Градски общински народен съвет гоце делчевДата14.03.2018
өлшемі282.12 Kb.
#20825

ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
(1944 - )
ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ НА СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
(1979 - 1988)
ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
(1988 - 1991)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
(1991 - )


ФОНД № 30
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 8
ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ОТ 1987 ДО 1992 г.
(ИМА ДОКУМЕНТИ И ОТ 1981 - 1983 И 1985 - 1986 г.)

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ПЛАНОВО-ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

ТРУД, РАБОТНА ЗАПЛАТА И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

НАРОДНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

- КМЕТСТВО С. МОСОМИЩЕ

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

- КМЕТСТВО С. БРЕЗНИЦА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

- КМЕТСТВО С. КОРНИЦА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- КМЕТСТВО С. БАНИЧАН

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

- КМЕТСТВО С. ЛЪЖНИЦА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

- КМЕТСТВО С. ДЕЛЧЕВО

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

1. Протоколи и материалите към тях от сесии на съвета. 29 ян. - 29 дек. 1987 г. Оригинали, копия, чернови. Машинопис, ръкопис. 253 л.

Решения за: утвърждаване програма за развитие и усъвършенстване на търговското обслужване на населението в селищната система през Деветата петилетка (л. 3) и организационно-функционална структура на изпълнително-разпоредителните органи на съвета (л. 219); организиране допитване до населението за парично и трудово участие в благоустройствени мероприятия за града и съставните села (л. 3); приемане план за научно-техническото и социално-икономическото развитие на общината за 1987 г. и мероприятия за изпълнението му (л. 57); вземане мерки за стриктно спазване на законността (л. 169) и др.
2. Протоколи и материалите към тях от сесии на съвета. 5 февр. - 10 юни 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис. 165 л.

Решения за: приемане за редовни изборите от 28 февруари 1988 г. за областни и общински народни съветници, кметове и народни съветници в кметствата (л. 46); избиране на нов Изпълнителен комитет (л. 47) и постоянни комисии към съвета (л. 49); провеждане на референдум с населението от общината за набиране на парични средства и отработване на 5 дни за благоустрояване и хигиенизиране (л. 57); утвърждаване наредби за спазване на обществения ред, чистотата и приветливия вид на общината и за използване и поддържане на държавния и ведомствен жилищен имот (л. 57); приемане система за участие на държавните и обществените организации и учреждения, учебни заведения и граждани в хигиенизирането на общината (л. 121), програма за изпълнение поръченията на избирателите, дадени на изборите на 28 февруари 1988 г. (л. 121), мандатен план за сесиите на съвета за 1988 - 1990 г. (л. 122) и др.


3. Протоколи и материалите към тях от сесии на съвета. 10 ноем. - 23 дек. 1988 г. Оригинали, копия, чернови. Машинопис, ръкопис. 144 л.

Решения за: приемане програма за самозадоволяване на населението с основни селскостопански продукти за периода 1989 - 1995 г. (л. 2) и план за социално-икономическото и научно-техническото развитие на общината за 1989 г. и мероприятия за неговото изпълнение (л. 85); утвърждаване на поименните списъци на обектите за строителство и проектиране за 1989 г. (л. 85) и др.


4. Протоколи и материалите към тях от сесии на съвета. 10 февр. - 8 дек. 1989 г. Оригинали, копия, чернови. Машинопис, ръкопис. 226 л.

Решения за: приемане поименен списък на обектите за изграждане през 1989 г. (л. 91) и оперативен план за прибиране на селскостопанската реколта (л. 141); образуване в гр. Гоце Делчев на общинските фирми "Строител", "Неврокоп", "Зорница", "Труд" и "Славянка" (л. 170); даване съгласие за учредяване на междуобщински фирми "Водоснабдяване и канализация" и "Инвестинженеринг" със седалища в Благоевград (л. 211-212); утвърждаване вариант за организация на градския транспорт (л. 211) и др.


5. Протоколи и материалите към тях от сесии на съвета. 11 ян. - 13 апр. 1990 г. Оригинали, копия. Машинопис. 20 л.

Решения за: избиране нов председател на Изпълнителния комитет (л. 2); приемане план за социално-икономическото развитие и бюджета на общината за 1990 г. (л. 5); утвърждаване поименен списък на обектите за строителство в общината през 1990 г. (л. 5) и др.


6. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 22 ян. - 26 февр. 1987 г. Оригинали, копия. Машинопис. 151 л.

Решения за: приемане отчета за контролната работа по спазване на цените през 1986 г. в селищната система и утвърждаване програма за 1987 г. (л. 3); утвърждаване списък за регламентиране дейността на частните занаятчии и търговци (л. 3), програма за работата на съвета по подобряване условията за пълноценна реализация на младежта (л. 4), план-програма за развитието на съобщенията в селищната система за Деветата петилетка (л. 130) и др.


7. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 19 март - 30 юни 1987 г. Оригинали, копия. Машинопис. 143 л.

Решения за: приемане план-програма на Общинския бригадирски щаб - гр. Гоце Делчев за подготовката, организацията и провеждането на бригадирско лято `87 (л. 45); технологично превъоръжаване на производството и въвеждане на нови изделия в промишлените предприятия (л. 109); започване изграждането на Дом на покойника в гр. Гоце

Делчев (л. 110); отпускане средства за стимулиране на първенците в социалистическото съревнование за срочно и качествено изграждане на корпусните строителни обекти в Благоевград (л. 111); проучване на възможностите за откриване на осми клас в училищата в селата Корница, Брезница и Лъжница (л. 130) и др.
8. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 23 юли - 24 септ. 1987 г. Оригинали, копия. Машинопис. 97 л.

Решения за: приемане мерки за повишаване ролята и отговорността на съвета и кметствата във възродителния процес (л. 16); подобряване състоянието на музейното дело в общината (л. 16); изграждане в гр. Гоце Делчев фирмени магазини на промишлени предприятия от страната (л. 18) и др.


9. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 15 окт. - 24 дек. 1987 г. Оригинали, копия. Машинопис. 93 л.
10. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 7 ян. - 25 февр. 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис. 163 л.

Решения за: образуване на избирателни райони и избирателни секции и регистриране на избирателни комисии за изборите на 28 февруари 1988 г. (л. 22); приемане програма за самозадоволяване на населението от общината с основни селскостопански продукти през 1988 - 1990 г. (л. 55); приемане план за задоволяване допълнителната потребност от работна сила (л. 107); утвърждаване статута и производствено-организационната структура на АПК "Неврокоп" - гр. Гоце Делчев (л. 155 - 156) и др.


11. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 11 март - 29 юни 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 251 л.

Решения за: приемане наредби за опазване на обществения ред, чистотата и приветливия вид на общината и за използване и поддържане на държавния и ведомствен жилищен имот (л. 30), план за сесиите на съвета през мандата 1988 - 1990 г. (л. 31, 117), система за участие на държавно-обществени, стопански органи и организации, училища и граждани за благоустрояване, хигиенизиране и озеленяване на общината (л. 115), програма за изпълнение поръченията на избирателите, дадени към областните и общинските народни съветници на изборите на 28 февруари 1988 г. (л. 115), правилник за организиране дейността на Изпълнителния комитет (л. 118); провеждане допитване до населението от общината за набиране на парични средства по 2% от годишния доход и отработване на 5 дни за благоустрояване и хигиенизиране (л. 30); обособяване на Завода за преработка на пластмаси "Пиринпласт" - гр. Гоце Делчев като самостоятелно предприятие към Стопанско обединение "Пластхим" - Ботевград (л. 72); предоставяне място за изграждане на животински пазар (л. 118); отделяне на Керамичен цех - гр. Гоце Делчев от Държавния керамичен завод "Пирин" - гр. Разлог и обособяването му в самостоятелно предприятие (л. 118); разкриване на общински център "Знаме на мира" (л. 222) и др.


12. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 29 юли - 26 септ. 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис. 243 л.

Решения за: приемане дългосрочна програма за изграждане на малки и средни предприятия на територията на общината до 2005 г. (л. 5-6), мерки за преодоляване на някои слабости в търговското обслужване (л. 103), програма за самозадоволяване на населението за периода 1989 - 1995 г. (л. 136), мероприятия за осигуряване условия за спортуване на младежите от общината (л. 139); определяне на вилна зона (л. 8); организиране фирмени магазини на Стопанско обединение "Руен" и Стопанско обединение "Средец" (л. 9); обявяване творчески конкурс за написване песен за гр. Гоце Делчев, изработване на хералдически знак на града и написване на художествено произведение за историческото минало и социалистическото настояще на общината (л. 11); организиране издръжката на Туристическо дружество "Момини двори" - гр. Гоце Делчев и учредяване дарителски фонд "Хижестроителство" (л. 101); построяване на нова противопожарна служба (л. 102); създаване отдел "Социални и стопански дейности" за единно обслужване на Общинския комитет на БКП и ОбНС (л. 104), епизоотична комисия (л. 137) и др.


13. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 25 окт. - 19 дек. 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис. 117 л.

Решения за: приемане проектоплан за научно-техническото и социално-икономическото развитие на общината до 2005 г. (л. 41) и за 1989 г. (л. 111); изпълнение на плана по кръводаряването (л. 43); развитие на животновъдството (л. 112) и др.


14. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 18 ян. - 24 февр. 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис. 154 л.

Решения за: утвърждаване план за задоволяване допълнителната потребност от работна сила (л. 46), практически мерки за работата по възродителния процес за 1989 г. (л. 111), програма за развитието на кметствата Корница и Брезница до 1990 г. (л. 112); приемане комплексна програма за увеличаване производството на стоки и услуги на населението през 1989 г. в общината (л. 112) и др.


15. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 23 март - 30 юни 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис. 169 л.

Решения за: утвърждаване проекта за разпределение на капиталните вложения по обекти за 1989 г. (л. 5); проучване и проектиране компенсационен язовир за питейни води в Брезнишко землище и подобряване състоянието на водоснабдяването в общината (л. 45); изграждане на пивоварен завод в гр. Гоце Делчев (л. 98); образуване на общински фирми в гр. Гоце Делчев на основата на стопанските предприятия "Труд", "Търговия и обществено хранене", "Димитър Ежков" и "Хлебопроизводство и сладкарство" (л. 119-120); утвърждаване на практически мерки за ограничаване употребата на алкохол и тютюнопушенето (л. 121) и др.


16. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 26 юли - 22 дек. 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис. 215 л.

Решения за: монтиране на нови автоматични телефонни централи през 1990 г. в селата Брезница, Корница и Лъжница (л. 39); приемане план за провеждане на традиционния панаир в гр. Гоце Делчев (л. 39), програма за научното обслужване на общинския социално-икономически комплекс (л. 66), проект на поименния списък на обектите за изграждане през 1990 г. в общината (л. 105); даване съгласие за образуване на междуобщински фирми на базата на СП "Водоснабдяване и канализация" и СД "Изграждане на селищни системи" със седалище в Благоевград (л. 170); изграждане на Енергиен щаб за упражняване контрол и набелязване мерки по разходването и икономията на електроенергия в общината (л. 177) и др.


17. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 8 ян. - 10 апр. 1990 г. Оригинали, копия. Машинопис. 125 л.

Решения за: повишаване отбранително-мобилизационната готовност на общината (л. 37); ускоряване работата по изгрждане на производствената структура в селското стопанство на територията на общината (л. 37); поддържане зелените площи в общината (л. 81); приемане мероприятия за подобряване мобилизационната готовност на гражданската отбрана (л. 83), план за социално-икономическото развитие на общината (л. 95) и др.


18. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет на съвета. 24 апр. - 28 юни 1990 г. Оригинали. Машинопис. 142 л.

Решения за: одобряване на избирателните секции и избирателните комисии за изборите за Велико народно събрание на 10 и 17 юни 1990 г. (л. 2); организиране на бригадирския ученически труд през 1990 г. (л. 2); закриване на Пансиона за средношколци от 1 септември 1990 г. и настаняване в неговата сграда на Основното помощно училище "Стою Льондев" (л. 52); отпускане средства на Общинския съвет на Българската демократична младеж - гр. Гоце Делчев за провеждане на международна изследователска експедиция по спелеология в Башкирска АССР (л. 53); подобряване безопасността на движението (л. 112) и др.


19. Протоколи и материалите към тях от заседания на Изпълнителния комитет и на Временния изпълнителен комитет на съвета. 27 юли - 30 ноем. 1990 г. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 150 л.

Решения за: въвеждане на месечни талони за продукти от първа необходимост (л. 3, 84); утвърждаване баланса на земята и поливните площи и преброяването на посевите и трайните насаждения на територията на общината (л. 3); възлагане на Научно-изследователския институт по курортология и рехабилитация изработването на проект за по-рационално използване водопровода за минерална вода (л. 5); провеждане на традиционния панаир в гр. Гоце Делчев от 7 до 14 септември 1990 г. (л. 5); организиране честването на 87-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание (л. 5-6); набиране средства за изграждане паметник на загиналите в Отечествената война 1944 - 1945 г. (л. 38); назначаване на временни изпълнителни управи в кметствата в селата Мосомище (л. 83), Буково и Корница (л. 107-108), Господинци и Делчево (л. 122); приемане правилник за вътрешния трудов ред на съвета (л. 85); обособяване на учебен комплекс - Помощно училище и Дом за деца и юноши - гр. Гоце Делчев (л. 119); възстановяване на Трудово-производителна кооперация "Труд" - гр. Гоце Делчев (л. 121) и др.


20. Протоколи и материалите към тях от заседания на Временния изпълнителен комитет на съвета. 4 - 28 дек. 1990 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 137 л.

Решения за: назначаване на временни изпълнителни управи в кметствата в селата Брезница, Добротино, Баничан, Борово (л. 1-2) и Лъжница (л. 22-23); приемане програма за културния отдих в общината през есенно-зимния период на 1990 г. (л. 67); предлагане на Комитета по горите и горската промишленост намиращите се горско-технически участъци в с. Брезница и с. Корница да се обособят като гори със специално предназначение - за вододайна зона (л. 68); преименуване на булевард, площад и улица в гр. Гоце Делчев (л. 70); спиране финансирането на доброволните отряди (л. 72) и др.


21. Протоколи и материалите към тях от заседания на Временния изпълнителния комитет на съвета. 18 ян. - 22 май 1991 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 190 л.

Решения за: създаване на организация за осигуряване хляб за населението (л. 32-33); проучване възможностите за осигуряване помещения за канцеларии и клубове на политическите партии (л. 33); отпускане на финансови средства за гостуването на народен хор от гр. Даугава, Латвия (л. 35); предоставяне на помещения за клубни бази на Съюза на инвалидите и Съюза на слепите и глухите (л. 58); вземане мерки за подобряване състоянието на гражданската отбрана (л. 71); приемане нова структура на управление в съвета (л. 125-126); подкрепяне Инициативния комитет за възстановяване старото име на града - Неврокоп (л. 162) и др.


22. Протоколи и материалите към тях от заседания на Временния изпълнителен комитет на съвета. 17 юли - 30 авг. 1991 г. Оригинали. Машинопис. 71 л.

Решения за: образуване на избирателни секции и Общинска избирателна комисия за община Гоце Делчев (л. 61); създаване на Общинска и кметски поземлени комисии (л. 61-62); провеждане на традиционния есенен панаир в гр. Гоце Делчев от 14 до 22 септември 1991 г. (л. 67); възстановяване името "Св. св. Кирил и Методий" на Първо основно училище в града (л. 68) и др.


23. Протоколи от заседания на Общинския съвет - гр. Гоце Делчев. 30 окт. - 30 дек. 1991 г. Оригинали. Машинопис. 34 л.

Решения за: избиране председател на Общинския съвет (л. 3); приемане правилници за работата на съвета (л. 12) и постоянните комисии към него (л. 13) и наредба за спазване на обществения ред, чистотата и приветливия вид на общината (л. 32); създаване на постоянни и временни комисии (л. 13-18); преобразуване на общински фирми и общински предприятия (л. 24-30) и др.


24. Протоколи от заседания на Общинския съвет - гр. Гоце Делчев. 29 февр. - 22 дек. 1992 г. Оригинали. Машинопис. 102 л.

Решения за: излизане на инициативен комитет за възстановяване името на града с предложение пред гражданството (л. 4-5); преименуване на улици, квартали и училища (л. 5-9, 15, 25, 56-57); демонтиране на паметни плочи, барелефи и бюстове (л. 9-10) и изграждане на нови паметници (л. 10, 14); приемане наредба за използване и поддържане на държавния и ведомствен жилищен фонд (л. 12) и противопожарна наредба (л. 96); провеждане на конкурс за емблема-символ на гр. Гоце Делчев (л. 36); откриване на логопедичен кабинет към едно от основните училища (л. 37); възстановяване паметника на П. К. Яворов (л. 37); образуване на смесено българо-френско дружество "Мапен - Неврокоп" за производство и пласмент в страната и чужбина на хляб, хлебни и сладкарски изделия (л. 46); участие на общинска фирма ЕАД "Неврокоп" в учредяването на ООД "Агробизнес - Неврокоп" (л. 53); развитие на образованието в общината (л. 80-84); изграждане на комисия по приватизацията (л. 88); определяне за приватизиране обособени части от общинска фирма ЕАД "Ореляк" (л. 95); приемане предложение от фирма "Екобанк - АД" - София за изграждане на микро ВЕЦ на територията на общината (л. 96) и др.


25. Заповеди по дейността на съвета. 7 ян. - 24 юни 1986 г. Оригинали. Машинопис. 157 л.

Заповеди за: награждаване на профгрупи при кметства, първенци в социалистическото съревнование (л. 41) и медицински формирования, класирали се на призови места в състезания-прегледи и в социалистическото съревнование през учебната 1985/1986 г. (л. 96); осигуряване на образцов ред и сигурност във връзка с провеждането на ХIII конгрес на БКП (л. 60-63); ограничаване замърсяването на районите около павилионите и обектите за обществено хранене (л. 67); назначаване преброители за преброяване на посевните площи и трайните насаждения (л. 123-124); изграждане общински щаб за прибиране на реколтата (л. 126) и др.


26. Заповеди по дейността на съвета. 7 юли - 30 дек. 1986 г. Оригинали. Машинопис. 113 л.

Заповеди за: ограничаване употребата на алкохол (л. 2); назначаване на комисии по въвеждането на автоматизирана система за информация и управление на трудовите ресурси (л. 4) и за определяне средния добив от декар в лозята от общината (л. 61); организиране и провеждане на традиционния есенен панаир в гр. Гоце Делчев от 1 до 5 октомври 1986 г. (л. 55-57); обучение на санитарните формирования на гражданска отбрана от района на общината (л. 63-64, 67-68) и др.


27. Заповеди по дейността на съвета. 4 ян. - 30 юни 1987 г. Оригинали. Машинопис. 197 л.

Заповеди за: създаване на Общински съвет за техническо и научно творчество за младежта (л. 38-39); назначаване на комисии за издирване на маломерните, слабопродуктивни и неподходящи за машинна обработка земи (л. 46, 61-63), определяне на общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (л. 47); спиране доизграждането на църквата "Св. Илия" в землището на с. Добротино (л. 114); ограничаване употребата на алкохол (л. 197) и др.


28. Заповеди по дейността на съвета. 6 юли - 31 дек. 1987 г. Оригинали. Машинопис. 163 л.

Заповеди за: обезопасяване на водните площи в общината (л. 17-18); ограничаване разпространението на чревните заразни заболявания (л. 19-20); опазване на посевите, зърнените храни и фуражните култури от пожари (л. 21); назначаване ръководители по медицинска подготовка на формираните групи за масово обучение на населението по гражданска отбрана (л. 69-72); подобряване хигиената и обществения ред в града (л. 138а) и др.


29. Заповеди по дейността на съвета. 5 ян. - 30 юни 1988 г. Оригинали. Машинопис. 152 л.

Заповеди за: назначаване комисии за предоставяне обекти на социалистическата собственост на трудовите колективи за стопанисване и управление (л. 1), определяне площадка за изграждане предприятие на СД "МПБУ", клон "Димитър Ежков" - гр. Гоце Делчев в местността "Забурдата" (л. 48), професионалното ориентиране на учащите се (л. 62); назначаване проверители пчелари и ветеринарни специалисти за извършване профилактичен преглед на пчелните семейства в общината (л. 76) и преброители за преброяване на посевните площи и трайните насаждения (л. 122-123); изграждане на оперативен щаб за прибиране и оползотворяване на реколтата през 1988 г. (л. 119); опазване на посевите, зърнените храни и фуражите от пожари (л. 126-127) и др.


30. Заповеди по дейността на съвета. 7 юли - 30 дек. 1988 г. Оригинали. Машинопис. 140 л.

Заповеди за: обезопасяване на водните площи на територията на общината (л. 5-6); назначаване на комисии за издирване и картотекиране на изоставените, маломерни, нископродуктивни и наклонени земи (л. 9), за определяне средния добив от грозде в общината по села и местности (л. 59-60), за провеждане на държавно-обществен преглед за състоянието и развитието на животновъдството (л. 77-78); подобряване на пътно-транспортната обстановка (л. 26, 69); осигуряване на обществен ред, безопасно движение, противопожарна безопасност, охрана на социалистическата собственост и личното имущество на гражданите в общината (л. 45-48); организиране и провеждане на традиционния есенен панаир в гр. Гоце Делчев от 5 до 9 октомври 1988 г. (л. 54-56); назначаване на ръководители на учебни групи за обучението на населението по гражданска отбрана (л. 64-68) и на преброители за преброяване на селскостопанските животни, птици и др. (л. 138-139) и др.


31. Заповеди по дейността на съвета. 2 ян. - 29 септ. 1989 г. Оригинали. Машинопис. 218 л.

Заповеди за: повишаване безопасността и културата на движението (л. 47); назначаване на комисии по водно спасяване (л. 74-75), за провеждане на обществен преглед за опазване и стопанисване на защитените природни обекти (л. 76, 83), за организиране и провеждане преброяването на посевите и трайните насаждения (л. 119), по земеустрояването (л. 204), за определяне средния добив на грозде по села и местности (л. 214-215); опазване на посевите, зърнените храни и фуражите, складовата база и техниката от пожари (л. 121-122); обезопасяване на водните площи (л. 127); създаване шаб за организация и управление на бригадирския труд (л. 130); командироване на самодейния театрален колектив "Кръстю Сарафов" при Образцово народно читалище "Просвета" - гр. Гоце Делчев до гр. Херес де ла фронтера - Испания (л. 175) и на Държавния ансамбъл за народни песни и танци "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев за участие в Международния фестивал в гр. Агридженто - Сицилия (л. 189-190) и др.


32. Заповеди по дейността на съвета. 3 окт. - 30 дек. 1989 г. Оригинали. Машинопис. 189 л.

Заповеди за: организиране и провеждане на учебна година по безопасността на движението (л. 4-5); назначаване на работна група за разработване плановете зе действие при земетресение и други стихийни бедствия и крупни производствени аварии (л. 25-26); разпределение на хранителните стоки от стоковия фонд на общината (л. 106, 108); назначаване на преброители за преброяване на селскостопанските животни, птици и други в личните и помощните стопанства към 1 януари 1990 г. (л. 186-187) и др.


33. Заповеди по дейността на съвета. 2 ян. - 27 апр. 1990 г. Оригинали. Машинопис. 242 л.

Заповеди за: назначаване комисия за разпределение на активите и пасивите и другите права и задължения на АПК между изградените трудово-кооперативни земеделски стопанства в общината (л. 61); повишаване безопасността и културата на движението (л. 91-92); одобряване на териториално-устройствен план за изграждане и развитие на комплексните системи за отдих и туризъм в общината (л. 237) и др.


34. Заповеди по дейността на съвета. 2 май - 5 юни 1990 г. Оригинали. Машинопис. 175 л.

Заповеди за: назначаване комисия за провеждане на преглед на санитарните дружини в общината (л. 66); създаване организация за продажбата на хранителни и нехранителни стоки за населението в ограничени количества (л. 124); опазване на пчелните семейства от болести и развитие на пчеларството в общината (л. 125); опазване на посевите, зърнените храни и фуражите от пожари (л. 158-159) и др.


35. Заповеди по дейността на съвета. 5 - 29 юни 1990 г. Оригинали. Машинопис. 154 л.
36. Заповеди по дейността на съвета. 3 юли - 27 септ. 1990 г. Оригинали. Машинопис. 230 л.

Заповеди за: назначаване на преброители за преброяване на посевните площи и трайните насаждения (л. 6-7), общинска комисия по водно спасяване (л. 8-9), комисия за разделяне имуществото на пионерските и младежките домове от Българската демократична младеж поради преминаването им към ОбНС - гр. Гоце Делчев (л. 37), ръководители на учебни групи за масово обучение на населението по гражданска отбрана (л. 186-190), комисия за прекатегоризиране и узаконяване санитарно-охранителните зони в общината, зоните около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (л. 192), комисия за определяне средния добив от грозде по села и местности (л. 229-230); ограничаване разпространението на стомашно-чревните заболявания (л. 111-112); одобряване на кадастралните, регулационни и застроителни планове на с. Баничан (л. 152) и с. Делчево (л. 153) и др.


37. Заповеди по дейността на съвета. 1 окт. - 20 дек. 1990 г. Оригинали. Машинопис. 240 л.

Заповеди за: организиране и провеждане на учебната година по безопасността на движението (л. 113-114); назначаване комисии за определяне терен за допълнително водоснабдяване на с. Брезница (л. 132), за категоризиране на заведенията за обществено хранене (л. 177), преброители за преброяване на селскостопанските животни и птици (л. 239-240) и др.


38. Заповеди по дейността на съвета. 7 ян. - 26 юни 1991 г. Оригинали. Машинопис. 162 л.

Заповеди за: вземане мерки за предпазване от появата на болестта чума по свинете (л. 58); повишаване безопасността и културата на движението (л. 90-90а); избиване на скитащите кучета в района на общината (л. 131); назначаване на комисии за категоризиране на новооткритите от фирми обекти за обществено хранене (л. 136), за преброяване на населението (л. 150), за борба със спекулата (л. 157) и др.


39. Заповеди по дейността на съвета. 1 юли - 30 дек. 1991 г. Оригинали. Машинопис. 109 л.

Заповеди за: назначаване Експертен съвет по териториално селищно устройство, строителство и архитектура (л. 2, 19); разрешаване провеждането на събор-честване по случай 88-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание на 4 август 1991 г. в местността "Попови ливади" (л. 24); изграждане на комисии по хигиенизирането (л. 49); ограничаване разпространението на чревните заразни заболявания (л. 76-77); ускоряване работата на Общинската поземлена комисия (л. 84-85); назначаване на комисия за обособяване на самостоятелна стоматологична поликлиника със зъботехническа лаборатория (л. 91) и др.


40. Заповеди по дейността на съвета. 10 ян. - 18 юни 1992 г. Оригинали. Машинопис. 163 л.

Заповеди за: назначаване на Експертен съвет по териториално селищно устройство, строителство и архитектура (л. 15); одобряване на застроителните и регулационни планове на гр. Гоце Делчев (л. 20, 110), с. Господинци (л. 22), с. Брезница (л. 132); повишаване безопасността и културата на движението (л. 48-49); демонтиране на паметни плочи, барелефи и бюстове, свързани с историята на БКП и РМС (л. 53-54); утвърждаване на временна оперативна група за организиране борбата при възникване на големи пожари (л. 125); назначаване на Общинска преброителна комисия и оперативна група по преброяването на населението и жилищния фонд в общината (л. 135); закриване филиала към ЦДГ - 5 (л. 163) и др.


41. Заповеди по дейността на съвета. 25 юни - 22 дек. 1992 г. Оригинали. Машинопис. 176 л.

Заповеди за: назначаване на Общинска преброителна комисия за преброяване на населението и жилищния фонд в общината (л. 24), преброители за преброяване на посевните площи, трайните насаждения и животните към 1 юли 1992 г. (л. 38-39), комисии за определяне средния добив от грозде по райони и кметства (л. 79-80), Общинска комисия по водно спасяване (л. 147-148); създаване на Общински съвет за сигурност в общината (л. 127); провеждане на традиционния есенен панаир в гр. Гоце Делчев от 7 до 14 септември 1992 г. (л. 159-160) и др.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

42. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни съветници в Областния народен съвет - гр. София. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 109 л.


43. Протоколи на секционни избирателни комисии от гр. Гоце Делчев за резултатите от гласуването за народни съветници в ОбНС - гр. Гоце Делчев. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 126 л.
44. Протоколи на секционни избирателни комисии в селата от общината за резултатите от гласуването за народни съветници в ОбНС - гр. Гоце Делчев. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 92 л.
45. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни съветници в кметствата на общината. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 28 л.
46. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за кметове на населените места в общината. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 22 л.
47. Протоколи на районни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни съветници в Областния народен съвет - гр. София. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 28 л.
48. Протоколи на районни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни съветници в ОбНС - гр. Гоце Делчев от избирателни райони 1 - 45. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 106 л.
49. Протоколи на районни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни съветници в ОбНС - гр. Гоце Делчев от избирателни райони 46 - 95. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 112 л.
50. Протоколи на кметски избирателни комисии за резултатите от гласуването за кметове и народни съветници в кметствата в общината. 28 февр. 1988 г. Оригинали. Формуляр, машинопис, ръкопис. 239 л.
51. Протокол на Общинската избирателна комисия, предложения на Временния изпълнителен комитет на ОбНС - гр. Гоце Делчев за определяне броя на избирателните комисии и на избирателните комисии по секции за избирането на народни представители, общински съветници и кметове на 13 октомври 1991 г. 5 - 12 септ. 1991 г. Оригинали, копия. Машинопис. 21 л.
52. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за народни представители. 13 окт. 1991 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 43 л.
53. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България - първи тур. 12 ян. 1992 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 43 л.
54. Протоколи на секционни избирателни комисии за резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България - втори тур. 19 ян. 1992 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 43 л.


ПЛАНОВО-ОТЧЕТНА ДЕЙНОСТ

55. Петгодишна комплексна програма за развитието на селищната система през Деветата петилетка - 1986 - 1990 г. 1986 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 151 л.


56. Перспективна програма на съвета за самозадоволяването на населението в общината с основни селскостопански продукти през периода 1989 - 1995 г. 1988 г. Копие. Машинопис. 41 л.
57. Годишен обобщен териториален план на съвета. 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 24 л.
58.План за социално-икономическото и научно-техническото развитие на общината. 1988 г. Оригинали, копия, чернови. Машинопис, ръкопис. 70 л.
59.План за социално-икономическото и научно-техническото развитие на общината. 1987 г. Копия. Машинопис. 43 л.
60. Основни показатели за изпълнението на плана по качествените показатели за промишлеността на територията на селищната система. 1987 - 1989 г. Оригинали, копия, чернови. Машинопис, ръкопис. 68 л.
61.Отчети, анализи и справки за изпълнението на плана за промишлеността на територията на селищната система. 1987 - 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис, ръкопис. 76 л.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

62. Годишен бюджет на съвета с разбивки по тримесечия. 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис. 99 л.


63. Годишен бюджет на съвета с разбивки по тримесечия. 1990 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 38 л.
64. Годишен бюджет на съвета с разбивки по тримесечия. 1991 г. Копие. Машинопис. 9 л.
65. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1987 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис, машинопис. 49 л.
66. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1988 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 47 л.
67. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1989 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис, машинопис. 45 л.
68. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1990 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис, машинопис. 45 л.
69. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1991 г. Оригинал. Формуляр, машинопис, ръкопис. 53 л.
70. Годишен отчет за изпълнение бюджета на съвета. 1992 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 36 л.

71. Годишни оборотни ведомости. 1987 - 1992 г. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 6 л.


72. Годишни отчети за основния ремонт по видове основни средства. 1988 - 1989 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 4 л.


ТРУД, РАБОТНА ЗАПЛАТА И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
73. Годишни отчети за образователната и възрастовата структура на персонала и условията на труд на мероприятията към съвета. 1991 г. Оригинал, копие. Формуляр, ръкопис. 4 л.
74. Годишни отчети за образователната и възрастовата структура на персонала и условията на труд на мероприятията към съвета. 1992 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 8 л.
75. Годишни отчети за персонала и средствата за работна заплата на мероприятията към съвета. 1991 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 21 л.
76. Годишни отчети за персонала и средствата за работна заплата на мероприятията към съвета. 1992 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 15 л.
77. Щатни разписания с измененията и допълненията към тях. 1981 - 1983 г. Оригинали. Машинопис. 47 л.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

78. Отчети на земята, баланс на поливните площи и списък на стопанствата с размера на стопанисваните от тях посевни площи от есенните и пролетните култури, трайните насаждения и междинните посеви за града и кметствата. 1988 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 20 л.


79. Баланси и отчети на земята и поливните площи. 1989 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис, машинопис. 77 л.
80. Баланси и отчети на земята и поливните площи. 1990 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис, машинопис. 55 л.
81. Групировъчни таблици, преброителни карти, списъци и справки за броя на селскостопанските животни, птици и др. към 1 януари 1987 г. 1987 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 97 л.
82. Групировъчни таблици, преброителни карти, списъци и справки за броя на селскостопанските животни, птици и др. към 1 януари 1988 г. 1988 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис, машинопис. 122 л.
83. Списъци и отчети за броя на селскостопанските животни, производството и средната продуктивност в личните стопанства към 1 януари 1989 г. 1989 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис, машинопис. 30 л.
84. Списъци и отчети за броя на селскостопанските животни, производството и средната продуктивност в личните стопанства към 1 януари 1990 г. 1990 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис, машинопис. 26 л.
85. Списъци за броя на животните в общината към 1 януари 1991 г. 1991 г. Оригинали, копия. Формуляр, машинопис, ръкопис. 24 л.
86. Отчети за площите и производството на селскостопански култури, използваната и изоставена обработваема земя и поливните площи в общината. 1988 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 108 л.
87. Годишни отчети за площите и производството на селскостопански култури, използваната и изоставена обработваема земя и поливните площи в общината. 1989 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 84 л.
88. Отчети за площите и производството на селскостопански култури. 1990 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 67 л.
89. Годишни отчети за площите и производството на селскостопански култури, използваната и изоставена обработваема земя и поливните площи в общината. 1991 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 76 л.
90. Годишни отчети за площите и производството на селскостопански култури, използваната и изоставена обработваема земя и поливните площи в общината. 1992 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 60 л.

НАРОДНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

91. Статистически отчети и обзори за дейността на социалните грижи. 1987 - 1989 г. Оригинали. Формуляр, машинопис. 15 л.
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

92.Месечни сведения за ражданията, женитбите и умиранията в общината. 1987 - 1989 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 36 л.
КМЕТСТВО - С. МОСОМИЩЕ

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

93. Протоколи от събрания на низови организации на ОФ в с. Мосомище за самооблагане на населението за благоустрояване на селото. 1 февр. 1987 г. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 9 л.


94. Протокол на секционна избирателна комисия за резултатите от гласуването за кмет на с. Мосомище. 13 окт. 1991 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 2 л.


ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

95. Годишни бюджети с тримесечни разпределения на кметство - с. Мосомище. 1988 - 1990 г. Оригинали, копия. Формуляр, ръкопис. 73 л.


96. Годишни отчети за изпълнение бюджетите на кметство - с. Мосомище. 1987 - 1988 г. Копия. Формуляр, ръкопис. 47 л.
97. Годишни отчети за изпълнение бюджетите на кметство - с. Мосомище. 1989 - 1990 г. Копия. Формуляр, ръкопис. 52 л.
98. Годишни отчети за изпълнение бюджетите на кметство - с. Мосомище. 1991 - 1992 г. Копия. Формуляр, ръкопис, машинопис. 47 л.
99. Годишен отчет за основните средства на кметство - с. Мосомище. 1987 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 1 л.


КМЕТСТВО - С. БРЕЗНИЦА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
100. Заповеди по дейността на кметството - с. Брезница. 16 март 1988 - 30 ноем. 1989 г. Оригинали. Машинопис. 8 л.


ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

101. Годишни бюджети с тримесечни разпределения на кметство - с. Брезница. 1989 - 1990 г. Копия. Формуляр, ръкопис. 46 л.


102. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Брезница. 1988 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 27 л.
103. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Брезница. 1989 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 26 л.
104. Деветмесечен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Брезница. 1990 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 26 л.


КМЕТСТВО - С. КОРНИЦА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

105. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Корница. 1987 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 22 л.


106. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Корница. 1988 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 27 л.
107. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Корница. 1989 г. Копие. Формуляр, ръкопис. 27 л.
108. Годишен отчет за изпълнение бюджета на кметство - с. Корница. 1990 г. Оригинал. Формуляр, ръкопис. 26 л.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

109. Преброителни карти за селскостопанските животни, птици и пчелни семейства в кметство - с. Корница. 1987 - 1988 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 4 л.
КМЕТСТВО - С. БАНИЧАН

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

110. Наредби, инструкции и др. на висшестоящи органи по дейността на кметство - с. Баничан. Дек. 1987 - 3 авг. 1992 г. Оригинали, копия, преписи. Машинопис. 50 л.


111. Заповеди на Общинския народен съвет - гр. Гоце Делчев, засягащи дейността на кметство - с. Баничан. 17 март 1987 - 8 окт. 1991 г. Оригинали, копия. Машинопис. 75 л.
112. Протоколи и материалите към тях от заседания и събрания на кметство - с. Баничан. 23 ян. 1987 - 23 февр. 1989 г. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 48 л.

Решения за: самооблагане на населението за благоустрояване и хигиенизиране на селото (л. 4); приемане планове за социално-икономическото развитие на селото през 1987 - 1988 г. (л. 6, 46); ускоряване изграждането на канализационната мрежа в селото (л. 14) и др.


113. Заповеди по дейността на кметство - с. Баничан. 29 юли - 12 дек. 1988 г. Оригинали. Машинопис. 6 л.
114. Списък на секционните комисии, план-графици за избиране и регистриране на районни и секционни комисии и за организиране срещи на населението с народните съветници и поръчения към кандидатите. 22 - 27 февр. 1988 г. Оригинали, копия. Машинопис. 12 л.
115. Отчетни доклади за дейността на кметство - с. Баничан за периода 1986 - 1988 г. 1988 - 1989 г. Оригинали, копия. Машинопис. 23 л.
116. Програми за социално-икономическото развитие на кметство - с. Баничан за периода 1988 - 1990 г. и отчет за изпълнение на програмата за 1988 г. 1988 г. Оригинали. Машинопис. 8 л.


КМЕТСТВО - С. ЛЪЖНИЦА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
117. Протоколи от заседания на кметство - с. Лъжница. 31 май 1985 - 26 дек. 1986 г. Оригинали. Машинопис. 26 л.
118. Протоколи от заседания на кметство - с. Лъжница. 30 ян. 1987 - 29 дек. 1988 г. Оригинали. Машинопис. 39 л.
КМЕТСТВО - С. ДЕЛЧЕВО

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
119. Заповеди на Общинския народен съвет - гр. Гоце Делчев по дейността на кметство - с. Делчево. 12 май 1987 - 11 ноем. 1992 г. Оригинали. Машинопис. 40 л.
120. Планове за работата на кметство - с. Делчево. 1990 - 1991 г. Копия. Машинопис. 8 л.
121. Заповеди по дейността на кметство - с. Делчево. 1 септ. 1989 - 3 окт. 1990 г. Оригинали. Машинопис. 4 л.


СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ*

П. К. Яворов - 1912 г.

Илия Попиванов - 1913 г.

Пешаларов - 1916 г.

Илия Балтов - 1918 - авг. 1919 г.

М. Пендов - авг. - ноем. 1919 г.

Костадин Кръстин - февр. - септ. 1920 г.

Димитър Икономов - окт. 1920 - март 1922 г.

Йосиф Анастасов - март 1922 - февр. 1923 г.

Владимир Мандиев - февр. - юни 1923 г.

Иван Ангушев - юни 1923 - апр. 1926 г.

Никола Атанасов - апр. 1926 - май 1932 г.

Александър Занешев - май - дек. 1932 г.

Илия Праматарски - дек. 1932 - май 1934 г.

Самуил Шейнин - май - юли 1934 г.

Борис Чанджиев - юли 1934 - ноем. 1935 г.

Николай Дражев - ноем. 1935 - февр. 1936 г.

Георги Шиваров - февр. 1936 - юли 1938 г.

Иван Банялиев - авг. - дек. 1938 г.

Илия Демиров - дек. 1938 - дек. 1939 г.

Христо Енев - дек. 1939 - окт. 1942 г.

Костадин Паскалев - март 1943 - септ. 1944 г.

Костадин Диклиев - окт. 1944 - февр. 1946 г.

Кирил Кемалов - февр. 1946 - март 1947 г.

Ангел Бързев - март 1947 - март 1948 г.

Костадин Диклиев - март 1948 - май 1952 г.

Георги Пенков - май 1952 - май 1953 г.

Марин Шопов - ян. 1953 - февр. 1956 г.

Иван Бухлев - февр. 1956 - септ. 1957 г.

Димитър Панайотов - септ. 1957 - февр. 1969 г.

Димитър Пенков - февр. 1969 - май 1972 г.

Сотир Шишков - май 1972 - април 1979 г.

Ангел Кълвачев - апр. 1979 - февр. 1988 г.

Васил Канин - март 1988 - ян. 1990 г.

Тодор Радулов - ян. - ноем. 1990 г.

Хенрих Михайлов - ноем. 1990 - ноем. 1995 г.

-----------------------------------

* За кметовете до 1918 г. не разполагаме с пълни данниСПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

авг. - август

АД - акционерно дружество

АПК - аграрно-промишлен комплекс

апр. - април

арх. - архитект

АССР - автономна съветска социалистическа република

БЗКБ - Българска земеделска и кооперативна банка

БЗНС - Български земеделски народен съюз

БКП - Българска комунистическа партия

БНБ - Българска народна банка

ВЕЦ - водно-електрическа централа

г. - година

ген. - генерал

ГК - градски комитет

ГОНС - градски общински народен съвет

гр. - град

ГТП - градско търговско предприятие

ДАП - държавно автомобилно предприятие

дек. - декември

ДЗИ - държавен застрахователен институт

ДЗС - държавно земеделско стопанство

ДИП - държавно индустриално предприятие

ДКМС - Димитровски комунистически младежки съюз

ДОСО - доброволна организация за съдействие на отбраната

ДП - държавно предприятие

ДПО - Димитровска пионерска организация

ДСК - държавна спестовна каса

ДСНМ - демократичен съюз на народната младеж

ДСП - държавно стопанско предприятие

ДТП - държавно търговско предприятие

ДФС - дружество за физкултура и спорт

ЕАД - еднолично акционерно дружество

ЕСПУ - единно средно политехническо училище

инж. - инженер

л. - лист

МВРНЗ - Министерство на вътрешните работи и народното здраве

мест. - местност

МЗДИ - Министерство на земеделието и държавните имоти

МНО - Министерство на народната отбрана

МНП - Министерство на народната просвета

МОСПБ - Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството

МТПТ - Министерство на търговията, промишлеността и труда

МТС - Машинно-тракторна станция

МФ - Министерство на финансите

ноем. - ноември

ОбНС - общински народен съвет

окт. - октомври

ОНС - окръжен народен съвет

ООД - дружество с ограничена отговорност

ОСП - окръжно стопанско предприятие

ОТП - окръжно търговско предприятие

ОФ - Отечествен фронт

пл. - планина

р. - река

РПК - районна потребителна кооперация

с. - село

св. - свети

СД - стопанска дирекция

септ. - септември

СП - стопанско предприятие

ТКЗС - трудово-кооперативно земеделско стопанство

ТПК - трудово-производителна кооперация

ТПС - трудово-поземлена собственост

ул. - улица

февр. - февруариЦДГ - целодневна детска градина

ян. - януари


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет