География 1 курс фио: Группабет4/4
Дата13.03.2018
өлшемі455.04 Kb.
#20648
түріПрограмма
1   2   3   4

№124 (1)Теннеси йзені бойында ›анша СЭС бар130240320454545

№125 (1)АљШ та“ы автобильдер астанасы1Детройт2Бостон3Чикаго4Майами

№126 (1)Канада жерініЈ ауданы12 млн 320 мыЈ км23млн 520 мыЈ км35 млн 400мыЈ км49 млн 970 мыЈ км56 млн 200мыЈ км

№127 (1)Латын Америка жерініЈ ауданы аралдарымен ›оса ›анша120,4млн км250,8млн км318,3млн км440,6млн км556,1млн км

№128 (1)Латын Америкада“ы еЈ ірі тау жЇйесі1Анд2Кордильер3Гималай4Килиманджаро

№129 (1)Жер шарында“ы еЈ суы мол жЩне су жинау алабы йте Їлкен йзен1Конго2Байкал3љара теЈіз4Амазонка5Жо“ар“ы кйл

№130 (1)Анд тауларында дЇниежЇзіндегі биік тау кйлдердіЈ еЈ ірі1Байкал кйлі2Титикака3Жо“ар“ы кйл4Ангара5Лена

№131 (1)Жер шарында“ы еЈ ыд“алды жЩне жасыл материк1Африка2СолтЇстік Америка3Аустралия4ОЈтЇстік Америка5Еуразия

№132 (1)Латын Америка материгін зерттеп 30томды› еЈбек жаз“ан “алым1А.Гумбольд2Н.И.Вавилов3А.И.Воейков4А.Веспуччи5Гумилев

№133 (1)Ежелгі инктер Анд тауын ›алай атады1Темір тау2Мысты тау3А› тауы4Алтын тауы5КЇміс тауы

№134 (1)Латын Америкада“ы еЈ ірі,хал›ы кйп ел1Канада2АљШ3Бразилия4Колумбия5Чили

№135 (1)Латын Америка жерініЈ ауданы аралдарымен ›оса ›анша120,4млн км250,8млн км318,3млн км440,6млн км556,1млн км

№136 (1)Латын Америкада“ы еЈ ірі тау жЇйесі1Анд2Кордильер3Гималай4Килиманджаро

№137 (1)Жер шарында“ы еЈ суы мол жЩне су жинау алабы йте Їлкен йзен1Конго2Байкал3љара теЈіз4Амазонка5Жо“ар“ы кйл

№138 (1)Анд тауларында дЇниежЇзіндегі биік тау кйлдердіЈ еЈ ірі1Байкал кйлі2Титикака3Жо“ар“ы кйл4Ангара5Лена

№139 (1)Жер шарында“ы еЈ ыд“алды жЩне жасыл материк1Африка2СолтЇстік Америка3Аустралия4ОЈтЇстік Америка5Еуразия

№140 (1)Латын Америка материгін зерттеп 30томды› еЈбек жаз“ан “алым1А.Гумбольд2Н.И.Вавилов3А.И.Воейков4А.Веспуччи5Гумилев

№141 (1)Ежелгі инктер Анд тауын ›алай атады1Темір тау2Мысты тау3А› тауы4Алтын тауы5КЇміс тауы

№142 (1)Латын Америкада“ы еЈ ірі,хал›ы кйп ел1Канада2АљШ3Бразилия4Колумбия5Чили

№143 (1)БЇкіл адамзаттыЈ ›азіргі даму кезеЈімен болаша“ына ›ауіп тйндіретін жЩне оларды шешуге мемлекеттер мен халы›тардыЈ бірігіп кЇш ж±мсауды _деп атайды1’аламды› проблемалар2Экологиялы› проблемалар3’арышты› проблемалар4Демографиялы› проблемалар5Этнографиялы› проблемалар

№144 (1)БЇкіл адамзатты жойып жіберетін жой›ын кЇш Ядролы› ›ару ›ашан жасалды1ХIХ“асырда2ХХ“асырдыЈ IIжартысы3Х“асырда4ХХ“асырда Iжартысы5X“асырдыЈ II жартысы

№145 (1)2001жылы 11›ыркЇйекте бол“ан жарылыс ›ай ›алада болды1Лондон2Берлин3Оттава4Нью-Йорк5Париж

№146 (1)АљШ-тыЈ Щскери бюджеті шамамен ›анша ›±райды1251млрд доллар2430млрд доллар3343 млрд доллар4520млрд доллар5300млрд доллар

№147 (1)Семей полигоны ›ашан жабылды11980ж21949ж31960ж41856ж51965ж

№148 (1)љазіргі дЇниежЇзілік экономиканы дамытудыЈ ›±рамдас бйлігі__болып табылады1’аламды› проблема2Демографиялы› проблема3Экологиялы› проблема4Экономикалы› проблема5Этнографиялы› проблема

№149 (1)Жер бетіндегі тіршілік пен таби“и орта“а зардабын тигізетін химиялы› жЩне бйгде заттардыЈ кері Щсері1АтмосфераныЈ ластануы2ГидросфераныЈ ластануы3ЛитосфераныЈ ластануы4НоосфераныЈ ластануы5Педосфера ластануы

№150 (1)Шлемдік ›ауымдасты›тыЈ ›азіргі экономикалы› даму кезеЈінде Жер шары хал›ын тама› йнімдерімен т±ра›ты ›амтамасыз ету1’аламды› проблема2Экологиялы› проблема3Азы›-тЇлік поблема4Экономикалы› проблема5’арышты› проблема

№151 (1)Парниковый “ылыми болжамы ›алай аталады1Жылу Щсері2љыс Щсері3Ток Щсері4Айма›ты› Щлем5Ядролы› сыны›

№152 (1)Ба“дарлама бойынша ’аламды› деректер орталы“ы ›ай ›алада орналас›ан1София2Женева3Барлингтон4Лондон5Мексика

№153 (1)Халы›аралы› геосфералы›-биосфералы› ба“дарламада ›анша елдіЈ “ылыми мекемелері ›атысады12002100370043605500

№154 (1)Жер тарихында “аламды› жылынудыЈ еЈ ежелгісі ›ашан пайда болды1120 жыл б±рын2135 жыл б±рын3140жыл б±рын4150 жыл б±рын5450 жыл б±рын

№155 (1)ЮНЕСКО ›ам›орлы“ымен 1971 жылы ›андай ба“дарлама жЇзеге асырылуда1Адам жЩне ›о“ам2Адам жЩне таби“ат3љо“ам жЩне таби“ат4Адам жЩне биосфера5Адам жЩне гидросфера

№156 (1)Б°° љорша“ан орта жйніндегі ба“дарламасы нешінші жылы ›±рылды1197221897319684197551967

№157 (1)1979 жылдан бері жЇргізіліп келе жат›ан ба“дарлама1љорша“ан орта2Халы›аралы› биосфералы› ба“дарлама3ДЇниежЇзілік климатты› ба“дарлама4Халы›аралы› гидросфералы› ба“дарлама5Адам жЩне биосфера ба“дарламасы

№158 (1)БиосфераныЈ антропогендік ластануыныЈ бір кйрінісі1КлиматтыЈ “аламды› сууы2ТаулардыЈ ›оз“алысы3ПлиталардыЈ ›оз“алысы4Климатты› “аламды› жылуы5Атмосфералы› суу

№159 (1)Б°° нешінші жылы ›±рылды1194121956318764198751945

№160 (1)Б°°ныЈ штаб пЩтері ›ай ›алада орналас›ан1Париж2Лондон3Нью Йорк4Астана5Венгрия

№161 (1)ВОЗ-Щлемдік денсаулы› са›тау ±йымы нешінші жылы ›±рылды11946 жылы21854жылы31968 жылы41789 жылы51980 жылы

№162 (1)Халы›аралы› еЈбек ±йымы ›алай аталады1Б°°2ЮНЕСКО3МОТ4МЭС5ГРИНПИС

№163 (1)1971 жылы ›±рыл“ан 1,5млн мЇшесі бар ±йым КанаданыЈ ›ай ›аласында орналас›ан1Женева2Оттава3Нью-Йорк4Лондон5Ванкувер

№164 (1)АСЕАН ±йымы ›ашан ›±рылды11860жылы21980жылы31875жылы41963жылы51967жылы

№165 (1)WWF-жабайы таби“атты ›ор“ау фондыныЈ ›анша ±лтты› бйлімшесі бар127250340420560

№166 (1)Гринпис ›о“амды› ±йымын 1/3 бйлігін кімдер ›±райды1Еуропалы›тар2Даниялы›тар3Ресейліктер4Америкалы›тар5љытайлы›тар

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет