Информационное письмо



жүктеу 65.38 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі65.38 Kb.

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2012 жылдың 1-2 маусым күндері «Р.Нұрғали мұрасы және ұлттық руханият мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өткізеді.

Конференцияны өткізу орны: Астана қаласы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ҚР Тұңғыш Президенті мәжіліс залы

Конференция мақсаты: Ғалым, академик Р.Н.Нұрғалидің ғалымдық, ұстаздық санқырлы қызметін пайымдау, қазақ әдебиеттану ғылымына сіңірген еңбегін қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелерімен сабақтастыра отырып, жаңаша пайымдау.

Конференция міндеттері:

 • ғалым, зерттеуші Р.Нұрғали мұрасын қазіргі руханият мәселелерімен сабақтастыра қарастыру;

 • зерттеуші Р.Нұрғалидың әдебиет теориясына, драматургияға байланысты жарық көрген іргелі зерттеулерінің мән-маңызын саралау;

 • академик Р.Нұрғалидың ғылыми-зерттеу мұраларының қазіргі әдебиеттану ғылымымен сабақтаса дамуына жаңаша пайымдау жасау;

 • Қайраткер, ғалым Р.Нұрғалидың қазақ әдебиеті мен мәдениетіне сіңірген еңбегіне талдау жасау;

 • Р.Нұрғали мұралары мен қазіргі теориялық әдебиеттану мәселелерінің болашақтағы міндеттерін талдау.

Конференцияға қатысушылар:

 • Президент әкімшілігі мен ҚР Үкіметінің өкілдері;

 • ҚР Парламентінің депутаттары мен қоғам қайраткерлері;

 • Ұлттық ғылыми кеңестер мүшелері;

 • Ғылыми мекемелер мен ЖОО-ның жетекшілері;

 • Отандық жетекші ғалымдар мен БАҚ өкілдері;

 • Астана қалалық оқу орындарының оқытушылары.


Конференция модераторлары:

Ерлан Бәтташұлы Сыдықов – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор.

Сейіт Асқарұлы Қасқабасов – қазақ әдебиеті қафедрасының меңгерушісі, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор
Конференция бағдарламасында:
1. Келесі мәселелерді талқылау:

 • ғалым, зерттеуші Р.Нұрғалидың қазақ филологиясының көкейкесті мәселелерін пайымдаған ғылыми еңбектерін талдау;

- қайраткер Р.Нұрғалидың ұлттың рухани-мәдени дамуындағы рөлін пайымдау;

 • Р.Нұрғали мұралары мен қазіргі теориялық әдебиеттану мәселелерінің болашақтағы міндеттерін талдау.

Конференцияда үш секция жұмысы жоспарланған:

№ 1 секция. Р.Нұрғали мұрасы және қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері.

№2 секция. «Қазақтың ұлттық әдеби тіліндегі тілдік тұлға мәселесі».

№3 секция. «Қайраткер Р.Нұрғали және ұлттың рухани-мәдени дамуы».



Конференция жұмысы қазақ, орыс тілдерінде жүргізіледі.

Конференция материалдарының жинағы шығарылады.



Іс-сапар шығыны: конференцияға қатысушылардың есебінен.

Баяндама мәтініне қойылатын талаптар
Жариялануға арналған баяндама мәтіні төмендегідей талаптарға сәйкес рәсімделуі қажет:

 1. Баяндаманың көлемі 6-8 беттен (формат А4) аспауы тиіс.

 2. Жоғарғы шегі – 2 см, төменгі – 2 см, оң – 1 см, сол – 3 см.

 3. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

 4. Қатараралық интервал – бірлік.

 5. Баяндама тақырыбы ҮЛКЕН ӘРІППЕН жазылады, содан соң парақтың ортасына таман автордың аты-жөні, жұмыс қай жерде, қалада (облыста) орындалғаны жөнінде үлкен әріппен жазылады.

 6. Баяндама соңында әдебиеттер тізімі беріледі. Сілтеме «жақшаға» алынып қайталанған жағдайда реттілік нөміріне сәйкес пайдаланған әдебиеттің беті көрсетіледі, мәселен: [6, 2 б.].


Тіркеу формасы
1. Аты-жөні ________________________________________________________________

2. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ____________________________________________

3. Жұмыс орны, қызметі _____________________________________________________

4. Мекен-жайы _____________________________________________________________

5. Байланыс телефоны _______________________________________________________

6. E-mail ___________________________________________________________________

7. Баяндама тақырыбы _______________________________________________________

8. Секция __________________________________________________________________


Электрондық пошта арқылы жібергенде электрондық хатқа «Р.Нұрғали мұрасы және ұлттық руханият мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция ________________ (баяндамашының аты-жөні, тегі) көрсетіледі.

Ұйымдастыру комитеті және редакциялық комиссия конференцияға баяндамаларды таңдау құқығын өзіне қалдырады.



Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 010008. Астана қаласы, Мұңайтпасов көшесі, 5 үй. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ОЗҒ, 330 кабинет, қазақ әдебиеті кафедрасы.

Конференцияға қатысу үшін өтінімдер мен баяндамаларды 2012 жылдың 20 мамырына дейін мына электрондық пошта:



kishkenbayeva_zhk@enu.kz

Kosmuratova_MA@enu.kz

Байланыс телефондары: тел.: 8(7172) 353739 (факс); 8(7172) 353806 (ішкі телефон: 54-13, 56-07).

Конференцияға қатысушылардың жол қаражаты жіберуші ұйымның есебінен төленеді. Конференция қазақ, орыс тілдерінде өтеді. Конференцияның ұйымдастыру жарнасы - 3000 теңге.


Ұйымдастыру алқасы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 1-2 июня 2012 года проводит республиканскую научную конференцию «Наследие Р.Нургали и проблемы национальной духовности», посвященную известному ученому-литературоведу, лауреату Государственной Премии РК, выдающемуся общественному деятелю, академику НАН РК Р.Нургали.

Место проведения конференции: г.Астана, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, конференц-зал Первого Президента РК.

Целью конференции является научное осмысление многогранной деятельности выдающегося ученого, академика Р.Н.Нургали. Новое прочтение трудов ученого и его вклада в развитие казахского литературоведения, преемственность идей Р.Нургали и их отражение в современном литературоведении. 

Задачи конференции:

– изучение  наследия ученого Р.Нургали  в свете современных проблем духовности;

– осмысление роли и значения трудов Р.Нургали в теории литературы и драматургии;

– новое прочтение и анализ  научно-исследовательского наследия Р.Нургали в контексте современного литературоведения;

– анализ работ общественного деятеля и ученого Р.Нургали в области казахской литературы и культуры;

– наследие Р.Нургали и проблемы современного литературоведения, теории литературы, перспективы развития, задачи.

           Участники конференции:

-         Представители АП и КПМ РК

-         Депутаты Парламента РК и общественные деятели

-         Члены Национальных научных советов РК;

-         Руководители научных организаций и ректоры ВУЗ-ов;

-         Ведущие отечественные ученые и представители СМИ;

-         Преподаватели учебных заведений города Астаны.
Модераторы конференции:

Ерлан Батташович Сыдыков – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, доктор исторических наук, профессор

Сеит Аскарович Каскабасов – заведующий кафедрой  казахской литературы, академик НАН РК, доктор филологических наук, профессор

 

Программа конференции предполагает обсуждение следующих проблем:

              - анализ трудов ученого,  исследователя Р.Нургали, внесших значительный вклад в решение актуальных проблем казахской филологии;

           -    роль и значение общественного деятеля Р.Нургали в сохранении и развитии национальной культуры и духовности;

-         задачи и перспективы развития современного литературоведения и наследия Р.Нургали.

В конференции  планируется  работа 3-х секций по следующим направлениям:

Секция № 1. Наследие Р.Нургали и актуальные проблемы современного литературоведения.

Секция № 2.  Проблема языковой личности в казахском  литературном языке.

Секция № 3. Общественный деятель Р.Нургали и духовно-культурное развитие нации.

 

           



Требования к оформлению докладов
    Доклад должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

1.      Объем доклада не должен превышать 6-8 полных  страниц (формат А4)

2.      Верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см.

3.      Шрифт: Times New Roman, кегль – 14.

4.      Междустрочный интервал – одинарный.

5.      Название доклада печатается по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), инициалы и фамилия автора(-ов), название учреждения, где выполнена работа, город (либо область), печатаются по центру строчными буквами жирным шрифтом

6.      Список литературы указывается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу оформляются  квадратными скобками, при повторе указывается порядковый номер и номер страницы, например [6, с.2].

Регистрационная форма

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________



2. Ученая степень, ученое звание __________________________________________

3. Место работы, должность ______________________________________________

4. Адрес ________________________________________________________________

5. Контактный телефон ___________________________________________________

6. E-mail ________________________________________________________________

7. Название доклада ______________________________________________________

8. Секция

При пересылке по электронной почте в разделе «Тема» электронного письма указать:

Республиканская научно-практическая конференция «Наследие Р.Нургали и проблемы национальной духовности» от ______________ (фамилия докладчика).

Оргкомитет и редакционная комиссия оставляют за собой право отбора докладов на конференцию.



Адрес оргкомитета: г.Астана, 010008, ул.Мунайтпасова, 5, корпус УЛК Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, кабинет 330, кафедра казахской литературы.

Для участия в конференции заявки необходимо прислать до 20 мая 2012 года на электронный адрес:



kishkenbayeva_zhk@enu.kz

Kosmuratova_MA@enu.kz

 

Контактный телефон: тел.: 8(7172) 353739 (факс); 8(7172) 353806 (вн. телефон: 54-13, 56-07).

Рабочие языки конференции: казахский, русский. Организационный взнос конференции  - 3000 тенге.

Материалы не соответствующие тематике или не отвечающие данным требованиям не принимаются.  



 

Организационный комитет
Каталог: files -> nauka
nauka -> Словник рукописи биографической энциклопедии «Сталинградцы в Сталинградской битве»
nauka -> Шығыс қазақстан облысының Әкімдігі алтай – ТҮркі әлемінің алтын бесігі
nauka -> Конференция жұмысының бағыттары: Заң ғылымдарының өзекті мәселелері
nauka -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі А. Байтұрсынов
nauka -> На правах рукописи
nauka -> Описторхоз плотоядных в Западно Казахстанской области Республики Казахстан (диагностика, эпизоотология, меры борьбы) 03. 02. 11 паразитология


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет