І. Информация за контакт с възложителяжүктеу 347.47 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі347.47 Kb.


ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И
РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО,ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИЕТА С ПМС №59 от 7 МАРТ 2003г.,изм. и доп.,ДВ,бр.3 от 2006г.


І.Информация за контакт с възложителя:
1. „ АХАТ АГРО - 1” ЕООД седалище и адрес на управление с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик

2. Булстат:203164058

Представлявано от Иван Димитров Стоянов

3. Телефон: 0888 332 397


4.Лице за контакти и пълномощник на „ АХАТ АГРО - 1” ЕООД:

арх.Доротея Йорданова Христова


гр.Казанлък,ул.”Ген.Гурко”№2 ; ЕГН: 6002031439
тел.:0431/64183 ; GSM: 0889 316 944;
e-mail: arch. doroteja @ abv.bg

ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:
Съгласно Писмо изх.№ КД-01-4259 от 16.01.2015г. на РИОСВ – Пазарджик, направеното инвестиционното предложение за строителството на „ Телеугоително стопанство за 1000бр. телета” в с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик, попада в обхвата на т.1, буква „д” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.


1.Резюме на предложението:


Инвестиционното предложение съгласно Решение №706/31.10.2014г.на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик е за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като за него се обособява УПИ І – 090006 – за телеугоително стопанство е по желание на собственика „ АХАТ АГРО - 1” ЕООД .

На този етап проектирането е на фаза ПУП-ПРЗ на имот №090006 с площ от 32.338дка, местността „Турски гробища” в землището на с.Боримечково, община Лесичово, като се предвижда за „ Телеугоително стопанство за 1000бр. телета”.

Инвестиционното намерение е за ново строителство, като с плана за застрояване ще се предвиди за Пп (предимно производствена зона), съгласно Наредба №7 ПНУТ.

В комплекса ще се предвиждат следните сгради:

1.1.Сгради за животните – 2броя

1.2.Сеновали

1.3.Торови лагуни


-2-
1.4.Площадка с кантар за животните

1.5.Пропуск с дезинфекционна вана

1.6.Битова сграда за персонала

1.7.Противопожарен басейн, паркинг и др.съпътстващи сгради и

съоръжения за такъв род обекти.

1.8.Трафопост, съгласно становище на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – клон

Пазарджик.

1.9.Гараж за селскостопански прикачен инвентар.
По отношение на животновъдството колкото по-интензивен е методът на отглеждане, толкова повече е престоят на говедата в закрити помещения , храната се подава /обикновено механизирано /и е претърпяла обработка, движенията са ограничени, механизираните процеси са повече от ръчните, но е необходимо ежедневно присъствие на фермера или работниците му. Прирастите могат да бъдат по-големи, времето за достигане до угоено тегло – по-кратко, но и разходите са по-високи.Методът на отлеждане на телетата е интезивен .
Описание на угоителният процес на телетата

Площадката,където ще се разположи телеугоителното стопанство за 1000 бр. телета ще бъде оградена с постоянна ограда с височина не по-малка от 150 см., състояща се от мрежа , която се монтира на вкопан в земята бетонов бордюр с височина до 25 см и ширина до15 см,захваната на метални /стоманобетонови/ колове .Такова решение на оградата позволява защита на територията на фермата не само от домашни или диви животни, но и от гризачи. С това се намалява риска от проникване на зараза от вън, както и на разпространение на заразно начало от отглежданите животни и по този начин се осигурява безопасността на обекта и здравното благополучие на животните /съгласно чл.4 ал.5 на Наредба №44/20.04.2006г/. Входът е изграден, съгласно изискванията на Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и разполага с:  • помещение за охрана и регистрация на посетители;

  • дезинфекционна площадка за транспортни средства – вана с дължина 7 м. с дълбочина 0,3 м. за дезинфекционен разтвор;

  • дезинфекционна площадка за хора, състояща се от дезинфекционна пътека с дължина 0,80 м. и умивалник с приспособление за измиване и дезинфекция на ръцете.

Отглеждането на телетата обхваща угоителеният период – от 4 до 18 месечна възраст. Телетата ще се отглеждат свободно в групови боксове на сламена постеля. Отглеждането ще става в две животновъдни сгради с габарити 96.00/27.00/9.70 метра.Във всяка животновъдна сграда ще има по 32 бр.групови боксове за 12 – 15 бр.животни в зависимост от възрастта им. В територията на всяка група /разположена в отделен бокс / те ще имат неограничен достъп до хранителната пътека и поилките.В средата на сградата над боксовете по дължина на сградата ще е ситуирана хранителна пътека с ширина 5.10 м,като храненето е механизирано с помощта на фуражораздаващо ремарке.

На хранителната пътека от страната на груповите боксове ще е монтирана ограничителна решетка /преграда /, която позволява на животните да имат нормален достъп до фуражите, но не им позволява да излизат на самата хранителна пътека.


-3-
Фуража ще се произвежда от възложителя на друга площадка ,като на площадката се предвижда и изграждане на сеновал с вместимост 5382м3 ,ще се изградят и 2 бр. силажни ями с обща вместимост 11568 м3.

Поилките 32 бр. във всяка сграда ще бъдат захранени с вода с питейни качества ,съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001г.за качеството на водата . По дължината на всяка сграда ще се предвидят 2 бр.торови пътеки със ширина 3.00 м,обслужвани от делта скрепер.Количеството тор и паднала слама се добутват до напречен канал с транспортьор и от там чрез система от транспортьори се изнасят до торохранилище . Твърдата фракция се съхранява минимум 6 месеца,а течната фракция /урина / минимум 4 месеца в бетонов резервоар, време напълно достатъчно да се превърнат в органичен тор, подходящ за наторяване на земеделски земи. Постелята ще се изнася от зоната за почивка един път месечно с челен товарач,а почистването на външната технологична и торова пътека е поне два пъти дневно.За подобряване на микроклимата във всяка животновъдна сграда ще се предвидят по 5 бр.нискооборотни вентилатори.ПРИМЕРНА ДНЕВНА ДАЖБА НА ТЕЛЕТА ЗА УГОЯВАНЕ ЗА 1 БР.

14 kg (Царевичен силаж)

3 kg (Царевица зърно - смляно)

1.5 - 2 kg (Соя или друг шрот)

1 kg ( сено+витамини+сол)
Имот №090006 е с площ от 32.338дка.С плана за застрояване се предвижда за Пп (предимно производствена зона), съгласно Наредба №7 ПНУТ и допустима плътност на застрояване до 80% и озеленяване минимум 20%. Застроена площ с проекта ще бъде около

8000кв.м, което представлява плътност от около 25% от имота. Минималната площ за озеленяване в имота (20%) възлиза на 6467.6кв.м.

Предвижда се по време на строителството повърхностния пласт земя и хумуса да се изземат и депонират на определено място на площадката, преди започването на строителството, след което земята да се използва при вертикалната планировка на терена, а хумуса за оформяне на зелените площи.

Строителните отпадъци ще се събират на едно определено място на площадката. При завършване на строителството се предвижда извозването им до депо/площада за депониране на строителни отпадъци определено от общината.

Предвижда се строителството да приключи за 1.5 - 2 години.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното намерание.
Инвестиционното предложение е за изграждане на „ Телеугоително стопанство за 1000бр. телета” в землището на с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик. Инвеститорът се съобразява с традициите в развитието на животновъдството в този регион и страната и неговото намерение да изгради ферма за угояване на телета, които ще се предават за добив на месо в специализирани кланници и ще се спомага за задоволяването на нуждите на пазара от месо – местен или регионален такъв. Имота, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът.

-4-
Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането нова, или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.Достъпа до имата ще става по съществуващ полски път собственост на община Лесичово.

Водоснабдяването на обекта ще стане от съществуващ водопровод в с.Боримечково, а отпадните води ще се заустват в изгребна яма.

Ел.захранването на обекта ще стане от съществуващ ел.провод 20 kW, който минава в близост до имота.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социално-икономически ефект върху местното население – осигуряване на около 10-12 нови работни места.3.Връзка с др.съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Съгласно проектното предложение обекта ще се изгради на собствен частен терен в землището на с. Боримечково, южно от населеното място в местността ”Турски гробища” .

В момента имотът представлява пасище с храсти и категория на земята при неполивни условия-осма, съгласно скица на ПИ 090006 -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово.

Инвестиционното предложение няма да окаже неблагоприятно въздейства върху земеделски земи, земи от ДГФ и наличната инфраструктура.

За изготвяне на настоящата информация са взети в предвид:

- Договор за покупко-продажба №99 от 21.08.2014г. между Община Лесичово и „АХАТ

АГРО-1” ЕООД;

- скица на имота -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово. ;

- Допускане за проектиране - Решение №706/31.10.2014г.на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик.
4.Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернативи по отношение на изграждането на „Телеугоително стопанство за 100телета” не са разглеждани, тъй като терена е частен и собствеността позволява единствено на него да бъде реализирано инвестициооното предложение.

5.Местоположение на площадката, включително необходимата площ за
временни дейности по време на строителството
.
Избраната площадка за реализация на инвестиционното предложение се намира в землището на гр.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик.

Разположението на площадката е в местността „Турски гробища” съгласно издадена скица -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово, като съседи на имота са:

-5-


на имота

Начин на трайно ползване

Собственост

090007

Нива

Насл. на Ибрям Мехмедов Ибрямов

090008

Нива

Насл. на Ганчо Велков Илиев

090009

Нива

На Димитър Александров Велков

0900012

Нива

Насл. на Асан Мехмедов Паасаджов

000286

Полски път

На Община Лесичово

098037

Дървопроиз. пл.

На МЗГ- ДЛ

000271

Гора в зем. земи

На Община Лесичово

000260

Стопански двор

На ДПФ - МЗГ

000274

Полски път

На Община Лесичово

По време на строителния процес ще са необходими да се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали, армировка, тръби и др., както и площи за временно събиране на отпадъци (непозволяващо разпиляването им). Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване съседни терени, а и самата площадка. При разработването на проекта за организацията на строителния процес площите за временно разтоварване и складиране на материалите ще бъдат отразени.


6.Описание на основните процеси (по проспектни данни ),капацитет.

Основните процеси са за отглеждане на 1000броя телета, като проекта ще бъде проектиран съгласно италианска технология , а така също и основните сгради ще се изграждат със сертифицирани от ЕС материали. Същите са по съвременни стр.технологии с екологично чисти материали и компоненти. Технологично проекта ще се разработва от италиански специалист, съвместно с български проектанти, за синхронизация на изискванията по нашата нормативна уредба.

Отглеждането на телетата обхваща угоителеният период – от 4 до 18 месечна възраст. телетата ще се отглеждат свободно в групови боксове на сламена постеля. Отглеждането ще става в две животновъдни сгради с габарити 96.00/27.00/9.70 метра.Във всяка животновъдна сграда ще има по 32 бр.групови боксове за 12 – 15 бр.животни в зависимост от възрастта им. В територията на всяка група /разположена в отделен бокс / те ще имат неограничен достъп до хранителната пътека и поилките.В средата на сградата над боксовете по дължина на сградата ще е ситуирана хранителна пътека с ширина 5.10 м,като храненето е механизирано с помощта на фуражораздаващо ремарке.

На хранителната пътека от страната на груповите боксове ще е монтирана ограничителна решетка /преграда /, която позволява на животните да имат нормален достъп до фуражите, но не им позволява да излизат на самата хранителна пътека.Фуража ще се произвежда от възложителя на друга площадка ,като на площадката се предвижда и изграждане на сеновал с вместимост 5382м3 ,ще се изградят и 2 бр. силажни ями с обща вместимост 11568 м3. Поилките 32 бр. във всяка сграда ще бъдат захранени с вода с питейни качества ,съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001г.за качеството на водата . По дължината на всяка сграда ще се предвидят 2 бр.торови пътеки със ширина 3.00 м,обслужвани от делта скрепер.Количеството тор и паднала слама се добутват до напречен канал с транспортьор и от там чрез система от транспортьори се изнасят до торохранилище .

-6-

Твърдата фракция се съхранява минимум 6 месеца,а течната фракция /урина / минимум 4 месеца в бетонов резервоар, време напълно достатъчно да се превърнат в органичен тор, подходящ за наторяване на земеделски земи. Постелята ще се изнася от зоната за почивка един път месечно с челен товарач,а почистването на външната технологична и торова пътека е поне два пъти дневно.За подобряване на микроклимата във всяка животновъдна сграда ще се предвидят по 5 бр.нискооборотни вентилатори.7.Схема на нова или промяна на съществуващата пътна структура.
Пътната инфраструктура до имота съществува и не се налага изграждането или промяна на същата. Ще се изграждат пътеки и подходи, вътре в имота, които ще са за обслужване на
новопроектираните сгради, като същите ще се отразят в проекта за вертикално планиране
на имота.

Водоснабдяването на обекта ще стане от съществуващ водопровод в с.Боримечково, а отпадните води ще се заустват в изгребна яма.

Ел.захранването на обекта ще стане от съществуващ ел.провод 20 kW, който минава в близост до имота.
8.Програма за дейностите,включително за строителство,експлоатация и фазите на
закриване,възстановяване и последващо използване.

Инвестиционното предложение е за ново строителство. Програмата за дейностите включва:


  • Изготвяне на ПУП и преотреждане на земята;

  • Изготвяне на проект във фаза технически проект за „Телеугоително стопанство за 1000 телета.

  • Съгласуване и одобряване на проекта;

  • Издаване на Разрешение за строеж;

  • Строителство на телеугоителното стопанство;

  • Въвеждане в експлоатация;

По време на експлоатацията на обекта съседните земи и почви не са застрашени от замърсяване.

В момента инвеститорът не предвижда закриване, възстановяване и последващо ползване.


9.Предлагани методи за строителство


Метални конструкции – съответно сертифицирани и отговарящи на нормативните изисквания в България. Това се отнася и за покривната конструкция , която ще бъде от термопанели, отговарящи на топлотехническите изисквания за такъв род обекти.

Не се предвижда да се използуват материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда, птиците и хората.


-7-
10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение „Ферма за угояване на телета” ще бъдат използвани следните природни ресурси:

Води;


Електроенергия;

Баластра, пясък;

Водни количества ще се използуват по време на строителството в малки количества за нуждите на строителните работници, а и в последствие при експлоатацията – за питейно-битови нужди, за поддържане на чистотата на площадката, озеленените площи в района и за противопожарни нужди. Необходимите водни количества по време на строителството и експлоатацията на обекта се предвиждат да бъдат осигурени от ВиК Пазарджик.

Захранването на обекта с електрическа енергия ще се осигури от изградена въздушна мрежа ниско напрежение минаваща покрай имота, като отчитането ще става посредством монтирането на главно електромерно табло на съществуващ стоманобетонен стълб пред имота .

Баластра и пясък ще се използува при строителството на сградите и съоръженията и при оформяне на пътищата на площадката.

Всички строителните материали ще се доставят от фирмата, която ще изпълнява строителството на обекта.11.Отпадъци,които се очаква да се генерират-видове,количества и начин на
третиране.Отпадъците , които ще се генерират по време на строителството ще се извозват на определе-ните от общината места , въз основа на строителното разрешение и откриването на строител-ната площадка , съгласно ЗУТ. Отпадъците по време на експлоатация е биологичния отпадък
от животните, който ще се отвежда по тръбен път до лагуните.
Строителни и битови отпадъци по време на реализация на строителството ще се извозват, на определените от община Лесичово места въз основа на строително разрешение и откриване на строителна площадка, съгласно ЗУТ.

Експлоатацията след реализацията на инвестиционното намерание не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности отделяящи замърсени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма –стомано-бетонова . След запълване с комунална машина се изпомпват и транспортират до ГПСОВ. Експлоатацията на обекта не е свързан с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. По време на експлоатацията ще се генерират малки количества битови отпадъци, които ще се събират и ще се извозват на определено от кметство Боримечково място.12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателното въздействи върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Единствено по време на строителството ще има натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързан с шумово натоварване по време на изграждане


на сградите.

-8-
То ще бъде минимално и локализирано в рамките на ограничен район – работната площадка / в границите на имота / и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на най-близкото населено място, което е с.Боримечково. Ще бъдат взети и следните допълнителни мерки:


- Направата на ограда за цялата площадка.
- Оформяне на строежите с невъзможност за пренасяне на кал и прах извън строителната
площадка.
- Направа на вертикална планировка с профили,позволяващи да се контролира дъждовния поток по време на строителството.


13.Други дейности,свързани с инвестиционното предложение/например добив на
строителни материали,нов водопровод,добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство,третиране на отпадъчни води/.

Инвестиционното предложение е за изграждане на “ Телеугоително стопанство за 1000 телета” и включва всички дейности, които съпътстват едно такова инвестиционно предложение – осигуряване на необходимите количества ел.енергия и вода. При осъществяването на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на площадката и в близост не се предвижда да функционират други дейности свързани с водопровод, пренос на ел.енергия, жилищно строителство или други дейности, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.


14.Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.
І. По отношение изготвянето на ПУП-ПРЗ
1. Решение на Общински съвет Лесичово за изготвяне на ПУП-ПРЗ - дадено

2. Становища от ЕВН и ВиК – дадени

3. Удостоверение за поливност – дадено

4. Акт за категоризация на земята – даден

5. Съгласуване на ПУП-ПРЗ в РЗИ – предстои

6. Утвърждаване на площадка за строителство от Областна дирекция земеделие – предстои

7. Одобряване на ПУП-ПРЗ и преотреждане на земята – предстои

Тези действия и разрешителни са след решение и произнасяне от страна на РИОСВ-Пазарджик,

което е необходима част от одобряването на ПУП – ПРЗ.

ІІ. По отношение изготвянето на самия инвестиционен проект

1. Скица с виза и копие от влезлия в сила план за застрояване.

2. Инвестиционен прокт във фаза ТП

3. Предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества.

4. Одобряване на проекта

5. Издаване на разрешение за строеж.
В издадената скица на имота -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово е отбелязано ограничението върху същия, а именно преминаването на електроровод

20кV. При изготвянето на плана на застрояване, той е съобразен с това ограничение и е спазен

сервитута на електропровода.

-9-
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда


Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

При реализацията на инвестиционното предложение за строителството на “ Телеугоително стопанство за 1000телета”, единствено по време на строителството може да има известен дискомфорт, но той ще бъде минимален и локализиран в рамките на ограничен район – работната площадка / в границите на имота / и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на най-близкото населено място, което е с.Боримечково.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е.няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията е генерирането на отпадъци от обекта. Тези отпадъци – битови, ще се събират на специално определени места в контейнери като няма да се позволява разпиляването им и замърсяване на района.
16.Риск от инциденти

По време на реализацията на инвестиционното предложение:
Съществува риск от възникване на аварийни ситуации за работещите в строителството.

При изготвяне на проекта във фаза технически проект, същия ще се придружава и от проект


по безопастност и здраве изготвен от лицензиран проектант, който проект трябва да се спазва и съблюдава стриктно по време на строителството, тъй като известен риск от инциденти съществува единствено при строителните работи. На строителния обект по време на строителството ще има оторизирано лице, което ще съблюдава изпълнението на проекта по безопастност и здраве.Така, че риска може да се сведе до минимум с извършването на определените за работниците инструктажи за безопастност на работа, хигиена на труда, пожарна безопастност, а за околната среда като се ограничи извършването на строителството в рамките на имота и недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени.

По време на експлоатацията:

При неправилна експлоатация и не добра поддръжка на телеугоителното , е възможно да има пропиване /преливане/ на замърсени отпадъчни води от изгребната яма /при неправилно изграждане/ замърсяване на подпочвени води или обработваеми земи. Тези рискове могат да се предвидят , като се следи и за правилната и безопастна работа и експлоатация на фермата за угояване на телета.

Други възможни рискови фактори са свързани предимно с медикаменти с които се работи и др. Някои от фактори могат да се предвидят и решат , като се следи за срокове на годност, начин на съхраниние и приложение, както и правилното им съхранение след използване преди предаване на фирмата с разрешително за дейност за такива „отпадъци”.

-10-


ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Имот №090006 с площ от 32.338дка се намира в местността „Турски гробища” в землището на с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик, като се предвижда за „ Телеугоително стопанство за 1000бр. телета”.Приложения:

- Договор за покупко-продажба №99 от 21.08.2014г. между Община Лесичово и „АХАТ

АГРО-1” ЕООД;

- скица на имота -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово. ;2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Мястото на настоящето инвестиционно предложение е разположено в местността „Турски гробища”. Имота е частна собственост, придобита с Договор за покупко-продажба №99 от 21.08.2014г. между Община Лесичово и „АХАТ АГРО-1” ЕООД. Като съществуващи ползватели на земите в съседство на инвестиционното предложение се обособяват на ниви, полски пътища, стопански двор на с.Боримечково, гора в земеделски земи и дървопроиз.пл. Към настоящият момент за тези земи няма заявени интереси и намерения за промяна предназначението на земята и ползването им.Дейността, която се предвижда да се осъществява на площадката не влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

На този етап няма информация относно съществуващи планове за бъдещо използване на земите в близост до територията на разглежданото инвестиционно предложение или в близост до него, които могат да бъдат засегнати от предложението. Реализацията на обекта не предвижда засягане и оказване на съществено въздействие върху околните терени.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; национална екологична мрежа

В близост до площадката предмет на инвестиционното намерение, а и самата площадка не попада и не засяга границите на чувствителни и уязвими зони. Имот № 090006 не попада в границите на санитарно-охранителна зона около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води.

Площадката на инвестиционното предложение не е в близост и не предвижда засягане на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

-11-
Инвестиционното предложение е на 3км от най-близката защитена зона “Попинци” с код BG 0001039 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони , приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ бр.85/2007г.).4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада в район, където е развито земеделието и животновъдството (южните склонове на Стара планина). Това е район, който в много голяма степен се влияе от човешките дейности. Въпреки това природата в района запазва своите качества и най-вече способността си за възстановяване. Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на пиродните ресурси. Целта на инвестиционното предложение е да се съхранят традициите в развитието на животновъдството в страната и намерението за изграждане на телеугоително стопанство, които ще се предават за добив на месо в специализирани кланници и ще се спомага за задоволяването на нуждите на пазара от месо –местен, регионален или национален такъв.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Други алтернативи по отношение местоположението за изграждането на „Телеугоително стопанство за 100телета”не са възможни. Имот № 090006 е практически единствено възможно за реализация място – частна собственост на инвеститора.

При нулева алтернатива няма да се реализира инвестиционното предложение.
ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси,
различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, както и някои генетично модифицирани организми.

Имота предмет на настоящето инвестиционно предложение е разположен южно от с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик. Село Боримечково е в южна България,

северно от общинския център – с.Лесичово в Същинска Средна гора. Районът се влияе от човешките дейности, свързани със строителството, земеделието, горското стопанство, управлението на водите, урбанизацията и развитието на инфраструктурата.Въздействие върху хората и тяхното здраве

В етапа на строителството на обект “ Телеугоително стопанство за 100телета” могат да се идентифицират евентуални вредности отнасящи се в по-голяма степен за строителните


-12-
работници на площадката, отколкото за живущите в населеното място, тъй като дейностите са характерните за всяко строителство изкопни работи за сградите и съоръженията са съпроводени с отделянето на известни количества неорганизирани емисии на прах и емисии от изгорели газове от техниката. Тези количества са в много малки концентрации и при използването на лични предпазни средства от работниците, не биха имали негативно влияние върху дихателните функции. Трябва да се има в предвит, че строителните работи ще се извършват на открито и не се предвижда да се получи наднормени нива на прахови и емисии от изгорели газове (ще се разнасят в атмосферата).

Строително-монтажните работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене не се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те ще са само по време на строителството и с ограничен обхват.

Описаните евентуално рискови фактори за здравето се отнасят за работещите по време на изпълнението на строителните работи на площадката, а не за околно живеещите. Извършването на строителните работи ще става само в рамките на работното време.

При така разглежданите интензивност и продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че няма да има негативно въздействие върху здравето на хората.

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се оформят съществени професионални вредности. Реализацията на проекта няма да доведе до поява на определени болести. При спазване на технологичната и трудова дисциплина , както и при стриктно изпълнение на указанията при инструктажа по охрана на труда хората работещи на обекта и тяхното здраве ще бъдат защитени.

Във връзка с това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до засягане на здравето и до промяна на условията на живот на хората.

По време на строителството при спазване на правилата за безопасност на труда ще доведе до свеждане до минимум риска от злополуки.


Земеползването

Осъществяването на инвестиционното предложение “ Телеугоително стопанство за 100телета” ще доведе до трайна промяна на земеползването на площадката. По време на строителството няма да се стигне до промяна земеползването на района около площадката. Строителните работи ще се извършват само на територията на площадката, като се определят и съответните площи за складиране на земни маси и евентуалните количества строителни отпадъци до изнасянето им до депо.

За терена на обекта се извършва процедура по промяна предназначението на земята.
Материални активи

При строителството на обекта се предвижда да се използват предимно материални активи собственост на инвеститора. Имотът и сградите изградени в него ще са собственост на инвеститора.Природни обекти

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в имот № 090006 в местността „Турски гробища”, землището на с.Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик. Природни обекти известни за района и които са разположени на разстояние повече от 3 км е

-13-
защитена зона “Попинци” с код BG 0001039 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони , приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ бр.85/2007г.).

Минерално разнообразие

Минерално разнообразие в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не е известно и реализацията на предложението няма да се отрази отрицателно върху този компонент. Разглежданият район не е известен с наличието на минерални ресурси.


Биологично разнообразие и неговите елементи

В биогеографско отношение разглеждания в настоящата информация район попада в Южнобългарския биогеографски район. Според ботанико-географското райониране на България, районът попада в Средиземноморската ксерофилна област. Първичният характер на природата в района е доста променен в резултат от дейността на човека – паша, изсичане на дървесна растителност, земеделие.

На територията на площадката няма разположена дървесна растителност. Растителността е представена от тревни съобщества, характерни за околността, чието видово разнообразие е широко разпространено и възстановяването е гарантирано. Възстановяването на растителността в района ще стане чрез озеленяване на обекта след приключване на строителните работи. Площадката за реализация на строителството е разположена в район, в който човека е оказал своето въздействие – предимно в резултат от строителство и селскостопанска дейност. Реализацията на инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху тези местообитания. По време на експлоатацията на обекта не се предвижда негативно въздействие върху растителността и местообитанията.

Животинският свят е представен от насекоми, птици, гризачи, членестоногии и други характерни за района, които имат също и широко разпространение в околността. При строителството ще бъде нарушен фактора “спокойствие” на представителите на животинския свят.

Птици, срещащи се по-често или по-рядко на територия, която е доста посещавана са:

Срещащите се представители на птичата фауна в района на площадката и в близост до нея са свикнали с постоянното човешко присъствие.

От гризачите могат да се споменат основно полски мишки.

Преките въздействия върху биологичното разнообразие (флора, фауна) от реализацията на проекта ще се изразяват:

- при извършване на изкопните работи за изграждане на сградите и съоръженията;

- при депонирането на земни маси (хумус), използвани в последствие за озеленяването на обекта;

- при движението на техниката и хората;

Екосистемите в естествената среда следва да не бъдат засегнати и инвестиционното намерение няма да доведе до дисбаланса им.

-14-
Въздействие върху почвите

Според почвено-географското райониране на Балгария, обекта попада в Балканско-Средиземноморска почвена подобласт. Района на площадката е със скалиста основа и глинесто покритие от делувиална глина с мощност от 0.5 до 2.0м. На територията на площадката не се забелязват ерозионни и свлачищни процеси.

При реалзацията на инвестиционното намерение ще се окаже допълнително пряко въздействие върху почите в района, които ще се изразят при строителството на новите сгради следните въздействия:

-При изпълнението на изкопи за основите на сградите и съоръженията;

-Изкопни работи за полагане на подземни комуникации;

-Вертикална планировка на терена;

- Уплътняване на почвите в резултат от движението на техниката;

-Осигуряване на площи за депониране за изкопаните земни маси;

Експлоатацията на обекта не предвижда негативно въздействие върху почвите в района.

За предотвратяване на тези негативни влияния е необходимо повърхностния земно-почвен слой да се съхрани незамърсен с отпадъци от строителството, като се предвидят мероприятия за отнемането на хумусния слой и депонирането му на определено място и последващо оползотворяване – например за озеленяването на района.

Използваните по време на строителството материали задължително трябва да се складират и съхраняват на определено за целта място, да не се разхвърлят и да не замърсяват почвата.

Единични и групови паметници на културата

Имота предмет на настоящето инвестиционно предложение за строителството на „Телеугоително стопанство за 1000 телета” е разположен в местостта”Турски гробища”, с.Боримечково, община Лесичово.

Имотът не попада и в защитени територии на единични и групови паметници на културата и поради тази причина няма върху какво да окаже влияние.

Въздействие върху водите

По време на строителството водните обекти няма да бъдат засегнати и повлияни.

Експлоатацията на инвестиционното предложение пряко не влияе върху водите. Отпадъчните води, които се образуват от реализацията на инвестиционното предложение ще се заустват в изгребна яма, изградена съгласно нормативните изисквания. По този начин ще се предотврати замърсяването над нормативните изисквания.

Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осигури съществуващ водопровод на с.Боримечково.Рисковите енергийни източници – шум, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми

При строителството на обекта се очаква шумово натоварване на околната среда. Шумът ще е с променлив характер и ще бъде генериран от транспортната и строителна техника.

Еквивалентното ниво на шум от строителна техника и транспортни средства е около 60 dВ.

Шумовото натоварване ще бъде в рамките на работното време и няма да бъде непрекъснато и в ограничен обхват.

-15-
Не се очакват вибрации, както и топлинни лъчения, радиации и т.н.

В процеса на експлоатацията на обекта няма да има източници, които да натоварват шумово околността.


Въздействие върху атмосферния въздух

Територията на община Лесичово попада в обсега на задбалканския нископлранински климатичен район. Климатът е преходно континентален.

Зимите са сравнително меки със средна температура от около 10С. Лятото е прохладно и със средна температура от около 220С.

Вредните компоненти, които се емитират в атмосферата по време на строителството и експлоатацията на обекта са с незначителни концентрации. Те са с малък териториален обхват и няма да окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух.

Предлаганият с инвестиционното намерение за реализация обект няма да промени състоянието на приземния слой на атмосферата в района.
Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Въздействията от естествени вещества и процеси са свързани с естественото влияние на природната среда върху живите организми те не зависят от влиянието на човека или са свързани с неговата биологична същност. Тези влияния могат да се отразяват в полезна или вредна насока за организмите.

Въздействията от антропогенните вещества и процеси са свързани с живота и дейността на човека и обществото, като те пряко или косвено влияят на околната среда и на нейните компоненти.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение като антропогенен процес, който ще окаже въздействие върху околната среда и нейните компоненти може да се спомене извършването на изкопни работи на територията на площадката и унищожаване на съществуващата растителност на същата. От направения преглед на растителността на територията на площадката може да се каже, че съществуващата растителност се характеризира с голямата си пластичност и лесно може да се самовъзобновява. Инвестиционното предложение не предвижда засягане на територии извън площадката и унищожаване на ценни растения и организми. Не е свързано с добиване на полезни изкопаеми и изхвърляне на вредни и токсични вещества и създаване на нови сортове растения и породи животни.


Различните видове отпадъци и техните местонахождения

При изпълнение на строителството ще се генерират отпадъци от групата на строителните, макар и в не големи количества, които ще се съхраняват временно на обекта. В по-големи количества ще бъдат земните маси. Предварително ще е необходимо да се отнема почвенопокривния слой - хумуса, и се съхрани, за да може в последствие да се използува за озеленителните работи на площадката.

Ще се образуват и малки количества битови отпадъци от работещите на обекта. Битовите отпадъци ще се извозват на депо за неопасни отпадъци по ред определен от кмета на общината.

Ремонт на строителната техника, както и зареждането на гориво и смяна на масла няма да се извършва на площадката.

-16-
При експлоатацията на обекта се предвижда да се образуват битови отпадъци, които ще се събират на определено място в съдове за битови отпадъци и ще се извозвозват на депо за неопасни отпадъци по ред определен от кмета на общината.

Отпадъците от групата на медицинските /ветеринарна медицина/ ще се съхраняват временно в специални контейнери и ще се предават за третиране на фирми имащи разрешително за дейност с такива отпадъци.


Въздействие върху ландшафта

Ландшафтът представлява териториална система, състояща се от взаимодействащи помежду си природни и антропогенни компоненти и комплекси от по-ниско токсономично равнище.

Ландшафтът, в който се вписва разглежданото инвестиционно предложение е културен ландшафт. Основите елементи, които го харатеризират са антропогенни и природни. Към антропогенни елементи се отнасят – бившия стопански двор, полските общински пътища и обработваемите ниви в района и др. Природните елементи се състоят от планинските релефни форми в околностите , дървестната и храстова растителност.

Въздействието върху ландшафта следствие изграждането и експлоатацията на „Телеугоително стопанство за 1000 телета” е свързано съответно с повърхностни преоформяния на терена и образуването на отпадъци. В резултат от реализацията на инвестиционното намерение не се очаква влошаване на качествата на ландшафта.

Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района.

Ландшафтът в района се определя като устойчив, тъй като запазва в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства. Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и въстановителен потенциал на ландшафта.


Земни недра

В етапа на строителство ще има нарушение на земната среда, в етапа когато се извършват изкопните работи за строителството на новите сгради на оборите и обслужващите сгради. Теренът, на който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е планински. Няма наличие и не се очаква развитие или активизиране на ерозионни процеси. Негативни изменения могат да се идентифицират и при депониране на изкопани земни маси.

На територията на обекта и в близост до него няма установени находища на полезни изкопаеми – площадката не влиза в конфликт с находища за полезни изкопаеми, които да са в експлоатация или на новооткрити такива, на които предстои разработване.
2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Площадката на инвестиционното предложение за имот № 090006, не попада в защитени

зони и защитени територии и не засяга такива, обявени съгласно Закона за защитените територии.


-17-
Инвестиционното предложение е на 3км от най-близката защитена зона “Попинци” с код BG 0001039 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони , приет с Решение №661/2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ бр.85/2007г.).

Имота не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
3. Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
В етапа на строителство на обекта описаните въздействия по отделни компоненти ще имат временно и краткотрайно въздействие до приключване на строителството. Основно въздействие - пряко ще се окаже върху компонента почви, породено в резултат на изкопните работи за изграждането на сградите и пристройките, съоръженията и за изпълнението на някои подземни комуникации като торовместилището.

Телеугоителното стопанство, което ще се изгради е надземно съоръжение, но няма да натовари визуално средата в отрицателно отношение, тъй като височината на застрояване е малкоетажна –до 10м.

Инвестиционното намерение не предвижда унищожаване на дървесна растителност, целта е същата да бъде създадена , предвижда се 20% озеленяване с подходящи местни видове с което се цели постигане на постоянен положителен характер, без отрицателно въздействие и възможни комулативни ефекти и пр.
4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места
/ наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др./

Мястото на инвестиционното предложение се намира в землището на Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик. Разположено е в местността „Турски гробища”.

Инвестиционното предложение ще се реализира извън населено място и около него съседните имоти са ниви, вътрешни пътища и др. и няма постоянно обитаване. Постоянното обитаване е в урбанизираната територии и това е с.Боримечково. Края на селищната регулация е на около 450м северно от имото и това отстояние от населеното место не предполага засягане на населението, още повече, че проекта няма отрицателно въздействие върху въздуха, почвите и водите. Същия е и на подветрената страна спрямо селото, което е благоприятно за живущите.

Като се има в предвид и спецификата на разглежданата дейност може да се каже, че здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до площадката е минимален и не би могло да се говори за засегнато население.

Обхватът на въздействие е много малък, в рамките на площадката.

В географски аспект въздействието ще бъде незначително

С реализирането на инвестиционното намерение няма да се наруши видовото разнообразие, местообитанията и състава на животинските и растителни съобщества.


-18-5. Вероятност на поява на въздействието.Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки в предвид характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и дадености на района. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на строителството на обекта. Като се вземат в предвид несъществените изменения, които могат да настъпят по

отделните компоненти, вследствие на строителството и експлоатацията на обекта и добрите възможности на района за самовъзстановяване, може да се говори за обратимост на въздействието.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.
Мерките, които ще е необходимо да са спазват за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние върху компонентите на околната среда се предвиждат като:

1.При изготвянето на инвестиционните проекти за обекта да се включат всички мерки, условия и ограничения свързани със законодателството и местните условия;

2.Да се упражнява непрекъснат контрол от възложителя по отношение изпълнението на проекта;

3.Запазване доброто състояние на съседните територии в района;

4.Да се спазва необходимата трудова дисциплина при извършване на работите по депониране на земни маси при изпълнението на изкопните работи;

5.Строителните машини да се поддържат в изправно състояние;

6.Обучение на персонала – строители и работещи на площадката и в последствие във фермата;

7.Контрол на техниката – да се спазват работните коридори и движение, за да се предотврати засягането на по-голяма площ от необходимото, за намаляване на газовите емисии и риска от инциденти;

8.Строителните отпадъци да се събират на определено място и да не се допуска замърсяване с тях на околните терени. Същите да се извозват своевременно от площадката на място определено от общинска администрация.

9.Предварително да се изземе хумуса и повърхностния пласт земя и да се депонират на определено място. След приключване на строителния процес повърхностния пласт да се използва при вертикалната планировка на терена, а хумуса – за оформяне на зелените площи;

10.Да се определят местата за събиране на различните по вид отпадъци като не се позволява тяхното смесване;

11.Да се сключи договор за приемане на отпадъците от медицински произход, като и лекарствени препарати /шишенца,спринцовки/;


-19-
12.Контрол по работата на персонала във фермата за хуманно отношение към животните за отглеждане.

Ще бъдат взети и следните допълнителни мерки:


- Направата на ограда за цялата площадка.
- Оформяне на строежите с невъзможност за пренасяне на кал и прах извън строителната
площадка.
- Направа на вертикална планировка с профили,позволяващи да се контролира дъждовния поток по време на строителството.

8. Трансграничен характер на въздействията.
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие,
тъй като експлоатацията на комплекса не е свързано с емисии във въздуха, водите, почвите и генерирането на отпадъци.


Приложения:
- Договор за покупко-продажба №99 от 21.08.2014г. между Община Лесичово и „АХАТ

АГРО-1” ЕООД;

- скица на имота -№ К00441/14.10.2014г. от Общинска служба земеделие Лесичово. ;

- Решение №706/31.10.2014г.на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик е за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като за него се обособява УПИ І – 090006 – за телеугоително стопанство.

- Пълномощно.

Дата:28.01.2015г. Уведомител:.........................../ Доротея Йорданова Христова –

пълномощник на „АХАТ АГРО-1” ЕООД/
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет