Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет30/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)

Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів

v

Положення про наглядову раду

v

Положення про виконавчий орган (правління)

v

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію

v

Положення про акції акціонерного товариства

v

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

У Банку також існують наступні документи: Кодекс корпоративного управління, Політика корпоративного управління, Дивідендна політика, Інформаційна політика, Кодекс корпоративної поведінки та етики, Принципи корпоративної соціальної відповідальності.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства

1

2

3

4

5

6

Фінансова звітність, результати діяльності

v

v

v

v

v

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

v

v

v

v

v

Інформація про склад органів товариства

v

v

v

v

v

Статут та внутрішні документи

v
v

v

v

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняv

v

v

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

vvЧи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)

Наглядова радаЧи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Враховуючи оптимальну вартість аудиторських послуг та більш прийнятні терміни надання аудиторського висновку в 2012 році Спостережна Рада затвердила Аудиторську фірму "РСМ АПіК" для проведеня аудиту річної фінансової звітності за 2012 рік, складеної в доларах США відповідно до вимог МСФЗ. В 2011 році, у зв'язку з прийняттям змін та доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 15.02.2011р. №3024-VІ, яким встановили термін роботи з тією самою аудиторською фірмою не більше 7 років поспіль, Спостережною Радою затверджено Аудиторську фірму "Кадастр-Аудит" для проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2011-2012 роки, складеної в національній валюті за МСФЗ відповідно до вимог Національного банку України.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія

v

Наглядова рада

v

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

v

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Державні контролючі органи відповідно до чинного законодавства України: Національний банк України, Пенсійний фонд України, Державна податкова інспекція, Фонд гарантування фізичних осіб. інші.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи

v

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінняЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій

v

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

v

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

v

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

У 2010 році, відповідно до вимого законодавства, акції Банку переведено у бездокументрану форму існування, у зв'язку з чим, обслуговування акцій ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" переведено від реєстратора ТОВ "Перший реєстраційний альянс" до депозитарію ТОВ "Національний депозитарій України"

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

Так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

27.07.2004

Яким органом прийнятий?

Загальними зборами акціонерів 27 липня 2004 року затверджено Політику корпоративного управління ВАТ КБ "Хрещати", а 25 березня 2005 року затверджено Кодекс корпоративного управління ВАТ КБ "Хрещатик". 04 квітня 2012 року Загальними зборами акціонерів затверджено Кодекс та Політику корпоративного управління ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (в новій редакції).

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

Так

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Інформацію про прийняття Кодексу та Політики корпоративного управління оприлюднено на офіційному веб-сайті Банку www.xcitybank.com.ua

     


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

     


      Органи управління та акціонери Банку дотримуються принципів корпоративного управління та внутрішніх положень, а саме: Кодексу корпоративного упарвління, Політики корпоративного управління, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну Раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію тощо.

     


      Усі корпоративні документи Банку розміщено на офіційному веб-сайті Банку www.xcitybank.com.ua.

 

Звіт про корпоративне управління*      1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

     


      Метою провадження діяльності Банку є забезпечення потреб кожного клієнта, приватного чи корпоративного, у банківських послугах високої якості та надійності, розвиток на цих засадах ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.

     


      2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

     


      Станом на 01.01.2013р. найбільшими акціонерами Банку – власниками істотної участі є:

     


      • Товариство з обмеженою відповідальністю «КФ «Укрфінком» – 37,4427%. Код ЄДРПОУ – 14364272. Місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3-В.

     


      • Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет Інвест Груп» – 21,0320%. Код ЄДРПОУ – 35628193. Місцезнаходження: 69000, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 82-А

     


      • Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 24,9397% (після звітної дати змінено назву на Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)). Код ЄДРПОУ – 02317474. Місцезнаходження: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36

     


      Протягом звітного періоду власники істотної участі в Банку не змінювалися.

     


      3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

     


      Протягом звітного року факти порушення членами Спостережної Ради та Правління банку внутрішніх правил, що призвели б до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг, відсутні.

     


      4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

     


      Протягом 2012 року за результатами перевірки ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Спеціалізованою державною податковою інспекцією по роботі з великими платниками податків у м. Києві та Управліннями Національного банку України нараховані штрафні санкцій на загальну суму 8 955,59 грн. Детальна інформація щодо сплати штрафних санкцій викладена в розділі 11 Річної інформації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

     


      Система управління ризиками в Банку охоплює всі організаційні рівні управління Банком – від управлінського до рівня, на якому безпосередньо приймаються та/або генеруються ризики. До процесу ризик-менеджменту залучені наступні функціональні та структурні підрозділи Банку: Спостережна Рада, Правління Банку, спеціалізований незалежний підрозділ з управління ризиками, бек-офіси та фронт-офіси.

     


      Загальну стратегію управління ризиками в Банку визначає Спостережна Рада, загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Правління Банку та розподіляється між функціями і повноваженнями операційних та контролюючих підрозділів Банку, що забезпечує ідентифікацію (виявлення) ризику; кількісну та якісну оцінку (вимірювання) ризику; контроль за ризиком та здійснення його моніторингу.

     


      Безпосередньо оцінка ризиків здійснюється незалежною службою – управлінням ризиками із залученням до цього процесу відповідних профільних підрозділів Банку.

     


      Детальна інформація щодо системи управління ризиками наведена у розділі 2 Річної інформації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

     


      Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. В 2011 році з метою вдосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю Банку на основі управління внутрішнього аудиту і ревізійного управління Банку створено департамент аудиту і контролю, який є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку.

     


      Основними функціями департаменту аудиту і контролю є проведення аудиторських перевірок з метою:

      • здійснення оцінки адекватності та ефективності внутрішнього контролю Банку, його відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності Банку;

      • здійснення оперативного поточного контролю за діяльністю Банку;

      • контролю дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      • своєчасного виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному використанню коштів і майна Банку;

      • зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Банку;

      • здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в Банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Банку Статуту, внутрішніх положень Банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком України банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції.

      За наслідками перевірок службою внутрішнього аудиту протягом 2012 року Спостережною Радою розглянуто 11 аудиторських висновків про проведення внутрішнього аудиту, у тому числі: аудиту операцій з цінними паперами, аудиту депозитних операцій з фізичними особами, аудиту доходів і витрат, аудиту управління кредитним ризиком операцій з фізичними особами, аудиту інформаційних технологій та захисту банківської електронної інформації, аудиту організації контролю при здійсненні неторговельних операцій з валютними цінностями, аудиту кредитних операцій з юридичними особами, аудиту операцій з банківськими металами, аудиту капіталу банку, аудиту операцій з основними засобами та нематеріальними активами банку, аудиту операцій банку на міжбанківському ринку України.

     

      7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.     

      Протягом 2012 року відсутні факти відчуження активів в обсязі, що перевищує 10% вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2011 рік.

     

      8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.     

      Протягом 2012 року відсутні факти купівлі-продажу та оцінки активів в обсязі, що перевищує 10% вартості активів Банку за даними річної фінансової звітності за 2011 рік.

     

      9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.     

      Банк здійснює з пов’язаними особами в основному операції із залучення коштів на вклади (депозити) та надання кредитів. Детальні умови таких операцій є банківською таємницею та не можуть бути опубліковані без згоди контрагентів Банку.

     

      Інформація про операції з пов’язаними сторонами наведена в Примітці 38 Річного фінансового звіту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2012 рік та у розділі 10 Річної інформації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

     

      Аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2012 рік здійснювало ТОВ Аудиторська фірма «КАДАСТР-АУДИТ» – незалежна аудиторська компанія. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України 23 квітня 2002 року за № 2908, термін дії Свідоцтва – до 23 лютого 2017 року.     

      Аудиторський висновок підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства з врахуванням рішення ДКЦПФР від 29.09.2011р. за № 1360 та постанови Правління Національного банку України від 09.09.2003р. за № 389.

     

      Зауваження та рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку не надходили.     

      11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

     

      Аудиторські перевірки ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснюють наступні компанії:     

      • ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит», код ЄДРПОУ 31862920, юридична адреса: 03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 119, офіс 131;

      • ТОВ Аудиторська фірма «РСМ АПіК», код ЄДРПОУ 21500646, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 47.

     


      12. Вкажіть інформацію щодо діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

      загальний стаж аудиторської діяльності;

      кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

      перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

      випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

      ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

      стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

     


      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від Банку, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з Банком (посадовими особами Банку), відсутні.

     


      Конфлікт інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні. Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року та факти подання недостовірної звітності Банку, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, відсутні.

     


      Аудиторські фірми, які здійснюють аудит фінансової звітності Банку, постійно проводять політику ротації своїх багатопрофільних фахівців,

     


      Банк не залучав зовнішніх аудиторів для надання будь-яких неаудиторських послуг.

     


      Більш детальна інформація про зовнішніх аудиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» наведена у розділі 16 Річної інформації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

      наявність механізму розгляду скарг;

      прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

      стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

      наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

     


      З метою виконання норм Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Банк для захисту прав споживачів фінансових послуг застосовує механізм розгляду скарг, зокрема звернень клієнтів щодо послуг з:

      1) випуску платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, інших форм забезпечення розрахунків;

      2) діяльності з обміну валют;

      3) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (вкладів);

      4) надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

      5) надання гарантій та поручительств;

      6) переказу коштів.

     


      За отриманими зверненнями проводиться службове розслідування та, у разі встановлення фактів порушення прав громадян, забезпечується поновлення зазначених у переліку послуг за рахунок винних осіб.

     


      За зверненнями громадян надаються вичерпні відповіді у терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

     


      За 2012 рік фактів порушення прав споживачів фінансових послуг не встановлено.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Конец формы
Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет