Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламабет12/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

24.Иммиграция тїсінігі:

А) еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

В) еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

С) жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы

Д) эмигранттардыѕ отанына оралуы
25.“Утечки мозгов” тїсінігі:

А) жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы

В) еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

С) еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

Д) эмигранттардыѕ отанына оралуы

26. Ќай ўйым тўрєындар миграциясын реттеуді жїзеге асырады:
А) Халыќаралыќ еѕбек ўйымы ( МОТ )

В) Дїниежїзілік сауда ўйымы ( ВТО )

С) Біріккен ўлттар ўйымы ( ООН )

Д) ЮНЕСКО


27.Шетел жўмысшы кїшін тартудыѕ жаѕа орталыќтары:

А) АЌШ


В) Батыс Еуропа

С)Таяу жјне Орта Шыєыс

Д) барлыєы
28.Халыќаралыќ жўмысшы кїшініѕ орын ауыстыру себептері:

А) барлыєы

В) мемлекеттердіѕ бірігуі жјне ќўлауы

С) еѕбек аќыдаєы ґзгешеліктер

Д) табиєи апаттар
29. Кґптеген ќабылдаушы елдер їшін ќажетті иммигранттардыѕ негізгі категориясы:

А) барлыєы

В) ауыр жўмыстарды арзан еѕбек аќыєа жасауєа дайын жўмысшылар

С) жаѕа жјне перспективті салалардыѕ мамандары жјне сирек мамандыќ иелері

Д) јлемге аты шыќќан адамдар жјне ірі бизнесмендер
30.Иммиграциялыќ заѕдылыќтардыѕ негізгі белгілері:

А) барлыєы

В) профессионалдыќ квалификация

С) уаќытша шектеу

Д)сандыќ квоттау
Емтихан сұрақтары.

Вопрос №1

Јлемдік шаруашылыќтыѕ ќалыптасуы мен дамуына јсер еткен жаєдай:Ґндірістіѕ интернационалдануы

ХЕБ-ніѕ тереѕдеуі

Елдер арасындаєы ґзара байланыстыѕ кїшеюі

Барлыќ варианттар

Вопрос №2

Келесі елдердіѕ ішіндегі ќайсысы дамыєан жїйеге кіредіИспания

Ќазаќстан

Їндістан

Израиль


Вопрос №3

Ќай аймаќ кедей тўрєындардыѕ жоєарєы процентімен сипатталады:Тропикалыќ Африка

Солт. Америка

Латын Америка

Оѕт. Азия


Вопрос №4

Дамушы елдердіѕ негізгі белгілерін кґрсетіѕізБарлыєы

Тјуелділік

Нашар даму жјне артта ќалу

Ґндіргіш кїштердіѕ индустриалдыєа дейінгі жјне индустриалыд типтерін айдалану.

Вопрос №5
ХЭЌ јлемдегі барлыќ елдерді бґледі

ґзара тјуелді

тјуелсіз

елдердіѕ ґзара тиімділігіне јсер етпейді

барлыќ жауаптары дўрыс.
Вопрос №6
Јлемдік экономиканыѕ ќўрылымдыќ ґзгерісі неге байланысты Јлемдік экономиканыѕ ќўрылымдыќ ґзгерісі неге байланысты ?

ґндірістік емес сфераныѕ жедел ґсуіне

ґндіріп алу салаларыныѕ жедел ґсуіне

ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне

ґѕдеу ґнеркјсіптері мен ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне

Вопрос №7
ХЕБ неге негізделеді ?

Мамандануєа

Комбинирлеуге

Кооперациялауєа

Экспортќа

Вопрос №8
Ќай аныќтама “Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі” тїсінігін наќты аныќтайды ?

Елдердіѕ белгілі бір ґнім тїрлерін ґндіруге мамандануы

Елдердіѕ ауыл шаруашылыќ ґнеркјсіптік ґнімдер ґндірісіне мамандануы

Елдердіѕ шикізат ґндіруге жјне дайын ґнім шыєаруєа мамандануы.

Жеке елдер арасында еѕбек тїрлерін бґлу


Вопрос №9
Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі ќашан пайда болды ?

17-18 єасырда капитализмніѕ мануфактуралыќ кезеѕініѕ дамуында

18 єасырдыѕ соѕы 19 єасырдыѕ басында ґнеркјсіптік тґѕкеріске дейін

19-20 єє шетелдегі ґнеркјсіптік тґѕкерістен кейін

екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, ЄТР басталуымен

Вопрос №10
Ќазіргі жаєдайда ХЕБ-не ќатысушы елдерді аныќтайтын фактор

Ўлттыќ экономикасыныѕ ашыќ бoлу дјрежесі

Табиєи ресурстармен ќамтамасыздандырылєан

Географиялыќ орналасуы жјне территория кґлемі

Сол елдегі адамдардыѕ ґмір сїру деѕгейі

Вопрос №11
Ќазіргі кезеѕде ХЕБ-ніѕ дамуын аныќтайтын фактор

јртїрлі елдердіѕ экономикасындаєы ЄТР нјтижесін тарату дјрежесі

Јр елдіѕ табиєи-климаттыќ жаєдайы

јртїрлі елдердіѕ географиялыќ орналасуы жјне территория кґлемі

тўрєындар саны жјне территория мґлшері


Вопрос №12
Экономикалыќ даму деѕгейіне байланысты јлемдегі елдер мынандай жїйелерге бґлінеді:

Тґмен, орташа жјне жоєарєы табыс деѕгейіндегі

Дамыєан жјне дамушы

Аграрлы - шикізаттыќ жјне жоєарєы табыс деѕгейдегі

Кедей жјне бaй


Вопрос №13
БЎЎ јлемдегі елдерді јртїрлі кґрсеткіштерге сїйеніп мынадай топтарєа бґледі:

Жаѕа дамып келе жатырєан елдер, нарыќтыќ экономикасы дамушы елдер жјне дамыєан елдер

Жаѕа дамып келе жатырєан елдер

Жоспарлы экономикасы бар елдер

Дјстїрлі экономикасы бар елдер

Вопрос №14

Елдердіѕ экономикалыќ даму деѕгейлері ќандай кґрсеткіштермен баєаланады ?Жан басына келетін ўлттыќ табыс кґлемімен

ЖЎҐ-ніѕ жалпы кґлемімен

Ўлттыќ табыс кґлемімен

Жан басына келетін ЖЎҐ-мен
Вопрос №15
Экономиканыѕ дамуы ќандай кґрсекіштер арќылы бейнеленеді ?

Барлыќ жауаптары дўрыс

ЖЎҐ, ЖІҐ, ТЎҐ, ЎТ

Жан басына шаќќандаєы ЖЎҐ

Тўрєындардыѕ ґмір сїру деѕгейініѕ кґрсеткіштері
Вопрос №16
Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕіз

Болгария

Греция

Германия

Сан-Марино

Вопрос №17
Ќай ел индустриалды елдер санына кірмейді ?

Дания

АЌШ

Албания

Испания


Вопрос №18

Ќай ел дамушы елге жатады ?Македония

Ќазаќстан

Туркия

Ресей


Вопрос №19

Ќай ел ірі еуропалыќ елдер ќўрамына кірмейдіЎлыбритания

Швеция

Германия

Италия

Вопрос №20

Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕізДания

Грузия

Швейцария

Канада

Вопрос №21
Табыс деѕгейі ґте тґмен ел

Камерун

Ґзбекстан

Молдавия

Монголия


Вопрос №22
Кґптеген дамушы елдер

јрі экспортаушы, јрі импортаушы

Капиталды экспорттаушы

Капиталды импортаушы

јлемдік капитал нарыєына ќатыспайды.

Вопрос №23

ХЕБ - ніѕ типіне ќайсысы жатпайды:Аралас

Жалпы

Жеке

Бірыѕєай

Вопрос №24

Аєылшын экономисі Дж. Кейнстіѕ ўсынысы бойынша даєдарыстан шыєу ќўралы:Мемлекеттіѕ реттеу механизмдері арќылы

Кјсіпкерлікті дамыту

Халыќаралыќ экономикалыќ ќатынасты дамыту

Нарыќты жетілдіру
Вопрос №25

Келесі дамушы елдіѕ ќайсысы жан басына шаќќандаєы еѕ жоєарєы табыс (7620) иеленеді:Оѕт. Корея

Їндістан

Бразилия

Мексика


Вопрос №26

Дамушы елдер бойынша еѕ кґп ќарызданушы елЭфиопия

Сингапур

Бразилия

Филиппин
Вопрос №27
Јлемдік шаруашылыќ неніѕ нјтижесінде ќалыптасты ?

ХЕБ жјне ґндіріс интернационалдануыныѕ тереѕдеуі

ґндірістіѕ интернационалдануы

интеграциялыќ одаќтардыѕ ќўрылуы

ХЕБ
Вопрос №28

Ќазіргі јлемдік шаруашылыќ нені кґрсетеді ?ґте тыєыз ґзара ќатынаста жјне тјуелділікте болатын јлемдегі барлыќ елдердіѕ ўлттыќ шаруашылыќтарыныѕ жиынтыєы

барлыќ шетел эконмикасын

халыќаралыќ тауарлар мен ќызметтер айырбасыныѕ барлыќ формаларыныѕ жиынтыєын

ХЕБ процесінде пайда болєан халыќаралыќ сауда жјне саяси ќатынастардыѕ кїрделі кешені

Вопрос №29

Јлемдік шаруашылыќ ќашан ќалыптасты ?ХХ є 20 жылдардыѕ соѕы - 30 жылдардыѕ басы, јлемдік экономикалыќ даєдарыс кїшейгенде

екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, соєыстан кейінгі экономиканыѕ ќўрылуына кґшу жолында

натуралды шаруашылыќтан тауарлы шаруашылыќќа кґшу процесінде

капитализмніѕ мануфактура стадиясында
Вопрос №30

Јлемдік шаруашылыќ ќалыптасуына себеп:1929-33 жж барлыќ дамыєан елдерді ќамтыєан јлемдік экономикалыќ даєдарыс

натуралды шаруашылыќтан нарыќќа ґту

сыртќы сауда байланыстарыныѕ кеѕеюі

мануфактуралыќ ґндірістіѕ ќўрылуы


Вопрос №31

Ќазіргі кезеѕде јлемдік шаруашылыќты былай бґледі:ґнеркјсібі дамыєан елдер, дамушы елдер, ґтпелі экономикасы бар елдер

метрополиялар жјне колониялы тјуелді елдер

јлемдік капиталистік жјне јлемдік социалистік шаруашылыќ

ґнеркјсібі дамыєан елдер, жаѕа индустриалды жјне ґтпелі экономикалы елдер.

Вопрос №32

Јлемдік шаруашылыќты ўйымдастырушы кїш :шаруашылыќ механизм

ХЭЌ

бјсеке

валюта нарыєы
Вопрос №33

Јлемдік шаруашылыќ механизмініѕ инструменттерібарлыєы дўрыс

баєа

процент ставкасы

валюта курсы

Вопрос №34

Дїниежїзілік шаруашылыќ жїйесініѕ дамуын неше кезеѕге бґледі ?3-кезеѕге

2-кезеѕге

4-кезеѕге

кезеѕге бґлінбейді.
Вопрос №35

Јлемдік шаруашылыќтыѕ даму кезеѕіне ќайсысы жатпайды ?


ХХ єасырдыѕ 10-20 жж

ХХ єасырдыѕ 20-30 жж

ХХ єасырдыѕ 40-80 жж

ХХ єасырдыѕ 80 ж ортасынан бертін келе.
Вопрос №37

ТЎК деп:шетелде еншілес кјсіпорындар мен филиалдары бар ўлттыќ монополиялар

халыќаралыќ сауда ўйымы

халыќаралыќ валюта-ќаржы ўйымы

ўлттыќ компанияларды біріктіретін халыќаралыќ ўйым


Вопрос №38

ТЎК-тыѕ еѕ басты белгісішетелде тауарлар мен ќызметтер ґндіру, яєни тікелей инвестиция иелену

шетелде сату нарыєын иеленеді

шетелде шикізат кґздерін иеленеді

тауарлар мен ќызметтердіѕ јлемдік нарыєында монополиялыќ жаєдайды иеленеді.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет