География 1 курс фио: Группабет2/4
Дата13.03.2018
өлшемі455.04 Kb.
#20648
түріПрограмма
1   2   3   4

№39 (1)Бір ±лтты мемлекеттер1Франция,Италия,Германия2Жапония,Швеция,Дания,Корея3Италия,Испания,Дания4Германия,Нигерия5Индонезия,Ресей,.®ндістан

№40 (1)’ТР діЈ бастал“ан уа›ыты115 “асырдыЈ басы219 “асырдыЈ басы313“асырдыЈ ортасы420 “асырдыЈ басы521 “асырдыЈ соЈы

№41 (1)љыс›а уа›ыт аралы“ында ›о“амныЈ йндіргіш кЇштерін сапалы› жа“ынан1тЇбегейлі йзгерткен ›±былыс2Демографиялы›3Этнографиялы›4’ТР5Жасыл революция6ГФР

№42 (1)Робот жасауда“ы біріншілікке ие1Германия2Италия3Франция4Корея5Жапония

№43 (1)’ТР кЇрделі жЇйе ретінде ›анша бйліктен т±рады1425384352

№44 (1)љазіргі кезде дЇние жЇзінде ›анша технопарк бар16002500330042005100

№45 (1)ДЇние жЇзінде жасанды жер серігі т±Ј“ыш рет ›ашан жЇргізілді1186021745316554195751922

№46 (1)АвтомобильдіЈ поршенін шы“аратын т±Ј“ыш автоматтандырыл“ан зауыт ›ашан іске ›осылды1195021980317504185251988

№47 (1)1946 жылы адамзат тіршілігінде т±Ј“ыш рет ›андай машина ойлап табылды1Автомобиль2Тік ±ша›3Электронды есептеуіш машина4°ша›5Жер серіктері

№48 (1)ДЇние жЇзі елдерініЈ тарихи уа›ыт аралы“ында ›алыптас›ан ±лтты› шаруашылы›тардыЈ жиынты“ы1Демография2Халы›аралы› мамандану саласы3Агломерация4ДЇние жЇзі шаруашылы›5Халы›аралы› еЈбек бйлінісі

№49 (1)Жекелеген елдердіЈ йнімініЈ белгілі бір тЇрін жасап шы“ару“а белгілі бір ›ызмет тЇрін кйрсетуге мамандануы1ДЇние жЇзі шаруашылы›2Халы›аралы› мамандану саласы3Халы›аралы› йндіріс4Демография5Халы›аралы› еЈбек бйлінісі

№50 (1)ДЇние жЇзілік шаруашылы›тыЈ тЇбегейлі ›алыптас›ан уа›ыты120“асырда214“асырмен 16“асыр аралы“ында315“асырмен 20“асыр аралы“ында419“асырда519“асырдыЈ соЈы 20“асыр

№51 (1)1983жылдан бастап “ылыми йндірістік бірлестіктердіЈ аума›ты› жЇйесі ›алыптаса бастады,шамамен ›анша болды126215323424520

№52 (1)ДЇниежЇзілік шаруашылы›тыЈ ›алыптасуы неше кезеЈге бйлінеді1224334557

№53 (1)Автомобиль жасау жйнінен 1-ші орын алатын ел1Корея2Жапония3Дания4Сербия5Болгария

№54 (1)М±найды йндіретін елдерді біріктіретін ±йым1ЮНЕСКО2Б°°3АТЛАНТА4НАТО5ОПЕК

№55 (1)°лы географиялы› географиялы› ашылулар нешінші “асырда дамыды1ХV-XVII“2X-XI“3XX“4XIX-XX“5XII-XV“

№56 (1)љазіргі химия йнеркЩсібінде жетекші орын алып отыр“ан сала1Полимер материалдарын шы“ару2љ±рылыс материалдарын шы“ару3Алюминий йнімдері4љара жЩне тЇсті материалдар5Энергетикалы› шикізат

№57 (1)Сар›ылатын ›алпына келмейтін ресурстар1КЇн жел атом энергиясы2Минералды тыЈайт›ыштар3Пайдалы ›азбалар4Алюминий ›орыту5Микроэлектроника

№58 (1)љоЈыр кймірдіЈ ›оры жйнінен кйзге тЇсетін елдер1Австралия,Канада,ОАР2АљШ,ГФР,Австралия3Германия,Австрия4Италия,Англия5Франция,Канада

№59 (1)Аса ірі кймір экспорттаушы елдер1Болгария,ОАР2Иран,Сирия3Венгрия,Германия4Англия,Италия5Австралия,Канада,ОАР,Колумбия

№60 (1)ТранспорттыЈ тЇрлерін жЩне маЈыздылы“ын зерттейтін “ылым1Транспорт географиясы2индіріс географиясы3Ауыл шаруашылы› географиясы4Рекреациялы› географиясы5Туризм географиясы

№61 (1)ДЇние жЇзіндегі аса жо“ары деЈгейде химия йнеркЩсібі дамы“ан ел1Италия2Исландия3Египет4Германия5Бельгия

№62 (1)М±найды экспорттаушы елдер(ОПЕК)1Катар,Сауд Арабия2Малайзия,Лаос3Жапония,Туркия4Иран,Корея5Непал,Бутан

№63 (1)индіріс йнеркЩсібініЈ территориялы› ›±рылысын жЩне обьективті заЈдылы“ын,йндірістіЈ даму сатыларын зерттейтін “ылым саласы1Транспорт географиясы2индіріс географиясы3Ауыл шаруашылы› географиясы4Рекреациялы› географиясы5Туризм географиясы

№64 (1)Ауыл шаруашылы› саларында еЈбек ететін адамдар саны11,4 млрд21,2млрд31,5млрд41,8 млрд51,3млрд

№65 (1)КЇріш йндіруден бірінші орынды алатын ел1љытай2Жапония3Корея4Вьетнам5Лаос

№66 (1)Зы“ыр йндіруден алдыЈ“ы орын“а шы››ан ел1АљШ,Перу2љытай,Чили3Батыс Еуропа4Корея,Греция5Болгария

№67 (1)ДЩнді да›ылдар дЇниежЇзіндегі йЈделетін жер ›орыныЈ ›анша бйлігін алып жатыр11/223/432/344/555/3

№68 (1)Ма›та йсіруден бірінші орын алатын елдер1Еуропа2Азия елдері3Африкаелдері4Америкаелдері5Австралияелдері

№69 (1)љазіргі кезде дЇние жЇзі бойынша ауланатын балы› пен йндірілетін теЈіз йнімдері жылына ›анша тн йндіреді12502500315041405100

№70 (1)љой шаруашылы“ыныЈ дЇниежЇзіндегі аса ірі айма“ы1Аустралия2Азия3Америка4Африка5Еуропа

№71 (1)КофеніЈ отаны1Америка2Азия3Африка4Еуропа5Австралия

№72 (1)Автомобиль йндірісініЈ негізгі орталы›тары1Батыс Еуропа,СолтЇстік Америка,Жапония2ОЈтЇстік Америка,Италия,Англия3Корея,Черногория,Сербия4Бразилия, Болгария,Италия5Греция,Италия, Корея

№73 (1)Кеме жасаудан кйзге тЇсетін елдер1Италия2Греция,Португалия,Болгария3Испания4Германия5Корея

№74 (1)ДЇние жЇзіндегі темір жолдыЈ ±зынды“ы12млн 100мыЈ24млн 300мыЈ31млн 250мыЈ48млн 150мыЈ57млн 400мыЈ

№75 (1)Байланыс жЇйесі кЇшті дамы“ан ел1АљШ2Германия3Италия4Болгария5Сербия

№76 (1)ДЇниежЇзіндегі м±най ›±бырыныЈ ›азіргі кездегі жалпы ±зынды“ы1100мыЈ км2400мыЈ км3300мыЈ км4150мыЈ км5250мыЈ км

№77 (1)ТеЈіз жЇк тасымалында бірінші орынды алатын йнімдер1Темір кені2Ба›ша да›ылы3М±най йнімі4ТеЈіз йнімі5Асты› йнімі

№78 (1)Атлант м±хитына дЇние жЇзілік жЇк тасымалыныЈ ›анша пайызы тиесілі150%220%325%440%

№79 (1)ДЇниежЇзіндегі еЈ ірі Щуе паркі1Бельгия2Испания3Италия4АљШ5КореяДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет