Хабарландыру №10жүктеу 49.09 Kb.
Дата16.05.2018
өлшемі49.09 Kb.


Хабарландыру № 1
Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің

қызметтерді мемлекеттік сатып алу хабарламасы
1. Тапсырыс беруші : «Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ; мекен-жайы: 120100, Арал қаласы қаласы, Бақтыбай батыр көшесі №58

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

3. Көрсетілетін қызмет атауы: Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде үкіметтік емес ұйымдардың инватакси көлігімен мүгедектерді тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету.

4. Көрсетілетін қызмет көлемі:

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде үкіметтік емес ұйымдардың инватакси көлігімен мүгедектерді тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету. Жыл бойына қаралғаны 2 073 000-00 (екі миллион жетпіс үш мың) теңге 00 тиын.5. Қызмет көрсетілетін орын: Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесі №58.

6. Қызмет көрсету мерзімі: 2015 жылдың аяғына дейін.

7. Төлемнің мерзімі мен талаптары: Қызмет ақысы ақша аударымы арқылы жұмыс жасалғаннан кейін жүргізіледі.

8. Келісім-шарттың жобасы қосымша тіркелді.


Мемлекеттік сатып алулар туралы

шарт жобасы

 

 Арал қаласы                                                                                       2015 жылғы « » _________

 

Нағыз шарт негізінде әрекет ететіy _____________________________ әрі қарай «Жабдықтаушымен» ұсынылатын облыстық бюджет қаржысы есебінен «Тапсырыс беруші» – 2013 жылдың 16 сәуірдегі Арал ауданы әкімінің №102 өкімінің негізінде әрекет ететін басшысы Қ.Аяпов тұлғасында «Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-ге қажет қызметтер тәртібін анықтайды, 21.07.2007 жылғы № 303 «Мемлекеттік сатып алулар туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – Заң)  2015 жылғы __________________ конкурс қорытындыларына сәйкес, мемлекеттік сатып алулар туралы нағыз Шартты жасады және төмендегі туралы келісімге келді. 

1. Шарттың мәні

1.1. Жабдықтаушы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қызметін беруші (бүдан әріқызмет беруші– техникалық мінездемеге сәйкес мүгедектерді тасымалдау бойынша (инватакси) Тапсырыс берушіге  ерекше тәртіпті қолданумен мүгедектерді тасымалдау (инватакси) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік бағдарламалар, әлеуметтік жобаларды мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты келісім шарт бойынша жүзеге асыруды міндетке алатын үкіметтік емес  мекеме қызметін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында мемлекеттік сатып алулар бойынша  қызметтер  қөрсету міндеттеледі (бұдан әрі – Қызметтер):

1.2. Тапсырыс беруші нағыз шартқа сәйкес қызметтер үшін төлеуге міндеттеледі.

1.3.  Қызметтер қөрсету мерзімі 2015 жылғы 20 ақпаннан 31 желтоқсанға дейін.

 

2. Есептесу тәртібі

2.1   Шарт сомасы 2 073 000 (бір миллион сегіз жүз сексен сегіз мың) теңгені құрайды.

2.2  «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» 451050011159 және 451050015159 специфика,  050015 «Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға» бюджеттік бағдарламасы бойынша.

2.3  Бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес төленуге тиісті

2.4 Төлеу мерзімі   көрсетілген қызметтер актыға қол қойған  сон 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
3.  Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Жабдықтаушы міндеттеледі:

3.1. Қызметтерды Тапсырыс берушіге сапалы және толық көлемде көрсету.

Тапсырыс беруші міндеттеледі:

3.2. Қызметтерді қабылдауға, нағыз шартпен белгіленген тәртіпте шотты төлеуге.

 

4. Тараптардың жауакершілігі

4.1.  Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік артады.

4.2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасына сәйкес, міндетті түрде осы шарт бойынша міндеттерді атқармауы немесе тиіссіз атқаруы үшін айып (айыппұл, өсім), сонымен қатар мемлекеттік мекеменің шарттың толық көлемінен айыпты (айыппұл, өсім) төлетуді қамтамасыз ету бойынша міндет қарастырылған. Мемлекеттік мекеме толық көлемде айыпты (айыппұл, өсім) төлетуді қамтамасыз етеді. Егер Жабдықтаушы тауарды  мерзіміне жеткізбесе, Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге айып түрінде кешіктірген әр күні үшін шарттың құнынан 0,1 % сомасын төлеуге міндетті.

4.3. Төлеу мерзімін бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға мерзімі өткен әр күн үшін шарт бағасынан тұрақсыздық түрінде 0,1 % мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттеледі.

5.  Дауларды шешу тәртібі

5.1 Нағыз Шартты орындау кезінде туындайтын даулар тараптардың өзара келісімі бойынша немесе ҚР заңнамасына сәйкес шешіледі.


6. Жеңе алмайтын күш міндеттемелері

6.1. Тараптардың міндеттерді орындауын шектейтін үкіметтік шаралар, эпидемиялар, жеңе алмайтын күш туындаған жағдайда, нағыз Шарт бойынша ешбір тарап бірінің алдында бірі міндеттемелер артпайды.


7.  Ерекше  шарттары

7.1 Жасалған шартқа өзгертулер сапаның өзгеріссіздігі және Жабдықтаушының таңдауы үшін негіз болған басқа талаптар кезінде енгізіледі, жол беріледі:

1) көрсетілген қызметтерды мемлекеттік сатып алулар туралы көрсетілген жасалған шартта қызметтердың бірлігі үшін бағаның өзгеріссіздігі жағдайында көрсетілген қызметтердың көлеміне қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарт сомасының азаюы немесе артуы бөлігінде;

2) қызметтердың бағасының және сәйкесінше шарт сомасының азаю бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша.

7.2. Тапсырыс беруші кезкелген уақытта Жабдықтаушыға тиісті жазбаша ескерту жолдаумен Шартты оның одан әрі орындалуының мақсатқа лайықсыздығынан бұзуы мүмкін. Ескертуде Шарттың бұзылу себебі көрсетілуі, күші жойылған шарт міндетте-мелерінің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген мерзімі көрсетілуі қажет.

7.3. Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларда күші жойылады, Жабдықтаушы бұзылған күні Шарт бойынша бұзылумен байланысты тек іс жүзіндегі шығындар үшін төлемді талап етуге құқылы.

7.4. Мемлекеттік сатып алулар туралы шарт Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 6-бабына сәйкес қарастырылған шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда кезкелген кезеңде бұзылуы мүмкін.
8.  Шарт әрекетінің мерзімі

8.1 Нағыз шарт Тапсыпыс беруші оны қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде тіркегеннен кейін өз күшіне енеді және   2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін  әрекет етеді.

 

9.   Тараптардың заңды мекенжайлары және реквизиттері:

Тапсырыс беруші: «Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаалар бөлімі» ММ

Қызылорда облысы, Арал қ. Бақтыбай батыр к., 58

БСН 941240001364

ЖСК KZ19070103KSN3302000

БСК KKMFZ2A «ҚР ҚМ Қазыналық Комитеті» ММ-ге 

Жабдықтаушы:
10. Қолдары

Тапсырыс беруші:                                                                             Жабдықтаушы:

«Арал аудандық жұмыспен

қамту және әлеуметтік бағдарламаларбөлімі» ММ     басшысы ___________ Қ.Аяпов ________
Каталог: img lib
img lib -> Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты мекемелердің аудан әкімінің ресми веб порталына енгізілетін материалдар тізімі
img lib -> Арал ауданындаѓы білім саласы бойынша
img lib -> Аудан әкімі А. Мұхимовтың тұрғындар алдындағы кезекті
img lib -> Аудандық мәдениет үйі мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорынының 015 жылдың айына мәліметі
img lib -> Мобильді ХҚко көшпелі қызмет көрсетеді «Халыққа қызмет көрсету Орталығы»
img lib -> Арал ауданындаѓы білім саласы бойынша
img lib -> Дзэами Мотокиё «Предание о цветке стиля» «Фуси Кадэн»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет