Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламажүктеу 1.59 Mb.
бет11/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Бағалау саясаты:«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша білімді бағалау кестесі


Бағалау критериясы


Бағалау түрі

Атпа

Жұмыс үшін %

Барлығы

%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Үй тапсырмасы

0,2

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
2

Жеке тапсырма

2

6

+
+

+


3

Дәріске қатысу

0,4

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Практикалық сабақтардағы белсенділігі

1

14
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Бақылау жұмысы.

3

15+
+++

+


6

Коллоквиум

5

10+


+

7

Топтық презентация

3

6


+

+Р1 + Р2
60


Емтихан
40


Барлығы
100

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:


Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Студенттердің білімін тақыраптар бойынша тексеру.

6 семестрдің 1-7 апталарында тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары


1.Әлемдік шаруашылыќтыѕ ќалыптасуы мен дамуына јсер еткен жаєдай:
А)Ґндірістіѕ интернационалдануы

В)ХЕБ-ніѕ тереѕдеуі


С)Елдер арасындаєы ґзара байланыстыѕ кїшеюі

Д)Барлыќ варианттар


2.Келесі елдердіѕ ішіндегі ќайсысы дамыєан жїйеге кіреді

А)Испания

В)Ќазаќстан

С)Їндістан

Д)Израиль
3.Ќай аймаќ кедей тўрєындардыѕ жоєарєы процентімен сипатталады:

А)Тропикалыќ Африка

В)Солт. Америка

С)Латын Америка

Д)Оѕт. Азия
4.Дамушы елдердіѕ негізгі белгілерін кґрсетіѕіз

А)Барлыєы

В)Тјуелділік

С)Нашар даму жјне артта ќалу

Д)Ґндіргіш кїштердіѕ индустриалдыєа дейінгі жјне индустриалыд типтерін айдалану.
5.ХЭЌ јлемдегі барлыќ елдерді бґледі

А)ґзара тјуелді

В)тјуелсіз

С)елдердіѕ ґзара тиімділігіне јсер етпейді

Д)барлыќ жауаптары дўрыс.
6.Јлемдік экономиканыѕ ќўрылымдыќ ґзгерісі неге байланысты Јлемдік экономиканыѕ ќўрылымдыќ ґзгерісі неге байланысты ?

А(ґндірістік емес сфераныѕ жедел ґсуіне

В)ґндіріп алу салаларыныѕ жедел ґсуіне

С)ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне

Д)ґѕдеу ґнеркјсіптері мен ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне
7 . ХЕБ неге негізделеді ?

А)Мамандануєа

В)Комбинирлеуге

С)Кооперациялауєа

Д)Экспортќа
8. Ќай аныќтама “Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі” тїсінігін наќты аныќтайды ?
А)Елдердіѕ белгілі бір ґнім тїрлерін ґндіруге мамандануы

В)Елдердіѕ ауыл шаруашылыќ ґнеркјсіптік ґнімдер ґндірісіне мамандануы

С)Елдердіѕ шикізат ґндіруге жјне дайын ґнім шыєаруєа мамандануы.

Д)Жеке елдер арасында еѕбек тїрлерін бґлу


9. Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі ќашан пайда болды ?

А)17-18 єасырда капитализмніѕ мануфактуралыќ кезеѕініѕ дамуында

В)18 єасырдыѕ соѕы 19 єасырдыѕ басында ґнеркјсіптік тґѕкеріске дейін

С)19-20 єє шетелдегі ґнеркјсіптік тґѕкерістен кейін

Д)екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, ЄТР басталуымен
10 . Ќазіргі жаєдайда ХЕБ-не ќатысушы елдерді аныќтайтын фактор

А)Ўлттыќ экономикасыныѕ ашыќ бoлу дјрежесі

В)Табиєи ресурстармен ќамтамасыздандырылєан

С)Географиялыќ орналасуы жјне территория кґлемі

Д)Сол елдегі адамдардыѕ ґмір сїру деѕгейі
11 . Ќазіргі кезеѕде ХЕБ-ніѕ дамуын аныќтайтын фактор

А) јртїрлі елдердіѕ экономикасындаєы ЄТР нјтижесін тарату дјрежесі

В)Јр елдіѕ табиєи-климаттыќ жаєдайы

С) јртїрлі елдердіѕ географиялыќ орналасуы жјне территория кґлемі

Д)тўрєындар саны жјне территория мґлшері
12 . Экономикалыќ даму деѕгейіне байланысты јлемдегі елдер мынандай жїйелерге бґлінеді:

А)Тґмен, орташа жјне жоєарєы табыс деѕгейіндегі

В)Дамыєан жјне дамушы

С)Аграрлы - шикізаттыќ жјне жоєарєы табыс деѕгейдегі

Д)Кедей жјне бaй
13. БЎЎ јлемдегі елдерді јртїрлі кґрсеткіштерге сїйеніп мынадай топтарєа бґледі:

А)Жаѕа дамып келе жатырєан елдер, нарыќтыќ экономикасы дамушы елдер жјне дамыєан елдер

В)Жаѕа дамып келе жатырєан елдер

С)Жоспарлы экономикасы бар елдер

Д)Дјстїрлі экономикасы бар елдер
14. Елдердіѕ экономикалыќ даму деѕгейлері ќандай кґрсеткіштермен баєаланады ?

А)Жан басына келетін ўлттыќ табыс кґлемімен

В)ЖЎҐ-ніѕ жалпы кґлемімен

С)Ўлттыќ табыс кґлемімен

Д)Жан басына келетін ЖЎҐ-мен
15. Экономиканыѕ дамуы ќандай кґрсекіштер арќылы бейнеленеді ?

А)Барлыќ жауаптары дўрыс

В)ЖЎҐ, ЖІҐ, ТЎҐ, ЎТ

С)Жан басына шаќќандаєы ЖЎҐ

Д)Тўрєындардыѕ ґмір сїру деѕгейініѕ кґрсеткіштері
16. Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕіз

А)Болгария

В)Греция

С)Германия

Д)Сан-Марино
17. Ќай ел индустриалды елдер санына кірмейді ?

А)Дания


В)АЌШ

С)Албания

Д)Испания
18. Ќай ел дамушы елге жатады ?

А)Македония

В)Ќазаќстан

С)Туркия


Д)Ресей
19. Ќай ел ірі еуропалыќ елдер ќўрамына кірмейді

А)Ўлыбритания

В)Швеция

С)Германия

Д)Италия
20. Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕіз

А)Дания

В)Грузия

С)Швейцария

Д)Канада
21.Табыс деѕгейі ґте тґмен ел

А)Камерун

В)Ґзбекстан

С)Молдавия

Д)Монголия
22. Кґптеген дамушы елдер

А)јрі экспортаушы, јрі импортаушы

В)Капиталды экспорттаушы

С)Капиталды импортаушы

Д)јлемдік капитал нарыєына ќатыспайды.
23.ХЕБ - ніѕ типіне ќайсысы жатпайды:

А)Аралас


В)Жалпы

С)Жеке


Д)Бірыѕєай
24.Аєылшын экономисі Дж. Кейнстіѕ ўсынысы бойынша даєдарыстан шыєу ќўралы:

А)Мемлекеттіѕ реттеу механизмдері арќылы

В)Кјсіпкерлікті дамыту

С)Халыќаралыќ экономикалыќ ќатынасты дамыту

Д)Нарыќты жетілдіру
25.Келесі дамушы елдіѕ ќайсысы жан басына шаќќандаєы еѕ жоєарєы табыс (7620) иеленеді:

А)Оѕт. Корея

В)Їндістан

С)Бразилия

Д)Мексика
26.Дамушы елдер бойынша еѕ кґп ќарызданушы ел

А)Эфиопия

В)Сингапур

С)Бразилия

Д)Филиппин
27. Јлемдік шаруашылыќ неніѕ нјтижесінде ќалыптасты ?

А)ХЕБ жјне ґндіріс интернационалдануыныѕ тереѕдеуі

В)ґндірістіѕ интернационалдануы

С)интеграциялыќ одаќтардыѕ ќўрылуы

Д)ХЕБ
28. Ќазіргі јлемдік шаруашылыќ нені кґрсетеді ?

А)ґте тыєыз ґзара ќатынаста жјне тјуелділікте болатын јлемдегі барлыќ елдердіѕ ўлттыќ шаруашылыќтарыныѕ жиынтыєы

В)барлыќ шетел эконмикасын

С)халыќаралыќ тауарлар мен ќызметтер айырбасыныѕ барлыќ формаларыныѕ жиынтыєын

Д)ХЕБ процесінде пайда болєан халыќаралыќ сауда жјне саяси ќатынастардыѕ кїрделі кешені
29. Јлемдік шаруашылыќ ќашан ќалыптасты ?

А)ХХ є 20 жылдардыѕ соѕы - 30 жылдардыѕ басы, јлемдік экономикалыќ даєдарыс кїшейгенде

В)екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, соєыстан кейінгі экономиканыѕ ќўрылуына кґшу жолында

С)натуралды шаруашылыќтан тауарлы шаруашылыќќа кґшу процесінде

Д)капитализмніѕ мануфактура стадиясында
30. Јлемдік шаруашылыќ ќалыптасуына себеп:

А)1929-33 жж барлыќ дамыєан елдерді ќамтыєан јлемдік экономикалыќ даєдарыс

В)натуралды шаруашылыќтан нарыќќа ґту

С)сыртќы сауда байланыстарыныѕ кеѕеюі

Д)мануфактуралыќ ґндірістіѕ ќўрылуы
31. Ќазіргі кезеѕде јлемдік шаруашылыќты былай бґледі:

А)ґнеркјсібі дамыєан елдер, дамушы елдер, ґтпелі экономикасы бар елдер

В)метрополиялар жјне колониялы тјуелді елдер

С) јлемдік капиталистік жјне јлемдік социалистік шаруашылыќ

Д)ґнеркјсібі дамыєан елдер, жаѕа индустриалды жјне ґтпелі экономикалы елдер.
32. Јлемдік шаруашылыќты ўйымдастырушы кїш :

А)шаруашылыќ механизм

В)ХЭЌ

С)бјсеке


Д)валюта нарыєы
34. Дїниежїзілік шаруашылыќ жїйесініѕ дамуын неше кезеѕге бґледі ?

А)3-кезеѕге

В)2-кезеѕге

С)4-кезеѕге

Д)кезеѕге бґлінбейді
35. Јлемдік шаруашылыќтыѕ даму кезеѕіне ќайсысы жатпайды ?

А)ХХ єасырдыѕ 10-20 жж

В)ХХ єасырдыѕ 20-30 жж

С)ХХ єасырдыѕ 40-80 жж

Д)ХХ єасырдыѕ 80 ж ортасынан бертін келе.
8-15 апталарда тақырыптар бойынша тексеру сұрактары.
1.ТЎК деп:

А)шетелде еншілес кјсіпорындар мен филиалдары бар ўлттыќ монополиялар

В)халыќаралыќ сауда ўйымы

С)халыќаралыќ валюта-ќаржы ўйымы

Д)ўлттыќ компанияларды біріктіретін халыќаралыќ ўйым
2.ТЎК-тыѕ еѕ басты белгісі

А)шетелде тауарлар мен ќызметтер ґндіру, яєни тікелей инвестиция иелену

В)шетелде сату нарыєын иеленеді

С) шетелде шикізат кґздерін иеленеді

Д)тауарлар мен ќызметтердіѕ јлемдік нарыєында монополиялыќ жаєдайды иеленеді.

3.ТЎК-да акционерлік капитал меншігін кім иеленеді ?

А)ќўрылтайшы ел

В)шетелдік фирмалар

С)еншілес компаниялар

Д)барлыќ елдер
4Јлемдегі еѕ ірі ТЎК-да ќандай 4 комплекс басымыраќ ?

А)электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, химия ґнеркјсібі

В)электроника, машина жасау, химия, ќара металлургия

С)электроника, машина жасау, ќара металлургия, мўнай ґндіру

Д)электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, жеѕіл ґнеркјсіп
5.Батыс маркетологы Котлердіѕ принципі бойынша халыќаралыќ корпорацияєа ќайсысы жатпайды ?

А)мемлекетаралыќ корпорациялар

В)кґпўлттыќ корпорациялар

С)трансўлттыќ корпорациялар

Д)єаламдыќ компаниялар

6.ТЎК-дыѕ ќалыптасуына не себеп болды ?

А)ґндіріс пен капиталдыѕ интернационалдануы

В)ўлттыќ компаниялар саныныѕ кґбеюі.

С)халыќаралыќ ќатынастардыѕ кїшеюі

Д)шетелде филиалдардыѕ ашылуы


5.Экспорт дегеніміз:

А) бір елдіѕ тауар мен ќызметті басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларына сату

В) ресурстарды аз шыєындап, елдіѕ тауар немесе ќызмет ґндіру ќабілеті

С) біздіѕ басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларынан тауар немесе ќызметті сатып алуымыз

Д) басќа елден тауар јкелуге ќойылєан сандыќ лимит
6.Таза экспорт ќалай аѕыќталады:

А) шыєарылєан тауарлар мен шеттен јкелінген тауардыѕ айырымы

В) шыєарылєан барлыќ тауарлардыѕ кґлемімен

С) ЖЎҐ ќўрамындаєы экспорт кґлемімен

Д) ЖЎҐ ќўрамындаєы импорт кґлемімен
7.Јлемшаруашылыќ байланыстарда елдердіѕ артыќшылыќ кґрсеткіштері:

А) экспорттыќ потенциал

В) экспортыќ квота

С) экспорт

Д) импорт
8.Сыртќы сауданы халыќаралыќ реттеу ўйымы:

А) ВТО/ГАТТ

В) БЎЎ (ООН)

С) ЮНКАИД

Д)барлыєы
9.Ќазіргі уаќытта экономикалыќ интеграцияныѕ ќай кезеѕі айтылмайды:

А) саяси одаќ

В) экономикалыќ одаќ

С) ортаќ нарыќ

Д) кедендік одаќ
10.Халыќаралыќ ќарыз даєдарысыныѕ себебі:

А) барлыєы

В) дамушы елдердіѕ тґлем балансындаєы тапшылыќ

С) јлемдік нарыќ ќўрылымыныѕ ґзгерісі

Д) јлемдік экономикалыќ даєдарыс
11.Ґндіріс факторларыныѕ типтері:

А) барлыєы

В) еѕбек

С) технология

Д) капитал
12.Технология баєасы:

А) лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

В) жер рентасы

С) еѕбек аќы

Д) банктік процент
13.Капитал баєасы:

А) банктік процент

В)жер рентасы

С) лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

Д) еѕбек аќы
14.Жер баєасы:

А) жер рентасы

В) лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

С) еѕбек аќы

Д) банктік процент

15. ЕО- тыѕ НАФТА- дан айырмашылыєы:

А) барлыєы дўрыс

В) кґп мемлекеттерді кірістіреді

С) бўрын ќалыптасты

Д) бірдей валюта жјне бюджет жїйесі
16 Еркін айналмалы валюта:

А) ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тарапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

В) шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

С) басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

Д) халыќаралыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта
17. Жартылай айналмалы валюта:

А) шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

В) ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тaрапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

С) басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

Д) халыќтыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта
18. Валюта курсын аѕыќтайтын факторлар:

А) барлыєы

В) аќша массасыныѕ кґлемі

С) жалпы ўлттыќ ґнім кґлемі

Д) процент ставкаларындаєы айырмашылыќ
19.Халыќаралыќ валюта жїйесініѕ “алтын кезеѕі” ќай уаќытты ќамтиды:

А) 1880-1914 жж

В) 1900-1915 жж

С) 1925-1931 жж

Д) b), c) варианттары
20.Бреттон-Вудс конференциясындаєы ќабылданєан шешім:

А) алтынды айналыстан шыєару

В) алтын резервтік ќор ќызметтін атќарады

С) валюта курсы.АЌШ долларымен ґлшенуге тиіс

Д) мемлекеттегі аќша саны мемлекеттегі алтын ќорымен есептелуі керек
21.Маастрихт келісіме негізінде 1999ж ЕО ќандай одаќ ќўруы керек еді:

А) еуропалыќ валюталыќ бірлестік ќоры

В) еуропалыќ валюта - экономикалыќ одаќ

С) еуропалыќ валюталыќ институт

Д) еуропалыќ валюта бірлігі
22.Ќай ел јлемдік орталыќ биржадан тыс саудаєа кірмейді:

А) Нью-Йорк

В) Лондон

С) Милан


Д) Милан
23.Портфельді инвестициялар:

А) шетелдік ќўнды ќаєаздарєа капитал салу

В) экономикалыќ мїддемен ўзаќ уаќытќа капитал салу

С) шетелге салынєан мемлекеттік бюджет ќаржысы

Д) шетелге салынєан жеке фирманыѕ, банк , басќа да мемлекеттік емес ўйымдардыѕ ќаржысы


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет