Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет14/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не має дочірніх компаній, але Банк є одноосібним засновником Відкритого недержавного пенсійного фонду «Хрещатик», що має статус непідприємницького товариства (неприбуткової організації), діяльність якої не спрямована на отримання прибутку. Члени Спостережної Ради, Правління та інші посадові особи Банку не є учасниками Відкритого недержавного пенсійного фонду «Хрещатик».

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента


Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада в емітента

Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

1

2

3

4

5

6

7

8
      Протягом п’яти останніх фінансових років до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа Банку була засновником, учасником чи посадовою особою, не застосовувались процедури банкрутства. Також відсутні непогашені судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу      Відповідно до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), порядок виплати винагороди членам Спостережної Ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, а також цивільно-правовим або трудовим договором, що укладається з членом Спостережної Ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Визначення умов оплати та встановлення розміру винагороди покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом. Умови відповідних договорів затверджено Загальними зборами акціонерів Банку 25 березня 2010 року. Дія договору з членом Спостережної Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

     


      Відповідно до Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), розмір та форма винагороди членів Правління визначаються Спостережною Радою.

     


      Винагорода членам Правління визначається з урахуванням їх функцій, повноважень та ринкових умов. Для кожного члена Правління має визначатися справедлива та відповідна винагорода, яка повинна відповідати політиці Банку щодо винагород. Розмір винагороди членів Правління повинен бути співвідносним з результатами діяльності Банку та стимулювати до якісного виконання їх обов'язків. Всі додаткові виплати визначаються за результатами діяльності Банку з дозволу Спостережної Ради.

     


      У 2010 році основна заробітна плата Спостережної Ради і Правління Банку становила 10 061 200 грн., у т.ч. Спостережної Ради – 2 671 200 грн., Правління – 7 390 000 грн. Премії та ніші виплати не виплачувалися.

     


      У 2011 році основна заробітна плата Спостережної Ради і Правління Банку становила 9 469 400 грн., у т.ч. Спостережної Ради – 2 679 400 грн., Правління – 6 790 000 грн. Зменшення фонду оплати Членів Правління пов’язано зі зменшенням кількості членів Правління Банку. У 2011 році було виплачено премії у сумі 365 200 грн., у т.ч. Спостережній Раді – 15 200 грн., Правлінню – 350 000 грн.

     


      У 2012 році основна заробітна плата Спостережної Ради і Правління Банку становила 9 293 800 грн., у т.ч. Спостережної Ради – 2 753 800 грн., Правління – 6 540 000 грн. Зменшення фонду оплати Членів Правління пов’язано зі зменшенням кількості членів Правління Банку. Премії та ніші виплати не виплачувалися.

     


Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати

Наглядова рада

Виконавчий орган

Разом

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основна заробітна плата

2753800

2679400

2671200

6540000

6790000

7390000

9293800

9469400

10061200

Премії

0

15200

0

0

350000

0

0

365200

0

Компенсаційні виплати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплати у натуральній формі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші виплати (зазначити)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

2753800

2694600

2671200

6540000

7140000

7390000

9293800

9834600

10061200

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента      Засновниками Банку є юридичні та фізичні особи, які підписали Установчу угоду Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Хрещатик” та одночасно є акціонерами Банку.

     


      Засновниками Банку на звітну дату є:

      • Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

      • Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ «Укрфінком»;

      • Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномед Україна»;

      • Державне підприємство Міністерства оборони України Центральний проектний інститут;

      • Гриджук Дмитро Миколайович;

      • Горбунов Анатолій Іларіонович;

      • Матухно Михайло Степанович;

      • Пилипишин Віктор Петрович;

      • Ратушнюк Ольга Яківна.

     

      Станом на 01 січня 2013 року зареєстрований статутний капітал ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» становить 828 828 000 грн. (Вісімсот двадцять вісім мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Банку поділений на 724 500 (Сімсот двадцять чотири тисячі п’ятсот) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 1 144 грн. (Одна тисяча сто сорок чотири гривні) кожна. Форма існування акцій – бездокументарна.     

      Прості іменні акції Банку надають їх власникам однакові права. Привілейовані акції Банком не випускалися.

     

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» завжди був зацікавлений у створенні максимально публічної, відкритої і диверсифікованої структури капіталу. Акціонерами Банку є територіальна громада м. Києва, комунальні підприємства та організації міста, корпоративні власники та фізичні особи.     

      Облік прав власності на акції ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснюють зберігачі, у яких акціонери Банку відкрили рахунки в цінних паперах. Обслуговування випуску акцій здійснює депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», який діє відповідно до Ліцензії ДКЦПФР Серія АВ № 581322 від 25.05.2011р., і на запит Банку готує та надає Зведений обліковий реєстр власників акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     

      Станом на 01 січня 2013 року відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» загальна кількість акціонерів становить 38 осіб (13 юридичних осіб, у тому числі 1 нерезидент, та 25 фізичних осіб), які володіють 724 500 простих іменних акцій. Юридичним особам належить 99,8736% акцій Банку, фізичні особи є власниками 0,1264% акцій Банку, у т.ч. керівники Банку володіють 0,0766% акцій Банку. Акції повністю випущені та сплачені.     

      Станом на 01.01.2013р. найбільшими акціонерами Банку – власниками істотної участі є:

      • Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ «Укрфінком» – 37,4427%;

      • Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» – 21,0320%;

      • Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 24,9397%.

     


      Акціонери, які володіють більше ніж 5% акцій:

      • SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – 6,8276%.

     

      Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 31 грудня 2012 року будь-які інші акціонери Банку не володіють часткою, що становить або перевищує 5% статутного капіталу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      Пакети акцій Банку, які належать членам Спостережної Ради та членам Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», станом на 01.01.2013р.:

      • Герасименко Андрій Леонідович, Голова Спостережної Ради – 0,0048%;

      • Абдінов Артур Тазаханович, член Спостережної Ради – 0,000138%;

      • Войтко Євген Володимирович, член Спостережної Ради – 0,0015%;

      • Гамзатов Руслан Габібуллахович, член Спостережної Ради – 0,0004%;

      • Горак Олексій Володмирович, член Спостережної Ради – 0,000138%;

      • Лазня Артем Васильович, член Спостережної Ради – 0,000138%;

      • Прудка Наталя Сергіївна, член Спостережної Ради – 0,000138%;

      • Фурсенко Олександра Геннадіївна, член Спостережної Ради – 0,000138%;

      • Гриджук Дмитро Миколайович, Голова Правління – 0,0690%;

      • Семенов Андрій Володимирович, Перший заступник Голови Правління – 0,000138%.

     

     


      Інформація про власників істотної участі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 31 грудня 2012 року:

     


      Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ «Укрфінком» – 37,4427%.

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14364272

      Місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3-В

      Дата проведення державної реєстрації: 12.12.2007р.

      Форма власності: приватна

      Основні види діяльності: комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність.

      Учасники: ТОВ «Фінінтермет» (94,8%) та компанія Alesio Universal S.A. (5,2%)

     


      Крім того, власник істотної участі у Банку ТОВ «КФ «Укрфінком» володіє 30% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Земельний Актив» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 326665536) та 32,52% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Хрещатик Інвестбуд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32773239).

     


      Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 24,9397%.

      Після звітної дати змінено назву на Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02317474

      Місцезнаходження: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36

      Дата проведення державної реєстрації: 10.07.2003р.

      Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підзвітне та підконтрольне Київській міській раді та підпорядковане Київському міському голові, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади – Міністерству фінансів України.

     

      Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» – 21,0320%.      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35628193

      Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 82-А

      Дата проведення державної реєстрації: 24.12.2007р.

      Форма власності: приватна

      Основні види діяльності: управління нерухомим майном, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, консультування з питань комерційної діяльності та управління, надання інших комерційних послуг.

      Учасники: компанія Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз лімітед) (95,4028%) та СТдВ «Захід-Резерв» (4,5972%).

     

      Крім того, власник істотної участі у Банку ТОВ «Маркет Інвест Груп»» володіє 18,9723% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю Агентство цінних паперів «Кредо-Інвест» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22123772).     

      Компанія SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) – 6,8276%.

      Компанія заснована 09 серпня 2006 року, реєстраційний номер 181769

      Місцезнаходження: Васілісіс Фрейдерікіс, 20 ЕЛЬ Греко Хаус, Офіс 104, П.С. 1066, Нікосія, Кіпр

      Форма власності: приватна

      Основні види діяльності: володіння та торгівля інвестиціями.

      Засновник компанії – фізична особа громадянка Кіпру Пампіна Воці.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного рокуПовне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів

у прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

Товариство з обмеженою відповідальністю "КФ "Укрфінком"

14364272

271272

0

271272

37.4427

37.4427

Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради "Київської міської державної адміністрації)

02317474

180688

0

180688

24.9397

24.9397

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет Інвест Груп"

35628193

152377

0

152377

21.0320

21.0320

      Протягом звітного року власники істотної участі у Банку не змінилися, але змінилися частки їх участі у статутному капіталі Банку, а саме:

     

      • частка ТОВ «КФ Укрфінком» збільшилася з 37,4306% станом на 01.01.2012р. до 37,4427% станом на 01.01.2013р. на 0,0121% за рахунок придбання акцій Банку на вторинному ринку;     

      • частка Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) збільшилася з 24,8981% станом на 01.01.2012р. до 24,9397% станом на 01.01.2013р. на 0,0416% за рахунок придбання акцій Банку на вторинному ринку;

     

      • частка ТОВ «Маркет Інвест Груп» зменшилася з 24,9796% станом на 01.01.2012р. до 21,0320% станом на 01.01.2013р. на 3,9476% за рахунок продажу акцій Банку на вторинному ринку. 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      Банк здійснює з пов’язаними особами в основному операції із залучення коштів на вклади (депозити) та надання кредитів. Детальні умови таких операцій є банківською таємницею та не можуть бути опубліковані без згоди контрагентів Банку.

     


      Інформація про операції з пов’язаними сторонами наведена в Примітці 38 Річного фінансового звіту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2012 рік.

     


      Обсяг депозитів, залучених від пов’язаних фізичних осіб станом на 01.01.2013р. складає 34 640,1 тис. грн., що становить 1,2% від загального депозитного портфеля фізичних осіб у сумі 2 807 303,6 тис. грн. Середньозважена процентна ставка по вказаних депозитах становить 13,42% річних при середньозваженій ставці в цілому по Банку 15,92% річних. Депозити від пов’язаних осіб залучаються на публічних умовах за процентними ставками, що відповідають діючій процентній політиці Банку за вкладами для фізичних осіб.

     


      Витрати, понесені Банком по сплаті процентів за депозитами пов’язаних осіб, визначаються виходячи з процентних ставок, встановлених умовами укладених договорів і становлять за 2012 рік 3 721,2 тис. грн.

     


      Загальний обсяг кредитів, наданих пов’язаним фізичним особам Банку складає 18 143,81 тис. грн., що становить 4,62% від загального кредитного портфеля фізичних осіб в сумі 393 093,38 тис. грн., у т.ч. кредитна заборгованість 13 33,59 тис. грн. та зобов’язання з кредитування 4 830,22 тис. грн.

     


      З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами, надання Банком кредиту здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами), Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001р. № 368 (зі змінами), інших нормативно-правових актів Національного банку України.

     


      Пов’язаним фізичним особам надано:

      • іпотечні кредити на суму 7 553,09 тис. грн.;

      • споживчі кредити на суму 7 022,25 тис. грн.;

      • карткові кредити на суму 3 568,46 тис. грн.

     

      Пов’язаним фізичним особам надані кредити на пільгових умовах на суму 1 804,45 тис. грн. при середньозваженій процентній ставці 2,10% та кредити на ринкових умовах на суму 16 339,35 тис. грн. із середньозваженою процентною ставкою 15,28% річних. Дохід, отриманий від продажу послуг пов’язаним особам, визначається виходячи з договірних цін відповідно до встановлених правил бухгалтерського обліку. Сума процентних та комісійних доходів від кредитів, наданих пов’язаним фізичним особам у 2012 році, склала 1 290,63 тис. грн.     

      Операції з пов’язаними особами юридичними особами здійснювалися в межах умов, котрі застосовувалися для клієнтів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», які не входять до групи пов’язаних осіб Банку.

     

      Інформація щодо операцій з пов’язаними юридичними особами, афілійованими особами та компаніями, що належать пов’язаним особам:      • залишки за наданими кредитами станом на 01.01.2013 – 450 000,0 тис. грн.;

      • обіг коштів за наданими кредитами за 2012 рік – 0 тис. грн.;


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет