Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет8/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


     

      За станом на 1 січня 2013 року резерви у національній та іноземних валютах по позичальниках Банку – юридичних особах та фізичних особах – підприємцях сформовані в сумі 266 452,3 тис. грн.

     

      Станом на 01 січня 2013 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» сформовано резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з фізичними особами в сумі 84 316,57 тис. грн. Питома вага сформованих резервів за кредитними операціями фізичних осіб у кредитному портфелі фізичних осіб становить 21,45%.     

      Політика Банку щодо резервування операцій з цінними паперами полягає в повному формуванні резерву під нестандартні цінні папери відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Розрахунок та формування резерву під нестандартні цінні папери Банк здійснює щомісяця у повному обсязі незалежно від розміру доходів Банку.

     

      При цьому слід відмітити, що Банк має якісний портфель цінних паперів. Всі боргові цінні папери, якими володіє Банк (становлять 99,976% портфелю цінних паперів Банку), своєчасно обслуговуються, зобов’язання емітентів цінних паперів по сплаті відсотків, достроковому викупу цінних паперів, погашенню цінних паперів виконуються своєчасно та в повному обсязі. Всі корпоративні облігації в портфелі Банку є ліквідними лістинговими цінними паперами Банку та включені до біржових реєстрів провідних фондових бірж України – Фондової біржі ПФТС, Української біржі, Української фондової біржі. Сума сформованих резервів за операціями з цінними паперами станом на 01.01.2013р. становить 25 тис. грн.     

      Також, в 2012 році відповідно до Положення про відображення в бухгалтерському обліку резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості та заборгованості за іншими нарахованим доходами в установах ПАТ «КБ «Хрещатик», здійснювався облік резервів по господарських операціях. Для визначення розміру резерву суми дебіторської заборгованості класифікуються за групами ризику та зважуються на відповідний коефіцієнт резервування. Станом на 01.01.2013р. в балансі Банку обліковувався резерв під дебіторську заборгованість за господарськими операціями в сумі 3 433,92 грн.

     

      Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів:      - кредити та дебіторська заборгованість;

      - фінансові активи для подальшого продажу;

      - фінансові активи, що утримуються до погашення;

      - фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.

     

      Фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, поділяються на дві під-категорії:      - активи, включені до цієї категорії при початковому визнанні,

      - активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі.

     

      Основними оцінками, що застосовувалися під час складання фінансової звітності є історична (первісна) собівартість, справедлива вартість, амортизована вартість із застосуванням методу ефективної ставки із визнанням зменшення корисності.     

      Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування.

     

      Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується лише до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути достовірно визначена, а також похідні фінансові інструменти, які пов’язані з такими інструментами капіталу та розрахунки за якими повинні здійснюватись шляхом поставки таких інструментів капіталу, які не мають котирувань.     

      Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки.

     

      Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки.     

      Положенням про управління капіталом ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженим постановою Правління Банку від 02.12.2010р. №2668/1, передбачено, що якість активів знаходиться під постійним контролем, для чого встановлюється ряд обмежувальних показників на кожну звітну дату (1-е число місяця).

     

      Частка негативно класифікованих активів (дебіторська заборгованість 3-ї і 4-ї груп ризику, сумнівна та безнадійна заборгованість, цінні папери з нефіксованим прибутком, прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані доходи) не повинна перевищувати 25% в загальних активах, частка неробочих активів (непрацюючий кредитний портфель, основні засоби та капітальні вкладення, нематеріальні активи та господарські матеріали, нараховані доходи, дебіторська заборгованість, сумнівна заборгованість) – не більше 15%, частка дебіторської заборгованості – не більше 10%, частка основних засобів – не більше 10%, частка високоліквідних активів (залишок коштів в касі, на коррахунку в НБУ, на НОСТРО рахунках в інших банках) – не менше 15%. Розмір негативно класифікованих активів не повинен перевищувати регулятивний капітал Банку.     

      Активи класифіковані за якістю та їх частка в чистих та загальних активах Банку, станом на 01.01.2013р.:

     

      1. Негативно класифіковані активи:      • Дебіторська заборгованість ІV та V груп – 27 781,17 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 0,31%;

      • Цінні папери з нефіксованим прибутком – 25 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 0,00%;

      • Прострочені та сумнівні доходи – 140 225,76 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 1,59%;

      • Сумнівна та безнадійна заборгованість – 432 267,89 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 4,89%.

     

      Всього по групі – 600 299,81 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 6,79%, нормативне значення – не більше 25%.     

      2. Неробочі активи:

      • Непрацюючий кредитний портфель – 101 196,98 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 1,14%;

      • Основні засоби та капітальні вкладення – 259 995,61 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 2,94%;

      • НМА та господарські матеріали – 186 773,40 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 2,11%;

      • Нараховані доходи – 59 969,16 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 0,68%;

      • Прострочені та сумнівні доходи – 124 910,56 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 1,41%;

      • Дебітори – 808 180,65 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 9,14%, нормативне значення – не більше 10%.

     

      Всього по групі – 1 541 026,36 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 17,43%, нормативне значення – не більше 15%.     

      3. Високоліквідні активи:

      • Залишки в касі – 258 946,74 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 2,93%;

      • Залишки на коррахунку в НБУ – 197 500,19 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 2,23%;

      • НОСТРО – 1 064 038,38 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 12,03%.

     


      Всього по групі – 1 520 485,32 тис. грн., співвідношення до активів Банку – 17,19%, нормативне значення – не менше 15%.

     


      Активи Банку – 8 842 808,30 тис. грн., активи Банку за якими формується резерв – 8 175 650,76 тис. грн.

     


      Інформація про середній рівень ставок по кредитах, депозитах та векселях.

     


      Середньозважена процентна ставка, що фактично склалася у 2012 році в цілому по депозитному портфелю строкових вкладів фізичних осіб, становить 14,14% річних, у тому числі: по депозитах у гривні – 17,66% річних, по депозитах у доларах США – 7,68% річних, по депозитах у євро – 6,03% річних.

     


      Водночас, середньозважена процентна ставка по строкових вкладах, залучених у 2012 році, становить 15,07% річних, у тому числі: по депозитах у гривні – 19,92% річних, по депозитах у доларах США – 8,30% річних, по депозитах у євро – 6,62% річних.

     


      Середній рівень відсоткових ставок по строкових вкладах юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у 2012 році становив 10,55% річних в цілому, у т.ч. 11,00% та 5,50% річних відповідно по вкладах у національній та іноземній валюті.

     


      Середній рівень ставок по кредитах фізичних осіб у 2012 році становить 15,18% річних: у тому числі кредити в національній валюті – 15,30% річних та кредити в іноземній валюті – 14,08% річних.

     


      Середній рівень відсоткових ставок по кредитах наданих юридичним особам та фізичним особам – підприємцям у 2012 році становив 15,64% річних в цілому, у т.ч. 16,70% та 12,18% річних відповідно по кредитах у національній та іноземній валюті.

     


      Протягом 2012 року Банк не випускав векселя та не має їх у власному портфелі.

     


      Інформація про дозволи та ліценції, необхідні для діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»:

     


      1. Банківська ліцензія № 158 видана Національним банком України 11.10.2011р., строк дії – необмежений.

     


      2. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 158 видана Національним банком України 11.10.2011р., строк дії – необмежений.

     


      3. Додаток до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 158 виданий Національним банком України 11.10.2011р., строк дії – необмежений.

     


      4. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності АГ № 580074 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.12.2011р., строк дії – необмежений.

     


      5. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності АГ № 580075 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.12.2011р., строк дії – необмежений.

     


      6. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - андерайтинг АГ № 580076 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.12.2011р., строк дії – необмежений.

     


      7. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - управління цінними паперами АВ № 534057 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.06.2010р., строк дії – до 15.08.2013р.

      8. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АГ № 580077 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.12.2011р., строк дії – необмежений.

     

      Банк планує продовжувати професійну діяльність з торгівлі цінними паперами та отримати нові ліцензії на вказані види діяльності після закінчення строку діючих ліцензій.     

      Банк немає намірів щодо отримання ліцензії (дозволу) на провадження нового виду діяльності.

     

      Протягом 2012 року змін щодо об’єктів інтелектуальної власності Банку не відбулося.     

      Станом на 31.12.2012р. діють такі права інтелектуальної власності:

     

      - Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 89971 видано відповідно до закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг 10 квітня 2008 року. Зображення знака: «Банк «Хрещатик» − відкритий банк».     

      - Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 136619 видано відповідно до закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг 25 березня 2011 року. Зображення знака: «З банком «Хрещатик» фінансова погода завжди стабільна».

     

      - Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 144022 видано відповідно до закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг 12 вересня 2011 року. Зображення знака: «Cashtan об’єднана мережа банкоматів».     

      Щодо впливу чинного законодавства на діяльність Банку.

     

      Оскільки Банк, як юридична особа, існує в правовому полі та здійснює свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правових актів законодавства України, зміни чинного законодавства України безпосередньо впливають на діяльність Банку.     

      Зміни, які вступили в силу після початку виборчого процесу кандидатів у народні депутати України, внесли певні затримки та коригування у виконанні Банком функцій установи, яка повинна здійснювати фінансове обслуговування операцій виборчих фондів партій, кандидатів в народні депутати України.

     

      У зв’язку із внесенням до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" змін, які набули чинності в липні 2012 року, а саме: в частині обмежень розміщувати у зобов'язаннях однієї юридичної особи більше, як 10% загальної вартості пенсійних активів, у Банку відбулись окремі строкові та дострокові вилучення депозитів та дещо зменшився загальний обсяг депозитів розміщених недержавними пенсійними фондами.     

      У кінці 2012 року внесені зміни до законодавчих актів, які регулюють державну реєстрацію суб’єктів господарювання, створили невідповідність законодавчих документів із нормативними документами НБУ. Це вплинуло на оперативність прийняття рішень щодо відкриття рахунків.

     

      Інші зміни чинного законодавства не мали суттєвого впливу на роботу Банку із корпоративними клієнтами.     

      Також, зміни чинного законодавства, актів органів державної влади не здійснили суттєвого впливу на кредитну та депозитну діяльність Банку з роздрібними клієнтами.

     

      Щодо змін законодавства на фондовому ринку.     

      Одним з пріоритетних напрямів діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є створення умов для сприятливого правового клімату на фондовому ринку України, необхідного для залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів в економіку України. Захист прав і законних інтересів інвесторів та учасників ринку, запобігання правопорушень на ринку цінних паперів, а в разі виявлення цих правопорушень – оперативне їх розслідування здійснюється відповідно до Рішення ДКЦПФР від 31.01.2011р. № 376 «Про затвердження порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів», зареєстрованого Міністерством Юстиції України 02.06.2011р. № 654/19392.

     

      Комісією здійснюється низка заходів, спрямованих на удосконалення законодавства з питань функціонування фондового ринку в Україні. До основних законодавчих ініціатив, що стосується удосконалення регулювання фондового ринку України в цілому на ринку облігацій зокрема, що були запропоновані протягом 2012 року, варто виокремити нижченаведені:     

      - Комісія затвердила нову редакцію Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Документ безпосередньо визначає порядок та строки розгляду регулятором справ про правопорушення. Крім того, удосконалені правила нададуть можливість НКЦПФР більш ефективно виконувати завдання, що покладені на неї відповідно до Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

     

      - НЦКПФР ухвалила вдосконалений проект Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України яким врегульовано допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України. Нормативним актом передбачено, що його дія поширюється на акції та боргові цінні папери іноземних емітентів, а також на депозитарні розписки. В Положенні прописані умови та перелік документів, які повинні бути надані іноземним емітентом для отримання такого допуску;     

      - Президент підписав Закон «Про інститути спільного інвестування». Закон сприятиме залученню та ефективному розміщенню фінансових ресурсів інвесторів, визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних папері в ІСІ, а також порядок розкриття інформації про їхню діяльність. Згідно нового Закону «Про інститути спільного інвестування» діяльність КІФів буде регулювати виключно законодавство про ІСІ. Також значно розшириться лінійка інвестиційних фондів, з’явиться можливість створювати спеціалізовані та кваліфікаційні фонди.

     

      - НКЦПФР затвердила Порядок, що врегулює маржинальні операції на фондовому ринку. Порядок дозволить Комісії контролювати відповідний сегмент ринку. Згідно з ним, учасники ринку відтепер повинні надавати відомості про маржинальні операції не лише як складову даних про брокерську діяльність, а мають виокремлювати саме такі угоди, надаючи звітність до Комісії та до бірж. Крім того, документ прописує загальні вимоги до маржинальних операцій, порядок їх здійснення, визначає додаткові умови до договору на брокерське обслуговування, а також регулює граничний рівень маржі, при якому торговець не матиме права укладати договори або здійснювати операції через високий ступінь ризику;     

      - НКЦПФР схвалила проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо розвитку ринку облігацій). Так пропонується запровадити інститут загальних зборів власників корпоративних облігацій, з наданням таким зборам, зокрема, прав погоджувати рішення емітента щодо операцій з його активами у випадку неналежного виконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями. Також узгодження потребуватиме процес реструктуризації зобов’язань і внесення будь-яких змін до проспекту емісії;

     

      - НКЦПФР затвердила рішення «Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств») і «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо порядку визначення доходу за облігаціями)». Зміни до Положення (щодо порядку визначення доходу за облігаціями) полягають в тому, що емітент може визначити розмір відсоткового доходу за облігаціями, щодо яких прийняте рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення, у межах, визначених рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспектом емісії облігацій. Ця норма дозволить емітентам більш ефективно залучати ресурси, оперативно змінюючи умови відповідно до ринкової кон’юнктури. При цьому емітент отримує набагато більше гнучкості у залученні коштів. Згідно зі змінами щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств, емітент має право протягом строку обігу паперів внести до проспекту емісії зміни щодо продовження строків обігу та погашення у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного проспектом емісії таких облігацій, а повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.     

      В той же час, відсутні факти суттєвого впливу (негативного або позитивного) чинного законодавства, актів органів влади на діяльність Банку на фондовому ринку.

     

      У звітному 2012 році науково-дослідна політика Банком не проводилася.     

      Щодо капітальних та фінансових інвестицій, які Банк здійснив протягом 2012 року.

     

      Протягом 2012 року капітальні інвестиції на придбання активів, пов’язаних з операційно-господарською діяльністю Банку становили 23,72 млн. грн. У складі придбаних активів основну суму становлять:      • впровадження та розширення інформаційних технологій для забезпечення широкого спектру банківських операцій на суму 6,96 млн. грн.;

      • придбання та впровадження ліцензій на торгівельний еквайрінг для процесингового центру та придбання нового термінального обладнання, банкоматів – 3,98 млн. грн.;

      • заміна зношеного банківського, офісного обладнання та касової техніки сучасним технологічним обладнанням у сумі 3,76 млн. грн.;

      • витрати на реконструкцію власних приміщень регіональних відділень (Дніпропетровського (6,44 млн. грн.), Сумського (0,34 млн. грн.), Волинського (0,3 млн. грн.), Кримського (0,3 млн. грн.), Одеського (0,07 млн. грн.), Рівненського (0,03 млн. грн.)) та відділень (Залізничного (0,07 млн. грн.), Конотопського (0,07 млн. грн.)) на загальну суму 7,6 млн. грн.;

      • дообладнання установ Банку системою відеоспостереження відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 10.07.2009р. № 398/ДСК та охоронно-тривожною сигналізацією в загальній сумі 0,21 млн. грн.;

      • на розвиток мережі банку у загальній сумі 0,4 млн. грн.

     

      Крім того, протягом 2012 року здійснювалися інвестиції у боргові цінні папери, у т.ч. державні та корпоративні. Станом на 01.01.2013р. портфель інвестицій у цінні папери становить 1 450 821 тисяч гривень і збільшився за 2012 рік на 759 756 тисяч гривень.     

      Банк має якісний портфель цінних паперів. 0,024% портфелю цінних паперів Банку – це інвестиції в корпоративні права українських підприємств, 99,976% вкладень Банку у цінні папери – вкладення у боргові цінні папери надійних емітентів, які приносять Банку процентні доходи, у тому числі державні цінні папери та цінні папери, забезпечені гарантією держави – 23,843%, облігації підприємств – 76,133%. В 2012 році не відбувалося дефолтів емітентів, цінними паперами яких володіє Банк. Всі випуски цінних паперів, якими володіє Банк своєчасно обслуговуються, зобов’язання емітентів цінних паперів по сплаті відсотків, достроковому викупу цінних паперів, погашенню цінних паперів виконуються своєчасно та в повному обсязі. Всі корпоративні та муніципальні облігації в портфелі Банку є ліквідними лістинговими цінними паперами та включені до біржових реєстрів провідних фондових бірж України – Фондової біржі ПФТС, Української біржі та Української фондової біржі.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет