Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителяжүктеу 94.73 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі94.73 Kb.

Приложение № 2

Към чл. 6 (доп. - дв, бр. 3 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)


Информация за преценяване на необходимостта от овос
I. Информация за контакт с възложителя:

1.Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.(Изм. – дв, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Йордан Валентинов Василев , гр.София, п.к.1278, кв.”Бенковски”, ул.”Хоризонт” № 43, българско гражданство2. Пълен пощенски адрес.

гр.София, п.к.1278, кв.”Бенковски”, ул.”Хоризонт” №  43,3. Телефон, факс и e-mail.

0879 00 36 91, bo_vassilev@abv.bg.4. Лице за контакти.

Йордан Валентинов ВасилевII. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

„Изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности в имот с идентификатор по кадастрална карта 11884.5964.347 в землището на с.Войнеговци, м.”Прелозите” ( УПИ XXII 417, кв.27 ).”2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

В района няма законно изградена водопроводна мрежа , стопанисвана от „Софийска вода” АД и собствения водоизточник е единствения начин за водоснабдяване на имота.

С изграждане на кладенеца ще се осигури вода за питейно – битови нужди и за поливане в границите на имота .

3. (доп. – дв, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

За реализирането на инвестиционното предложение не са разглеждани други алтернативи.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение е с териториален обхват поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта 11884.5964.347.6. (доп. – дв, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основите процеси за реализиране на инвестиционното предложение “Изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности” са извършване на сондаж и направа на водомерна шахта.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Пред лицето на имота има съществуваща улица и не се налага както нейната промяна, така и изграждане на нова пътна инфраструктура.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Част от проектната документация е план за безопасност и здраве, който включва график за извършване на предвидените строително – монтажни работи.9. Предлагани методи за строителство.

Сондажът ще се извърши на един етап по традиционен начин.10. Природни Ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

За реализиране на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане няма да се използват природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

При извършване на сондажните работи, както и по време на експлоатацията на кладенцете няма да се генерират отпадъци.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Всички дейности на площадката ще се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението.(ДВ.бр.58/2006 г.)

Извършването на сондажа няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда. Няма да се допуска замърсяване на прилежащия терен с битови отпадъци и земни маси по време на строителството.

Няма да се допусне увреждане на терени извън терена, на който се реализира инвестиционното предложение.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

За реализиране на инвестиционното предложение изграждане на кладенци за индивидуално водовземане за собствени потребности и изграждане на жилищните сгради не е необходимо извършване на други дейности, не се налага добив на строителни материали.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Уведомяване на басейнова дирекция Дунавски район за инвестиционното намерение и в последствие регистриране на кладенеца в регистъра на водовземни съъоръжение за подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите по чл.118 г, ал.3, т.5 от закона за водите.15. (нова - дв, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване на кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т.10 от допълнителните разпоредби на наредбата за ос по отношение на опазване на предмета и целите на защитените зони.16. (нова - дв, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

Не се очаква – както при реализиране на инвестиционното предложение, така и по време на експлоатацията му. Ще се спазват изискванията на наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд.III. Местоположение на инвестиционното предложение:

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Границите на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности са очертани в рамките на имот с идентификационен номер по Кадастрална карта 11884.5964.347 в землището на с.Войнеговци, СО – район „Нови Искър”. Най-близко разположените до обекта, предмет на инвестиционното  предложение защитени зони са : защитена зона „Рибарници – Челопечене” с идентификационен код BG 0002114 , отстояща на повече от 5 км. от имота, защитена зона за опазване на дивите птици ”Витоша” с идентификационен код BG 0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната среда и водите, ДВ.99/2008г. и защитена зона за опазване на природните местообитения и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г. Защитените зони отстоят от имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение на достатъчно голямо разстояние, за да бъдат повлияни.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например водни течения, влажни зони или други водни обекти.

В съседство няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Няма такива.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Не се налага.4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности в имот 11884.5964.347 не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, обн.ДВ бр.133/1998г.както и в границите на защитените зони от мрежата „ Натура 2000 ”, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие, обн.ДВ бр.77/2002г. Най-близко разположените до обекта, предмет на инвестиционното предложение са : защитена зона „Рибарници – Челопечене” с идентификационен код BG 0002114 , защитена зона за опазване на дивите птици”Витоша” с идентификационен код BG 0000113 , обявена със Заповед № РД-763 / 28.10.2008г. от Министерството на околната среда и водите, ДВ.99/2008г. и защитена зона за опазване на природните местообитения и на дивата флора и фауна с идентификационен код BG 0000113 „Витоша”, приета от МС с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ. 21/2007г.

Инвестиционното предложение не засяга територии от Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности не попада в границите на санитарно – охранителна зона за питейно – битово водоснабдяване.

Районът, предмет на инвестиционното предложение не се третира като чувствителназона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазване на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

В района на реализация на инвестиционното предложение няма санитарно-охранителни зони на водоизточници.4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Не се използват.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани алтернативи за местоположениеIV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (изм. - дв, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Въздействие върху елементи от националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности в имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347 няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности. Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до отрицателно въздействие върху водите, почвите или въздуха.

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Реализирането на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности в имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347 няма да окаже въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. Общият устройствен план на Столична община обхваща напълно защитената зона „Витоша”, която съвпада почти изцяло с природен парк „Витоша”, обявен от Закона за защитените територии и по същество ОУП обхваща онази част от планината, която попада в границите на Столична община. За опазването и управлението на тази територия има изготвен план за управление на природния парк. Най- близките защитени зони се намират на достатъчно голямо разстояние от имота, предмет на инвестиционното предложение. Реализацията му няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите растения и животни. Не се очакват увреждане, фрагментация и / или загуба на типовете природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фаун и местообитания по видове,включени в Приложение №1 на Директивата 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Очакваното въздействие е временно. При реализацията на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности в имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347 не се очаква възникване на кумулативно въздействие по смисъла на § 3, т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС по отношение на опазване на предмета и целите на защитените зони.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Обхвата на въздействие на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности е обхвата на строителната площадка – т.е в границите на имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347 в землището на с.Войнеговци, СО – район „Нови Искър”.5. Вероятност на поява на въздействието.

Не съществува такава вероятност6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието е по време на строителния процес.7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се предвиждат специални мерки, тъй като реализирането на инвестиционното предложение и неговата експлоатация няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здравеИнвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребностив имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347 е съобразено с действащите санитарно – хигиенни норми и устройствените показатели за района.

8. Трансграничен характер на въздействията.

Реализирането на инвестиционното предложение изграждане на кладенец за индивидуално водовземане за собствени потребности няма да окаже трансгранично въздействие, тъй като е с ограничен обхват – локализиран в границите на имот с идентификатор по Кадастрална карта 11884.5964.347, с.Войнеговци , СО – район „Нови Искър”.
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет