География 1 курс фио: Группабет1/4
Дата13.03.2018
өлшемі455.04 Kb.
#20648
түріПрограмма
  1   2   3   4

01.05.2017 17:29


География 1 курс
ФИО:___________________________________________________________________________________Группа:___________________________________________________________________________________

Описание тестаБа“дарлама тек тест орталы“ына арнал“ан.


"Мейірбике" колледжі
Программа предназначена только для центра тестирования!
Колледж "Мейірбике"

ИнструкцияТест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан уа›ытында

Тест орталы“ыныЈ ережесі:


Емтихан алдында

Сіз тестке 15-20 минут ›ал“анда тест орталы“ына келуіЈіз ›ажет.

изіЈізбен бірге Сына› кітапшасы ›ажет. Сына› кітапшасында сіздіЈ суретіЈіз бен ›олыЈыз міндетті тЇрде болуы керек. Жо“арыда“ы ережеге сЩйкес емес сына› кітапшасы бар кандидат емтихан“а жіберілмейді.

Емтихан“а СіздіЈ ›ателіктеріЈізге байланысты ереже б±зушылы› болса тестке айыпп±л тйлегеннен кейін жіберіледі.

Емтихан басталар б±рын Сіз міндетті тЇрде тест орталы“ыныЈ келісім шартына ›ол ›оюыЈыз ›ажет. Сіз ›ол ›оя отырып тест орталы“ыЈ ережелерін жЩне а›параттыЈ ›±пиялы“ын жарияламау“а келісесіз.
Емтихан уа›ытында

Барлы› кандидаттыЈ жеке заттары ата аналарына немесе т.б. адамдар“а тапсыратын болады.

Кез-келген емтихан“а ›ажетті заттарды (›алам, пара›) тест орталы“ы ±сынады. Тест ая›тал“ан бойда барлы› жазбаларыЈызды тест орталы“ыныЈ администраторына ›алдырасыз.

Тест уа›ытында Тест орталы“ыныЈ ±сын“ан заттарын “ана ›олдана аласыз.

Емтихан уа›ытында Тест орталы“ыныЈ администраторы Сізді ба›ылайтын болады. Емтихан бейне ба›ылау“а тЇсіріліп жЩне ол ›ажет жа“дайда ›олданылуы мЇмкін.

Администратордан тест с±ра›тары бойынша а›парат с±рау“а болмайды.

Емтихан жЇргізілу барысында йзге кандидаттарды мазалау“а болмайды.

Уа›ыт ая›талысымен тест автоматты тЇрде то›татылып баллыЈыз шы“арылады.


Тест орталы“ыныЈ администраторы, егер Сіз ережені б±з“ан жа“дайда ескертусіз тест то›тату“а ›±›ылы. Егер тест то›татыл“ан жа“дайда барлы› а›парат тест орталы“ыныЈ директорына ескертілетін болады. Тестке тйленген ›аражат ›айтарылмайды. Ережені б±з“ан кандидат›а йзге де ескертулер айтылуы мЇмкін.

Емтиханнан кейін

Тест тапсырыл“аннан кейін бірнеше са“ат ішінде жауаптары мен транскрипт ±сынылатын болады немесе колледждіЈ жеке сайтына шы“арылады www.meirbike.com
№1 (Балл 1)ДЇние жЇзі саяси картасында“ы заЈдылы›тармен йзгерістерді географияныЈ ›ай саласы зерттейді1Саяси география2Физикалы› география3Экономикалы› география4индіріс география5Транспортты› география

№2 (1)Саяси картаныЈ негізін салушы “алым1Гумилев2Ф.Ратцель3С.Коен4Д.И.Менделеев5Т.Увалиев

№3 (1)ДЇние жЇзініЈ ›азіргі саяси картасында йзінініЈ егемендігін жарияла“ан мемлекет ›анша15002156347842005140

№4 (1)1960 жылы Африка жылы деген ат›а ие бол“ан елдер саны1829320416512

№5 (1)Саясаттану мен географияныЈ ›осылуынан пайда бол“ан пЩн1Медициналы› география2Т±р“ындар географиясы3Транспорт географиясы4Рекреациялы› география5Саяси география

№6 (1)ХХ “асырдыЈ басына ›арай отарлы› иеліктер Африка жерініЈ ›анша пайызыг алды190%226%330%420%515%

№7 (1)Эквадор йз тЩуелсізлігін ›ашан алды1175721850318094158251980

№8 (1)1991 жылы КСРО ›±рамында бол“ан ›анша ел йз тЩуелсіздігін жариялады11621531049512

№9 (1)ДЇние жЇзіндегі халы›аралы› деЈгейде таныл“ан тЩуелсіз мемлекеттер саны11202127311142305191

№10 (1)ДЇние жЇзі елдері мемлекеттік ›±рылымы бойынша нешеге бйлінеді1324324756

№11 (1)Теократиялы монархиялы мемлекеттерді ата1љаза›стан,Ресей2Сауд Арабиясы,Ватикан,Бруней3Иран,Сирия4БАШ,избекстан,Ау“анстан5Франция,Италия,Испания

№12 (1)љазіргі Щлем неше тарихи айма››а бйлінеді116212311414517

№13 (1)_ монархияда мемлекет басшысы Діни жетекші ›ызмет ат›арады1Деформация2Абсолютті3Конституциялы4Этнография5Теократты›

№14 (1)Шкімшілік территориялы› ›±рылыстыЈ негізгі тЇрлері1Монархия,абсолютті2Теократты›,федерациялы3Конституциялы,абсолютті4Федерациялы›,унитарлы5Республика,монархия

№15 (1)ДЇние жЇзініЈ елдерініЈ мемлекеттік ›±рылысы бойынша бйлінуін аны›таЈыз1Абсолютті,конституциялы2Ішкі, сырт›ы3Эмиграция ,иммиграция4Монархиялы›,республикалы›5Этнография,демография

№16 (1)Шкімшілік территориялы› ›±рылыстыЈ негізгі тЇрлері1Монархия,абсолютті2Теократты›,федерациялы3Конституциялы,абсолютті4Федерациялы›,унитарлы5Республика,монархия

№17 (1)АдамзаттыЈ пайда бол“ан орны1Австралия2Шы“ыс Африка3Еуропа4СолтЇстік Еуропа5љытай

№18 (1)Ал“аш›ы халы› сана›тары жЇргізілген елдер1Австралия мен АљШта2Ежелгі љытаймен Египетте3Еуропа мен Азияда4љытай мен ®ндістан5Австралия мен Америкада

№19 (1)1930 жылы Жер шары хал›ы ›анша“а жетті13млрд22млрд35млрд44млрд51млрд

№20 (1)Анропологияда бЇкіл адамзаттыЈ орта› деп есептейтін ба“ыты1Моногенизм2Полигенизм3Механикалы› йсу4Демография5Этнография

№21 (1)Шр нЩсіл дербес ататектен тара“анды“ы туралы пікірді ±станатын ба“ыт1Абсолюттік2Моногенизм3Полигенизм4Этнография5Демография

№22 (1)Халы› саныныЈ курт йсуі1Механикалы› йсу2Демографиялы› жарылыс3Этнографиялы› жарылыс4Таби“и йсу5Халы› сана“ы

№23 (1)љаза›станда еЈ ал“аш›ы халы› сана“ы нешінші жылы болды1199921991319924199451993

№24 (1)Халы› саныныЈ кЇрт йсуі1Демографиялы› жарылыс2Этнографиялы› жарылыс3Монархиялы› жарылыс4Субурбандалу5Урбандалу

№25 (1)Халы› саныныЈ ±дайы йсуін зерттеу саясатын жЇргізетін елдер1®ндістан ,Бангладеш2Бангладеш,ПЩкістан3Австрия,Австралия4®ндістан ,љытай5Сирия,Иран

№26 (1)Ер адамдар саныныЈ Їлесі жо“ары елдер1Италия,Испания,Чили2Бангладеш,Австрия3Иран,Ирак,Сирия4Болгария,Ливия5љытай ,®ндістан,Бангладеш,ПЩкістан

№27 (1)Белгілі бір таби“и ›орша“ан ортаныЈ жа“дайларына бейімделу нЩтижесінде ›алыптас›ан1°лт2НЩсіл3Топтар4Миграция5Демография

№28 (1)Жер шары хал›ыныЈ нЩсілдік топтары1224334556

№29 (1)ДЇние жЇзінде этностар саны шамамен13-4мыЈ24 мыЈ35мыЈ47мыЈ59 мыЈ

№30 (1)Шлемдегі аса ірі этнос1љаза›2Орыс3А“ылшын4љытай5Жапон

№31 (1)Ислам дінініЈ негізі ›аланды1Арабия тЇбегінде2Скандинав тЇбегі3Аппенин тЇбегі4Ири тЇбегі5Пиреней тЇбегі

№32 (1)Елге бас›а мемлекет азаматтарыныЈ кйшіп келуі1Иммиграция2Демография3Эмиграция4Этнография5Деформация

№33 (1)ДЇние жЇзі бойынша елді мекенніЈ негізгі тЇрлері1324354852

№34 (1)Кйші ›онныЈ негізгі тЇрлері1Эмиграция иммиграция2Ішкі сырт›ы3Демография этнография4Монархия ,республика5Абсолютті, конституция

№35 (1)Жер шары хал›ыныЈ басым бйлігі т±рады1љалада2Ірі ›алаларда3Аудандарда4Агломерацияда5Ауылда

№36 (1)Адамзат сййлейтін еЈ Їлкен тіл семьясы1®нді ›ытайлы›2Азиялы›3®нді еуропалы›4Еуропалы›5Австралиялы›

№37 (1)ДЇние жЇзінде этностар саны шамамен13-4мыЈ24 мыЈ35мыЈ47мыЈ59 мыЈ

№38 (1)Шлемдегі аса ірі этнос1љаза›2Орыс3А“ылшын4љытай5ФранцузДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет