Градско общинско управлениеДата14.03.2018
өлшемі197.05 Kb.
#20824
түріКнига

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ -
НЕВРОКОП
(1913 - 1944)


ФОНД № 28 К
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1

ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ОТ 1916 ДО 1944 г.

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА

РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

ПРОМИШЛЕНОСТ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ

ТЪРГОВИЯ

НАСЕЛЕНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ВОЕННОВРЕМЕННА ОБСТАНОВКА

ДАРИТЕЛСТВО


РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
1. Книга за заповедите на председателя на Общинското управление. 20 авг. 1918 - 30 дек. 1920 г. Оригинал. Ръкопис. 76 л.

Заповеди за: хигиенизиране на града (л. 6, 18-19, 22-23); вътрешния ред в управлението (л. 14-15, 30-31, 46, 55); почистване на овошките от гъсеници и други вредители (л. 16, 70); вземане мерки за прекратяване разпространението на петнист тиф (л. 18-19); определяне на пазарни зони в града (л. 24); назначаване състав на избирателно бюро за избор на настоятелство при Неврокопската градска мюсюлманска вероизповедна община (л. 31); строго спазване на Закона за мерките и теглилките (л. 44-45); тържествено честване на 3 март (л. 50); назначаване на градска акушерка (л. 57); номериране на сградите в гр. Неврокоп и съставните села на общината - Чам Чифлик и Баничан (л. 63); работата на комисията за раздаване земя на бежанци и малоимотни (л. 64-65) и др.


2. Книга за заповедите на кмета. 2 ян. - 29 дек. 1923 г. Оригинал. Ръкопис. 87 л.

Заповеди за: определяне изборно бюро за изборите за членове на Неврокопската мюсюлманска вероизповедна община (л. 4); предпазване на населението от епидемии (л. 22, 34); опазване на водопроводната мрежа (л. 31); определяне цени на автомобилния транспорт (л. 48-49);поддържане хигиената в заведенията за обществено хранене и магазините за хранителни продукти (л. 77-78); премахване на незаконните постройки по главната улица в града (л. 81) и др.


3. Книга за заповедите на кмета. 5 септ. - 8 дек. 1926 г. Оригинал. Ръкопис. 100 л.

Заповеди за: участие на гражданите в тържествени молебени по случай официални празници (л. 5-6); вземане мерки за прекратяване разпространението на болестта варицела в с. Баничан (л. 23-24); назначаване на изборно бюро за избиране членове на Неврокопската мюсюлманска вероизповедна община (л. 25); почистване на лозята и овощните дървета от гъсеници и други вредители (л. 33); поддържане чистотата на главната градска улица (л. 36-37); номериране на сградите в града (л. 40-41) и др.


4. Книга за заповедите на кмета. 8 дек. 1926 - 31 дек. 1928 г. Оригинал. Ръкопис. 139 л.

Заповеди за: назначаване на комисии за претегляне на тютюневите реколти (л. 4-5, 63); нормиране цените на хранителните продукти (л. 5, 15-16, 29-30, 35, 76-77, 84, 91, 109); снабдяване на търговци и производители с патенти (л. 99-100, 137-138); хигиенизиране на с.Баничан (л. 109); поддържане хигиената при производството и продажбата на хранителни продукти (л. 128-131) и др.


5. Книга за заповедите на кмета. 29 ноем. 1929 - 23 дек. 1932 г. Оригинал. Ръкопис. 199 л.

Заповеди за: предотвратяване разпространението на малария (л. 13-14, 35, 149-150) и заразни болести по домашните животни (л. 58, 71-72, 88, 95-96, 100-101, 154-156, 176); назначаване на комисии за определяне на средните добиви през 1930 г. (л. 50), приемане сградата на градската баня (л. 70, 107, 137), общинската аптека, градската амбулатория (л. 137, 159, 163) и общинската кланица (л. 145);командироване на двама представители от общината в София за участие в смесена българо-гръцка комисия за разглеждане спорни въпроси за имоти на гърци - емигранти (л. 84); забрана продажбата на лекарства от търговци и бакали (л. 86); спазване санитарните изисквания при производството и продажбата на мляко (л. 116-117); предпазване на сградите от пожари (л. 142-143, 152, 175) и др.


6. Книга за заповедите на кмета. 3 ян. 1933 - 28 дек. 1934 г. Оригинал. Ръкопис. 157 л.

Заповеди за: назначаване на комисии за приемане на общинската кланица (л. 6), номериране на сградите и улиците в общината (л. 110), определяне цената на електрическата енергия за уличното осветление (л. 117) и намаляване на уличните лампи (л. 133); предпазване от малария (л. 8-9) и от бяс по кучетата (л. 7, 41, 67-68, 108); определяне място за продажба на добитък (л. 14-15) и на зеленчуци (л.88); опазване на природата (л. 22-23); забрана движението на добитък по главната градска улица (л. 82-83) и ползването водите на градския водопровод за напояване (л. 109); встъпване в длъжност на кмета на новообразуваната при административното деление през 1934 г. Неврокопска градска община (л. 124-125) и др.


7. Книга за заповедите на кмета. 2 ян. - 6 дек. 1935 г. Оригинал. Ръкопис. 100 л.

Заповеди за: уволняване на общинската акушерка поради закриване на длъжността (л. 1); назначаване на комисии за застраховка на училищата срещу пожар (л. 5), оценка на имотите, отстъпени безвъзмездно от общината на офицерското събрание, македоно-одринското дружество и ловната организация в града (л. 38-39), оценка на покритите и непокритите недвижими имоти в общината и поземления данък (л. 63-64), определяне еднодневния доход на земеделци и скотовъдци в общината (л. 80); предпазване на кучетата от бяс (л. 6, 92); посещаване сказките на Народния университет в града от чиновниците (л. 6); регистриране на майсторите занаятчии (л. 32-33) и превозните средства (л. 36) и др.


8. Книга за заповедите на кмета. 6 дек. 1935 - 12 май 1937 г. Оригинал. Ръкопис. 200 л.

Заповеди за: назначаване на ядро за първа и бърза помощ при обществени бедствия (л. 4); вземане мерки за предпазване града от наводнение (л. 18); назначаване на комисии за привеждане в известност на покритите и непокритите безстопанствени имоти, отстъпени на общината (л. 20), проверка състоянието на маслобойната на оризовата фабрика (л. 121), определяне стойността на съоръженията на градския водопровод и канализацията (л. 133); поддържане чистотата в града (л. 24-25); честване на 3 март (л. 26); спазване на санитарните изисквания при производството и продажбата на мляко (л. 57-58); измазване фасадите на сградите по ул. "Митрополит Иларион" и ул. "Търговска" (л. 107, 189); спазване на обществения ред по време на изборите на 14 март 1937 г. (л. 176) и др.


9. Книга за заповедите на кмета. 18 май - 27 окт. 1937 г. Оригинал. Ръкопис. 98 л.

Заповеди за: благоустрояване на града (л. 7); обявяване на 16, 17 и 18 юни 1937 г. за неприсъствени дни по случай раждането на престолонаследника (л. 16); прекратяване разпространението на бяс по кучетата (л. 32); назначаване на комисия за приемане програмата и правилника за прилагане регулационния план на града и съставното село Мосомище (л. 45); ограничаване ползването на енергия от градската електрическа централа за нуждите на фабриките и работилниците (л. 91-92); тържествено честване на 28 октомври - деня на освобождението на гр. Неврокоп от турците (л. 97) и др.


10. Книга за заповедите на кмета. 27 окт. 1937 - 27 ян. 1938 г. Оригинал. Ръкопис. 49 л.
11. Книга за заповедите на кмета. 28 ян. 1938 - 6 септ. 1939 г. Оригинал. Ръкопис. 300 л.

Заповеди за: назначаване на комисии за набелязване мерки за предпразване на населението от въздушна химическа опасност (л. 11,272) и контролиране хода на строежа на новата училищна сграда в с. Борово (л. 29); забрана за купуване на недвижими имоти от изселващите се турци (л. 26) и обработка на земите им (л. 29); ограничаване скоростта на моторните превозни средства в града на 5 км в час (л. 46-47); предпазване водата в градския водопровод от замърсяване (л. 88-89); работата на общинската консервна работилница (л. 115-116); продажбата на месо и търговията с добитък на есенните панаири в града (л. 122-123, 206-207); организиране продажбите на фураж (л. 201-202) и др.


12. Книга за заповедите на кмета. 6 септ. 1939 - 30 дек. 1941 г. Оригинал. Ръкопис. 286 л.

Заповеди за: организацията и подготовката за изборите на 21 януари 1940 г. (л. 44-45); поддържане хигиената в населените места в общината (л. 60-62, 135, 211-212); назначаване на комисии за строежа на градски хали (л. 67), провеждане на търг за доставка и монтаж на втора електропроизводителна група в градската електрическа централа(л. 81-82), определяне стойността на канализационните и водоснабдителните съоръжения (л. 153), приемане сградата на училище "Св. св. Кирил и Методий" в града (л. 155), установяване състоянието на оставените на съхранение от германските войски хранителни продукти (л. 193 - 194), реквизиция (л. 246, 276); обработката на кожи в общинската сушилня за кожи (л. 83 - 84); осигуряване реда (л. 126, 243) и търговията с месо и добитък по време на есенните панаири в града (л. 126-127, 243-245); забрана за ползване на електрическа енергия за индустриални цели вечерно време през зимния сезон (л. 131); безопасно движение по улиците и пътищата (л. 179) и др.


13. Книга за заповедите на кмета. 1 ян. 1942 - 2 ноем. 1943 г. Оригинал. Ръкопис. 220 л.

Заповеди за: назначаване на реквизиционни комисии (л. 2-3), комисия за определяне стойността на съществуващите водопроводни и канализационни съоръжения (л. 111-112), за преброяване на посевите (л. 158); провеждане Седмица на чистотата (л. 38); задължителна проверка на млякото преди продажба (л. 44); предотвратяване разпространението на чума по свинете (л. 102); организиране противовъздушната защита на населението (л. 190); отчуждаване на частни имоти за строеж на смесена гимназия (л. 202) и др.


14. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 20 март 1922 - 3 дек. 1924 г. Оригинал. Ръкопис. 199 л.

Решения за: избиране кметове и помощник-кметове на общината (л. 2, 40, 73); поправка на градските канали и водопроводни тръби (л. 14); отпускане средства за обзавеждане на общинската градска амбулатория (л. 14); построяване на общински бараки за отдаване под наем на търговци (л. 16, 108); канализиране на градската река (л. 17, 50); приемане на програма и правилник за прилагане плана на града (л. 18); проучване възможностите за електрифициране на града (л. 18); назначаване на комисии за уточняване границите на градското землище (л. 87, 167); свикване на населението на еднодневна трудова повинност за почистване коритото на реката след наводнението на 25 август 1923 г. (л. 89) и искане до Министерския съвет за отпускане помощ на пострадалите (л. 90); определяне място за ветеринарна лечебница (л. 91, 104), аеродрум (л. 115), скотобойна (л. 64), овощен разсадник (л. 86, 109); строеж на нов общински дом (л. 163, 178, 190) и сграда на Педагогическото училище (л. 168); отпускане на безплатни лекарства от общинската амбулатория за всички граждани (л. 170); откриване на общинска аптека в града (л. 187) и др.


15. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 18 дек. 1924 - 2 дек. 1926 г. Оригинал. Ръкопис. 210 л.

Решения за: наименуване на улица в града на името на Неврокопския митрополит Иларион (л. 40); разширение на главната улица (л. 45-46); отчуждаване на парцел за строеж на сграда на читалище "Просвета" (л. 64, 74) и на място за провеждане на есенните панаири за продажба на добитък (л. 43, 73); определяне места за строеж на борса на труда и болница (л. 81) и казарма (л. 194); създаване на скотовъдна комисия (л. 118); избиране кмет и помощник-кмет (л. 134-135); приемане правилник за стопанисване на предоставените безвъзмездно от общината имоти, бивша собственост на избягалите през войните през 1912 - 1913 г. турци (л. 137); назначаване на комисия за наименуване на всички безименни улици в града във връзка с предстоящото номериране на сградите и преброяване на населението (л. 145); приспособяване на част от общинския разсадник за градска градина (л. 168); утвърждаване протокол на Баничанското училищно настоятелство за определяне място за строеж на ново училище (л. 188); отпускане на помещение за трапезария на крайно бедни деца (л. 207) и др.


16. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 18 дек. 1926 - 18 юни 1928 г. Оригинал. Ръкопис. 198 л.

Решения за: назначаване на комисия за описване на общинските имоти (л. 69); приемане оставката на помощник-кмета Иван Ангушев и избиране на Марин Божков Калинин на негово място (л. 107); членство на общината в Съюза на българските градове (л. 133) и на общинската аптека в Българското аптекарско кооперативно дружество (л. 189); отпускане средства и осигуряване помещение за откриване на Допълнително земеделско училище (л. 133); подобряване проекта за строеж на прогимназия (л. 142); отчуждаване на имоти в полза на училищното настоятелство в с. Баничан (л. 144) и за строеж на основно училище в селото (л. 153); извършване бактериологическо изследване на водата, която ще служи за водоснабдяване на града (л. 152); отпускане средства за пострадалото от земетресението през април 1928 г. население в Пловдив, Борисовград, Чирпан (л. 172) и безплатни лекарства от общинската аптека за пострадалите от войните жители на общината (л. 136) и др.


17. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 27 юни 1928 - 14 септ. 1929 г. Оригинал. Ръкопис. 201 л.

Решения за: отпускане сума за даване обед в чест на Шарон - делегат от Обществото на народите по бежанския заем в България (л. 16); приемане отчета на комисията по фонда за построяване паметник на Стоян Мълчанков (л. 32); утвърждаване договора между общината и Популярната банка за електроснабдяването на града (л. 35, 42-46); определяне на първите улици за електрифициране (л. 38-39); отчуждаване на имоти в полза на училищното настоятелство в с. Баничан (л. 85); отпускане парцели за построяване на банка (л.98) и съдебна палата (л. 124); провеждане на референдум за присъединяване на с. Боржоза и с. Средна към Неврокопска градска община (л. 153); построяване сграда за общинската аптека на главната улица (л. 163); закупуване на картини от художника Гичо Захариев (л. 173) и възлагане на художника Георги Железаров да нарисува картини със старите улици на града за нуждите на бъдещия градски музей (л. 180); упълномощаване кмета на общината за сключване договор за заем с БЗКБ за строеж на прогимназия в града (л. 183); основаване на воден синдикат (л. 187); настояване пред Главната дирекция за народното здраве за започване строежа на болница в града (л. 198) и др.


18. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 20 септ. 1929 - 27 дек. 1930 г. Оригинал. Ръкопис. 203 л.

Решения за: освобождаване от такса крайно бедни ученици в Педагогическото училище (л. 12); определяне на бежански квартали (л. 35); отпускане парцел на Неврокопската израилска вероизповедна община за построяване на синагога (л. 53, 162); облагане на населението с 15% еднократен данък върху преките данъци за усилване фонда за построяване на читалищна сграда в града (л. 58); предоставяне на зеленчуци от общинската зеленчукова градина за детската трапезария (л. 73) и за детската колония в мест. "Папазчаир" (л. 148); определяне място за ветеринарна лечебница (л. 84); подпомагане на духовата музика в града (л. 110); утвърждаване планове и тръжни книжа за строеж на общинска аптека и градска амбулатория (л. 113, 160); отпускане средства за построяване на прогимназия (л. 125); утвърждаване разходите за тържествата по случай женитбата на цар Борис с италианската принцеса Джована Савойска (л. 182) и за откриване клон на Македонската народна банка в града (л. 113); образуване на здравен фонд при общината (л. 197) и др.


19. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 3 ян. - 11 дек. 1931 г. Оригинал. Ръкопис. 173 л.

Решения за: гласуване недоверие на помощник-кмета Марин Божиков и избиране Христо Калайджиев на негово място (л. 8); определяне място за построяване сграда на Окръжния съд (л. 30); закупуване книги за общинската библиотека (л. 64, 151) и даряване на читалище "Просвета" в града (л. 138); забрана продажбата на лекарствени средства от търговци и бакали (л. 72); определяне трудоваци за строежа на сградата на читалище "Просвета" (л. 85); планиране и нивелиране на селата Баничан и Чам Чифлик(л. 100, 123-124); ремонтиране моста над р. Канина при Фотовишките минерални бани (л. 120); утвърждаване протокола на комисията за приемане новопостроената сграда на общинската аптека (л. 198) и др.


20. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 23 ян. 1932 - 27 май 1933 г. Оригинал. Ръкопис. 199 л.

Решения за: назначаване на комисии за приемане новопостроената общинска кланица (л. 9) и наименуване улиците и площадите в града (л. 128); утвърждаване приемателните протоколи за новопостроените сгради за общинска кланица (л. 12, 169) и общинска аптека и амбулатория (л. 68); закупуване на картини със старинни улици на града, нарисувани от художника Т. Н. О`Махони (л. 25, 105); определяне място за построяване паметник на падналите борци за свободата на Македония (л. 45); искане парична помощ от Министерството на народното просвещение и МОСПБ за довършване строежа на смесената прогимназия в града (л. 48-49); отделяне на общинската концесионна аптека от общината и обособяването й като отделно стопанско предприятие (л. 51); конституиране на назначената на 13 май 1932 г. от министъра на вътрешните работи и народното здраве тричленна комисия (л. 66); отбиване на 10-дневната трудова повинност за 1932 г. на читалищните членове за постройката на новата читалищна сграда (л. 86); избиране на Илия Праматарски за кмет и на Димитър Попиванов за помощник-кмет (л. 124); благоустрояване на града (л. 133-134, 149-150); участие на общинските съветници в събора на македонските братства на 12 февруари 1933 г. в гр. Горна Джумая (л. 146) и др.


21. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 31 май - 30 дек. 1933 г. Оригинал. Ръкопис. 75 л.

Решения за: приемане петгодишен план за работите, извършвани чрез трудова повинност (л. 12-14); назначаване на комисия за изработване петгодишен благоустройствен план на общината (л. 18-19) и одобряване доклада на комисията (л. 38-40); проучване въпроса за образуване на акционерно дружество за водоснабдяването на града (л. 45); построяване на хали (л. 68) и др.


22. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет и на Постоянното присъствие при Градското общинско управление. 17 ян. 1934 - 28 ноем. 1936 г. Оригинал. Ръкопис. 300 л.

Решения за: даване места за построяване пансион на гимназията (л. 18), спортно игрище (л. 118), построяване на офицерско събрание при Неврокопския гарнизон (л. 94, 260), на Ловно дружество "Сокол" (л. 95), на Македоно-Одринското опълченско дружество (л. 232); конституиране на 25 май 1934 г. на Постоянното присъствие при Неврокопската градска община с кмет Самуил Шейнин и помощник-кмет Димитър Попиванов (л. 42); конституиране на общинския съвет на 25 окт. 1934 г. (л. 67); наименуване на улица на името на ген. Стилиян Ковачев, освободил гр. Неврокоп на 28 окт. 1912 г. от турско робство (л. 70) и обявяване 28 окт. за градски празник (л. 288); искане до министър-председателя за отпускане на 500 000 лева за довършване на читалищната сграда (л. 91-92); приемане на петгодишен благоустройствен план (л. 92); категоризиране улиците на града (л. 106-107); одобряване на канализационния проект на града (л. 109) и на проекта за постройка на общински съд (л. 249, 285); съставяне комисия от главните учители за определяне наименованията на улиците (л. 216) и одобряване работата на комисията (л. 243); поемане от общината експлоатацията на електрическата централа в града (л. 239, 262-263) и др.


23. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. Преди 2 дек. 1936 - 14 юли 1937 г. Оригинал. Ръкопис. 98 л.

Решения за: одобряване проектите на арх. Димитър Попов от София за училищни сгради в селата Делчево, Добротино, Чам чифлик и Баничан и възлагане изработването на проект за училище в гр. Неврокоп (л. 14-15) и решение за построяване на сградите (л. 37-38); възлагане на инж. Иван Дамянов от София проучването бъдещия каптаж на минералните бани при с. Огняново (л. 16) и на инж. Тодор Романов от София изработването на проект за водопровод (л. 29); предприемане хидрогеоложки проучвания на минералните извори в землището на с. Огняново (л. 48); преименуване на съставното на общината с. Чам чифлик на с. Борово (л. 49); построяване сграда на работилницата за консервиране на зеленчуци (л.79) и др.


24. Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет. 17 ян. 1938 - 2 ян. 1939 г. Оригинал. Ръкопис. 189 л.

Решения за: отпускане кредити за построяване на общински дом (л. 75-76), за нуждите на гимназията (л. 74) и за читалищата в гр. Неврокоп и с. Мосомище (л. 74); отделяне в самостоятелни общински предприятия на ветеринарната служба (л. 112) и електрическата централа (л. 114); назначаване на комисия за изработване петгодишен стопански план на общината (л. 167, 171); отпускане места за построяване на държавна болница (л. 172), държавна гимназия (л. 173), допълнително занаятчийско училище (л. 180), офицерско събрание (л. 182); определяне място за паметник на падналите през войните неврокопски граждани (л. 183) и др.


25. Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа. 13 ян. 1938 - 18 февр. 1939 г. Оригинал. Ръкопис. 197 л.

Решения за: одобряване договора с Неврокопската популярна банка за отпускане заем за построяване на училищна сграда в гр. Неврокоп (л. 18); утвърждаване търгове за постройка на основни училища в гр. Неврокоп и с. Борово (л. 34-35); изграждане укрепителна стена на десния бряг на р. Канина (л. 73, 89); подобряване водоснабдяването в града и в селата от общината (л. 82, 135); определяне места за построяване на държавна болница (л. 82), здравен дом (л. 51), летен дневен детски дом (л. 87); одобряване правилници за вътрешния ред на общината (л. 149) и на тържището за добитък по време на есенния панаир в града (л. 51); приемане тригодишен план за временната трудова повинност на общината за 1939 - 1941 г. (л. 159) и др.


26. Протоколна книга от заседания на Общинския съвет. 2 ян. 1939 - 17 май 1940 г. Оригинал. Ръкопис. 187 л.

Решения за: сключване на заеми за водоснабдяването на града (л. 22-23, 55) и довършване строежа на училищната сграда (л. 32); определяне на нови избирателни райони поради отцепването на съставното село Мосомище от градската община (л. 26-27); разширяване на електрическата централа (л. 33, 56, 59, 67); отпускане парцел за построяване на допълнително занаятчийско училище (л. 36) и подготовка за строеж на гимназия (л. 35); влизане в преговори с Васил Шарков за написване история на гр. Неврокоп (л. 36); обособяване в отделно стопанско предприятие на общинската ветеринарна служба (л. 45); одобряване програма за дейността на общината през 1940 г. (л. 48) и др.


27. Протоколна книга от заседания на Общинския съвет. 16 юли 1940 - 28 дек. 1942 г. Оригинал. Ръкопис. 131 л.

Решения за: сключване на безлихвен заем с МЗДИ за направа на горски пътища в общинските гори в Пирин (л. 3); определяне място за построяване на телеграфо-пощенска палата (л. 6); свикване извънредна трудова повинност за прокарване водопровод в града (л. 18, 110, 123); павиране на част от шосето Разлог - Неврокоп - Мелник (л. 74); построяване на водна електрическа централа (л. 78) и хали (л. 109, 115); допълнително облагане на населението за довършване водопровода и електроснабдяването (л. 82-83) и др.


28. Протоколна книга от заседания на Общинския съвет. 4 март 1943 - 8 септ. 1944 г. Оригинал. Ръкопис. 66 л.

Решения за: отчуждаване на парцел за построяване на гимназия (л. 4, 57) и възлагане на арх. Дим. Георгиев от София изработването на проект за сградата й (л. 34); възлагане на инж. С. Брадински от София изработването на проект за канализация на града (л. 28, 63); построяване на скривалища за защита на населението от въздушни нападения (л. 57); ограничаване мерите на гр. Неврокоп и селата Горно Борово и Баничан (л. 57) и др.


29. Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа. 18 юли - 30 дек. 1937 г. Оригинал. Ръкопис. 103 л.

Решения за: приемане трети допълнителен бюджет на общината за 1937 г. за довършване строежа на училищните сгради в гр. Неврокоп и селата Баничан, Чам чифлик, Добротино и Делчево (л. 5); отпускане парцел на Общото занаятчийско сдружение в гр. Неврокоп за построяване на допълнително занаятчийско училище (л. 6); отчуждаване на частни имоти за нуждите на 39-та пехотна солунска дружина в града (л. 20); откриване на забавачница (л. 48); участие на представители на общината в юбилейното честване на 100-годишнината на църквата в гр. Банско (л. 37); свикване на населението в с. Мосомище за извънредна трудова повинност за поправяне щетите от наводнението през 1937 г. (л. 71) и др.


30. Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа. 24 февр. 1939 - 20 авг. 1940 г. Оригинал. Ръкопис. 199 л.

Решения за: одобряване правилници за вътрешния ред на общинската аптека и на санитарно-ветеринарната служба (л. 1), за правата и задълженията на градския агент при общината и за електрическите инсталации и изплащане на електрическата енергия, изразходвана от абонатите в гр. Неврокоп (л. 149-150); строеж на училище в с. Баничан (л. 8); преместване на училищата "Отец Паисий" и "Св. Климент" в новопостроена училищна сграда в гр. Неврокоп (л. 41-42); отпускане помощ и изграждане комитет за подпомагане пострадалите от наводнението в гр. Севлиево и в Неврокопска околия (л. 56); отпускане средства за освещаване знамето на гимназията (л. 137); разширение на електрическата централа (л. 147); откриване на дневен детски дом със съдействието на Женското културно-просветно дружество "Подем" - гр. Неврокоп (л. 169, 182-183) и др.


31. Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа. 3 септ. 1940 - 6 авг. 1941 г. Оригинал. Ръкопис. 99 л.

Решения за: сключване заем с БНБ - Неврокопски клон за водоснабдяването на града (л. 12); откриване на Околийски противотуберкулозен диспансер (л. 37); възстановяване на изгорялото училище "Братя Миладинови" в гр. Неврокоп (л. 97) и др.


32. Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа. 8 авг. 1941 - 24 дек. 1943 г. Оригинал. Ръкопис. 204 л.

Решения за: създаване на фонд "Постройка дневен детски дом" (л. 31); отпускане парична помощ за пострадали от наводнение жители на гр. Видин (л. 70); построяване на съдебна палата в града (л. 91) и сграда за гимназия (л. 92, 119, 124) и др.


33. Информации до Околийското управление в гр. Неврокоп и до Областната дирекция в гр. Пловдив за политическите настроения в общината, за стопанските и благоустройствените мероприятия и др. 1 апр. 1936 - 18 дек. 1943 г. Оригинали, преписи. Ръкопис. 23 л.


ПРОМИШЛЕНОСТ

34. Правилник на Общинско стопанско предприятие "Кланични животински продукти - кожи, тлъстини, кръв и др. " в гр. Неврокоп. [Дек. 1941 г.] Копие. Машинопис. 11 л.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

35. Протоколи на Общинската комисия за настаняване на бежанците за оземляването им. 27 дек. 1928 - 28 юни 1932 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 410 л.


36. Протоколи на Общинския съвет за отчуждаване, продаване, заменяне и даване на общински парцели. 28 май - 8 юни 1935, 17 ноем. 1943 г. Оригинали, преписи. Машинопис, ръкопис. 16 л.
37. Протоколи на Общинската комисия за трудова земеделска собственост за определяне на подлежащите на оземляване жители на гр. Неврокоп и за оземляването им. 16 авг. - 24 септ. 1938 г. Оригинали. Формуляр, машинопис. 301 л.
38. Актове за средното годишно производство от селскостопанските култури. 10 авг. - 15 ноем. 1943 г. Оригинали. Формуляр, ръкопис. 21 л.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

39. Преписки с МВРНЗ, МФ, МОСПБ и др., изложения, сведения, протоколи и др. за построяването на водопровод в града. 1927 - 1 юли 1941 г. Оригинали, преписи. Машинопис. 128 л.


40. Преписки с МТПТ, МОСПБ, протоколи на комисии, планове и чертежи за разширяване на минералните бани в с. Фотовища (Огняново). 17 септ. 1930 - 12 май 1942 г. Оригинали, преписи. Машинопис. 47 л.
40а. Протоколи на Общинския съвет и преписки с МВРНЗ и с Неврокопската популярна банка за построяване на училище. Преписка за отчуждаване на имоти за построяване на гимназия. 29 юли 1936 - 24 апр. 1944 г. Оригинали, преписи. Машинопис, ръкопис. 33 л.
41. Договори, протоколи и изложения по електрификацията на гр. Неврокоп. Проектобюджети и бюджети на електрическата централа за 1939 г. 31 авг. 1937 - 31 март 1942 г. Оригинали, преписи, копия. Машинопис, печатно. Български, немски език. 162 л.


ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ

42. Окръжни, наредби и указания от МВРНЗ, Съюза за закрила на децата в България и Областната дирекция - гр. Пловдив и планове, протоколи, сведения и списъци на Общинския комитет за обществено подпомагане и Градското общинско управление - гр. Неврокоп за общественото подпомагане. 28 юни 1937 – 2 юни 1944 г. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис, печатно. 63 л.
ТЪРГОВИЯ

43. Указания от МВРНЗ и Областната дирекция в гр. Пловдив за контрол върху износа на стоки и сведения на кмета на гр. Неврокоп за трудностите при снабдяването на населението с продукти. Таблици за цените на дребно на домашните животни и по-важните стоки за потребление. 29 юни 1938 - 5 ян. 1944 г. Оригинали, преписи. Машинопис, формуляр, ръкопис. 45 л.
НАСЕЛЕНИЕ

44. 0кръжни и писма от МВРНЗ и от Областната дирекция - гр. Пловдив за преселването на турци и българо-мохамедани в Турция и Беломорието и на румънци в Румъния. 4 апр. 1936 - 19 апр. 1943 г. Оригинали, преписи. Машинопис. 8 л.


45. Писма от Околийското управление в гр. Неврокоп до кметовете в околията за променяне имената на българо-мохамеданите и премахване на фереджетата. 1 февр. 1939 - 16 окт. 1942 г. Оригинали. Машинопис. 3 л.


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

46. Протоколи, бюджети, отчети и др. на общинската аптека в гр. Неврокоп. 21 ян. 1936 - 20 ян. 1941 г. Оригинали, преписи. Машинопис, ръкопис. 80 л.
ВОЕННОВРЕМЕННА ОБСТАНОВКА

47. Писма, указания и заповеди от Околийското полицейско управление в гр. Неврокоп за провеждането на събрания, движението в забранени зони и др. 5 юни 1936 - 31 март 1941 г. Оригинали, преписи. Машинопис, ръкопис. 23 л.


48. Указания и писма от МВРНЗ и списъци на служителите в Неврокопска община във връзка с мобилизирането им. Февр. 1937 - 21 ян. 1944 г. Оригинали, преписи. Машинопис, ръкопис. 60 л.
49. Сведения за реквизирането на храна и добитък. 5 март 1940 - 18 март 1941 г. Оригинали, копия. Машинопис. Ръкопис. 18 л.
50. Окръжни, писма и телефонограми от МВРНЗ, Областната дирекция в гр. Пловдив, Околийското управление в гр. Неврокоп и др. за издирване и въдворяване на комунисти и нелегални. 30 септ. 1936 -14 авг. 1944 г. Оригинали, преписи. Машинопис. 166 л.
51. Писма от Околийското управление в гр. Неврокоп, Селското общинско управление в с. Осиково и кмета на града във връзка със смъртта на Анещи Николов Узунов. 19 май - 17 юни 1943 г. Оригинали. Машинопис, ръкопис. 5 л.
52. Окръжни, писма и указания от МВРНЗ, Областната дирекция - гр. Пловдив, Околийското управление - гр. Неврокоп и др. и протоколи и сведения за противовъздушната и химическа защита и строежа на скривалища. 3 февр. 1938 - 9 септ. 1944 г. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис. 121 л.
53. Писма от Комисарството за еврейските въпроси при МВРНЗ, Околийското управление и Данъчното управление в гр. Неврокоп във връзка с имуществото и придвижването на лица от еврейски произход. 4 апр. 1941 - 4 февр. 1943 г. Оригинали. Машинопис. 4 л.


ДАРИТЕЛСТВО

54. Завещание на Атанас Илиев Дуков и протоколи и писма за създаване на комитет по изпълнение на завещанието. 24 септ. 1916 г. - 23 юли 1941 г. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис. 43 л


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

авг. - август

АД - акционерно дружество

АПК - аграрно-промишлен комплекс

апр. - април

арх. - архитект

АССР - автономна съветска социалистическа република

БЗКБ - Българска земеделска и кооперативна банка

БЗНС - Български земеделски народен съюз

БКП - Българска комунистическа партия

БНБ - Българска народна банка

ВЕЦ - водно-електрическа централа

г. - година

ген. - генерал

ГК - градски комитет

ГОНС - градски общински народен съвет

гр. - град

ГТП - градско търговско предприятие

ДАП - държавно автомобилно предприятие

дек. - декември

ДЗИ - държавен застрахователен институт

ДЗС - държавно земеделско стопанство

ДИП - държавно индустриално предприятие

ДКМС - Димитровски комунистически младежки съюз

ДОСО - доброволна организация за съдействие на отбраната

ДП - държавно предприятие

ДПО - Димитровска пионерска организация

ДСК - държавна спестовна каса

ДСНМ - демократичен съюз на народната младеж

ДСП - държавно стопанско предприятие

ДТП - държавно търговско предприятие

ДФС - дружество за физкултура и спорт

ЕАД - еднолично акционерно дружество

ЕСПУ - единно средно политехническо училище

инж. - инженер

л. - лист

МВРНЗ - Министерство на вътрешните работи и народното здраве

мест. - местност

МЗДИ - Министерство на земеделието и държавните имоти

МНО - Министерство на народната отбрана

МНП - Министерство на народната просвета

МОСПБ - Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството

МТПТ - Министерство на търговията, промишлеността и труда

МТС - Машинно-тракторна станция

МФ - Министерство на финансите

ноем. - ноември

ОбНС - общински народен съвет

окт. - октомври

ОНС - окръжен народен съвет

ООД - дружество с ограничена отговорност

ОСП - окръжно стопанско предприятие

ОТП - окръжно търговско предприятие

ОФ - Отечествен фронт

пл. - планина

р. - река

РПК - районна потребителна кооперация

с. - село

св. - свети

СД - стопанска дирекция

септ. - септември

СП - стопанско предприятие

ТКЗС - трудово-кооперативно земеделско стопанство

ТПК - трудово-производителна кооперация

ТПС - трудово-поземлена собственост

ул. - улица

февр. - февруариЦДГ - целодневна детска градина

ян. - януари


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет