Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет25/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періодуДата вчинення дії

Дата оприлюднення повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.01.2012

05.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.01.2012

26.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.02.2012

02.02.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

03.05.2012

07.05.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.06.2012

05.06.2012

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

03.09.2012

05.09.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

02.11.2012

05.11.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

03.12.2012

04.12.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

на 31.12.2012 р.на ? р.

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ


Грошові кошти та їх еквіваленти

6

1475032

1104959

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
1606

30535

Торгові цінні папери


Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


Кошти в інших банках

7

48357

22819

Кредити та заборгованість клієнтів

8

4552898

4215792

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

1284039

524283

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

166782

166782

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії


Інвестиційна нерухомість

11

11034

-

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
7626

7671

Відстрочений податковий актив

28

40006

36177

Гудвіл


Основні засоби та нематеріальні активи

12

272705

269489

Інші фінансові активи


Інші активи

13

87158

198028

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

14

161942

-

Усього активів
8109185

6576535

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Кошти банків

15

1218679

639072

Кошти клієнтів

16

5768895

4866979

Боргові цінні папери, емітовані банком

17

-

6659

Інші залучені кошти

18

22548

13984

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток


Відстрочені податкові зобов'язання


Резерви за зобов'язаннями


Інші фінансові зобов'язання


Інші зобов'язання

19

57883

36324

Субординований борг

20

313364

313527

Зобов'язання групи вибуття


Усього зобов'язань
7381369

5876545

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


Статутний капітал

21

847334

747367

Емісійні різниці


Незареєстровані внески до статутного капіталу
-

91608

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(184465)

(199877)

Резервні та інші фонди банку
36354

36354

Резерви переоцінки

22

28593

24538

Неконтрольована частка


Усього власного капіталу
727816

699990

Усього зобов'язань та власного капіталу
8109185

6576535
Затверджено до випуску та підписано

20.03.2013

Прізвище виконавця, номер телефону

Кравець В.О., тел. 537-74-83

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

за 2012 рік

за ? рік


Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи


Процентні витрати


Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)


Комісійні доходи


Комісійні витрати


Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку


Результат від операцій з хеджування справедливої вартості


Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки


Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж


Результат від операцій з іноземною валютою


Результат від переоцінки іноземної валюти


Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках


Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів


Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж


Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення


Відрахування до резервів за зобов'язаннями


Інші операційні доходи


Адміністративні та інші операційні витрати


Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній


Прибуток/(збиток) до оподаткування


Витрати на податок на прибуток


Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває


Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування


Прибуток/(збиток) за рік


ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:


Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж


Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів


Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків


Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності


Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії


Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом


Інший сукупний дохід після оподаткування за рік


Усього сукупного доходу за рік


Прибуток (збиток), що належить:


власникам банку


неконтрольованій частці


Усього сукупного доходу, що належить:


власникам банку


неконтрольованій частці


Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

Затверджено до випуску та підписано
Прізвище виконавця, номер телефону
Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет