Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет18/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30


      Голова Ревізійної комісії Прокопенко Олександр Владленович.

      Член Ревізійної комісії Бордун Володимир Анатолійович.

      Член Ревізійної комісії Дмитренко Олександр Петрович.

     


      У 2012 році Ревізійна комісія здійснювала свою діяльність у відповідності до Статуту Банку, Положення про Ревізійну комісію та плану роботи на 2012 рік. Ревізійна комісія ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» провела планову перевірку за підсумками фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового 2011 року з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків за річними звітами і балансами. Позапланові перевірки протягом 2012 року Ревізійною комісією не проводилися.

     


      Перевірка показала, що протягом звітного року Банк забезпечував виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку, відповідно до вимог Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», Кодексу та Політики корпоративного управління, Політики управління ризиками, інших Політик і Положень Банку та здійснення банківських операцій відповідно до Банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданих Національним банком України.

     


      У процесі планової перевірки перевірено виконання наступних рішень Загальних зборів акціонерів, прийнятих протягом 2011 року, а саме:

      • Рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 31 березня 2011 року (протокол № 1) «Про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», яким вирішено спрямувати на розвиток інфраструктури Банку та впровадження нових банківських технологій – 35%, на збільшення обсягів активних операцій – 65% коштів, які спрямовуються на збільшення Статутного капіталу (200,0 млн. грн.);

      • Рішення Загальних зборів акціонерів від 31 жовтня 2011 року (протокол № 2) «Про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», яким вирішено спрямувати на розвиток інфраструктури Банку та впровадження нових банківських технологій – 35%, на збільшення обсягів активних операцій – 65% коштів, які спрямовуються на збільшення Статутного капіталу (99,9 млн. грн.).

     


      Крім того, на підставі матеріалів перевірки аудиторської фірми ТОВ АФ «Кадастр-Аудит» та за матеріалами власних перевірок спільно із службою внутрішнього аудиту Банку Ревізійна комісія зробила висновок до річної фінансової звітності та результатів діяльності Банку за 2011 рік, який було розглянуто та затверджено Загальними зборами акціонерів 04 квітня 2012 року.

     


      Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. Основним завданням служби внутрішнього аудиту є своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному й ефективному використанню коштів та майна Банку. Відповідно до завдань, які покладаються на службу внутрішнього аудиту, до її функцій відносяться:

      • нагляд за поточною діяльністю Банку;

      • контроль дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      • перевірка результатів поточної фінансової діяльності Банку;

      • контроль за станом системи внутрішнього контролю в Банку та сприяння організації ведення бухгалтерського обліку;

      • аналіз інформації та відомостей про діяльність Банку, професійної діяльності його працівників, випадків перевищення повноважень посадовими особами Банку;

      • надання Спостережній Раді Банку висновків та пропозицій за результатами перевірок;

      • інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

     

      Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого відокремленого підрозділу та структурного підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній Раді щодо питань, віднесених до її компетенції. Працівники служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці.     

      В 2011 році з метою вдосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю Банку на основі управління внутрішнього аудиту і ревізійного управління Банку створено департамент аудиту і контролю, який є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. Департамент аудиту і контролю створено як підрозділ внутрішнього аудиту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку та Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Департамент аудиту і контролю діє на підставі Положення, затвердженого постановою Спостережної Ради № 106 від 22.12.2011р.

     

      Основними функціями департаменту аудиту і контролю є проведення аудиторських перевірок з метою:      • здійснення оцінки адекватності та ефективності внутрішнього контролю Банку, його відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності Банку;

      • здійснення оперативного поточного контролю за діяльністю Банку;

      • контролю дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      • своєчасного виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному використанню коштів і майна Банку;

      • зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Банку;

      • здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в Банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Банку Статуту, внутрішніх положень Банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком України банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції.

     

      Аудиторські перевірки проводяться у відповідності до плану, затвердженого Спостережною Радою. Аудиторський висновок складається з урахуванням внутрішніх стандартів та методів проведення аудиту. Для прийняття організаційних заходів аудиторський висновок направляється керівнику структурного підрозділу, який перевірявся, та Голові Правління Банку. Аудиторський висновок із пропозиціями щодо поліпшення діючої у Банку системи внутрішнього контролю подається на розгляд Спостережної Ради Банку. Звіт про стан внутрішнього аудиту Банку надається до Національного банку України два рази на рік протягом першої половини місяця наступного за звітним періодом.     

      Департамент аудиту і контролю дотримується стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ. У процесі нагляду за поточною діяльністю Банку та проведення аудиторських перевірок внутрішні аудитори застосовують в роботі такі аудиторські процедури як спостереження, опитування, обстеження, моніторинг, перевірка регістрів аналітичного обліку, первинних документів, аналіз балансових даних, аналіз внутрішніх нормативних документів.

     

      Протягом звітного року аудиторські перевірки проводилися у відповідності до плану, затвердженого Спостережною Радою. За результатами проведених перевірок складалися аудиторські звіти, неупереджені та правдиві висновки щодо перевіреної діяльності та надавалися відповідні рекомендації. За рекомендаціями аудиту протягом звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення діючої в Банку системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю.     

      Система внутрішнього контролю Банку – це сукупність процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації. Внутрішній банківський контроль є невід'ємною частиною операційної діяльності Банку та поєднує адміністративний і бухгалтерський контроль за активами та пасивами Банку.

     

      Бухгалтерський контроль є попередній, поточний та подальший (який здійснюється після відображення операції в обліку).     

      Складовою внутрішнього контролю є система управління операційними ризиками.

     

      Служба внутрішнього аудиту Банку не бере участі у виконанні операцій, але періодично здійснює перевірки та оцінює:      - адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього контролю,

      - управління ризиками та кредитним і інвестиційним портфелем,

      - повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності,

      - дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку,

      - відповідність регулятивним вимогам.

     


      Створення ефективної системи внутрішнього банківського контролю досягається шляхом оптимізації взаємовідносин та обміну інформацією між внутрішнім контролем, зовнішніми та внутрішніми аудиторами Банку.

     


      Відповідно до діючої редакції Статуту посадові особи органів Банку не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, крім випадків, передбачених законодавством України.

     


      Посадовим особам Банку забороняється:

      • вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

      • передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством України;

      • давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

     

      Крім того, акціонери Банку також зобов'язані не розголошувати інсайдерську інформацію та не використовувати протиправно інсайдерську інформацію.     

      За протиправне використання інсайдерської інформації, акціонери та посадові особи Банку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

     

      Щодо положень Статуту Банку, які спрямовані на захист прав акціонерів.     

      Права акціонерів - власників акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» визначені Статутом ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» відповідно до чинного законодавства України.

     

      З метою захисту прав акціонерів та відповідно до чинного законодавства, прийняття рішення про вчинення значного правочину (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Крім того, Спостережна Рада Банку попередньо погоджує (до укладання) правочини (договори) на відчуження корпоративних прав Банку та нерухомого майна Банку, власником яких він є, крім операцій з торгівлі акціями з торговельного портфелю та портфелю на продаж. Протягом 2012 року Банк не укладав договорів, які потребували затвердження Загальними зборами акціонерів або погодження Спостережною Радою Банку.     

      Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість визначено Статутом Банку.

     

      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Банк про наявність у неї такої заінтересованості. Правління Банку зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Спостережній Раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість. Спостережна Рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину або про відмову від його вчинення.     

      У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Банку, Спостережна Рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

     

      Відповідальність за шкоду, заподіяну Банку правочином, вчиненим з порушенням вимог Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Банком такого правочину.     

      Дії щодо обов’язкового викупу акцій Банку на вимогу акціонерів визначені Статутом Банку.

     

      Банк зобов'язаний викупити належні акціонерові акції у випадку, якщо акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну розміру статутного капіталу, вчинення Банком значного правочину або злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Банку.     

      Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Банком та акціонером про обов'язковий викуп Банком належних йому акцій укладається у письмовій формі. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

     

      У разі невиконання Банком зобов’язань з викупу акцій, акціонер має право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства України.     

      Політика інформаційної відкритості є одним з найважливіших принципів, покладених в основу політики корпоративного управління Банку, адже наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Банк є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки його фінансово-економічного стану, прийняття ними поінформованих рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також голосування на Загальних зборах акціонерів. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Банку, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення Банку та розробити стратегію його майбутнього розвитку.

     

      У Банку діє документально оформлена Інформаційна політика. Мета Інформаційної політики полягає у сприянні забезпеченню потреб акціонерів, інвесторів, інших заінтересованих осіб в інформації про Банк та його діяльність.     

      Інформаційна політика спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інвесторів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Банк.

     

      Право на отримання інформації про Банк є одним з головних прав акціонера. Лише на підставі повної, достовірної та своєчасної інформації акціонер може прийняти поінформоване рішення стосовно своєї інвестиції та реалізувати більшість своїх прав.     

      Всі акціонери мають рівні права на отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Банку та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть мати вплив на вартість акцій та/або розмір доходу за ними, про випуск Банком цінних паперів тощо.

     

      З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності в її отриманні акціонерами, Банк використовує такі форми:      • публічне оприлюднення;

      • непублічне розкриття.

     

      Публічно оприлюдненою може бути тільки відкрита інформація, тобто інформація, яка не містить інформації, обмеження щодо якої встановлено чинним законодавством, а також комерційної таємниці та конфіденційної інформації, у тому числі, обмеження щодо якої випливає із зобов'язань Банку.     

      Обов’язковому публічному оприлюдненню підлягає інформація про Банк, визначена чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Такою інформацією є:

      • регулярна інформація про фінансово-господарський стан і результати діяльності Банку;

      • інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Банку та призвести до значної зміни ціни на цінні папери Банку;

      • інформація про власників великих пакетів акцій (10 і більше відсотків).

     


      Інформація, яка публічно оприлюднюється і, відповідно до нормативно-правових актів регулятивних органів (Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи) підлягає перевірці зовнішнім аудитором, повинна бути підтверджена аудитором відповідно до встановлених регулятивними органами правил її розкриття.

     


      Крім інформації, яка є обов’язковою для публічного розкриття, відповідно до чинного законодавства України, Банк публічно оприлюднює наступну інформацію про Банк:

      • інформацію щодо стратегії розвитку Банку;

      • текст статуту і зміни до нього;

      • принципи корпоративного управління;

      • аудиторські висновки;

      • інформацію про зміну аудитора;

      • інформацію про випуск цінних паперів Банку;

      • інформацію про виплату доходів за цінними паперами Банку та розмір цих доходів;

      • інформацію щодо депозитарної установи, яка обслуговує обіг цінних паперів, випущених Банком в бездокументарній формі;

      • інформацію щодо присвоєння (поновлення) рейтингу Банку та його цінним паперам;

      • інформацію про отримання (припинення дії) ліцензії на окремі або усі види діяльності;

      • інформацію про прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Банку;

      • тарифи на послуги Банку;

      • інформацію про процентні ставки за депозитними вкладами;

      • адреси та режим роботи установ Банку;

      • прізвища, ім’я, по-батькові керівників установ Банку, керівників структурних підрозділів та їх телефони.

     

      Для публічного оприлюднення Банк використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний із значними витратами доступ до інформації. З метою публічного оприлюднення інформації Банк використовує різноманітні засоби поширення інформації, у тому числі:      • друковані видання;

      • телевізійні, радіо, електронні та інші засоби масової інформації, інтернет;

      • організаторів торгівлі цінними паперами та інформаційні агентства тощо;

      • засоби зв’язку;

      • безпосереднє оприлюднення інформації керівниками Банку у публічних виступах.

     


      Банк проводить брифінги (прес-конференції, інтерв’ю, публічні виступи) посадових осіб, розповсюджує прес-релізи у зв'язку з оприлюдненням результатів діяльності, значними подіями у діяльності Банку, проведенням Загальних зборів акціонерів та інших корпоративних подій. Банк за необхідністю друкує та поширює брошури і буклети, які інформують про діяльність Банку.

     


      Непублічне розкриття інформації здійснюється Банком шляхом:

      • поширення інформації на Загальних зборах акціонерів;

      • персонального ознайомлення з офіційними документами;

      • персонального направлення інформації;

      • персонального повідомлення.

     


      Підрозділ, відповідальний за роботу з акціонерами – Управління акціонерного капіталу та корпоративного регулювання юридичного департаменту.

      Місцезнаходження підрозділу: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 10, 2-й поверх, кімната 1.

      тел. /факс (044) 428-97-51

      Електронна пошта: korogodskaya@xbank.com.ua

     

      Основними функціями Управління акціонерного капіталу та корпоративного регулювання юридичного департаменту є:      • забезпечення та розвиток корпоративного управління в Банку;

      • функції корпоративного секретаря;

      • технічне, правове та організаційне забезпечення дій по зміні розміру статутного капіталу Банку;

      • технічне, правове та організаційне забезпечення дій по емісії акцій Банку;

      • подання звітності емітента до НКЦПФР;

      • подання інформації та статистичної звітності до НБУ.

     

      Протягом звітного 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не отримував платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту.     

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента      Станом на 01.01.2013р. Банком здійснено дев’ять випусків власних акцій загальним обсягом 828 828 000 грн. (Вісімсот двадцять вісім мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.). Усього випущено 724 500 (Сімсот двадцять чотири тисячі п’ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 144 грн. (Одна тисяча сто сорок чотири грн. 00 коп.) кожна у бездокументарній формі. Привілейовані акції не випускалися. Інші цінні папери, що конвертуються в акції, не розміщувалися.

     


      Акції першого випуску у кількості 60 000 (Шістдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 60 000 000 грн. (Шістдесят мільйонів грн. 00 коп.) розміщені шляхом обміну часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Хрещатик» під час перетворення у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Хрещатик». Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів за № 31/1/02 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.01.2002р.

     


      Акції другого випуску у кількості 40 000 (Сорок тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 40 000 000 грн. (Сорок мільйонів грн. 00 коп.) повністю розміщені шляхом відкритої підписки. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.12.2003р. за № 700/1/03 на загальну кількість випущених акцій 100 00 (Сто тисяч) штук на суму 100 000 000 грн. (Сто мільйонів грн. 00 коп.).

     


      Акції третього випуску у кількості 40 000 (Сорок тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 40 000 000 грн. (Сорок мільйонів грн. 00 коп.) повністю розміщені шляхом відкритої підписки. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2004р. за № 687/1/04 на загальну кількість випущених акцій 140 000 (Сто сорок тисяч) штук на суму 140 000 000 грн.(Сто сорок мільйонів грн. 00 коп.).

     


      Акції четвертого випуску у кількості 32 000 (Тридцять дві тисячі) штуки номінальною вартістю 1 000 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 32 000 000 грн.(Тридцять два мільйони грн. 00 коп.) повністю розміщені шляхом відкритої підписки. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.12.2005р. за № 549/1/05 на загальну кількість випущених акцій 172 000 (Сто сімдесят дві тисячі) штук на суму 172 000 000 грн. (Сто сімдесят два мільйони грн. 00 коп.).

     


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет