Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет16/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

      - 1 700,00 грн. – штраф за порушення валютного законодавства в частині перекручення звітності за формою № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти», колонка «мета переказу» за 11.05.2012р., дата сплати – 15.08.2012р. Перевірка проведена Управлінням Національного банку України в Чернігівській області щодо дотримання валютного законодавства України;

     


      - 1 190,00 грн. – штраф за порушення валютного законодавства в частині перекручення звітності НБУ за формою № 538 «інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів, інших банків та уповноваженими банками» за 15.11.2011р., дата сплати – 03.10.2012р. Перевірка проведена Управлінням Національного банку України в Херсонській області щодо дотримання валютного законодавства України;

     


      - 15,59 грн. – штраф за порушення валютного законодавства в частині порушення порядку та умов торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (продаж валюти без отримання від клієнта заяви про продаж іноземної валюти), дата сплати – 13.11.2012р. Перевірка проведена Управлінням Національного банку України в Донецькій області щодо дотримання валютного законодавства України;

     


      - 100,00 грн. – штраф за фактами виявлення недостач та надлишків готівки Головним управлінням НБУ по Чернівецькій області, дата сплати – 30.11.2012р. Штраф накладено Управлінням Національного банку України в Чернівецькій області у зв’язку із виявленням недостач та надлишків готівки при виконанні договору на касове обслуговування Чернівецьким регіональним відділенням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      Одним з ключових напрямів загальної політики Банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до Банку інвестицій та збільшенні конкурентноздатності на ринку. Підтримання стабільності, ліквідності Банку і ефективне використання фінансових ресурсів багато в чому залежить саме від рівня корпоративного управління. Якісне корпоративне управління таке ж важливе, як і професійний менеджмент.

     


      Банк прагне до впровадження такої системи управління Банком, яка б відповідала сучасним міжнародним стандартам, зокрема Принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), принципам Базельського комітету з банківського нагляду щодо удосконалення корпоративного управління в банківських установах та найкращим світовим практикам. Тому вдосконалення власної нормативної бази з питань корпоративного управління, врахування попереднього досвіду роботи у цьому напрямку, вітчизняних і міжнародних принципів та рекомендацій визнаних авторитетних установ та організацій щодо корпоративного управління, є для Банку незупинним процесом.

     


      Основні засади побудови та організації системи корпоративного управління Банку визначені затвердженою акціонерами у 2012 році в новій редакції Політикою корпоративного управління (протокол № 2 від 04.04.2012р). Політика корпоративного управління стала основою для внутрішньобанківських документів з питань корпоративного управління, а саме:

      • Кодексу корпоративного управління (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Статуту (протокол ЗЗА № 1 від 27.01.2012р.)

      • Положення про Загальні збори акціонерів (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Положення про Спостережну Раду (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Положення про Правління (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Положення про Ревізійну комісію (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Положення про акції (протокол Спостережної Ради № 23 від 25.06.2010р.)

      • Дивідендної політики (протокол ЗЗА № 2 від 04.04.2012р.)

      • Інформаційної політики (протокол Спостережної Ради № 23 від 25.06.2010р.)

      • Принципів корпоративної соціальної відповідальності (протокол Спостережної Ради № 23 від 25.06.2010р.)

      • Кодексу корпоративної поведінки та етики.

     

      Дотримання зазначених документів у повсякденній практиці є безумовним правилом для менеджменту Банку та його органів управління. Всі вищевказані документи, а також детальні прес-релізи, що описують головні корпоративні події, розміщено на офіційному веб-сайті ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» http://xcіtybank.com.ua/.     

      Кодекс корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в новій редакції затверджено Загальними зборами акціонерів 04 квітня 2012 року.

     

      Кодекс корпоративного управління регламентує, на основі чинного законодавства України, Статуту Банку та Політики корпоративного управління Банку, засади корпоративного управління, якими у своїй діяльності керується Банк.     

      Кодекс має на меті впровадження на практиці у діяльності Банку цивілізованих, доброчинних норм ділових відносин для:

      • підвищення інвестиційної привабливості Банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;

      • створення сприятливих умов для розвитку Банку і підвищення його конкурентоспроможності;

      • підвищення ефективності використання капіталу;

      • гармонізації відносин учасників корпоративного управління – акціонерів, органів управління, персоналу, зацікавлених осіб;

      • створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Банку та на благо його акціонерів.

     


      Кодексом корпоративного управління регулюються взаємини між учасниками корпоративних відносин Банку у процесі організації та здійснення господарської діяльності Банку.

      Учасниками корпоративних відносин є:

      • акціонери Банку;

      • органи управління Банку та їх члени;

      • органи контролю Банку та їх члени;

      • зацікавлені особи.

     

      Основними принципами корпоративного управління Банку є:      • забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;

      • забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;

      • розкриття інформації та прозорість;

      • належний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

     

      Правлінням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 03 серпня 2009 року затверджено Кодекс корпоративної поведінки та етики ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.     

      Кодекс корпоративної поведінки та етики ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» – це система професійних і морально-етичних цінностей, що сприяє об'єднанню працівників Банку в єдину команду та створює умови для динамічного розвитку Банку.

     

      Метою Кодексу є визначення стандартів поведінки та діяльності працівників і акціонерів Банку, спрямованих на підвищення якості послуг, фінансової стабільності, прозорості та ефективності банківських процесів, створення відмінної репутації та іміджу надійного і висококультурного Банку, що забезпечить підвищення його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Сьогодні це є не менш важливим завданням, ніж завдання підвищення прибутку установи Банку.     

      Основними завданнями Кодексу корпоративної поведінки та етики є:

      • визначення принципів взаємовідносин Банку з акціонерами, клієнтами, діловими партнерами, органами державної влади та працівниками Банку;

      • захист інтересів акціонерів, клієнтів, ділових партнерів Банку.

     

      Кодекс включає у себе загальнообов’язкові правила поведінки та етики, які поширюються на всіх працівників Банку, незалежно від займаної посади.     

      Банк дотримується законів, етичних норм і правил чесного ведення бізнесу, виконання своїх обов’язків, цінує свою репутацію.

     

      Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів.     

      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною Радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

     

      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Банк також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів. Крім того, Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.     

      Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку має містити такі дані:

      • повне найменування та місцезнаходження Банку;

      • дату, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери);

      • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;

      • дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

      • перелік питань, що виносяться на голосування;

      • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

     

      Акціонер до проведення Загальних зборів акціонерів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.     

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

     

      Спостережна Рада Банку, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.     

      Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

     

      Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинен повідомити акціонерів рекомендованим листом з повідомленням про вручення щодо змін у порядку денному. Банк також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.     

      У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник профспілки, який представляє права та інтереси трудового колективу.

     

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів.     

      Загальні збори акціонерів Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

     

      Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Спостережної Ради, член Спостережної Ради чи інша особа, уповноважена Спостережною Радою.     

      Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Банку. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

     

      Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих акцій, Загальні збори акціонерів вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.     

      Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Статутом або законодавством України не встановлено інше. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

     

      На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).     

      Рішення Загальних зборів акціонерів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

     

      Протокол Загальних зборів Банку складається протягом 5 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Головуючий та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність додатків до нього.     

      Протокол Загальних зборів і додатки до нього, а також бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, протокол лічильної комісії мають бути остаточно оформлені і передані до Правління Банку у строк не більше п`яти робочих днів з моменту закриття Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку з постійним строком зберігання.

     

      Протягом трьох останніх років Загальні збори акціонерів проводилися 8 разів, а саме:      • 25 березня 2010 року – річні Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53 (конференц зал Готелю «Опера», 2-й поверх), кворум – 99,37% голосів;

      • 30 липня 2010 року – позачергові Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімната 226), кворум – 75,25% голосів;

      • 27 жовтня 2010 року – позачергові Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімната 226), кворум – 99,65% голосів;

      • 31 березня 2011 року – річні Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 53 (конференц зал Готелю «Опера», 2-й поверх), кворум – 99,88% голосів;

      • 31 жовтня 2011 року – позачергові Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімната 226), кворум – 99,78% голосів;

      • 27 січня 2012 року – позачергові Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімната 226), кворум – 92,14% голосів;

      • 04 квітня 2012 року – річні Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, бульвар Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, 5-7/29, готель «Прем’єр Палац», 2-й поверх, «Софіївський Гранд Хол», кворум – 92,15% голосів;

      • 18 травня 2012 року – позачергові Загальні збори акціонерів, місце проведення – м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімната 226), кворум – 74,9% голосів.

     

      Голосування на Загальних зборах акціонерів в 2012 році здійснювалося бюлетенями.     

      У Загальних зборах акціонерів Банку, які відбулися 27 січня 2012 року, взяли участь акціонери та представники акціонерів, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 587 032 голосами, що становить 92,14% голосів від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

     

      Порядок денний Загальних зборів акціонерів 27 січня 2012 року:      1. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      З питання порядку денного «Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», що пов’язана зі збільшенням статутного капіталу Банку на 99,97 млн. гривень та змінами в чинному законодавстві України. Голосували: «за» - 587 032 голоси (100 %); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      У Загальних зборах акціонерів Банку, які відбулися 04 квітня 2012 року, взяли участь акціонери та представники акціонерів, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 587 071 голосами, що становить 92,15% голосів від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

     


      Порядок денний Загальних зборів акціонерів 04 квітня 2012 року:

     


      1. Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.

      2. Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.

      3. Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та покриття збитків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік.

      4. Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      5. Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік та заходи за результатами їх розгляду.

      6. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 2012 рік.

      7. Про затвердження Політики корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      10. Про затвердження Положення про Спостережну Раду ПАТ «ХРЕЩАТИК».

      11. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      12. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

      13. Про затвердження Дивідендної політики ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      З першого питання порядку денного «Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік» прийнято рішення: затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік. Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З другого питання порядку денного «Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік» прийнято рішення: затвердити Звіт Правління про підсумки діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік. Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З третього питання порядку денного «Про річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності та покриття збитків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік» прийнято рішення : затвердити річну фінансову звітність, фінансовий результат діяльності Банку – збиток за 2011 рік у сумі 35 954 821,26 грн. (Тридцять п’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна гривня 26 копійок), а також не покривати збиток за рахунок коштів резервного фонду. Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З п’ятого питання порядку денного «Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік та заходи за результатами їх розгляду» прийнято рішення: затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2011 рік та забезпечити у подальшому підтримання на належному рівні складання достовірної звітності Банку. Голосували: «за» - 587 071 голос (100 %); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З шостого питання порядку денного «Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради на 2012 рік» рішення не прийнято. Голосували: «за» - 656 голосів (0,11%); «проти» - 586 415 голосів (99,89%); «утримались» - немає.

     


      З сьомого питання порядку денного «Про затвердження Політики корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Політику корпоративного управління ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З восьмого питання порядку денного «Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет