Информация за преценяване на необходимостта от овосжүктеу 62.65 Kb.
Дата09.05.2019
өлшемі62.65 Kb.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-МОНТАНА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Приложение № 2 към чл 6 от НУРИОВОС

(изм,-ДВ, бр 3 от 2006г, изм. и доп. – ДВ бр3 от 20011г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Преодреждане на земеделска земя – от„нива” за „АВТОКЪЩА „ за селскостопански машини с необходимите трасета за Ел и В и К захранвания.

І Информация за контакт с възложителя:


от : Христо Видолов Христов
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение :
Инвестиционното предложение е за ново строителство

Основната дейност е продажба на селскостопански машини.Освен това ще се извършва гаранционен , а при желание на клиентите и извънгаранционен ремонт на продадените машини.Ремонта не предвижда тенекеджийски услуги и пребоядисване.

Застроената площ на сградата е 700м2, но ще се използва цялата площ на имота от 6001м2, тъй като са необходими вътрешни трасета при доставка на машините, изкарване на продадените машини ,изложбен открит плац на предлаганите машини, както и 20% от терена за озеленяване.

Очакван капацитет – продажба на 25 до 30 машини годишно и ремонт на една машина седмично.

Строителството е ново и няма необходимост от други свързани с основния проект спомагателни и поддържащи дейности.

Необходимо е изграждане на отклонения от съществуващите Ел и В и К проводи за захранване на новостроящият се обект съгласно издадените Становища на ЧЕЗ и В и К Монтана. Дълбочината на изкопите са до 1м за проводите и 1.5 м за сградата.Не се налагат взривни работи при изкопите.

В област Монтана селскостопанското производство се развива с постоянен растеж. Земеделската земя чрез арендуване и купуване ежегодно се окрупнява в по- големи масиви. Обработващите тези масиви вече са убедени, че високите добиви се получават при навременна и добра обработка на земята. Поради горната причина търсенето на НОВИ селскостопански машини се увеличава. Това е мотива за изграждане на настоящият обект. Възложителят от години се занимава с доставка и продажба на селскостопански машини производства от ЕС.

За района на имота няма съществуващ одобрен устройствен или друг план в обхвата на инвестиционното предложение.Новото трасе на РП Е79 е приложен на място и не засяга настоящият имот. За изграждане на инвестиционното намерение ще се изготви ПУП съгласно изискванията на ЗУТ.

Възложителят е собственик само на този имот и на съседният 2..556.От двата имота този дава по- добра възможност за застрояване.

Площадката се намира в землището на гр. Монтана местност СЛАНИЩЕТО. Площа на имота е достатъчна за строителство на бъдещата сграда, изграждане на временно строителство ( от два фургона – за технически ръководител и за работниците) и временни вътрешни пътища за земекопна техника. Строителните машини максимално при изкопа са един багер и две товарни коли.

При основната дейност – продажба и ремонт не се очакват налични опасни вещества.

Съществуващата пътна инфраструктора от РП Монтана – Лом , с който граничи имота е достатъчна за обслужване на имота. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктора.

Програмата за реализация на обекта е :

Преодреждане на терена до юни 2018г; проектиране до кроя на 2018г и строителство през 2019 и 2020г.Експлоатация веднага след завършване на обекта и получаване разрешение за ползване. Не се разглежда вариант за закриване и последващо използване на обекта.

Методите на строителство са два.- Монолитно стоманобетоново и сглобяемо ( монтажно) от метална конструкция. И в двата случая се отнася за масивно строителство.

По време на строителство природните ресурси , които ще се използват това са филц, пясък и трошен камък чрез варови и бетонови разтвори и вода за битови нужди. Всички тези ресурси ще се получават от други фирми. Възложителят няма да добива инертни материали от собствен източници Той няма такива и няма и да има , тъй като за дейността му не са необходими.

По време на експлоатацията ще ползва вода за битови нужди от водопровод на В и К ООД гр. Монтана.

Отпадъците които се очакват по време на експлоатация са :

- Битови , които се събират в контейнер , който се извозва на депото в Монтана

- Битови отпадни води 0.35л/сек , които се събират във водоплътна изгребна яма, която се чисти от специализирана общинска фирма

- Двигателно масло. – 15л на седмица. То се изсмуква чрез отворите на свещите и се събира във варели. Последните се предават на лицензирана фирма, която се занимава с отработени масла.

Повредените части, които се заменят се предават на клиента , като доказателство, че е сменена съответната част.

Върху околната среда отрицателно въздействие от дейността не се очаква.Единствено ще се усили шума от обработване и пробване на машините. Този шум е местен и е по- малък от шума на преминаващите коли по РП Е79, който път е в близост до имота. Околните имоти са незастроени , не се обработват и са необитаеми.

За инвестиционното предложение не са необходими: специално за него добив на инертни материали, нов водопровод, а отклонение от съществуващ водопровод собственост на В и К Монтана ;добив на ел енергия , а отклонение от съществуващ далекопровод собственост на ЧЕЗ

Отпадните води са битови и не е необходимо специално третиране.

За инвестиционното предложение са необходими само становища за място на отклонение от съществуващи Ел и В и К отклонения.

Замърсяване на околната среда не се очаква. Дискомфорт може да има само от повишен шум и промяна на ланшафта на района. Но този район не е включен в места за почивка и отдих.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното намерениеМестоположението / съгласно представената скица и извадката от кадастралната карта/ площадката строителната площадка е в ПИ 48489.2.555. Съгласно чл 2 от Наредба 7 ( отменена но друга няма )за хигиенни изисквания на здравната защита границите на зони подлежащи на защита са : жилищни,здравни, учебни, детски ,обществени сгради,терени за отдих,спорт и други аналогични. Отстояния от зоните са от Приложение 1.

Съгласна раздел VІІ т 384 отстоянието до защитените зони на Автосервизи е 50м. В случая най- близкото разстояние от жилищна зона е около 400м въздушно – до първите къщи на кв Кошарник северно по ул. Димитър Ерийски

Най близо застроеният имот е бившия завод за Подова керамика , който вече не функционира. Независимо, че бъдещата експлоатация не засяга околната среда в района няма изобщо нещо застроено , което би получило дискомфорт на съществуването си.

Реализирането на намерението няма да пречи на ползването на съседните имоти по предназначение тъй като , имота граничи с имот 2.256 собственост на възложителя и два пътя полски и РП Монтана –Лом.Освен това земеделските земи в целият район 48489.2 не се обработват в последните 20 години. Независимо от това реализирането на инвестиционното намерение няма да промени показателите на съществуващите имоти

Местоположението на площадката не е в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване на културното наследство и чувствителни зони.Не е в близост до елементи от Националната екологична мрежа .

Района съгласно плана за земеразделяне е земеделски терени –ниви. Те не се обработват, но това не променя статута им. Статута не се променя и от инвестиционното намерение.

В района не съществуват чувствителни територии в т.ч. зони уязвими зони,защитени зони,санитарно-охранителни зони около водоизточници,съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници за минерални води,национална екологична мрежа.

При реализиране и използване на новото предложение строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Щ е се използват филц и пясък чрез варови и бетонови разтвори, които ще се доставят от съществуващи вече варови и бетонови възли.

Тази площадка е с най- добро местоположение защото :

- е в близост до съществуващ водопровод,

- е в близост до ел. провод средно напрежение

- граничи с път / Монтана -Лом/ с твърда настилка;
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие ( кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

Не се очаква никакво въздействие върху хора и тяхното здраве..Не се пречи на земеползването на останалите земеделски земи, От дейността на предложението не се отделят в атмосферата вредни газове, или замърсяване на почвата.не се пречи на биологичното разнообразие, тъй като обекта е в близост до съществуващ РП Е79, чието движение е значително по- голямо от движението до и в обекта.

Всички отпадъци се предават на съответни лицензирани пунктове. В близост няма защитени територии на единични и групови недвижими културни ценности.

Няма в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Няма нито пряко нито постоянно въздействие тъй като в близост няма защитени зони.

Въздействие от шум от движение на клиенти което може да засегне само съседните имоти.

Няма вероятност от друго въздействие

Продължителност на въздействие /шумово/ само от движещи се коли.

Ограничен шум в рамките на имота се очаква от строителна дейност по време на реализиране на обекта. Той е временен в периода на строителството.

Единственото постоянно въздействие е от визуален характер , тъй като се променя ландшафта , което въздействие се получава при построяване на всяка сграда или съоръжение.

Не се очаква трансгранично въздействие на предложението , тъй като държавната граница /при гр Лом / е на 50 км от площадката.

11.09.2017г подпис :................................гр. Монтана (Л. Драганов)

по пълномощно
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет