Георги бенковскижүктеу 45.76 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі45.76 Kb.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “

С.БЕЛОМОРЦИ

Общ.Омуртаг Обл.Търговище

===========================================

ул.”Ив.Станков” №20 тел:0605/ 6-48-47, факс:0605/6-48-47

e-mail: oy_ g.benkovski.bc@abv.bgПЛАН
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
за учебната 2017/2018 година

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В Основно училище „Георги Бенковски” с.Беломорци се осъществява както външна така и вътрешноучилищна квалификационна дейност.

1. Методическите обединения в ОУ „Георги Бенковски” през учебната 2017/2018 година са както следва:    • МО – учители в начален етап

Председател: Мария Станчева

Председател: Мехмед Ахмедов
2.Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 12 от 08.09.2017 г.
ІІ.ЦЕЛИ:
1.Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване.

2.Усъвършенстване  на професионалните знания и умения и придобиване на нови такива с цел постигане на европейско качество на образованието в училище.

3.Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие - осъвременяване, задълбочаване и развитие на придобития опит на по-високо равнище.

ІІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти на ниво:

● МО;


● Обобщаване на резултатите от проучването от председателите на МО;

● Обобщаване на ниво училище на потребностите от квалификация от главния учител и изготвяне на план за квалификационна дейност.

2.Осигуряване на актуална информация относно възможностите за квалификация.

3.Създаване на условия за провеждането на квалификационната дейност и обезпечаването й с финансови ресурси.

4.Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, повишаване на активността му, мотивацията, творческия потенциал и иновативност при овладяването на знания.

5. Мотивиране на педагогическите специалисти и осигуряване на възможности за кариерно и професионално развитие, привличане и задържане в професията на младите педагогически специалисти.


ІV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1.Удовлетворяване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти.

2.Повишаване  професионалната ефективност на педагогическите кадри.

3.Положителни промени при овладяване на знания и умения от учениците.

V. ФОРМИ:
Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно-практически конференции; дебати; други.
VІ.ДЕЙНОСТИ:
А.Вътрешноучилищна квалификационна дейност.

1.Използване в максимална степен на наличната педагогическа, методическа и помощна литература и периодика, както и на наличните УТС. Използване на наличните електронни учебници и интерактивната дъска.

срок:през учебната 2017/2018 година

отг.:учители

2. Разработване на плановете на МО.

срок: м.октомври 2017 г.

отг.: пр-ли на МО
3.Провеждане на квалификационни дейности по МО :

3.1. МО – учители в начален етап : „Работа в многоезична класна стая“;

3.2.МО – учители в прогимназиален етап :“ Методи и стратегии за приобщаване на деца и родители към училищната среда“;

срок: м.януари- март 2018г.

отг.: пр-ли на МО
4.Тематичен курс „Обхват и задържане на учениците в училище“.

срок: м.януари -март 2018 г.

отг. директор, гл.учител

5.Провеждане на “Седмица на отворените врати” - изнасяне на открити уроци по МО с прилагане на интерактивни и иновативни методи, както следва:


в начален етап:

  • урок в І клас по български език и литература

отг.: Ил.Миланова

  • урок в ІІ клас по български език и литература

отг.: Б.Йовов

  • урок в ІІІ клас по човекът и обществото

отг.: М.Станчева


отг.: Д.Дойчев

в прогимназиален етап :

  • урок по български език и литература в VІ клас

отг.: М. Димитрова


отг.: Р.Боянова
Б.Извънучилищна квалификационна дейност.

1.„Ефективни подходи и методи за решаване на проблема с отсъствията на учениците ”, участници – Д.Стоянова, форма - семинар.

срок: м. ноември 2017г.

2 „ Обем на правилна пирамида,участници ”: М.Ахмедов, форма- урок практикум.

срок: м. октомври 2017г.
3.„Съвременен модел на учебно занятие. Планиране на педагогическата дейност“,участници: М.Димитрова, форма- обучителен курс.

срок: м. ноември 2017г.


3.„Еднакви триъгълници ”, участници: Ш.Мустафова, форма – урок-практикум.

срок м. януари 2018г.

4. „Математика – ІІ клас. Урок №77, „ Умножение и деление с числото 3”- участници – Б.Йовов – урок-практикум.

срок м. фенруари 2018г.

5.„Интерактивни методи и техники в обучението по български език и литература в 1 -4 клас”, участници – начални учители, форма – обучителен курс.

срок м.март- април 2018г.

6. „Иновативни форми и методи за оценяване на постиженията на учениците в обучението по история и цивилизация, география и икономика и гражданско образование ”, участници: Р.Боянова , форма – обучителен курс.

срок: м.април 2018 г.

7. «Модели на групово обучение по природни науки», участници – Д.Стоянова- обучителен курс.

срок: м.април 2018 гVІ.ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
1.В рамките на бюджета на училището.

2.От собствени приходи.

3.От МОН ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

4.От дарения.

5.Чрез съфинансиране.

6.Със собствени средства на квалифицирания.Директор:

/Д.Стоянова/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет