Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламабет13/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Вопрос №39
ТЎК-да акционерлік капитал меншігін кім иеленеді ?

ќўрылтайшы ел

шетелдік фирмалар

еншілес компаниялар

барлыќ елдер
Вопрос №40
Јлемдегі еѕ ірі ТЎК-да ќандай 4 комплекс басымыраќ ?

электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, химия ґнеркјсібі

электроника, машина жасау, химия, ќара металлургия

электроника, машина жасау, ќара металлургия, мўнай ґндіру

электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, жеѕіл ґнеркјсіп

Вопрос №41
Батыс маркетологы Котлердіѕ принципі бойынша халыќаралыќ корпорацияєа ќайсысы жатпайды ?

мемлекетаралыќ корпорациялар

кґпўлттыќ корпорациялар

трансўлттыќ корпорациялар

єаламдыќ компаниялар


Вопрос №42

ТЎК-дыѕ ќалыптасуына не себеп болды ?ґндіріс пен капиталдыѕ интернационалдануы

ўлттыќ компаниялар саныныѕ кґбеюі.

халыќаралыќ ќатынастардыѕ кїшеюі

шетелде филиалдардыѕ ашылуы

Вопрос №43

Экспорт дегеніміз:бір елдіѕ тауар мен ќызметті басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларына сату

ресурстарды аз шыєындап, елдіѕ тауар немесе ќызмет ґндіру ќабілеті

біздіѕ басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларынан тауар немесе ќызметті сатып алуымыз

басќа елден тауар јкелуге ќойылєан сандыќ лимит
Вопрос №44
Таза экспорт ќалай аѕыќталады:

шыєарылєан тауарлар мен шеттен јкелінген тауардыѕ айырымы

шыєарылєан барлыќ тауарлардыѕ кґлемімен

ЖЎҐ ќўрамындаєы экспорт кґлемімен

ЖЎҐ ќўрамындаєы импорт кґлемімен


Вопрос №45
Јлемшаруашылыќ байланыстарда елдердіѕ артыќшылыќ кґрсеткіштері:

экспорттыќ потенциал

экспортыќ квота

экспорт

импорт


Вопрос №46
Сыртќы сауданы халыќаралыќ реттеу ўйымы:

ВТО/ГАТТ

БЎЎ (ООН)

ЮНКАИД

барлыєы


Вопрос №47
Экспорттыќ квота мынаныѕ ќатынасына байланысты аѕыќталады:

экспорттыѕ ЖІҐ кґлеміне

экспорттыѕ импорт кґлеміне

елдіѕ сыртќы сауда айналымыныѕ кґлеміне

ЖІҐ-ніѕ экспорт кґлеміне
Вопрос №48
Ќазіргі уаќытта экономикалыќ интеграцияныѕ ќай кезеѕі айтылмайды:
саяси одаќ

экономикалыќ одаќ

ортаќ нарыќ

кедендік одаќ

Вопрос №49
Халыќаралыќ ќарыз даєдарысыныѕ себебі:

барлыєы

дамушы елдердіѕ тґлем балансындаєы тапшылыќ

јлемдік нарыќ ќўрылымыныѕ ґзгерісі

јлемдік экономикалыќ даєдарыс


Вопрос №50
Ґндіріс факторларыныѕ типтері:

барлыєы

еѕбек

технология

капитал

Вопрос №51
Еѕбектіѕ баєасы болып не табылады:

еѕбек аќы

лицензиялыќ немесе патенттік тґлем

жер рентасы

банктік процент
Вопрос №52
Технология баєасы:

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

жер рентасы

еѕбек аќы

банктік процент
Вопрос №53
Капитал баєасы:

банктік процент

жер рентасы

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

еѕбек аќы
Вопрос №54
Жер баєасы:

жер рентасы

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

еѕбек аќы

банктік процент
Вопрос №55
ЕО- тыѕ НАФТА- дан айырмашылыєы:

барлыєы дўрыс

кґп мемлекеттерді кірістіреді

бўрын ќалыптасты

бірдей валюта жјне бюджет жїйесі
Вопрос №56
Экономиканыѕ ашыќтыєы нені тїсіндіреді:

сыртќы сауданыѕ еркіндігі

елдердіѕ экономикалыќ тјуелсіздікке тырысуы

тауарлардыѕ экспорты мен импортына мемлекеттік баќылаудыѕ болмауы

экономикалыќ ќауіпсіздік

Вопрос №57
Еркін айналмалы валюта:

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тарапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќаралыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта

Вопрос №58
Жартылай айналмалы валюта:

шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тaрапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќтыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта

Вопрос №59
Резервтік валюта:

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тарапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќтыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта


Вопрос №60
Валюта курсын аѕыќтайтын факторлар:

барлыєы

аќша массасыныѕ кґлемі

жалпы ўлттыќ ґнім кґлемі

процент ставкаларындаєы айырмашылыќ

Вопрос №61
Халыќаралыќ валюта жїйесініѕ “алтын кезеѕі” ќай уаќытты ќамтиды:

1880-1914 жж

1900-1915 жж

1925-1931 жж

b), c) варианттары
Вопрос №62
Бреттон-Вудс конференциясындаєы ќабылданєан шешім:

алтынды айналыстан шыєару

алтын резервтік ќор ќызметтін атќарады

валюта курсы.АЌШ долларымен ґлшенуге тиіс

мемлекеттегі аќша саны мемлекеттегі алтын ќорымен есептелуі керек

Вопрос №63
Маастрихт келісіме негізінде 1999ж ЕО ќандай одаќ ќўруы керек еді:

еуропалыќ валюталыќ бірлестік ќоры

еуропалыќ валюта - экономикалыќ одаќ

еуропалыќ валюталыќ институт

еуропалыќ валюта бірлігі
Вопрос №64
Валютаны бір нарыќта сатып алып, оны екінші нарыќта сату операциясы:

валюталыќ тјуекелділік

хеджирлеу

арбитраж

есептік тјуекел


Вопрос №65
Ќўнды ќаєаздар бўл:

акциялар, пайдалар

аќша нарыєындаєы ќўралдар

процент ставкасы ґзгерген жаєдайда жоєалтуды саќтандыру маќсатындаєы келісім

наќты активті ќаржылыќ активке айырбастауды ќарастыратын келісім


Вопрос №66
Ќай ел јлемдік орталыќ биржадан тыс саудаєа кірмейді:

Нью-Йорк

Лондон

Милан

Милан
Вопрос №67
Халыќаралыќ капитал алмасудыѕ негізгі формалары:

барлыєы

тікелей инвестициялар

портфельді инвестициялар

халыќаралыќ несиелер

Вопрос №68
Портфельді инвестициялар:

шетелдік ќўнды ќаєаздарєа капитал салу

экономикалыќ мїддемен ўзаќ уаќытќа капитал салу

шетелге салынєан мемлекеттік бюджет ќаржысы

шетелге салынєан жеке фирманыѕ, банк , басќа да мемлекеттік емес ўйымдардыѕ ќаржысы

Вопрос №69
Халыќаралыќ инвестициялау тјртібі:

барлыќ жауаптары дўрыс

кіру ќўны

јділ жјне дискриминациялыќ емес тјртіп

келісім- шартты тоќтату жјне келіспеушілікті реттеу
Вопрос №71
Иммиграция тїсінігі:

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы

эмигранттардыѕ отанына оралуы


Вопрос №72
Эмиграция тїсінігі:

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы

эмигранттардыѕ отанына оралуы

Вопрос №73
“Утечки мозгов” тїсінігі:

жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

эмигранттардыѕ отанына оралуы

Вопрос №74
Реэмиграция тїсінігі:

эмигранттардыѕ отанына оралуы

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елге келуі

еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ елден кетуі

жоєары квалификациялы кадрлардыѕ халыќаралыќ миграциясы


Вопрос №75
Ќай ўйым тўрєындар миграциясын реттеуді жїзеге асырады:
Халыќаралыќ еѕбек ўйымы ( МОТ )

Дїниежїзілік сауда ўйымы ( ВТО )

Біріккен ўлттар ўйымы ( ООН )

ЮНЕСКО
Вопрос №76
Шетел жўмысшы кїшін тартудыѕ жаѕа орталыќтары:

АЌШ

Батыс Еуропа

Таяу жјне Орта Шыєыс

барлыєы

Вопрос №77
Еѕбек миграциясыныѕ оѕ жаќтары:

жўмыссыздыќтыѕ азаюы, валюталыќ резервтердіѕ келуі, білім жјне тјжірибе беру

мигранттыѕ јлеуметтік- экономикалыќ жаєдайыныѕ жаќсаруы, еѕбек аќыныѕ ґсуі, жўмыссыздыќтыѕ ќысќаруы

“ утечка умов ”

а жјне b жауаптары дўрыс


Вопрос №78
Миграциялыќ саясат маќсаттарыныѕ бірі:

барлыєы

жоспарланєан миграцияны ќамтамасыз ету

иммигранттарєа ќажетті жаєдайлар туєызу

ўлттыќ нарыќты заѕсыз жўмысшы кїштерінен ќорєау


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет