елемесов, Р. Водные ресурсы Земли и глобализация водных проблем / Р. Елемесов // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2016. - №1. - С. 50-56.-(серия международные отношения и международное право).
30. Ердавлетов, С.Р. К вопросу активизации сельских территорий Казахстана посредством развития разновидностей агротуризма / С. Р. Ердавлетов // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 361-367 (Серия географическая)
31. Жакипбаев, А. Как уберечь степную антилопу? / А. Жакипбаев // Казахстанская правда. - 2016. - №23. - С. 25.-5 февраля.
32. Затыбеков, А.К. Создание рабочей коллекции сладкого картофеля для интродукции в Казахстан / А. К. Затыбеков, М. Х. Шамекова, К. Ж. Жамбакин // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №6. - С. 69-76.-(серия биологическая и медицинская).
33. Иманбаева, А.А. Сравнительное изучение морфологических признаков плодов боярышника сомнительного в ущельях Западного Каратау / А. А. Иманбаева, И. И. Дуйсенова // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 18-24.-(серия биологическая).
34. Калач, О.О. Методика мониторинга геодинамических процессов Экибастузского угольного карьера / О. О. Калач // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 55-60 (Серия географическая)
35. Ким, А. Рыбные запасы Урала / А. Ким // Приуралье. - 2016. - №32. - С. 8.-19 марта.
36. Колумбаева, С.Ж. Антигенотоксический эффект фиточая из корней и корневищ девясила / С. Ж. Колумбаева, А. В. Ловинская [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 134-141.-(серия биологическая).
37. Кулданова, А.Б. Экологическое картографирование Северо-Западной части казахстанского Прикаспия / А. Б. Кулданова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 81-85 (Серия географическая)
38. Мазбаев О.Б. Известный географ- почвовед Казахстана : (к 80-летию со дня рождения профессора Мухита Есеновича Бельгибаева) / О. Б. Мазбаев, Т. О. Увалиев [и др.] // География в школах и вузах Казахстана. - 2015. - №6. - С. 3-5.-ноябрь-декабрь.
39. Нурушев, М. Как спасти сайгака? / М. Нурушев, О. Байтанаев // Казахстанская правда. - 2015. - №233. - С. 9.-4 декабря.
40. Рахимбекова, А.Б. Картографирование природно-техногенных геоморфосистем Центрального Казахстана / А. Б. Рахимбекова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 99-102 (Серия географическая)
41. Сатубалдин, А.Б. О проблеме загрязнения бытовыми отходами / А. Б. Сатубалдин // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 345-349 (Серия географическая)
42. Соколик, В.И. У истоков легенды. Джантак- пустынный целитель / В. И. Соколик, Ф. В. Шестаков // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №6. - С. 146-153.-(серия биологическая и медицинская).

43. Сорочинский, М. Встреча с черноголовой трясогузкой / М. Сорочинский // Экологический курьер INT. - 2016. - №5. - Б. 5.-1-15 наурыз.


44. Тросников, И.В. Возможности управления качеством атмосферного воздуха в районе месторождения Кашаган на основе численного моделирования / И. В. Тросников // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 185-195 (Серия географическая)
45. Туребекова, Г.З. Возможности утилизации серы отхода нефтеперерабатывающей промышленности путем применения в технических резинах / Г. З. Туребекова, А. С. Наукенова [и др.] // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабаршысы=Вестник Национальной Академии наук РК. - 2016. - №1. - С. 10-15.
46. Турсинбаева, К.С. Туристские возможности степных регионов Казахстана / К. С. Турсинбаева // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 371-374 (Серия географическая)
47. Уральский филиал инспектор Урыльского лесничества ККГНПП Косуля сибирская-прекрасное животное : Катонкарагай / Уральский филиал инспектор Урыльского лесничества ККГНПП // Экологический курьер INT. - 2016. - №5. - Б. 5.-1-15 наурыз.
48. Устарбекова, Д.А. Особенности биологии большеглазого пузанка в западной части Среднего Каспия / Д. А. Устарбекова, Г. Б. Джумаханова [и др.] // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 68-74.-(серия биологическая).
49. Утеулин, К.Р. Дражированные семена одуванчика кок-сагыза-продуцента натурального каучука. Решение проблемы мелкосемянности кок-сагыза / К. Р. Утеулин, Г. Б. Бари, И. Р. Рахимбаев // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары=Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - С. 123-127.
50. Чидунчи, И.Ю. Исследование ультраструктурных и морфофункциональных особенностей мышечной системы трематоды / И. Ю. Чидунчи, К. К. Ахметов // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №3. - С. 76-83.-(серия биологическая).
51. Шмарова, И.Н. Особенности проектирования и составления карт соляных озер на примере Павлодарской области / И. Н. Шмарова // Вестник КазНУ им.Аль-Фараби. - 2015. - №2. - С. 49-52 (Серия географическая)
52. Шоманова, Ж.К. Влияние носителя на адсорбционные свойства катализаторов, приготовленных на основе отходов ферросплавного производства / Ж. К. Шоманова, Р. З. Сафаров [и др.] // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Хабарлары=Известия Национальной Академии наук РК. - 2015. - №6. - С. 5-9.-(серия химии и технологии).

53. Экологи выступают за включение леопарда из Мангистау в Красную книгу // Экологический курьер INT. - 2016. - №5. - Б. 5.-1-15 наурыз.3.Техника.Техникалық ғылымдар

3.Техника. Технические науки
54. Климас, Э. Новые возможности для инфраструктурного развития в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс / Э. Климас, М. Юлек, М. Гумбатов, Н. Гурбанова // Казахстан в глобальных процессах. - 2016. - №1. - С. 104-116.
55. Мананникова, Л. Такая нелегкая, но счастливая жизнь... / Л. Мананникова // Казахстанская правда. - 2016. - №23. - С. 14.-5 февраля.
56. Пряхина, Е.Н. Суперкомпьютерные технологии в образовательных программах / Е. Н. Пряхина // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2016. - №2. - С. 41-48.


4.Ауыл шаруашылығы ғылымдары.

4.Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки.
57. Жексембин, Б. АПК-основной двигатель экономического роста страны / Б. Жексембин // Казахстанская правда. - 2016. - №47. - С. 5.-12 марта.
5.Медицина.Денсаулық сақтау ғылымы

5.Здравоохранение. Медицинские науки
58. Байкенова, Н. Замана запыраны-ЖИТС (СПИД) / Н. Байкенова // Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар. - 2015. - №12. - Б. 2-5.
59. Курбанкулиева, М.Е. ЖИТС (СПИД) ғасыр дерті / М. Е. Курбанкулиева // Валеология. Салауатты өмір салты=Валеология. Здоровый образ жизни. - 2016. - №1. - Б. 18-19.

60. Кәрімқызы, М. Не дай СПИДУ шанса! / М. Кәрімқызы // Внеклассная работа в школе. - 2016. - №1. - С. 2-4.

61. Нигмет, А. СПИД- не приговор / А. Нигмет // Приуралье. - 2015. - №169-170. - С. 14.-29 декабря.
62. Салов, В.Ю. Здоровый образ жизни как фактор профилактики социальной деструкции современной казахстанской молодежи / В. Ю. Салов // Өркен. - 2016. - №4. - С. 8.-31 апреля.

60.5 Әлеуметтану

60.5Социология
63. Смағулова Г.Н. Диаспора мен оралмандардың сөйлеу тілінің ерекшеліктері / Г. Н. Смағулова // Вестник КазНУ им.Аль- Фараби. - 2015. - №6. - С. 183-186 (Серия филологическая)
64. Вишневская А.В. Свобода как социальная ценность в контексте глобализационных процессов / А. В. Вишневская // Әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті хабаршысы = Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. - 2016. - №1. - С. 43-48 (Серия философия. Серия культурология. Серия политология)
65. Кылышбаева Б.Н. Социальные основания формирования гендерной идентичности / Б. Н. Кылышбаева // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. - 2015. - №4. - С. 178-183 (Серия психология и социология)
66. Морозова Т.А. Паллиативная помощь как форма социальной работы в Республике Казахстан / Т. А. Морозова // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. - 2015. - С. 192-197 (Серия психология и социология)
67. Отарбаева А.Б. Проблема гендерного самоопределения учащейся молодежи / А. Б. Отарбаева // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. - 2015. - №4. - С. 204-209 (Серия психология и социология)
68. Шайкемелев М.С. Этносоциальная структура казахстанского общества / М. С. Шайкемелев // Известия Академии Наук Республики Казахстан. - 2016. - №1. - С.
60.7.Демография.

69. Деловарова Л.Ф. Динамика миграционных процессов в рамках ЕАЭС: взгляд из Казахстана / Л. Ф. Деловарова // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. аль-Фараби . - 2015. - №4. - С. 116-122.-(серия международные отношения и международное право63. Тарих.

63.3(5 Қаз.) Қазақстан тарихы.

63 История

63.3 (5 Қаз.) История Казахстан
70. Аймағамбетов А. Әлиханның білім алу және ағартушылық жолы / А. Аймағамбетов, Т. Әміртайұлы // Қазақстан мектебі. - 2016. - №4. - Б. 23-29.
71. Аймағамбетұлы Р. Абай мен Ахмет үйлесімділігі және қазіргі қазақ қоғамы / Р. Аймағамбетұлы // Қазақ тарихы. - 2016. - №3.-сәуір-мамыр. - Б. 9-12.

72. Айсадықова А. Абылай хан-ұлы қайраткер, дарынды қолбасшы, киелі кемеңгер / А. Айсадықова // Қазақ тарихы. - 2015. - №8. - Б. 52-53.


73.Айтаханов Қ. Аға рухына тағзым / Қ. Айтаханов // Егемен Қазақстан . - 2016. - №86. - Б. 8.-6 мамыр.
74. Аққұлы С. Әлихан Бөкейханов ЮНЕСКО аясында бүкіләлемдік дара тұлға деп танылды / С. Аққұлы // Егемен Қазақстан . - 2015. - №225. - Б. 5.-24 қараша.
75. Аққұлы С.Х. Сұлтан Хан Аққұлы, Л.Н.Гумилев атындағы "Алаш" ғылыми зерттеу институтының директоры: Әлихан Бөкейхан әлі терең зерттелген жоқ : Әлихан Бөкейханов-150 жыл / С. Х. Аққұлы // Түркістан. - 2016. - №9. - Б. 9.-3 наурыз.
76. Аққұлы С.Х. Хан баласындағы қазақ хақысы / С. Х. Аққұлы // Қазақ әдебиеті. - 2016. - №11. - Б. 1,7.-4-10 наурыз.
77. Алаштың Әлиханы // Түркістан. - 2016. - №10. - Б. 1,3.-10 наурыз.
78. Алпартегі Ж. Ұлы даланың Ұзақ батыры / Ж. Алпартегі // Айқын. - 2016.-20 мамыр. - № 73. - Б. 9
79. Аманжол Қ. Қазақтың текті қыраны Талғат Бигелдинов туралы / Қ. Аманжол // Қазақстан патриоты. - 2015. - №5. - Б. 14-15.-қыркүйек.-қазан.
80. Амантай Д. Ғарыш перзенті / // Егемен Қазақстан . - 2016, 14 мамыр. - №91. - Б. 7
81. Асабаев З. Александр Невский орденінің иегері комбат Қадырпатша Боқажанов туралы сөз / З. Асабаев // Егемен Қазақстан . - 2015. - №236. - Б. 13.-9 желтоқсан.
82. Асанқызы Ғ. Ұлттық киім-ұлт мұраты / Ғ. Асанқызы, Е. А. Омарханов // Тарих тағылымы=Уроки истории. - 2015. - №4. - Б. 51-54.
83. Асқарұлы А. Шыңғыс ханнан қалған алты ауыз сөз / А. Асқарұлы // Парасат. - 2015. - №7. - Б. 17.
84. Ауқашова Г. Бір уыс топырақ / Г. Ауқашова // Егемен Қазақстан. - 2016. - №87. - Б. 9.-7 мамыр.
85. Ахметова Б. Есім хан тұсындағы қазақ хандығы / Б. Ахметова // Қазақстан тарихы. - 2015. - №7. - Б. 47.
86. Әбжанов Х.М. Қазақ зиялысының қалыптасуы мен тарихи тағдыры / Х. М. Әбжанов // Отан тарихы. - 2016. - №1. - Б. 101-108
87. Әбдіхалықұлы Д. "Карлаг"-қазақ еліне келген қасірет! / Д. Әбдіхалықұлы // Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - №3. - Б. 29-33.
88. Әлихан - әлемдік тұлға // Қала мен дала. - 2016.-18 наурыз. - №10. - Б. 8-9
89. Әлихан Бөкейхановтың туғанына 150 жыл // Мектептегтің психология=Психология в школе. - 2016. - №5. - Б. 44-45.
90. Әнесұлы Ж. Қуғынмен басталып, азаппен аяқталған ғұмыр / Ж. Әнесұлы // Ана тілі. - 2016. - №21. - Б. 6
91. Әнуарұлы Т. Бір минут үнсіздік... / Т. Әнуарұлы // Орал өңірі. - 2016. - №19. - Б. 6.-16 ақпан.
92. Байдалы Р.Ж. Манаш Қозыбаев еңбектеріндегі тарихи тұлғалар мәселесі / Р. Ж. Байдалы // Тарих тағылымы=Уроки истории. - 2014. - №4. - Б. 40-43.
93. Бақтияров Е. Есет Көкіұлы / Е. Бақтияров // Қазақстан патриоты. - 2015. - №5. - Б. 9.-қыркүйек.-қазан.
94. Басшыбаев М. Ерлігі дастан ер тұлға / М. Басшыбаев // Егемен Қазақстан. - 2016. - №87. - Б. 8.-7 мамыр.
95. Батырхан Т. Даламызды асқақтатқан дарабоз / // Егемен Қазақстан . - 2016, 14 мамыр. - №91. - Б. 7
96. Бәйменов Д. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы / Д. Бәйменов // Қазақстан мектебі. - 2016. - №4. - Б. 54-57
97. Бәкір Ә. Қаламы қаруға айналған қайсар тұлға / Ә. Бәкір // Түркістан. - 2016.-17 наурыз. - №3. - Б. 9
98. Бәкір Ә. Ұлт ұлы / Ә. Бәкір // Егемен Қазақстан. - 2016.- 5 наурыз. - №44. - Б. 9
99. Бекжанов Қ. Қазақ хандығының тарихындағы Кіші жүз ханы Әбілқайырдың рөлі / Қ. Бекжанов // Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - №2. - Б. 20-23.
100. Бисенбаев П. Саржан Қасымұлы бастаған ұлт- азаттық көтерілісінің тарихи жырлардағы көрінісі / П. Бисенбаев // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №4. - Б. 58-62.-(тарих сериясы).
101. Боранбаева Б.С. Ғұмар Қараштың кеңестік билік тұсындағы қызметі / Б. С. Боранбаева // Отан тарихы. - 2016. - №1. - Б. 109-113
102. Бықай Д. Билікте неге "Желтоқсандықтар" жоқ? / Д. Бықай // Қала мен дала. - 2016. - №1. - Б. 6.-15 қаңтар.
103. Ғабитов Т. Қазақтын дәстүрлі ойын-сауық мәдениеті / Т. Ғабитов // Ана тілі. - 2016.-17-24 наурыз. - №11. - Б. 6-7
104. Дәдебаев Ж. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше Шешен, Алдар Көсе) / Ж. Дәдебаев, П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №4. - Б. 10-15.-(тарих сериясы).
105. Дәуітбекова М. ХҮІІІ ғасырдағы қазақ батырлары (әлеуметтік институт ретіндегі орны) / М. Дәуітбекова, Ә. Исаева // Қазақ тарихы. - 2015. - №8. - Б. 8-11.
106. Дербісәлі Ә. Кашмирдегі қазына / Ә. Дербісәлі // Егемен Қазақстан . - 2016, 25 мамыр. - №98. - Б. 5
107. Джапаров С. Қасым ханның сыртқы саясаты / С. Джапаров // Саясат Policy. - 2015. - №9. - С. 19-21
108. Джубатырова К. Қазақ хандығы тұсындағы билер және билер сотының рөлі / К. Джубатырова // Қазақ өркениеті = Казахская цивилизация . - 2015. - №3. - Б. 43-48

109. Досалы С. Ғұмыры ғибратты педагог-ғалым / С. Досалы // Қазақста тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - №4. - Б. 32-35.


110. Дүзбатыр Н. Ақ сөйлеп, азап шеккендер / Н. Дүзбатыр // Орал оңірі. - 2016.-19 мамыр. - №57. - Б. 17
111. Дүйсен Ө. Қимақтар тегіне қатысты кейбір мәселелер / Ө. Дүйсен // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль-Фараби . - 2015. - №3. - Б. 298-303.-(тарих сериясы).
112. Елемесова Г. Ерлігі аңызға айналған Әбілқайыр / Г. Елемесова // Орал оңірі. - 2016.-28 сәуір. - Б. 17
113. Елеусізұлы Қ. Сайрам сардары / Қ. Елеусізұлы // Тіл. - 2015. - №5. - Б. 38-41.

114. Енсепов Б.Б. Иса Тоқтыбаевтың қоғамдық-саяси және мәдени- ағартушылық қызметі / Б. Б. Енсепов // Тарих тағылымы=Уроки истории. - 2014. - №4. - Б. 9-14.


115. Еңсегенұлы Т. Алтай көне түріктері: дәстүрі, киімдері, тұрмыстық бұйымдары / Т. Еңсегенұлы, С. Тоқболат // Қазақстан тарихы. - 2015. - №7. - Б. 2-6.

116. Ерғали С. Наурыз мейрамын жаңаша өткізу тұжырымдамасынан үзінді / С. Ерғали // Парасат. - 2016. - №4. - Б. 6-7 (жалғасы келесі санда)


117. Ерімбетова Қ. Ел қорғаған ер-ғалым:Абырой иесі : Ақай Нүсіпбеков (1909-1983) / Қ. Ерімбетова // Тарих тағылымы=Уроки истории. - 2015. - №2. - Б. 65-72.
118. Ерлік сабағы // Орал оңірі. - 2016.-7 мамыр. - №52. - Б. 9
119. Жағыпаров С. Кожедубтың авиамеханигі болған қазақ қызы Мәдина Ысқақова туралы баян / С. Жағыпаров // Егемен Қазақстан . - 2016, 14 мамыр. - №91. - Б. 11
120. Жаданов М. Жоғарғы Қолбасшыдан марапат алған / М. Жаданов // Орал өңірі. - 2016, 9 маусым. - №67. - Б. 16

121. Жаңабайұлы Т. Махамбет бейнесін тұңғыш сомдаушы / Т.Жаңабайұлы // Егемен Қазақстан. - 2016.-18 наурыз. - №51. - Б. 8


122. Жаппасов Ж.Е. Ермұхан Бекмахановтың өмірі мен қызметі / Ж.Е.Жаппасов, Н. А. Тасилова // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №4. - Б. 198-203.-(тарих сериясы).
123. Жексенбаев С. Артиллерист ата жаудың 11 танк, 17 бронетранспортер, 41 жендетін жойған / С. Жексенбаев // Егемен Қазақстан. - 2016. - №83. - Б. 9.-2 мамыр.

124. Жеңісқызы Ә. Бөкей ордасындағы халық ағарту ісі / Ә. Жеңісқызы // Қазақ тарихы. - 2016. - №1. - Б. 30-31.-қаңтар-ақпан.

125. Жолдасов А. Бөкей Ордасының Қазақ жерінде алғашқы мұрағаттың қалыптасуындағы маңызы / А. Жолдасов // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2015. - №4. - Б. 320-325.-(тарих сериясы).

126. Жолсейтова М.А. "Мәдени мұра" бағдарламасы бойынша жарық көргенқұжаттарға деректанулық талдау жасау / М. А. Жолсейтова, Е. Ж. Сатов // Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының хабаршысы=Вестник Национальной академии Наук Республики Казахстан. - 2016. - №2. - Б. 186-191.


127. Жұртбай Т. Кекті бесік немесе "кекті қатындар" мен "кекті жатырда" ұйыған хандық / Т. Жұртбай // Егемен Қазақстан . - 2016. - №12. - Б. 10.-21 қаңтар.

128. Жұрынов М.Ж. Дана ілімі ізгілікке үндейді / М. Ж. Жұрынов // Ана тілі. - 2016. - №7. - Б. 6,7.-18-24 ақпан.


129. Ибатов З. Қазақтың соңғы ханы-Кенесары / З. Ибатов // Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - №3. - Б. 34-42.

130. Исенов Ө. Ұлы Отан соғысының тарихнамасы / Ө. Исенов // Қазақ тарихы. - 2015. - №8. - Б. 20-22.


131. Кәрібаев Б. "Алмас қылыш" және Қазақ хандығы / Б. Кәрібаев // Егемен Қазақстан . - 2015. - №190. - Б. 3.-6 қазан.
132. Кәрібаев Б. Тәуке хан / Б. Кәрібаев // Қазақстан патриоты. - 2015. - №6. - Б. 4.-қараша-желтоқсан.

133. Кекілбай Ә. Тәуелсіздік толғауы : (Жер жаралғаннан қазақ Тәуелсіздік алғанға дейін) / Ә. Кекілбай // Астана плюс. - 2015. - №6. - Б. 10-13.


134. Көкебаева Г. Қазақ хандығының тарихы: зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері / Г. Көкебаева // Қазақ тарихы. - 2015. - №8. - Б. 6-8.
135. Қабошқызы Ұ. Қазақстың Ғабдолхакімі / Ұ. Қабошқызы // Орал өңірі. - 2016, 2 мамыр. - №64. - Б. 16
136. Қазақ тарихы және тәуелсіздік мұраты // Егемен Қазақстан . - 2015. - №250. - Б. 5.-31 желтоқсан.
137. Қазыбек Н. Құралай Натуллаева, С.Рақымовтың жары: Сабыр нағыз ерлік үшін жаралған қайратты жан еді / Н. Қазыбек // Жұлдыздар отбасы. - 2016. - №9. - Б. 16-17.
138. Қайрат Қаһарман Қайрат Рысқұлбековтің соңғы хаты / Қайрат // Үркер. - 2015. - №12. - Б. 3-5.
139. Қалқа Н. Қаһарман барлаушы / Н. Қалқа // Егемен Қазақстан . - 2016, 10 мамыр. - №88. - Б. 4

140. Қамзабекұлы Д. Алаштың Орталық Азиядағы тұлғасы: Мырза Наурызбайұлы / Д. Қамзабекұлы // Егемен Қазақстан. - 2016. - №16. - Б. 10.-27 қаңтар.


141. Қамзабекұлы Д. Әлихан Бөкейхан: "Тізе қосып отырған 5 миллион қазақ" / Д. Қамзабекұлы // Егемен Қазақстан. - 2016.-20 сәуір. - №74. - Б. 9
142. Қарағұлова З. Әбілқайыр хан-бар ғұмырын азаттық жолындағы күреске арнаған жарқын тұлға / З. Қарағұлова // Қазақста тарихы: әдістемелік журнал. - 2016. - №4. - Б. 3-7.
143. Қарамаңдаев Қ. Момышұлының мінезі / Қ. Қарамаңдаев // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл. - 2016. - №4. - Б. 8-10.
144. Қартабаева Е.Т. Ежелгі сақтардың этникалық тарихы жайында / Е.Т.Қартабаева // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им. Аль-Фараби . - 2015. - №3. - Б. 90-96.-(тарих сериясы).
145. Қасым хан // Қазақстан патриоты. - 2015. - №5. - Б. 6,7.-қыркүйек.-қазан.

146. Қожагұл С. Алаштың алтын жығасы : Қайы Мұхаметқанұлының 100 жылдығы қарсанында / С. Қожагұл // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл. - 2015. - №10. - Б. 3-5.-желтоқсан.


147. Қожамжарова Д.П. Қоқан хандығы және қазақтар / Д. П. Қожамжарова // Отан тарихы. - 2016. - №1. - Б. 5-13
148. Қойгелді М. Ұлы ұстаз : Әлихан Бөкейханов-150 / М. Қойгелді // Жас Алаш. - 2016. - №19. - Б.1,3.-8 наурыз.

149. Қойшыбаев Б. Даланың Қайсар дауылпазы : Әлихан Бөкейхановтың ұлт-азаттық ұстанымы / Б. Қойшыбаев // Түркістан. - 2016. - №4. - Б. 9.-28 қаңтар.

150. Қуанышәлин Ж. Жасарал Қуанышәлин, саясаткер: Горбачев желтоқсан қасіретінен сабақ алмады / Ж. Қуанышәлин // Аңыз адам. - 2015. - №24. - Б. 30,31.

151. Құрымбаев А. Шоңайдаң шыққан генерал / А. Құрымбаев // Орал өңірі. - 2016. - №14. - Б. 14.-4 ақпан.


152. Құсайын Т. Мәншүк Мәметованың пулеметі туған жері - Орал қаласына жеткізілді / Т. Құсайын // Егемен Қазақстан. - 2016.-19 мамыр. - №94. - Б. 10

153. Құтманбаева Ғ. Оралмаған жауынгер хаты / Ғ. Құтманбаева // Орал өңірі. - 2016. - №36. - Б. 10


154. Қыдырбайқызы К. Кіші жүз / К. Қыдырбайқызы // Парасат. - 2015. - №11. - Б. 13.

155. Қызайбаева Г. Қазақ хандығына 550 жыл / Г. Қызайбаева // Парасат. - 2015. - №7. - Б. 14-15.


156. Қырағы, қия жазбас сұңқар сынды // Түркістан. - 2016.-14 қантар. - Б. 9
157. Манкеев Н.Б. Әділгереев Халел Мұхамеджанұлы / Н. Б. Манкеев // Тарих тағылымы=Уроки истории. - 2014. - №4. - Б. 70-76.
158. Мәмесейіт Т. Шыңғыс ханның көз жасы немесе ұлы қаған ұлағат / Т. Мәмесейіт // Егемен Қазақстан . - 2015. - №35. - Б. 8.-23 ақпан.
159. Мәмет С. Гастелло ерлігін қайталаған қазақ / С. Мәмет // Егемен Қазақстан. - 2016. - №85. - Б. 9.-5 мамыр.

160. Мекебаев Т.Қ. "Қазақ" газетіндегі Әлихан Бөкейхановтың қызметі / Т. Қ. Мекебаев, Ж. Ж. Құмғанбаев // Әл-Фараби атындағы Казақ Ұлттық университетінің хабаршысы=Вестник Казахского Национального университета им.Аль-Фараби. - 2016. - №1. - Б. 110-115.-(тарих сериясы).

161. Момышұлы Б. Бауыржан Момышұлымен рухани сыр-сұхбат / Б. Момышұлы // Ислам және өркениет. - 2016. - №10.-16-31 мамыр. - Б. 1,12,13.


Каталог: images -> stories -> bibliograf ukaz
bibliograf ukaz -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
bibliograf ukaz -> Құрастырушыдан
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Қыдыршаев абат сатыбайұЛЫ
bibliograf ukaz -> Список научных трудов Шинтемировой Баян Габбасовны
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
bibliograf ukaz -> Шарабасов Серікќали Єабдешўлы 946 жылы тамызда Батыс Ќазаќстан облысы, Жаѕаќала ауданында дїниеге келген
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Қыдыршаев абат сатыбайұЛЫ
bibliograf ukaz -> Құрастырушыдан
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет