Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламабет15/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Вопрос №118
Јлемдік нарыќ дегеніміз не ?

барлыќ елдердіѕ сыртќы саудасыныѕ жиынтыєы

елдер арасындаєы тўраќты тауар - аќша ќатынастардыѕ сферасы

шетелдік нарыќпен байланысы бар ўлттыќ нарыќтыѕ бір бґлігі

ішкі нарыќ бір бґлігі шетел сатып алушыларына баєытталєан.

Вопрос №119
ТЎК деп:

шетелде еншілес кјсіпорындар мен филиалдары бар ўлттыќ монополиялар

халыќаралыќ сауда ўйымы

халыќаралыќ валюта-ќаржы ўйымы

ўлттыќ компанияларды біріктіретін халыќаралыќ ўйым

Вопрос №120
ТЎК-ны сипаттайтын белгілер.

барлыќ жауаптары дўрыс

бірнеше елдерде филиалдары бар.

шетелге еѕ кґп кґлемде сататын

шетелдік активтерді иеленетін


Вопрос №121
ТЎК-тыѕ еѕ басты белгісі.

шетелде тауарлар мен ќызметтер ґндіру, яєни тікелей инвестиция иелену

шетелде сату нарыєын иеленеді

шетелде шикізат кґздерін иеленеді.

тауарлар мен ќызметтердіѕ јлемдік нарыєында монополиялыќ жаєдайды иеленеді.


Вопрос №122
ЎК шетелге тауар ґндіру экспортын маќўлдайды, себебі:

барлыќ жауаптары дўрыс

кедендік барьерлерді тґлемеуге мїмкіндігі бар

кейбір ґндірістік ресурстар шетелде тиімді пайдаланылуы мїмкін.

олар жергілікті бјсекелестер алдында артыќшылыќ иеленеді.
Вопрос №123
ТЎК-да акционерлік капитал меншігін кім иеленеді ?

ќўрылтайшы ел

шетелдік фирмалар

еншілес компаниялар

барлыќ елдер

Вопрос №124
Јлемдегі еѕ ірі ТЎК-да ќандай 4 комплекс басымыраќ ?

электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, химия ґнеркјсібі

электроника, машина жасау, химия, ќара металлургия.

электроника, машина жасау, ќара металлургия, мўнай ґндіру

электроника, машина жасау, мўнай ґндіру, жеѕіл ґнеркјсіп

Вопрос №125
Батыс маркетологы Котлердіѕ принципі бойынша халыќаралыќ корпорацияєа ќайсысы жатпайды ?

мемлекетаралыќ корпорациялар

кґпўлттыќ корпорациялар

трансўлттыќ корпорациялар

єаламдыќ компаниялар


Вопрос №126
ТЎК-дыѕ ќалыптасуына не себеп болды ?

ґндіріс пен капиталдыѕ интернационалдануы

ўлттыќ компаниялар саныныѕ кґбеюі.

халыќаралыќ ќатынастардыѕ кїшеюі

шетелде филиалдардыѕ ашылуы
Вопрос №127
Экспорт дегеніміз:

бір елдіѕ тауар мен ќызметті басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларына сату

ресурстарды аз шыєындап, елдіѕ тауар немесе ќызмет ґндіру ќабілеті

біздіѕ басќа елдіѕ азаматтары мен фирмаларынан тауар немесе ќызметті сатып алуымыз

басќа елден тауар јкелуге ќойылєан сандыќ лимит
Вопрос №128
Таза экспорт ќалай аѕыќталады:

шыєарылєан тауарлар мен шеттен јкелінген тауардыѕ айырымы

шыєарылєан барлыќ тауарлардыѕ кґлемімен

ЖЎҐ ќўрамындаєы экспорт кґлемімен

ЖЎҐ ќўрамындаєы импорт кґлемімен


Вопрос №129

Еркін сауда нені ќарастырады:пошлинасыз ішкі интеграциялыќ тауар жјне ќызметтер саудасын

тїгелдей кедендік тарифтерді алып тастау

макроэкономикалыќ саясатты координациялау

ґндіріс факторларыныѕ, тауардыѕ мен ќызметтердіѕ еркін ќозєалысы


Вопрос №130
Јлемшаруашылыќ байланыстарда елдердіѕ артыќшылыќ кґрсеткіштері:

экспорттыќ потенциал

экспортыќ квота

экспорт

импорт


Вопрос №131
Сыртќы сауданы халыќаралыќ реттеу ўйымы:

ВТО/ГАТТ

БЎЎ (ООН)

ЮНКАИД

барлыєы


Вопрос №132
Экспорттыќ квота мынаныѕ ќатынасына байланысты аѕыќталады:

экспорттыѕ ЖІҐ кґлеміне

экспорттыѕ импорт кґлеміне

елдіѕ сыртќы сауда айналымыныѕ кґлеміне

ЖІҐ-ніѕ экспорт кґлеміне


Вопрос №133

Егер елдіѕ экспорты ќысќарса, ЖЎҐ:ќысќарады

ґседі

ґзгеріссіз ќалады

ЖЎҐ-ге јсер етпейді

Вопрос №134
Ортаќ нарыќ нені ќарастырады:

тїгелдей кедендік тарифтерді алып тастау

пошлинасыз ішікі интеграциялыќ тауар жјне ќызметтер саудасын

макроэкономикалыќ саясатты координациялау

ґндіріс факторларыныѕ, тауардыѕ мен ќызметтердіѕ еркін ќозєалысы
Вопрос №135
Ќазіргі уаќытта экономикалыќ интеграцияныѕ ќай кезеѕі айтылмайды:

саяси одаќ

экономикалыќ одаќ

ортаќ нарыќ

кедендік одаќ

Вопрос №136
Халыќаралыќ ќарыз даєдарысыныѕ себебі:

барлыєы

дамушы елдердіѕ тґлем балансындаєы тапшылыќ

јлемдік нарыќ ќўрылымыныѕ ґзгерісі

јлемдік экономикалыќ даєдарыс

Вопрос №137
Ґндіріс факторларыныѕ типтері:

барлыєы

еѕбек

технология

капитал


Вопрос №138
Ќай ел јлемдік орталыќ биржадан тыс саудаєа кірмейді:

Нью-Йорк

Лондон

Милан

Токио

Вопрос №139
Еѕбектіѕ баєасы болып не табылады:

еѕбек аќы

лицензиялыќ немесе патенттік тґлем

жер рентасы

банктік процент
Вопрос №140
Технология баєасы:

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

жер рентасы

еѕбек аќы

банктік процент


Вопрос №141
Капитал баєасы:

банктік процент

жер рентасы

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

еѕбек аќы

Вопрос №142
Жер баєасы:

жер рентасы

лицензиялыќ жјне патенттік тґлем

еѕбек аќы

банктік процент


Вопрос №143
ЕО- тыѕ НАФТА- дан айырмашылыєы:

барлыєы дўрыс

кґп мемлекеттерді кірістіреді

бўрын ќалыптасты

бірдей валюта жјне бюджет жїйесі

Вопрос №144
Экономиканыѕ ашыќтыєы нені тїсіндіреді:

сыртќы сауданыѕ еркіндігі

елдердіѕ экономикалыќ тјуелсіздікке тырысуы

тауарлардыѕ экспорты мен импортына мемлекеттік баќылаудыѕ болмауы

экономикалыќ ќауіпсіздік

Вопрос №145
Еркін айналмалы валюта:

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тарапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќаралыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта

Вопрос №146
Жартылай айналмалы валюта:
шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тaрапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќтыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта
Вопрос №147
Резервтік валюта:

ўлттыќ экономиканыѕ тўраќтылыєын кґрсететін валюта, шетел партнерлері тарапынан ўлттыќ валютаєа сенімділік

шетел валютасыныѕ шектеулі санына айырбасталатын валюта

басќа шетел валютасына айырбасталмайтын валюта

халыќтыќ есеп айырысу їшін ќажетті валюта


Вопрос №148
Валюта курсын аѕыќтайтын факторлар:

барлыєы

аќша массасыныѕ кґлемі

жалпы ўлттыќ ґнім кґлемі

процент ставкаларындаєы айырмашылыќ

Вопрос №149
Халыќаралыќ валюта жїйесініѕ “алтын кезеѕі” ќай уаќытты ќамтиды:

1880-1914 жж

1900-1915 жж

1925-1931 жж

b), c) варианттары

Вопрос №150
Бреттон-Вудс конференциясындаєы ќабылданєан шешім:

алтынды айналыстан шыєару

алтын резервтік ќор ќызметтін атќарады

валюта курсы.АЌШ долларымен ґлшенуге тиіс

мемлекеттегі аќша саны мемлекеттегі алтын ќорымен есептелуі керек


12. Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиямен жүргізу. (пәннің мазмұнына байланысты). ОӘК – ні кітапхана және кафедра кабинеттерінде бар.

13.Мамандандырылған аудитория, кабинет және лабораториялар. № 3 корпус, жоқ
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет