Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламабет14/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Вопрос №79
Халыќаралыќ жўмысшы кїшініѕ орын ауыстыру себептері:

барлыєы

мемлекеттердіѕ бірігуі жјне ќўлауы

еѕбек аќыдаєы ґзгешеліктер

табиєи апаттар


Вопрос №80
Кґптеген ќабылдаушы елдер їшін ќажетті иммигранттардыѕ негізгі категориясы:
барлыєы

ауыр жўмыстарды арзан еѕбек аќыєа жасауєа дайын жўмысшылар

жаѕа жјне перспективті салалардыѕ мамандары жјне сирек мамандыќ иелері

јлемге аты шыќќан адамдар жјне ірі бизнесмендер

Вопрос №81
Иммиграциялыќ заѕдылыќтардыѕ негізгі белгілері:

барлыєы

профессионалдыќ квалификация

уаќытша шектеу

сандыќ квоттау

Вопрос №82
Јлемдік шаруашылыќќа мемлекет ќандай ыќпал тигізеді:
барлыєы

бюджет-несие саясат

валюта- аќша саясат

єылыми- техникалыќ саясат
Вопрос №83
Јлемдік шаруашылыќтыѕ ќалыптасуы мен дамуына јсер еткен жаєдай:

Ґндірістіѕ интернационалдануы

ХЕБ-ніѕ тереѕдеуі

Елдер арасындаєы ґзара байланыстыѕ кїшеюі

Барлыќ варианттар


Вопрос №84
Келесі елдердіѕ ішіндегі ќайсысы дамыєан жїйеге кіреді:

Испания

Ќазаќстан

Їндістан

Израиль

Вопрос №85
Ќай аймаќ кедей тўрєындардыѕ жоєарєы процентімен сипатталады:
Тропикалыќ Африка

Солт. Америка

Латын Америка

Оѕт. Азия
Вопрос №86
Дамушы елдердіѕ негізгі белгілерін кґрсетіѕіз.

Барлыєы

Ґндіргіш кїштердіѕ индустриалдыєа дейінгі жјне индустриалыд типтерін айдалан

Нашар даму жјне артта ќалу

Тјуелділік.


Вопрос №87
ХЭЌ јлемдегі барлыќ елдерді бґледі.

ґзара тјуелді

тјуелсіз

елдердіѕ ґзара тиімділігіне јсер етпейді

барлыќ жауаптары дўрыс


Вопрос №88
Халыќаралыќ кооперацияныѕ алєышарты болып не табылады ?

Барлыєы

Ашыќ сыртќы экономикалыќ саясат

Автаркия

ХЕБ ќатысу


Вопрос №89
Јлемдік экономиканыѕ ќўрылымдыќ ґзгерісі неге байланысты ?

ґндірістік емес сфераныѕ жедел ґсуіне

ґндіріп алу салаларыныѕ жедел ґсуіне

ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне

ґѕдеу ґнеркјсіптері мен ауыл шаруашылыєыныѕ тез ґсуіне

Вопрос №90
ХЕБ неге негізделеді ?

Мамандануєа

Комбинирлеуге

Кооперациялауєа

Экспортќа

Вопрос №91

Ќай аныќтама “Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі” тїсінігін наќты аныќтайды ?Елдердіѕ белгілі бір ґнім тїрлерін ґндіруге мамандануы

Елдердіѕ ауыл шаруашылыќ ґнеркјсіптік ґнімдер ґндірісіне мамандануы

Елдердіѕ шикізат ґндіруге жјне дайын ґнім шыєаруєа мамандануы.

Жеке елдер арасында еѕбек тїрлерін бґлу

Вопрос №92
Халыќаралыќ еѕбек бґлінісі ќашан пайда болды ?

17-18 єасырда капитализмніѕ мануфактуралыќ кезеѕініѕ дамуында

18 єасырдыѕ соѕы 19 єасырдыѕ басында ґнеркјсіптік тґѕкеріске дейін

19-20 єє шетелдегі ґнеркјсіптік тґѕкерістен кейін

екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, ЄТР басталуымен


Вопрос №93
Ќазіргі жаєдайда ХЕБ-не ќатысушы елдерді аныќтайтын фактор

Ўлттыќ экономикасыныѕ ашыќ бoлу дјрежесі

Табиєи ресурстармен ќамтамасыздандырылєан

Географиялыќ орналасуы жјне территория кґлемі

Сол елдегі адамдардыѕ ґмір сїру деѕгейі

Вопрос №94
Ќазіргі кезеѕде ХЕБ-ніѕ дамуын аныќтайтын фактор:

јртїрлі елдердіѕ экономикасындаєы ЄТР нјтижесін тарату дјрежесі

Јр елдіѕ табиєи-климаттыќ жаєдайы

јртїрлі елдердіѕ географиялыќ орналасуы жјне территория кґлем

тўрєындар саны жјне территория мґлшері


Вопрос №95
ХЕБ факторына не жатпайды ?

Территория кґлемі жјне тўрєындардыѕ саны

Елдердіѕ шаруашылыќ жїйесініѕ аныќталєан типі

Географиялыќ орналасуы жјне елдердіѕ табиєи - климаттыќ жаєдайы

Капитал жјне квалификациялы кадрлармен ќамтамасыздыєы

Вопрос №96
Экономикалыќ даму деѕгейіне байланысты јлемдегі елдер мынандай жїйелерге бґлінеді:

Тґмен, орташа жјне жоєарєы табыс деѕгейіндегі

Дамыєан жјне дамушы

Аграрлы - шикізаттыќ жјне жоєарєы табыс деѕгейдегі

Кедей жјне бaй


Вопрос №97
БЎЎ јлемдегі елдерді јртїрлі кґрсеткіштерге сїйеніп мынадай топтарєа бґледі:

барлыєы дўрыс

Жаѕа дамып келе жатырєан елдер

Нарыќтыќ экономикасы дамушы елдер

Нарыќтыќ экономикасы дамыєан елдер

Вопрос №98
Елдердіѕ экономикалыќ даму деѕгейлері ќандай кґрсеткіштермен баєаланады ?

Жан басына келетін ўлттыќ табыс кґлемімен

ЖЎҐ-ніѕ жалпы кґлемімен

Ўлттыќ табыс кґлемімен

Жан басына келетін ЖЎҐ-мен


Вопрос №99
Экономиканыѕ дамуы ќандай кґрсекіштер арќылы бейнеленеді ?

Барлыќ жауаптары дўрыс

ЖЎҐ, ЖІҐ, ТЎҐ, ЎТ

Жан басына шаќќандаєы ЖЎҐ

Тўрєындардыѕ ґмір сїру деѕгейініѕ кґрсеткіштері


Вопрос №100
Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕіз

Болгария

Греция

Германия

Сан-Марино

Вопрос №101
Ќай ел индустриалды елдер санына кірмейді ?

Дания

АЌШ

Албания

Испания

Вопрос №102
Ќай ел дамушы елге жатады ?

Македония

Ќазаќстан

Туркия

Ресей

Вопрос №103
Ќай ел ірі еуропалыќ елдер ќўрамына кірмейді

Ўлыбритания

Швеция

Германия

Италия


Вопрос №104

Ґтпелі экономикасы бар елді кґрсетіѕізДания

Грузия

Швейцария

Канада
Вопрос №105
Табыс деѕгейі ґте тґмен ел

Камерун

Ґзбекстан

Молдавия

Монголия


Вопрос №106
Кґптеген дамушы елдер:

јрі экспортаушы, јрі импортаушы

Капиталды экспорттаушы

Капиталды импортаушы

јлемдік капитал нарыєына ќатыспайды
Вопрос №107
ХЕБ - ніѕ типіне ќайсысы жатпайды:

Аралас

Жалпы

Жеке

Бірыѕєай


Вопрос №108
Келесі дамушы елдіѕ ќайсысы жан басына шаќќандаєы еѕ жоєарєы табыс (7620) иеленеді:
Оѕт. Корея

Їндістан

Бразилия

Мексика


Вопрос №109
Дамушы елдер бойынша еѕ кґп ќарызданушы ел

Эфиопия

Сингапур

Бразилия

Филиппин

Вопрос №110
Јлемдік шаруашылыќ неніѕ нјтижесінде ќалыптасты ?
ХЕБ жјне ґндіріс интернационалдануыныѕ тереѕдеуі

ґндірістіѕ интернационалдануы

интеграциялыќ одаќтардыѕ ќўрылуы

ХЕБ

Вопрос №111
Ќазіргі јлемдік шаруашылыќ нені кґрсетеді ?

ґте тыєыз ґзара ќатынаста жјне тјуелділікте болатын јлемдегі барлыќ елдердіѕ ўлттыќ шаруашылыќтарыныѕ жиынтыєы

барлыќ шетел эконмикасын

халыќаралыќ тауарлар мен ќызметтер айырбасыныѕ барлыќ формаларыныѕ жиынтыєын

ХЕБ процесінде пайда болєан халыќаралыќ сауда жјне саяси ќатынастардыѕ кїрделі кешені
Вопрос №112
Јлемдік шаруашылыќ ќашан ќалыптасты ?

ХХ є 20 жылдардыѕ соѕы - 30 жылдардыѕ басы, јлемдік экономикалыќ даєдарыс кїшейгенде

екінші дїниежїзілік соєыстан кейін, соєыстан кейінгі экономиканыѕ ќўрылуына кґшу жолында

натуралды шаруашылыќтан тауарлы шаруашылыќќа кґшу процесінде

капитализмніѕ мануфактура стадиясында

Вопрос №113
Јлемдік шаруашылыќ ќалыптасуына себеп:

1929-33 жж барлыќ дамыєан елдерді ќамтыєан јлемдік экономикалыќ даєдарыс

натуралды шаруашылыќтан нарыќќа ґту

сыртќы сауда байланыстарыныѕ кеѕеюі

мануфактуралыќ ґндірістіѕ ќўрылуы

Вопрос №114
Јлемдік нарыќпен салыстырєанда јлемдік шаруашылыќќа тјн:

халыќаралыќ еѕбек бґлінісі

халыќаралыќ тауар алмасу

халыќаралыќ ґндіріс факторларыныѕ алмасуы

сыртќы сауданы мемлекеттік реттеу


Вопрос №115
Ќазіргі кезеѕде јлемдік шаруашылыќты былай бґледі:

ґнеркјсібі дамыєан елдер, дамушы елдер, ґтпелі экономикасы бар елдер

метрополиялар жјне колониялы тјуелді елдер

јлемдік капиталистік жјне јлемдік социалистік шаруашылыќ

ґнеркјсібі дамыєан елдер, жаѕа индустриалды жјне ґтпелі экономикалы елдер


Вопрос №116

Дїниежїзілік шаруашылыќ жїйесініѕ дамуын неше кезеѕге бґледі ?3-кезеѕге

2-кезеѕге

4-кезеѕге

кезеѕге бґлінбейді.
Вопрос №117
Јлемдік шаруашылыќтыѕ даму кезеѕіне ќайсысы жатпайды ?

ХХ єасырдыѕ 10-20 жж

ХХ єасырдыѕ 20-30 жж

ХХ єасырдыѕ 40-80 жж

ХХ єасырдыѕ 80 ж ортасынан бертін келе.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет