Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет12/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

      • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

      • надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;

      • контроль за діяльністю Правління Банку.

      Спостережна Рада Банку може у будь-який час вимагати від Правління Банку письмовий або усний звіт про справи Банку, його правові і ділові зв’язки з юридичними та фізичними особами, крім інформації, яка містить банківську таємницю;

      • заслуховування Голови Правління Банку про діяльність Правління Банку;

      • заслуховування звітів Ревізійної комісії Банку про фінансово-економічний стан Банку;

      • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

      • затвердження стратегії розвитку Банку, планів діяльності Банку, а також плану (графіку) проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту Банку на поточний рік;

      • розгляд та прийняття рішень по результатах перевірок, висновків та пропозицій Служби внутрішнього аудиту Банку;

      • визначення організаційної структури Банку, за виключенням штатного розпису Банку, затвердження правил процедури у випадках, визначених Статутом та чинним законодавством України;

      • прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень, внесення змін та доповнень до них;

      • визначення та затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання посадових осіб Правління та Голови Ревізійної комісії дочірніх підприємств Банку, які утворюються як на території України, так і на території інших держав, філій, представництв Банку, які створюються на території інших держав;

      • встановлення штатного розпису філій і представництв Банку, які утворюються на території інших держав;

      • затвердження бюджету, пов’язаного з поточною діяльністю Банку;

      • прийняття рішення про використання резервів Банку та списання безнадійних активів Банку;

      • контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Банку;

      • прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадку, коли більшість членів Спостережної Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

      • прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб, здійснення інвестування Банком у статутні фонди (капітали) юридичних осіб (у вигляді акцій, часток, паїв) та про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

      • створення із числа членів Спостережної Ради Комітетів Спостережної Ради та затвердження положень про них, у тому числі:

      - Комітету з ризик - менеджменту;

      - Комітету зі стратегії розвитку Банку;

      - Комітету з питань винагород;

      - інших комітетів Спостережної Ради.

      • вирішення питань, віднесених до компетенції спостережної ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.

     


      Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

     


      До компетенції Спостережної Ради також належить:

      • створення відповідно до вимог чинного законодавства України постійно діючих комітетів Правління Банку, призначення та звільнення, за поданням Правління Банку, їх персонального складу та затвердження положень про них, у тому числі:

      - Комітету по управлінню активами та пасивами;

      - Кредитного комітету по кредитуванню юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      - Кредитного комітету по кредитуванню фізичних осіб;

      - Тарифного комітету;

      - Бюджетного комітету;

      - Тендерного комітету.

      • затвердження загальних умов та лімітів кредитування співробітників Банку.

      • прийняття рішень з будь-яких інших питань відповідно до Статуту або чинного законодавства України.

      • прийняття рішень з питань, які делеговані Спостережній Раді Банку Загальними зборами акціонерів Банку.

      • здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

     

      Спостережна Рада Банку попередньо погоджує:      • Річний звіт Банку, річну фінансову звітність Банку, висновки Ревізійної комісії.

      • до укладання, правочини (договори) на відчуження корпоративних прав Банку та нерухомого майна Банку, власником яких він є, крім операцій з торгівлі акціями з торговельного портфелю та портфелю на продаж.

     

      Спостережна Рада Банку має право делегувати окремі повноваження Правлінню Банку, крім питань виключної компетенції Спостережної Ради Банку.     

      Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Банку.

     

      Засідання Спостережної Ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради або на вимогу члена Спостережної Ради. Засідання Спостережної Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, а також акціонерами, які у сукупності володіють не менше 5 відсотків статутного капіталу Банку. Засідання Спостережної Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Річне засідання Спостережної Ради Банку проводиться після закінчення фінансового року з метою погодження річного звіту Правління Банку, річної фінансової звітності Банку, висновку Ревізійної комісії Банку за результатами річної перевірки.     

      Відповідно до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», засідання Спостережної Ради Банку вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Спостережної Ради приймається не менше ніж половиною голосів діючого складу Спостережної Ради. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Спостережної Ради мають по одному голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Спостережної Ради є вирішальним.

     

      При Спостережній Раді створено наступні комітети:      • Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»;

      • Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» зі стратегії розвитку Банку;

      • Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з питань винагород.

     


      Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради створено у травні 2004 року. Комітет у своїй діяльності керується Положенням, затвердженим Спостережною Радою. Комітет є колегіальним органом Спостережної Ради, якому делеговані права та обов’язки щодо проведення політики ризик-менеджменту Банку та забезпечення здійснення контролю за її виконанням.

     


      Положення про Комітет Спостережної Ради зі стратегії розвитку Банку та Положення про Комітет Спостережної Ради з питань винагород затвердженні Спостережною Радою у жовтні 2008 року. Комітету Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» зі стратегії розвитку Банку делеговано функції щодо розробки стратегії розвитку та планів діяльності Банку, забезпечення здійснення контролю за її виконанням.

     


      Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з питань винагород є постійним робочим органом Спостережної Ради, якому Спостережна Рада делегує права та обов’язки щодо визначення винагород членам Правління Банку. Питання щодо винагороди членам Спостережної Ради визначено Положенням про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», яке затверджено Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2).

     


      Відповідно до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), порядок виплати винагороди членам Спостережної Ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Спостережної Ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Визначення умов оплати та встановлення розміру винагороди покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом. Дія договору з членом Спостережної Ради припиняється у разі припинення його повноважень. Умови відповідних договорів затверджено Загальними зборами акціонерів Банку 25 березня 2010 року.

     


      Правління Банку є виконавчим, колегіальним органом управління Банку, здійснює управління поточною (оперативною) діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку.

     


      Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом Банку і законодавством України. Правління Банку діє відповідно до Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів. До компетенції Правління Банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку.

     


      До компетенції Правління Банку належить:

      • виконання стратегії розвитку Банку, планів та бюджетів, затверджених Спостережною Радою;

      • розробка поточних планів, забезпечення їх реалізації;

      • здійснення контролю та управління ризиками, розробка та подання на розгляд та затвердження Спостережною Радою внутрішніх документів щодо ризик-менеджменту, в межах своєї компетенції;

      • затвердження правил процедури, у тому числі затвердження правил процедури на здійснення банківських операцій певного типу, затвердження внутрішніх документів (Положень) Банку, змін та доповнень до них, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку, Спостережною Радою Банку, зокрема:

      - Положення про департаменти, управління, відділи, інші структурні підрозділи Банку;

      - Положення про порядок формування резервів Банку;

      - інших внутрішньобанківських політик, інструкцій, положень, внутрішніх нормативних і методичних документів тощо;

      • встановлення штатного розпису філій і представництв, відділень, які створюються на території України, згідно з затвердженою організаційною структурою Банку та в межах бюджету, пов`язаного з поточною діяльністю Банку, затвердженого Спостережною Радою Банку;

      • внесення на розгляд та вирішення питань Спостережною Радою Банку, Загальними зборами акціонерів Банку;

      • організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради Банку;

      • встановлення та затвердження граничних розмірів відсоткових ставок, комісійних винагород по активних, пасивних та інших операціях Банку;

      • вимога скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі порушення провадження про визнання Банка банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

      • розгляд річної фінансової звітності та результатів діяльності Банку;

      • планування діяльності Банку;

      • подання на розгляд Спостережної Ради Банку пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також які потрібно розглянути на Загальних зборах акціонерів Банку;

      • організація розробки проектів та затвердження внутрішньої методології здійснення банківських операцій згідно з банківською ліцензією та генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій, інших положень та інструкцій, передбачених Статутом та законодавством України;

      • забезпечення реалізації планів та програм розвитку Банку;

      • згідно із затвердженою організаційною структурою та штатним розписом, визначення форми трудових відносин, передбачених законодавством України, і рівня заробітної плати працівникам Банку;

      • вирішення питання підбору, підготовки і розстановки кадрів;

      • організація діяльності Банку, обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

      • організація підготовки звітності (статистичної звітності) за підсумками роботи Банку;

      • розробка і затвердження у встановленому порядку стандартів технологій;

      • прийняття рішення щодо формування у встановленому порядку страхових резервів відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

      • розгляд питань оперативної діяльності Банку, діяльності його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств тощо;

      • прийняття рішень про організацію та координацію роботи філій, представництв, відділень Банку, дочірніх підприємств тощо та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

      • розгляд і затвердження у встановленому порядку умов типових договорів, які використовуються у поточній діяльності Банку;

      • підготовка пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Банку, розгляд проектів статутів і положень таких дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Банку, проектів внесення змін та доповнень до них, з подальшим поданням для затвердження Спостережною Радою Банку та/або Загальними зборами акціонерів Банку;

      • підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Банку;

      • прийняття рішень про списання з балансу Головного банку, філій, представництв, відділень основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України;

      • прийняття рішень щодо заставленого майна, яке було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями, в межах та в порядку, встановлених Статутом Банку;

      • створення постійно діючих робочих органів, крім тих робочих органів, які створюються іншими органами управління Банку (комітетів, комісій, груп тощо) та призначення їх членів, яким, у разі потреби, можуть бути делеговані окремі повноваження Правління Банку, у тому числі прийняття рішень про проведення банківських операцій;

      • вирішення будь-яких інших питань діяльності Банку, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради Банку, у тому числі делегованих Правлінню Банку Загальними зборами акціонерів Банку, Спостережною Радою Банку, внесених на розгляд Правління Банку Головою Правління Банку, а також заступниками Голови Правління Банку або членами Правління Банку, керівниками структурних підрозділів Банку тощо;

      • затвердження лімітів щодо операцій купівлі-продажу цінних паперів з портфелю на продаж та/або портфелю до погашення.

     

      Відповідно до Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), розмір та форма винагороди членів Правління визначаються Спостережною Радою.     

      Винагорода членам Правління визначається з урахуванням їх функцій, повноважень та ринкових умов. Для кожного члена Правління має визначатися справедлива та відповідна винагорода, яка повинна відповідати політиці Банку щодо винагород. Розмір винагороди членів Правління повинен бути співвідносним з результатами діяльності Банку та стимулювати до якісного виконання їх обов'язків.

     

      Станом на 01 січня 2013 року до складу Спостережної Ради Банку входять наступні особи:     

      Голова Спостережної Ради:

     

      Герасименко Андрій Леонідович – 1975 року народження. Освіта вища економічна. У 2002 році закінчив Київський Національний економічний університет, кваліфікація за освітою – магістр з фінансового менеджменту. Загальний виробничий стаж понад 15 років, стаж керівної роботи понад 12 років. Основне місце роботи – ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Попередні місця роботи – Заступник Голови Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (з 01.04.2008р. по 18.05.2008р.), Заступник Голови Правління АКБ «ТАС-Комерцбанк» (з 24.02.2004р. по 04.02.2008р.). Посаду Голови Спостережної Ради обіймає з 17 травня 2008 року. Також займає посаду члена Спостережної Ради АКБ «Індустріалбанк».     

      Члени Спостережної Ради:

     

      Абдінов Артур Тазаханович – 1959 року народження. Освіта вища юридична та вища економічна. У 1997 році закінчив Сімферопольський державний університет, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист, та у 2006 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність – фінанси, кваліфікація – спеціаліст фінансів. Загальний виробничий стаж понад 33 роки, стаж керівної роботи понад 13 років. Основне місце роботи – помічник Голови Правління АКБ «Індустріалбанк» (з 01.06.2002р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 21 грудня 2007 року. Також займає посаду Голови Наглядової Ради АБ "Експрес-банк" та члена ревізійної комісії ТОВ «Індустріалінвест».     

      Войтко Євген Володимирович – 1977 року народження. Освіта вища економічна. У 1999 році закінчив Національну академію управління, спеціальність – фінанси. Загальний виробничий стаж понад 13 років, стаж керівної роботи понад 10 років. Основне місце роботи – заступник директора ТОВ «КУА «Акерс Інвест» (з 01.11.2012р.). Попередні місця роботи – заступник директора фінансового департаменту ТОВ «Київська інвестиційна група» (з 01.06.2006р. по 01.01.2011р.), за ступник директора ТОВ «КФ Укрфінком» (з 03.01.2011р. по 01.09.2012р.), заступник директора ТОВ «КУА «АВАЛОН» (з 10.09.2012р. по 31.10.2012р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 25 березня 2010 року.

     

      Гамзатов Руслан Габібуллахович – 1971 року народження. Освіта вища економічна. У 1992 році закінчив Київський інститут народного господарства, спеціальність – фінанси та кредит, кваліфікація – економіст. Загальний виробничий стаж понад 20 років, стаж керівної роботи понад 18 років. Основне місце роботи – фінансовий директор ТОВ «КФ «Укрфінком» (з 01.07.2011р.). Попереднє місце роботи – начальник фінансового департаменту ТОВ «Київська інвестиційна група» (з 01.07.2005р. по 27.02.2011р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 21 грудня 2007 року.     

      Горак Олексій Володимирович, представник акціонера банку ТОВ «Маркет Інвест Груп», – 1976 року народження. Освіта вища юридична. У 2003 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. Загальний виробничий стаж понад 19 років, стаж керівної роботи понад 10 років. Основне місце роботи – член Спостережної Ради АКБ «Індустріалбанк». Попередні місця роботи – консультант з ефективності підприємства апарату дирекції ТОВ «МД Холдинг» (з 01.07.2008р. по 30.09.2012р.), заступник начальника управління клієнтських відносин департаменту корпоративного бізнесу АБ «Експрес-Банк» (з 03.03.2008р. по 27.06.2008р.), заступник начальника управління по роботі з корпоративними клієнтами АБ «Експрес-Банк» (з 04.02.2008р. по 03.03.2008р.), генеральний директор ТОВ «Айс Запоріжжя» (з 07.11.2005р. по 01.02.2008р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 28 жовтня 2010 року. Також займає посаду заступника Голови – секретаря Наглядової Ради ЗАТ «Луганський трубний завод».

     

      Крамаренко Руслан Михайлович, представник акціонера банку Головного фінансового управління Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), – 1978 року народження. Освіта вища економічна. У 2001 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст. Загальний виробничий стаж понад 17 років, стаж роботи на керівних посадах понад 14 років. Основне місце роботи – Заступник Голови Київської міської державної адміністрації (з 06.2010р.). Попередні місця роботи – заступник Міністра та перший заступник Міністра Міністерства з питань ЖКГ (з 04.2007р. по 06.2010р.), генеральний директор ТОВ «Вік-Оіл» (з 09.2006р. по 04.2007р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 28 жовтня 2010 року.     

      Лазня Артем Васильович – 1974 року народження. Освіта вища економічна. У 1996 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію, спеціальність – економіка та управління в металургії, кваліфікація – інженер-економіст. Загальний виробничий стаж понад 18 років, стаж керівної роботи понад 14 років. Основне місце роботи – заступник Голови Спостережної Ради АКБ «Індустріалбанк» (з 09.08.2011р.). Попередні місця роботи – член Спостережної Ради АКБ «Індустріалбанк» (з 01.04.2011р. по 08.08.2011р.), заступник Генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (з 29.01.2010р. по 29.03.2011р.), заступник начальника головного фінансового управління Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (з 05.01.2009р. по 28.01.2010р.), заступник Голови Спостережної Ради АКБ «Індустріалбанк» (з 12.05.2005р. по 04.01.2009р.). З 21 грудня 2007 року обіймав посаду Першого Заступника Голови Спостережної Ради. Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 25 березня 2010 року. Також займає посаду члена Наглядової Ради АБ «Експрес-Банк».

     

      Прудка Наталя Сергіївна – 1978 року народження. Освіта вища юридична та вища технічна. У 2000 році закінчила Запорізький Державний університет, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист, а у 2007 році закінчила Інститут післядипломної освіти ХНАУ ім. Докучаєва, спеціальність – землевпорядкування та кадастр, кваліфікація – інженер - землевпорядник. Загальний виробничий стаж понад 12 років, стаж керівної роботи понад 7 років. Основне місце роботи – заступник начальника судового департаменту Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери» (з 03.01.2012р). Попереднє місце роботи – юрисконсульт Адвокатського об’єднання «Солдатенко, Ситнюк та партнери» (з 01.09.2010р. по 30.09.2011р.). Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 17 травня 2008 року. Також займає посаду директора ТОВ "ЕКСПРЕСІНВЕСТ" (з 07.06.2007р.) та члена Ревізійної комісії АБ "Експрес-Банк".     

      Фурсенко Олександра Геннадіївна – 1980 року народження. Освіта вища юридична. У 2002 році закінчила Національну Академію Управління, спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст. Загальний виробничий стаж понад 12 років, стаж керівної роботи понад 8 років. Основне місце роботи – директор ТОВ «Юріміксіко» (з 08.04.2011р.). Попередні місця роботи – генеральний директор ТОВ «Лідер Фонд Гурп» (з 10.2008р. по 20.10.2009р.), директор ТОВ «ВГЛ-Інвест» (з 12.2007р. по 16.10.2009р.), генеральний директор ТОВ «Земінвест» (з 10.2006р. по 15.10.2009р.). З 31 серпня 2009 року обіймала посаду Заступника Голови Спостережної Ради. Посаду члена Спостережної Ради обіймає з 25 березня 2010 року. Також займає посаду юрисконсульта ТОВ «Земельний актив» (з 01.04.2005р.).

     

      Станом на 01 січня 2013 року до складу Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» входять 8 осіб – Голова Правління, заступники Голови Правління та інші члени Правління:


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет