Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет17/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

      З дев’ятого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З десятого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З одинадцятого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Положення про Правління ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З дванадцятого питання порядку денного «Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      З тринадцятого питання порядку денного «Про затвердження Дивідендної політики ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» прийнято рішення: затвердити Дивідендну політику ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК». Голосували: «за» - 587 071 голос (100%); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     


      У Загальних зборах акціонерів Банку, які відбулися 18 травня 2012 року, взяли участь акціонери та представники акціонерів, що діють за довіреностями, які у сукупності володіють 542 638 голосами, що становить 74,9% голосів від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

     


      На Загальних зборах були присутні посадові особи Банку, а саме: Голова Спостережної Ради Герасименко А.Л., Голова Правління Гриджук Д.М., член Ревізійної комісії Бордун В.А.

     


      Порядок денний Загальних зборів акціонерів 18 травня 2012 року:

     


      1. Про обрання членів лічильної комісії.

      2. Про затвердження кошторису витрат Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 2012 рік.

     

      З першого питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії» прийнято рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 осіб – Голова комісії – Директор юридичного департаменту Олійник В.О., члени комісії – заступник директора – начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Шкурат О.М. та заступник начальника управління акціонерного капіталу та корпоративного регулювання юридичного департаменту Яніцька М.М. Голосували: «за» - 542 638 голосів (100 %); «проти» - немає; «утримались» - немає.     

      З другого питання порядку денного «Про затвердження витрат Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 2012 рік» прийнято рішення: затвердити кошторис витрат Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 2012 рік у сумі 3 305 000 грн. (Три мільйони триста п’ять тисяч гривень 00 копійок). Голосували: «за» - 542 638 голосів (100 %); «проти» - немає; «утримались» - немає.

     

      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів чи самих Загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.     

      У 2010-2012 роках реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах здійснювала Реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджувався Спостережною Радою Банку. Нагляд за реєстрацією акціонерами, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не здійснювався.

     

      Спостережна Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку і, в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.     

      Створення Спостережної Ради Банку є обов'язковим. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Спостережної Ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Спостережну Раду Банку, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Спостережної Ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом Спостережної Ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

     

      Члени Спостережної Ради Банку обираються з числа акціонерів або їх представників у кількості 9 осіб. Членами Спостережної Ради Банку можуть бути виключно фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. Кандидатури членів Спостережної Ради висуваються акціонерами Банку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Спостережної Ради, у письмовій формі не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.     

      Кандидати, які висуваються для обрання до складу Спостережної Ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам (критеріям):

      • бездоганна ділова репутація;

      • високі ділові та моральні якості;

      • досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років, компетентність;

      • вища освіта;

      • авторитет та довіра акціонерів;

      • власне бачення щодо діяльності Банку та власної ролі у проведенні політики Банку.

     

      Вимога щодо бездоганної ділової репутації означає:      • проти кандидата не порушувались кримінальні справи;

      • кандидат не притягувався до кримінальної відповідальності, не має судимостей;

      • не порушувалася справа про банкрутство юридичної особи, яку очолював кандидат, або був у ній посадовою особою;

      • відсутні факти щодо порушення кандидатом законодавства;

      • відсутні факти щодо невиконання кандидатом будь-яких зобов’язань, у тому числі перед фінансовими установами.

     


      З метою виконання завдань, які покладаються на Спостережну Раду, кандидати, які висуваються до її складу, повинні володіти знаннями та кваліфікацією, необхідними для виконання ними посадових обов’язків, зокрема:

      • розуміти значні ризики, з якими працює або планує працювати Банк;

      • розуміти потреби Банку у капіталі;

      • бути спроможними оцінювати на регулярній основі ефективність і обережність дій Правління щодо управління операціями Банку і ризиками, на які наражається Банк.

     

      Кандидати повинні мати достатню кількість часу для ефективного виконання функцій члена Спостережної Ради у разі їх обрання до цього органу управління Банку.     

      Строк повноважень членів Спостережної Ради Банку становить 3 роки. Повноваження члена Спостережної Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Банку. Обрання членів Спостережної Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Спостережної Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної Ради неодноразово.

     

      Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов`язково вносяться питання про припинення повноважень членів Спостережної Ради та обрання членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради Банку.     

      Протягом 2010 року проведено 52 засідання Спостережної Ради, протягом 2011 року – 24 засідання, протягом 2012 року – 62 засідання. Усі засідання Спостережної Ради проводились у формі спільної присутності. Протягом 2010-2012 років більшість членів Спостережної Ради Банку були присутні на всіх засіданнях.

     

      Протокол засідання Спостережної Ради повинен бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписом головуючого на засіданні та секретаря Спостережної Ради та скріплений печаткою Банку. Протокол засідань Спостережної Ради Банку оформляється секретарем Спостережної Ради не пізніше ніж протягом п`яти днів після проведення засідання. Протоколи засідань Спостережної Ради Банку передаються секретарем Спостережної Ради на зберігання Правлінню Банку. Протоколи засідання Спостережної Ради і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку з постійним строком зберігання.     

      Спостережною Радою у травні 2004 року створено Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради, а у жовтні 2008 року створено Комітет Спостережної Ради зі стратегії розвитку Банку та Комітет Спостережної Ради з питань винагород, які у своїй діяльності керуються Положеннями, затвердженими Спостережною Радою. Комітети є колегіальними робочими органами Спостережної Ради. Спостережною Радою 07 грудня 2010 року затверджено персональний склад кожного із зазначених комітетів, а саме:

     

      Склад Комітету Спостережної Ради зі стратегії розвитку Банку:      Голова Комітету – Герасименко А.Л.,

      Заступник Голови Комітету – Горак О.В.,

      Члени Комітету – Фурсенко О.Г., Войтко Є.В., Лазня А.В.

     


      Метою діяльності Комітету є оптимізація та підвищення ефективності роботи Спостережної Ради в питаннях визначення стратегії розвитку Банку, розробки планів діяльності Банку, спрямованих на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, підвищення його інвестиційної привабливості, а також планів, відповідно до яких Банк здійснюватиме свою діяльність з урахуванням інтересів акціонерів і вкладників.

     


      До компетенції Комітету належить:

      • розробка проектів стратегії та подання відповідних пропозицій Спостережній Раді Банку щодо затвердження стратегії розвитку Банку;

      • забезпечення доведення стратегії розвитку Банку до відома Правління Банку;

      • здійснення контролю за виконанням стратегії розвитку Банку;

      • здійснення контролю за підготовкою внутрішніх нормативних актів та процедур з питань стратегії розвитку, а також здійснення моніторингу їх виконання;

      • здійснення аналізу розроблених виконавчим органом Банку концепцій, перспективних планів, програм і планів стратегічного розвитку та внесення своїх рекомендацій з цього приводу на розгляд Спостережної Ради Банку;

      • попередній розгляд розробленого Правлінням Бізнес-плану на наступний рік, надання зауважень до нього та внесення його на затвердження Спостережною Радою Банку;

      • оцінка ефективності діяльності Банку у довгостроковій перспективі;

      • розробка рекомендацій Спостережній Раді Банку щодо коригування діючої стратегії розвитку Банку виходячи із аналізу основних індикаторів ринку, тенденцій розвитку ринків, результатів діяльності Банку та його конкурентів, інших факторів;

      • оцінка основних напрямків діяльності Банку з урахуванням поточної і прогнозованої ринкової ситуації, фінансового стану Банку та інших факторів, які впливають на його фінансово-господарську діяльність;

      • розгляд пропозицій та підготовка рекомендацій щодо стратегії роботи з акціонерами та управління власним капіталом, стратегії з підвищення капіталізації та інших питань за дорученням Спостережної Ради Банку.

     


      Склад Комітету Спостережної Ради з ризик-менеджменту:

      Голова Комітету – Герасименко А.Л.,

      Заступник Голови Комітету – Войтко Є.В.,

      Члени Комітету – Фурсенко О.Г., Лазня А.В., Гамзатов Р.Г.

     

      Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради Банку є колегіальним органом Спостережної Ради, якому Спостережна Рада делегує права та обов’язки щодо проведення політики ризик-менеджменту Банку та забезпечення здійснення контролю за її виконанням.     

      Комітет з ризик-менеджменту:

      • готує рішення Спостережної Ради щодо визначення стратегії Банку в частині ризик-менеджменту;

      • готує рішення Спостережної Ради щодо організаційної структури Банку в частині забезпечення виділення підрозділів, які залучаються до процесу ризик-менеджменту; відокремлення функцій внутрішнього аудиту від функцій ризик-менеджменту;

      • контролює підготовку внутрішньої нормативної бази Банку щодо ризик-менеджменту;

      • здійснює контроль за уникненням конфліктів інтересів у Банку;

      • отримує достовірну та точну інформацію стосовно рішень Правління Банку, ризикової позиції Банку в усіх визначених сферах ризику, результатів моделювання, стрес-тестів і бек-тестування, а також відповідних висновків, співвідношення ризику/винагороди для всіх продуктів, послуг і операційних функцій;

      • розглядає усі звіти, підготовлені виконавчим органом з ризик-менеджменту, підрозділом внутрішнього аудиту, зовнішніми аудиторами та органами банківського нагляду;

      • здійснює моніторинг даних щодо позицій і ціноутворення, рівнів ризиків та порушень лімітів.

     


      Склад Комітету Спостережної Ради з питань винагород:

      Голова Комітету – Герасименко А.Л.,

      Заступник Голови Комітету – Лазня А.В.,

      Члени Комітету – Фурсенко О.Г., Войтко Є.В., Гамзатов Р.Г.

     

      Метою діяльності Комітету є оптимізація роботи Спостережної Ради в питаннях визначення належної винагороди членам Правління, яка є передумовою та ключовим елементом ефективної роботи Банку.     

      До компетенції Комітету належить:

      • розробка політики визначення винагород та змінної частки в структурі винагород членам Спостережної Ради та Правління та подання її на затвердження Спостережної Ради Банку;

      • розробка прозорої процедури оцінки діяльності членів Спостережної Ради та Правління з метою визначення винагород та подання її на затвердження Спостережної Ради Банку;

      • забезпечення проведення щорічної оцінки роботи членів Спостережної Ради та Правління, яка має включати кількісні та якісні показники;

      • підготовка пропозицій Спостережній Раді Банку щодо затвердження винагород членам Правління;

      • забезпечення адекватності визначених винагород членам Спостережної Ради та Правління фінансовому стану Банку, а також відповідності цих винагород досягнутим результатам роботи Банку;

      • узгодження з відповідними структурними підрозділами Банку розкриття у фінансовій звітності та публічному звіті Банку питання щодо винагород.

     

      Колегіальним виконавчим органом управління Банку є Правління. Правління Банку здійснює управління поточною (оперативною) діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку. Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом Банку і законодавством України. Правління Банку діє відповідно до Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів.     

      Кількісний склад Правління становить 8 осіб. До складу Правління Банку входять Голова Правління та члени Правління, обрані Спостережною Радою. Членами Правління Банку можуть бути особи, які перебувають з Банком у трудових відносинах. До складу Правління входять Заступники Голови Правління, Головний бухгалтер, працівник Банку за посадою відповідальний за проведення фінансового моніторингу та інші працівники Банку, обрані Спостережною Радою.

     

      Право подання кандидатур для обрання до складу Правління мають усі акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.     

      Кандидати, які висуваються для обрання до складу Правління, мають відповідати таким вимогам:

      • бездоганна ділова репутація;

      • компетентність;

      • високі ділові та моральні якості, вміння працювати у команді;

      • вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;

      • стаж та досвід роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років;

      • авторитет та довіра акціонерів;

      • власне бачення діяльності Банку та власної ролі у проведенні політики Банку.

     


      Вимога щодо бездоганної ділової репутації означає:

      • проти кандидата не порушувались кримінальні справи;

      • кандидат не притягувався до кримінальної відповідальності, не має судимостей;

      • не порушувалася справа про банкрутство юридичної особи, яку очолював кандидат, або був у ній посадовою особою;

      • відсутні факти щодо порушення кандидатом законодавства;

      • відсутні факти щодо невиконання кандидатом будь-яких зобов’язань, у тому числі перед фінансовими установами.

     

      Кандидати, які висуваються до складу Правління, повинні володіти знаннями та кваліфікацією, необхідними для виконання ними своїх посадових обов’язків, у тому числі розуміти значні ризики, з якими працює або планує працювати Банк. Кандидат на посаду Голови Правління та Головного бухгалтера Банку повинні мати попередній досвід керівної роботи у банках.     

      Правління Банку розглядає питання і приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання Правління Банку проводяться регулярно, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання веде Голова Правління Банку, а за його відсутності – особа, яка виконує обов`язки Голови Правління Банку згідно з наказом про надання повноважень Голови Правління Банку за підписом Голови Правління Банку. Протягом 2012 року відбулося 57 засідань Правління Банку.

     

      Засідання Правління вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 60 відсотків членів складу Правління Банку. Рішення Правління Банку приймаються простою більшістю голосів членів Правління Банку, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів, голос головуючого є вирішальним. Кожний член Правління Банку має при голосуванні на засіданні один голос.     

      Хід засідання Правління Банку та прийняті ним рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, фіксуються у протоколі засідання Правління. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Спостережної Ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

     

      Оформлення та зберігання протоколів засідання Правління здійснюється відповідальним структурним підрозділом або працівником, на яких покладено обов’язки щодо ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління і додатки до нього, а також постанови Правління мають бути оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення засідання Правління.     

      Протоколи засідання Правління і всі додатки до них зберігаються в архіві Банку протягом всього строку діяльності Банку з постійним строком зберігання.

     

      Правління Банку на початку кожного поточного операційного року складає річний звіт про стан справ у Банку за минулий операційний рік і надає його до Спостережної Ради Банку разом з пропозиціями про розподіл прибутку або покриття збитків.     

      До органів внутрішнього контролю Банку належать:

      • Ревізійна комісія;

      • служба внутрішнього аудиту.

     

      Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку. Члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 осіб виключно шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів або їх представників, які є фізичними особами та мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів.     

      Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

      • члени Спостережної Ради;

      • члени Правління;

      • особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

      • працівники Банку;

      • члени інших органів Банку.

     


      Ревізійна комісія:

      • контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

      • розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;

      • складає висновки до річної фінансової звітності та результатів діяльності за рік;

      • вносить на Загальні збори акціонерів Банку або Спостережній Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки, стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів;

      • має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

     

      Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації, необхідної для перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в межах, передбачених положенням про Ревізійну комісію.     

      Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів Банку та Спостережній Раді Банку. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Спостережної Ради Банку та Правління Банку. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансового року. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Позачергові засідання Ревізійної комісії також можуть скликатися Спостережною Радою Банку або за ініціативою акціонерів, які сукупно володіють більше ніж 10 відсотками голосів. Рішення на засіданні приймається більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Порядок роботи Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

     

      Станом на 01 січня 2013 року до складу Ревізійної комісії входять наступні особи:


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет