І преамбулажүктеу 164.85 Kb.
Дата18.08.2018
өлшемі164.85 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти і науки України

________________ «____»________________20_ р.


ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________20_ р.ПРОЕКТ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БакалаврГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 04 «БОГОСЛОВЯ»СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 041 «БОГОСЛОВЯ»Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київ

2017


І Преамбула1. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 04 – богослов’я, спеціальності 041 – богослов’я.
Затверджено та введено в дію наказом МОН України від «____»_____ 2017 р. № _____ .
2. Розробники Стандарту:
Дятлик Тарас Миколайович, магістр богослов’я і релігієзнавства, Ph. D. (ABD), голова правління громадської організації «Євро-Азіатська теологічна асоціація», голова правління Міжнародної ради з питань євангеличної богословської освіти (International Council for Evangelical Theological Education);

Рудейко Василь Петрович, доктор богослов’я, кандидат філософських наук, завідувач кафедри літургійних наук Українського католицького університету;

Сацик Ігор Каленикович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Смирнов Андрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія»;

Хромець Віталій Леонідович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Шевченко Віталій Володимирович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України;

Щербань Микола Володимирович, кандидат богословських наук, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
3. Стандарт розглядався і був схвалений на засіданні науково-методичної підкомісії з богослов’я науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України «____»_____ 2017 р. (протокол № _____).
Ураховані пропозиції …………….
4. Стандарт погоджений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти «____»_____ 2017 р. (рішення № _____).

ІІ Загальна характеристика1. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський рівень).
2. Ступінь вищої освіти – бакалавр.
3. Галузь знань – 04 «Богослов’я».
4. Спеціальність – 041 «Богослов’я».
5. Обмеження щодо форм навчання.

Встановлює вищий навчальний заклад.


6. Освітня кваліфікація.

Бакалавр богослов’я.


7. Професійна кваліфікація.

Відсутня.


8. Кваліфікація в дипломі.

Бакалавр богослов’я (за наявності, вказується назва спеціалізації).


9. Опис предметної галузі.
Під богословською освітою розуміється широке за змістом поняття:

(1) освіта в вищому духовному навчальному закладі, яка визначається окремо взятою конфесією і орієнтована передусім на підготовку професіоналів (науковців, викладачів богословських ВНЗ, вчителів недільних шкіл, кандидатів на пастирське служіння, регентів церковних хорів тощо), в центрі підготовки яких знаходиться систематичне навчання і вивчення віровчення конфесії;

(2) освіта в інших вищих навчальних закладах, яка може бути не пов`язана з жодною з конфесій та орієнтована на підготовку фахівців, що могли б реалізуватися на різних суспільних посадах (учитель предметів духовно-морального спрямування, викладач богословських дисциплін у ВНЗ тощо).
Об’єкт вивчення:

(1) Святе Письмо в історичному процесі формування його канону, передаванні тексту й інтерпретації змісту;

(2) богословська думка в її історичному розвитку й сучасному стані в теоретичній, систематичній та практичній площинах;

(3) духовно-моральні засади, на яких ґрунтується приватна та публічна діяльність людини.


Цілі навчання: очікується, що бакалавр богослов’я зможе використовувати набуті компетентності під час розв’язування складних спеціалізованих завдань та проблем у галузі богослов’я в процесі навчання та професійної діяльності, що передбачає застосування знань та методів богословської науки.
Теоретичний зміст предметної області: система напрямів, поглядів, джерел, понять, категорій, термінів та методів богословської науки.
Методи, методики та технології: бакалавр богослов’я має володіти загальними та спеціальними науковими методами богословських досліджень.
10. Академічні права випускників.

Бакалавр богослов’я може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 041 «Богослов’я» або за іншими спеціальностями.


11. Працевлаштування випускників.

Бакалавр богослов’я може працювати на відповідних посадах в релігійних організаціях та закладах освіти, а також на підприємствах, в засобах масової інформації, організаціях, установах, закладах, об’єднаннях громадян, спілках, фундаціях, благодійних та інших організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, здійснюючи науково-дослідну, навчально-виховну, просвітницьку, літературно-видавничу, соціально-практичну, експертно-консультативну, представницько-посередницьку та організаційно-управлінську діяльність.

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Богослов’я» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій, згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

246 – професіонал в галузі релігії;

2460 – місіонер;

2460 – єпископ (архієпископ, митрополит, голова об'єднання, старший пресвітер);

2460 – священнослужитель (пастор, пресвітер);

348 – допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану;

3480 – диякон (служитель);

3480 – регент;

3480 – релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.);

2455.2 – читець;

320 25157 – вчитель середнього навчально-виховного закладу.

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти


1. Обсяг освітньої програми бакалавра богослов’я на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС.

2. Обсяг освітньої програми бакалавра богослов’я на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180 – 240 кредитів ЄКТС.

3. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.

4. Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.
ІV Перелік компетентностей випускника1. Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі богослов’я у процесі навчання та професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів богословської науки.


2. Загальні компетентності.

2.1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, а також бути критичним і самокритичним;

2.2. Здатність спілкуватися українською та іноземною мовами як усно, так і письмово у професійній діяльності;

2.3. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, а також планувати та управляти часом;

2.4. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел з використанням інформаційних та комунікаційних технологій;

2.5. Здатність працювати автономно та в колективі, володіючи навичками міжособистісної взаємодії;

2.6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.
3.1. Критичне усвідомлення історичної, соціальної та культурної значущості богословських традицій.

3.2. Здатність критично працювати з текстами Святого Письма та богословської літератури.

3.3. Критичне розуміння форм і видів взаємодій між богословськими традиціями та суспільством в історичному і сучасному контексті.

3.4. Розуміння взаємодії та взаємозв’язків історичного і соціокультурних контекстів з богословськими традиціями.

3.5. Здатність розуміти і окреслювати усталені та нові богословські традиції, богослужбові та соціальні практики.

3.6. Здатність застосовувати богословські знання в професійному та суспільному житті відповідно до морально-етичних засад і принципів.

3.7. Здатність розуміти і брати участь в діалозі між богословськими і релігійними традиціями та системами.

3.8. Критичне усвідомлення безперервного характеру і процесу богословських студій та дискусій.

3.9. Здатність до письмового та усного викладу богословських суджень.

3.10. Розуміння сукупності методів і проблем в різних галузях богословських досліджень.

3.11. Здатність здійснювати навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в освітніх та інших закладах (установах, організаціях).

3.12. Здатність застосовувати богословські знання в експертній та консультативній діяльності.V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

Знання

Бакалавр богослов’я має:

1) мати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень у галузі богослов’я;

2) критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності у галузі богослов’я;

3) розуміти сутність і продемонструвати розуміння «богослов’я» як академічної і практичної дисципліни в історичному і сучасному контексті;

4) знати історію виникнення, основні етапи формування та структуру Святого Письма в його історичному, соціальному, філологічному, канонічному і культурному контексті;

5) давати розширене пояснення основних богословських доктрин, термінів, методів, понять, принципів тощо;

6) розуміти специфіку богослужбових (літургійних) та духовних (молитовних) практик в різних богословських традиціях.


Уміння

Бакалавр богослов’я має:

1) розв’язувати складні завдання й проблеми у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів у галузі богослов’я;

2) відтворювати і аналізувати основні етапи історії богословської традиції;

3) оперувати загальними і спеціальними джерелами богословських традицій;

4) володіти методологічним інструментарієм інтерпретації Святого Письма і вміти його застосовувати;

5) з’ясовувати роль, вплив та значення історичного, соціально-політичного, мовно-культурного контексту на формування основних богословських доктрин і практик;

6) установлювати взаємозв’язки між конкретними богословськими традиціями і сучасною культурою;

7) визначати і окреслювати морально-етичні засади і принципи богословських традицій та їх застосування у історичному і сучасному контексті;

8) визначати взаємозв’язки між різними богословськими дисциплінами;

9) застосовувати набуті знання і вміння у процесі формулювання способів вирішення богословських питань;

10) володіти психолого-педагогічним та методичним інструментарієм викладання богословських дисциплін


Комунікація

Бакалавр богослов’я має:

1) доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у галузі богослов’я у процесі професійної діяльності;

2) ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі богослов’я;

3) володіти навичками усного та письмово спілкування державною та іноземною мовами;

4) уміти працювати в команді та налагоджувати міжособистісну комунікацію;

5) оперувати сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.Автономія і відповідальність

Бакалавр богослов’я має:

1) управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах у галузі богослов’я;

2) відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб у галузі богослов’я;

3) бути здатним до подальшого навчання з високим рівнем автономності;

4) демонструвати розуміння, яким чином богослов’я впливає на життя індивідуума і суспільства;

5) розвинути знання і навички, щоб навчатися на освітньому рівні «магістр».
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти1. Форми атестації здобувачів вищої освіти.

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену (екзаменів) (за рішенням вищого навчального закладу).


2. Вимоги до кваліфікаційної роботи.

2.1. Вимоги до кваліфікаційної роботи визначає вищий навчальний заклад.

2.2. Текст кваліфікаційної роботи оприлюднюється на офіційному сайті ВНЗ або його структурного підрозділу.
3. Вимоги до атестаційного кваліфікаційного екзамену (екзаменів).

3.1. Вимоги до атестаційного кваліфікаційного екзамену (екзаменів) визначає вищий навчальний заклад.


4. Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Визначає вищий навчальний заклад.VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.
VІІІ Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

 1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 2. Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

 3. Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п

 4. Класифікатор професій: ДК 003: 2010 / [розроб.: М. Гаврицька та ін.]. – К.: Соцінформ: Держспоживстандарт України, 2010. – 746 с.

 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c. – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

 6. International Standard Classification of Education (ISCED 2011). – Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2012. – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf

 7. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013). – Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2014. – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdfПояснювальна записка


до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня

спеціальності 041 «Богослов’я»

галузі знань 04 «Богослов’я»
Стандарт вищої освіти визначає сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів за першим рівнем вищої освіти в межах спеціальності 041 «Богослов’я». Стандарт базується на компетентнісному підході й поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING).

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

 • перелік компетентностей випускника;

 • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).

Вищий навчальний заклад на підставі освітньої програми (ОП) за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає:

 • перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС;

 • послідовність вивчення дисциплін;

 • форми проведення навчальних занять та їх обсяг;

 • графік навчального процесу;

 • форми поточного і підсумкового контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу.

Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації.
Каталог: storage -> app -> media
media -> 1 вариант Джордж Ванкувер
media -> Інформація щодо конкурсу на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій
media -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
media -> Відомості
media -> Программа «Бильярд» срок реализации 1 год для учащихся 12-18 лет
media -> Навчально-методичний посібник Модуль «Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем.»
media -> Інформація про робочу групу Розробники Борбела О. І. начальник навчального центру дтек ладижинська тес. Багмут О. М
media -> Конкурсная номинация: «Мир роботов»
media -> Литература «Маркетинг» пәні/ дисциплина


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет