Гиззатов саялбек махамбетұлы бөкей Ордасындағы аграрлық саясатбет3/3
Дата22.09.2017
өлшемі446.34 Kb.
#1455
түріДиссертация
1   2   3

Қорытындыда зерттеу жұмысының мазмұнынан өрбитін ой-пікірлер, тұжырымдар нақтыланады.

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Бөкей Ордасында жүргізілген аграрлық саясат бетбұрысты кезеңдерге толы болды. Мұндай саясаттың астарында отаршыл патша үкіметінің мақсаттары да, қазақ халқын тәуелсіздікке жетелеген Орда билеушілерінің талап-тілектері де астасып жатты.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Назарбаев Н.Ә. Қазақ тарихы – бірігу тарихы, тұтастану тарихы.

// Қазақ тарихы. – 1998. - № 3. - 3-10 бб.

 1. Фукс К.А. Пребывание в Казани киргизского хана Джангиря. // Казанский вестник. – 1826. - № 9-12; Михайлов Н. О Внутренней киргизской Орде. // Астраханские губернские ведомости. – 1842. - №12; Киттары М.Я. Ставка хана Внутренней Киргизской Орды. // Журнал Министерства внутренных дел. – 1843. - Ч. 28. - №10. - С.107-133; №11. - С. 175-196; Троицкий В. Взгляд на внутреннюю киргизскую Орду. // Отечественные записки. – 1848. - Т. 58. - Отд. ҮІІІ. - №6. - С. 98-111; Бларамберг И.Ф. Военно-статистическое обозрение земли Киргиз-кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской (Малой) Орды. – Оренбург, 1848. – 342 с.

 2. Евреинов А. Внутренняя или Букеевская киргиз-казачья Орда. /

Букеевской Орде 200 лет.– Алматы: Өлке, 2001. - 4 книга. – 216 с; Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. - СПб., 1852. – 197 с.;

Терещенко А. Следы Дешты-Кыпчака и Внутренняя киргиз-кайсацкая Орда. // Москвитянинь. – 1853. - №22. - С. 51-85.; Островский Э. Поездка во Внутреннюю киргиз-кайсацкую Орду с ветеринарной целью. // Журнал Министерства внутренних дел. – 1859. - Ч. 34. - Отд. І. - С. 19-112. 1. Медведский Г. Внутренняя киргизская орда в хозяйственном отношении

// Журнал Министерства государственных имуществ. – 1862. - Ч. 60. - Т. 8, С. 285-308.; Иванин М. Внутренняя или Букеевская киргизская Орда. // Эпоха. – 1864. - №12. - с. 1-48; Алекторов А.Е. Внутренняя Букеевская орда (краткий исторический очерк). // Оренбургский листок. – 1887. - №22-30; Харузин А. Киргизы Букеевской Орды.– М, 1889. - Вып. І.

 1. Бабажанов С. Этнографиялық мақалалар. – Алматы: Қазақстан, 1993. –

80 б.

 1. Мақаш әкім. Жинақ. – Алматы: Арыс, 2004. – 272 б.

 2. Иванов И.С. Джангерь, хан Внутренней киргизской Орды. //

Астраханский листок. – 1895. - №185-261;

 1. Бирюков И.А. История Астраханского казачьего войска. - Саратов,

1911. – Ч. ІІІ. - 974 с.;

 1. Савичев Н. Исатай Тайманов. – Орал, 1990. – 98 б.

Досмұхамедұлы Х. Тайманұлы Исатайдың қозғалысы турасында

қысқаша мағлұмат / Өтемісұлы Махамбет шығармаларының академиялық жинағы.– Алматы: Ғылым, 2003. - 3 том. – 440 б. 1. Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. 2-ші басылуы. – Алматы:

Санат, 1995. – 224 б.

 1. Рязанов А.Ф. Сорок лет борьбы за независимость казахского народа

(1794-1838). / Труды общества изучения Казахстана, отдел истории и этнографии. - Кызыл-Орда, 1926. - Т.7 – 292 с.; Соныкі, Восстание Исатая Тайманова (1836-1838 гг.). - Алма-Ата: Алтын Орда, 1991. – 102 с.

 1. Шахматов В.Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова.

Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1946. – 253 с.; Соныкі, Казахская пастбищно-кочевая община: вопросы образования, эволюции и разложения. – Алма-Ата: Наука, 1964. – 207 с.

 1. Аспандияров Б. Образование Букеевской Орды и ее ликвидация. -

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2007. – 400 с.

 1. Еренов А. Очерки по истории феодальных земельных отношении в

Казахстане. – Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1960.-190 с.

 1. Бекмаханов Е. Очерки истории Казахстана ХІХ в. – Алма-Ата: Мектеп, 1967. – 190 с.

 2. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХVII – начале ХХ вв.

Алма-Ата: Наука, 1971. – 633 с.

 1. Зиманов С. Общественный строй казахов первой половины ХІХ века. –Алма-Ата: Изд.АН КазССР, 1958. – 296 с.; Соныкі, Россия и Букеевское ханство.- Алма-Ата: Наука, 1982.- 190 с.

 2. Кенжалиев И. Махамбет Өтемісов (Өмірі мен қызметі туралы қысқаша очерк). – Алматы: Қазақстан, 1974. – 56 б.; Соныкі, Тайманұлы Исатай (Өмірі мен қызметі туралы қысқаша тарихи очерк). – Алматы: Қазақстан, 1977. – 112 б.; Соныкі, Бөкей Ордасы (1801-1850). - Орал: БҚМУ баспаханасы, 2001. – 170 б.; Соныкі, Мақамбет. – Орал: БҚМУ баспаханасы, 2003. – 182 б.;

 3. Рысбеков Т.З. Өскен өлке тарихы. - Орал: Полиграфия, 1997. –

180 б.; Бөкей Орда тарихы. – Орал: БПК Дастан, 2001. – 196 б.;

 1. Касымбаев Ж.К. Государственные деятели казахских ханств. XVIII

первой половины ХІХ вв. Жангир Хан (1801-1845 гг.). - Алматы: Наш Мир, 2001. - Т.4 – 352 с.

 1. Бірімжаров Б.Қ. Батыс Қазақстан тарихынан. ХҮІІІ-ХІХ ғ.ғ. – Орал:

БҚМУ баспаханасы, 2002. - 155 б.;

 1. Калмурзаев А.А. Социально-политические процессы в Букеевском

ханстве в середине ХІХ века и их влияние на жизнь и деятельность М.С. Бабажанова. // Автореф. дисс. ... кандидата политических наук: 23.00.02. – Алматы, 2001. - 27 с.; Бердіғожин Л.Б. 1836-1838 жылдардағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарған қазақ халқының азаттық қозғалысы тарихының деректік негізі мен тарихнамасы // Тар. ғыл. канд. ... авторефераты: 07.00.09. – Алматы, 2003. - 29 б.

 1. Есмағамбетов К.Л. Қазақтар шетел әдебиетінде. – Алматы: Атамұра, 1994. – 240 б.; Соныкі, Азат рухтың күрескері. – Алматы: Өркениет, 2003. – 176 б.; Соныкі, Тарих таңдақтары. Бірінші кітап. – Алматы: Арыс, 2008. – 416 б.

 2. Қойгелдиев М.К. Исатай мен Жәңгір ханның тарихи қызметі мен

тұлғасын пайымдаудың методологиялық мәселелері жөнінде. // Махамбет – ерлік пен елдіктің өшпес рухы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Атырау, 2003. – І том. - 393 б. – 44-55 бб.; Алдамжар З.А. Махамбеттану – ғылымның күрделі тақырыбы. // Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі тарихының өзекті мәселелері: М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. - Қостанай, 2003. - 242 б. – 8-14 бб.; Қыдыралин Ү.С. Ішкі (Бөкей) Орда құрылуының саяси-әлеуметтік себептері. // Махамбет – ерлік пен елдіктің өшпес рухы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Атырау, 2003.- І том. - 393 б. – 265-267 бб.; Табылдиев Х.Б. Махамбет – 1836-1838 жылдардағы ұлт-азаттық көтерілістің жаршысы. // Махамбет – ерлік пен елдіктің өшпес рухы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. - Атырау, 2003. – І том. - 393 б. – 258-264 бб.; Бақи Ж.Б., Марданов А.П. Махамбет – ұлт-азаттық көтерілістің жетекші күрескері және заманы туралы ақиқат. // Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі тарихының өзекті мәселелері: М.Өтемісұлының 200 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. - Қостанай, 2003. - 242 б. – 88-95 бб.

 1. Бөкейханов Ғ. Хан Жәңгір – Бөкей Ордасының реформаторы. // Түркістан. – 2002. - 5 қаңтар; Сейдімбек А. Дәуір толғағының тұлғасы. // Егемен Қазақстан. – 2002. – 27 тамыз; Егеубай А. Ақын және заман (Махамбет шығармаларының проблематикасы) // Егемен Қазақстан. – 2003. – 12 қыркүйек.

 2. Неталиев М. Ханның қателігі – халықты қанағаны. // Ана тілі. – 1992.

№46; Сабыров С. Орда жеріндегі ойлар. // Саясат. – 1998. - №2; Асқар И. Ақырып теңдік сұраған: Исатай батыр және оның көтерілісіне көзқарас. // Қазақ әдебиеті. – 2003. - 13 маусым; Даумов С. Естеліктер сөйлесе немесе Жәңгір хан туралы замандастары не дейді? // Парасат. – 2003. - №10;

 1. Харабалин Ғ.Е. ХІХ ғасырдағы Бөкей Ордасы. – Орал, 2004. – 238 б.; Сариева Р.Х. Мұрағат және тарих. – Алматы: Арыс, 2004. – 292 б.; Шарафутдинов З.Ғ. Еділ-Жайық тарихы. – Орал: Ағартушы, 2008. – 176 б.

 2. Жұмалиев Қ. Егеулі найза. – Алматы: Жазушы, 1979 – 188 б.; Аманшин Б. Махамбеттің тағдыры (роман және әдеби зерттеулер). – Алматы: Жазушы, 1991. – 400 б.; Сарай Ә. Екі тарлан. Исатай – Махамбет тарихы, зерттеу. - Алматы: Өлке, 1997. – 408 б.; Кекілбаев Ә. Шандоз. / Махамбет әлемі. – Алматы: Арыс, 2004. - 19 кітап. – 360 б.

 3. Әбжанов Х.М., Назарбаева Г. Қазақстан: тарих пен тағдыр. – Алматы: Кітап, 2003. – 296 б.; Абдоллаев Н.А. Вопросы методологии и методики исторического исследования. – Актобе, 2009. – 308 с.

 4. Мұқтар Ә.Қ. Азаттық таңы жолында. - Алматы: Ғылым, 2001. - 258 б;

 5. Құрманалин С.Б. 1847 – 1858 жылдардағы Есет Көтібарұлы бастаған ұлт

азаттық көтеріліс. // Тар. ғыл. канд. ... авторефераты: 07.00.02. - Орал, 2002. - 30 б.; Ахмет А.Қ. Қаратай Нұралыұлының қоғамдық-саяси қызметі (1771-1826) // Тар. ғыл. канд. ... авторефераты: 07.00.02. – Алматы, 2003. – 30 б.; Жақсығалиев Ж.Ж. Әбілқайыр ханның саяси мәмілегерлік қызметі. // Тар. ғыл. канд. ... авторефераты: 07.00.02. - Орал, 2003. - 30 б; Байболсынова А.С. Патшалық Ресейдің ХҮІІІ–ХІХ ғасырлардағы Қазақстанды рухани-мәдени отарлау саясатының негізгі бағыттары мен көріністері (Кіші жүз мәліметтері бойынша). // Тар. ғыл. канд. ... авторефераты: 07.00.02. – Орал, 2006. - 30 б.; Исмурзин Ж.А. Батырұлы Қайып хан және оның әулетінің тарихы (1745-1860). // Тар. ғыл. канд. ... диссертация: 07.00.02. - Орал, 2007. - 189 б.

 1. Исхаков Д.М., Халиков Н.А. Астраханские татары. - Казань, 1992. –

163 с.; Цыбич В.М., Ашанин Е.А. История Волжского казачества. - Саратов: Приволж.кн.изд., 2002. – 168 с.; Горбунов Н.П., Кучерук И.В., Афанасьев С.Н. История казачества в Астраханском крае. - Астрахань: Нова плюс, 2002. – 233 с.

 1. Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.). - МЛ.: Изд.АН

СССР, 1940. - Т. 4 – 543 с.

 1. Материалы по истории политического строя Казахстана. - Алма-Ата:

Изд. АН КазССР, 1960. - Т. 1. – 305 с.

 1. Казахско-русские отношения в ХVIII-XIX веках (1771-1867). Сборник

документов и материалов. - Алма-Ата: Наука, 1964. – 790 с.

 1. Мукатаев Г.К. Хан Жангир – великий преобразователь степи (документы и материалы). - Санкт-Петербург: Издательство М.Ирхиной, 2001. – 90 с.

 2. Букеевской Орде 200 лет. / Издание из 6 книг. Под ред. М.Кулькенова.

Алматы: Өлке, 2001.

 1. История Букеевского ханства. 1801-1852гг. (сборник документов и

материалов). – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 1120 с.

 1. Исатай-Махамбет (1801-1845). Құжаттар. // Махамбет әлемі. – Алматы:

Арыс, 2003. - 9 кітап.– 347 б.

 1. Материалы по истории татарского народа. – Казань: АН Татарстана,

1995. – 496 с.

 1. Астраханские казахи: история и современность. Под ред.

Г.Д.Урастаевой. – Астрахань, 2000. – 278 с.

 1. История Астраханского края. Под ред. Н.М.Ушакова. – Астрахань: Изд.

Астраханского гос. Пед. Университета, 2000. – 1122 с.

 1. Российское казачество. Научно-справочное издание. Под ред. Т.В.

Таболиной. – Москва, 2003. – 880 с.

 1. РФ АОММ, 1-қор, 3-тізбе, 6-іс.

 2. РФ АОММ, 1-қор, 13-тізбе, 26-іс.

 3. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 104-іс.

 4. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 287-іс.

 5. РФ АОММ, 1-қор, 3-тізбе, 2-том, 450-іс.

 6. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 284-іс.

 7. РФ ОрОММ, 222-қор, 2-тізбе, 2-іс.

 8. РФ АОММ, 1-қор, 5-тізбе, 600-іс.

 9. ҚР ОММ, 78-қор, 4-тізбе, 5-іс.

 10. РФ АОММ, 1-қор, 5-тізбе, 1791-іс.

 11. ҚР ОММ, 78-қор, 4-тізбе, 88-іс.

 12. ҚР ОММ, 78-қор, 4-тізбе, 86-іс.

 13. ҚР ОММ, 78-қор, 4-тізбе, 84-іс.

 14. РФ АОММ, 1-қор,4-тізбе, 920-іс.

 15. РФ АОММ, 1-қор, 7-тізбе, 2-том, 2589-іс.

 16. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 301-іс.

 17. РФ АОММ, 1-қор, 8-тізбе, 27-іс.

 18. РФ ОрОММ, 6-қор, 10-тізбе, 3599-іс.

 19. ҚР ОММ, 78-қор, 1-тізбе, 28-іс.

 20. ҚР ОММ, 78-қор, 1-тізбе, 41-іс.

 21. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 2231-іс.

 22. Махамбет. Ереуіл атқа ер салмай. Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1989. -

142 б.; Әбуталиев Н. Сегіз сері. // Қазақ әдебиеті. – 1983. - 15 шілде; Азаматқызы А. Жетім қыз. // Жұлдыз. – 1959. - №2. – 99-101 бб.; Қорқытов Б. Мұрат ақын туралы. // Жұлдыз. – 1980. - №3. – 191-194 бб.; Сатаев А. Құрманғазы. // Жұлдыз. – 1980. - №3. – 197-199 бб.

 1. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 5458-іс.

 2. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 5042-іс.

 3. ҚР ОММ, 78-қор, 1-тізбе, 49-іс.

 4. ҚР ОММ, 78-қор,1-тізбе, 87-іс.

 5. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 5436-іс.

 6. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 2435-іс.

 7. ҚР ОММ, 4-қор, 1-тізбе, 5503-іс.

 8. ҚР ОММ, 78-қор, 2-тізбе, 5894- іс.


ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕР
1 1845-1854 жылдардағы Бөкей Ордасындағы салық жүйесі және әлеуметтік жағдай. // М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. - 2007. - №3. - 41-45 беттер.

2 Бөкей Ордасының тарихы - ұлтымыздың рухани мұрасы. // М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Орал, 2007. - 122-124 беттер.

3 Бөкей хандығындағы әлеуметтік институттар және олардың ерекшеліктері. // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті хабаршысы. Тарих сериясы. – 2007. - №3. - 68-70 беттер.

4 Бөкей хан тұсындағы Ішкі Ордадағы жер мәселесі және әлеуметтік жағдай. // М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. - 2008. - №1. - 16-22 беттер.

5 Жәңгір ханның аграрлық саладағы атқарған игі істері. // Батыс Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік және мәдени дамуы тарихы мен қазіргі жағдайы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Орал, 2008. - 194-196 беттер.

6 Бөкей хандығындағы аграрлық қатынастар. // Ізденіс – Поиск. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2008. - №1. - 173-176 беттер.

7 Бөкей Ордасындағы И.И.Завалишин жүргізген аграрлық реформалар. // ІІІ Торайғыров оқулары: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Павлодар, 2009. - 2 том. - 174-184 беттер.

8 Жәңгір Бөкейұлының аграрлық реформаларын жаңаша сараласақ. // Оқу үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану мәселелері: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. - Шымкент, 2009. - 2 том. - 256-260 беттер.

9 Сұлтан Шығай билігі тұсындағы Бөкей Ордасындағы аграрлық саясат. // М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. - 2009. - № 3. - 18-25 беттер.
РЕЗЮМЕ

автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – «Отечественная история»

(История Республики Казахстан)
Гиззатов Саялбек Махамбетович

Аграрная политика в Букеевской Орде (I половина XIX века)
Актуальность исследуемой темы: Появившаяся, как политико-территориальная структура, в начале XIX века Букеевское ханство занимает в нашей национальной истории важнейшее место. Аграрная политика в нем, ее особенность и влияние на социальную жизнь населения требует основательного исследования с новых позиций. Если учесть, что территория ханства с одной стороны подвергалась реформированию под влиянием колонизаторской политики России, с другой – правителями Орды, то внутренние противоречия и причины произошедших процессов полнее проявляется и актуальность темы основательнее раскрывается.

Цель и задачи исследования: Анализ направлений аграрной политики в Букеевской Орде и ее связь с современностью, а также роли отдельных личностей в ней является главной целью исследования. В связи с этим перед исследованием ставятся такие задачи:

- определение роли земельной проблемы на основании анализа политических, экономических и социальных причин образования Букеевского ханства с новой точки зрения;

- аграрные реформы во Внутренней Орде при Букее Нуралиеве и их особенности. Раскрытие личностных качеств хана Букея;

- объективная оценка уровня обеспеченности потребностей коренного казахского населения в пастбищах и водопоях при Шыгае Нуралиеве;

- анализ особенностей, периодов и результатов аграрной реформы проведенной Джангир ханом во второй четверти XIX века, выяснение их социальных следствий на основании архивных данных;

- критика аграрной политики Временного Совета по управлению Букеевской Ордой в начальный пятилетний период его функционирования;

- сущность земельной политики России во Внутренней Орде;

- конкретизация тождества и различия аграрной политики в Букеевской Орде в первой и во второй четвертях XIX века и их сравнительный анализ.Методологическое основание исследовании: Методологическая и теоретическая основа исследования ориентирована на необходимость преодоление прерывности в историческом познании, методологический плюрализм. Рассмотренные проблемы исследованы методами сравнения, исторического анализа и обобщения.

Научная новизна исследования: До сих пор аграрная политика в Букеевской Орде не была предметом специального исследования. Поэтому новизна диссертационной работы – это комплексное исследование проблемы на основании архивных материалов. Земельные отношения в Букеевской Орде, их социальные следствия анализируются, архивные материалы заново пересматриваются и вводятся в научный оборот.

Основные положения, выносимые на защиту:

- причиной образования Букеевской Орды стала обострение земельной проблемы в Младшем джузе в связи с рационально необоснованной политикой, которую придерживалась Российская империя по отношению к калмыкам Приволжья.

- царское правительство активно вмещалось в дело решения земельной проблемы во Внутренней Орде при Букее Нуралиеве (1801-1815). Территория ханства впервые была утверждена специальным царским указом от 19 мая 1806 года;

- при правлении Шигая Нуралиева (1815-1823) дважды была проведена межевание территории Букеевской Орды. Тогда материальное положение населения улучшилось, количество скота впервые достигло самого высокого показателя в истории ханства;

- во второй четверти XIX века направление аграрной политики претерпело коренное изменение, во главе которой стоял Джангир Букеев. Аграрная политика, проведенная им, охватила два периода. Первый период (1825-1830) характеризуется регулировкой внешних земельных проблем, а второй (1831-1845) – уделяется внимание вопросам распределения внутренних земельных ресурсов;

- результаты аграрной реформы Джангира Букеева влились в социальные противостояния. Свою внутреннюю политику он вел в пользу своих родичей и приближенных. Во внешней политике он боролся за целостность территории ханства;

- образованный после смерти Джангир хана в 1845 году во Внутренней Орде Временный Совет в течение первых пяти лет своего функционирования не спешил проводить новые реформы. В этот период, хотя аграрная политика Джангир хана подвергалась к критике, существенных изменений не было;

- при аграрной реформе Букеевской Орда межевые работы обрели особую значимость. В течение 1801-1850 годы на территории Букеевской Орды были проведены 25 межевых работ. Из них в первой четверти XIX века – 5, в его второй четверти – 20. В истории ханства самые крупные землемерные работы проводились с 3 мая по 20 июля 1828 года.Практическая значимость исследования: Результаты исследования можно использовать в преподавании истории Казахстана и в спецкурсах как важных фактов. Архивную основу диссертационной работы считаем необходимым краеведческим музеям, студентам историкам и магистрантам.

Апробация работы: По теме работы опубликованы 9 статей. Из них 4 в сборниках международных научно-практических конференции, а 5 – в журналах, рекомендованных Комитетом по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Resume

The selfresume of thesis on competition for an academic degree of candidate of historical science on discipline 07.00.02-Home history

(The history of the Republic of Kazakhstan)
Gizzatov Sayalbek Mahambetovich
Agrarian politics in Bukey Horde (I half of XIX century)
Urgency of a researched theme. Appeared, as politics-territorial structure, in the beginning XIX centuries Bukey Horde are borrowed in our national history by a major place. The agrarian politics in him, its feature and influence on social life of the population requires thorough research from new positions. If to take into account, that the territory Horde on the one hand colonizers was exposed to reforming under influence colonialists of politics of Russia, with another - governors Horde, the internal contradictions and reasons of the occurred processes the urgency of a theme thoroughly is more full shown also is opened.

The aims and the tasks of the research work. The analysis of directions of agrarian politics in Bukey Horde and its connection with modernity, and also of a role of the separate persons in her is an overall objective of research. In this connection before research is put such tasks:

- definition of a role of a ground problem on the bases of the analysis of the political, economic and social reasons of education Bukey Horde with new the points of view;

- agrarian reforms in Internal Horde at Bukey Nuraliev and their feature. Disclosing personalitics of qualities of khan Bukey;

- objective estimation of a level of security of needs of the radical Kazakh population in pasture and watering place at Shigay Nuraliev;

- the analysis of features, periods and results of agrarian reform carried out by Zhangir khan in the second quarter XIX centuries, finding - out of their social consequences on the basis of the archival data;

- criticism of agrarian politics of Temporary Advice on management Bukey Horde in the initial five years' period of its functioning;

- essence of ground politics of Russia in Internal Horde;

- concrete definition of identity and distinction of agrarian politics in Bukey Horde in first and in the second quarters XIX centuries and their comparative analysis;The methodological basis of the research work. The methodological and theoretical basis of research is focused on necessity overcoming interruption in historical knowledge, methodological pluralizm. The considered problems are investigated by methods of comparison, historical analysis and generalization.

The scientific novelty of the research work. Till prezent agrarian politics in Bukey Horde was not a subject of special research. Therefore novelty dissertational of job this complex research of a problem on the basis of archival materials. The ground attitudes in Bukey Horde, their social consequences are analyzed, the archival materials are a new reconsidered and are entered in a scientific revolution.

The main questions of the thesis:

- the reason of education Bukey Horde became an aggravation of a ground problem in Younger Zhuz in connection with rationally unreasonable politics, which the Russian empire in relation to the Kalmyks Privoljia adhered;

- the imperial government actively held in business of the decision of a ground problem in Internal Horde at Bukey Nuraliev. The territory of khanate was for the first time approved by special tsarist edict from 19 may 1806;

- surveying of territory Bukey Horde was organized at rule Shigay Nuraliev 1815-1823 twice. Then the material rule of the population was improved, the quantity of cattle for the first time has reached the highest parameter in a history of khanate;

- in the second quarter XIX centuries a direction of agrarian politics subbered radical change, in which chapter stood Zhangir Bukeev. The agrarian politics which has been carried out by him, has captured two periods. The first period 1825-1830 is characterized by adjustment foreign of ground resources, but the second 1831-1845 is spared attention to questions of the distribution internal land resources;

- the results of agrarian reform Zhangir Bukeev have joined social oppositions. The internal politics he conducted for the benefit of relations and approached. In external politics he struggled for integrity of territory of khanate;

- formed after death of Zhangir khan in 1845 in Internal Horde Temporary Advice within first five years of the functioning did not hurry to result new reforms. In this period, though the agrarian politics of Zhangir khan was exposed to criticism the essential changes were not;

- at agrarian reform Bukey Horde surveys of job have found the special importance. Within 1801-1850 years in territory Bukey Horde were carried 25 surveys of jobs. From them in the first quarter XIX centuries - 5, in its second quarter - 20. In a history of khanate largest surveyor of job were spent from May 3 till July 20, 1828;Practical importance of the work. The results of research can be used in teaching a history of Kazakhstan and in special course as important facts. An archival basis dissertational of job we regard necessary region to museums, students to the historians and masters.

Approbation of the work. On a theme of job 9 clauses are published. From them 4 in the collections of the international scientific - practical conference, and 5 - in magazines recommended Committee on supervision and certification in sphere education and a science the Ministry and Education of a Science of Republic of Kazakhstan.

The structure of the research work. Dissertation consists of introduction two chapters, conclusion, list of the used literature and application.


Басуға 31.03.2010 ж. қол қойылды

Шартты баспа табағы 1,5

Көлемі 60х90 1/16.

Офсет қағазы. Таралымы 100 дана

Тапсырыс № 39

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

университетінің БАҚ және баспа орталығында басылды

090000, Орал қ., Сарайшық к., 34


Каталог: images -> stories -> downloads -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
avtoreferaty -> Демеуова нұРГҮЛ ҚажымұҚАНҚызы XIX ғ. екінші жартысы – XX ғ. басындағы Батыс Қазақстандағы жәрмеңкелер: тарихи талдау
avtoreferaty -> Дюсенгалиева мерзат ғҰбайдоллақызы бөкей Ордасындағы сауда-саттық және кәсіпкерлік
avtoreferaty -> Ќолжазба ќўќыєында
avtoreferaty -> Бердіғожин лесқали базарғалиұлы қазақстанның мұнай-газ өндірісі саласындағы жұмысшы, инженер- техникалық кадрларының қалыптасуы және өсуі
avtoreferaty -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
avtoreferaty -> Хvііі ғасырдың соңғы ширегімен ХІХ ғасырдың 70 жылдарына дейінгі Қазақ-қоқан қарым-қатынастары
avtoreferaty -> Салмырза жайна ізбасарқызы сыр өңірі қазақтарының азаттық қозғалысы
avtoreferaty -> Әож 94 (574. 1): 351. 755 «19» (043) Қолжазба құқығында аман әлібек бақытжанұЛЫ
avtoreferaty -> Оңтүстік Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық байланыстар тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет