Гр. Кърджали, 07. 06. 2012 гжүктеу 21.32 Kb.
Дата02.09.2018
өлшемі21.32 Kb.
түріКодекс
№ 556


гр. Кърджали, 07.06.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 11 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали през 2012 г.


З А П О В Я Д В А М:
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2012 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” №41, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ г. на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, както следва:

1. Имот № 197 в землище Болярци, местност „…………...”, начин на трайно ползване: нива, Х категория с площ 34,562 дка., с начална тръжна цена за стопанска година 345,62 лв.

Начало на търга 9,30 ч.

2. Имот № 202 в землище Болярци, местност „…………..”, начин на трайно ползване: нива, Х категория с площ 14,742 дка., с начална тръжна цена за стопанска година 147,42 лв.

Начало на търга 10,00 ч.

3. Имот № 261 в землище Болярци, местност „…………”, начин на трайно ползване: нива, VІ категория с площ 22,195 дка., с начална тръжна цена за стопанска година 221,95 лв.

Начало на търга 10,30 ч.

4. Имот № 265 в землище Болярци, местност „…………”, начин на трайно ползване: нива, VІ категория с площ 14,423 дка., с начална тръжна цена за стопанска година 144,23 лв.

Начало на търга 11,00 ч.

5. Имот № 271 в землище Болярци, местност „…………”, начин на трайно ползване: нива, VІ категория с площ 10,975 дка., с начална тръжна цена за стопанска година 109,75 лв.

Начало на търга 11,30 ч.

Сделките не се облагат с ДДС.

Заповедта за провеждане на търговете да се обяви в два местни вестника, на сайта на общината и се постави на видни места в кметствата/кметските наместничества и на таблото за обяви в Общинска администрация Кърджали.

Тръжна документация да се закупува всеки работен ден, до деня предхождащ провеждането на търга от стая № 501 етаж V на Община Кърджали, бул. „България” №41, гр. Кърджали срещу такса от 10.00 лв. за всеки имот, платима в касата на Информационния център на Общината, ет. 1.

Депозитта за участие в търга в размер на 50.00 лв. за всеки имот да се внесе до деня предхождащ датата на провеждане на търга в касата на общината стая 314, ет.3.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след закупуване на тръжна документация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 25.07.2012 г., 01.08.2012 г. и 08.08.2012 г. на същото място, време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая №501 в общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67360.Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И :

инж. ХАСАН АЗИС


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет