Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет10/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

      • заслуховування Голови Правління Банку про діяльність Правління Банку;

      • заслуховування звітів Ревізійної комісії Банку про фінансово-економічний стан Банку;

      • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

      • затвердження стратегії розвитку Банку, планів діяльності Банку, а також плану (графіку) проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту Банку на поточний рік;

      • розгляд та прийняття рішень по результатах перевірок, висновків та пропозицій Служби внутрішнього аудиту Банку;

      • визначення організаційної структури Банку, за виключенням штатного розпису Банку, затвердження правил процедури у випадках, визначених Статутом та чинним законодавством України;

      • прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень, внесення змін та доповнень до них;

      • визначення та затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання посадових осіб Правління та Голови Ревізійної комісії дочірніх підприємств Банку, які утворюються як на території України, так і на території інших держав, філій, представництв Банку, які створюються на території інших держав;

      • встановлення штатного розпису філій і представництв Банку, які утворюються на території інших держав;

      • затвердження бюджету, пов’язаного з поточною діяльністю Банку;

      • прийняття рішення про використання резервів Банку та списання безнадійних активів Банку;

      • контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Банку;

      • прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадку, коли більшість членів Спостережної Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

      • прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб, здійснення інвестування Банком у статутні фонди (капітали) юридичних осіб (у вигляді акцій, часток, паїв) та про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

      • створення із числа членів Спостережної Ради Комітетів Спостережної Ради та затвердження положень про них, у тому числі:

      - Комітету з ризик - менеджменту;

      - Комітету зі стратегії розвитку Банку;

      - Комітету з питань винагород;

      - інших комітетів Спостережної Ради;

      • вирішення питань, віднесених до компетенції Спостережної Ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.

     


      Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

     


      До компетенції Спостережної Ради також належить:

      • створення відповідно до вимог чинного законодавства України постійно діючих комітетів Правління Банку, призначення та звільнення, за поданням Правління Банку, їх персонального складу та затвердження положень про них, у тому числі:

      - Комітету по управлінню активами та пасивами;

      - Кредитного комітету по кредитуванню юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      - Кредитного комітету по кредитуванню фізичних осіб;

      - Тарифного комітету;

      - Бюджетного комітету;

      - Тендерного комітету;

      • затвердження загальних умов та лімітів кредитування співробітників Банку;

      • прийняття рішень з будь-яких інших питань відповідно до Статуту або чинного законодавства України;

      • прийняття рішень з питань, які делеговані Спостережній Раді Банку Загальними зборами акціонерів Банку;

      • здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

     

      Спостережна Рада Банку попередньо погоджує:      • Річний звіт Банку, річну фінансову звітність Банку, висновки Ревізійної комісії;

      • до укладання, правочини (договори) на відчуження корпоративних прав Банку та нерухомого майна Банку, власником яких він є, крім операцій з торгівлі акціями з торговельного портфелю та портфелю на продаж.

     

      Спостережна Рада Банку має право делегувати окремі повноваження Правлінню Банку, крім питань виключної компетенції Спостережної Ради Банку.     

      Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної Ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Банку.

     

      Засідання Спостережної Ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради або на вимогу члена Спостережної Ради. Засідання Спостережної Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, а також акціонерами, які у сукупності володіють не менше 5 відсотків статутного капіталу Банку. Засідання Спостережної Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Річне засідання Спостережної Ради Банку проводиться після закінчення фінансового року з метою погодження річного звіту Правління Банку, річної фінансової звітності Банку, висновку Ревізійної комісії Банку за результатами річної перевірки.     

      Засідання Спостережної Ради Банку вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Спостережної Ради приймається більше ніж половиною голосів діючого складу Спостережної Ради. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Спостережної Ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Спостережної Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Спостережної Ради.

     

      Спостережній Раді підпорядковані:      • Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»;

      • Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» зі стратегії розвитку Банку;

      • Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з питань винагород;

      • Департамент аудиту і контролю.

     

      Комітет з ризик-менеджменту Спостережної Ради створено у травні 2004 року. Комітет у своїй діяльності керується Положенням, затвердженим Спостережною Радою. Комітет є колегіальним органом Спостережної Ради, якому делеговані права та обов’язки щодо проведення політики ризик-менеджменту Банку та забезпечення здійснення контролю за її виконанням.     

      Положення про Комітет Спостережної Ради зі стратегії розвитку Банку та Комітет Спостережної Ради з питань винагород затвердженні Спостережною Радою у жовтні 2008 року. Комітету Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» зі стратегії розвитку Банку делеговано функції щодо розробки стратегії розвитку та планів діяльності Банку, забезпечення здійснення контролю за її виконанням.

     

      Комітет Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з питань винагород є постійним робочим органом Спостережної Ради, якому Спостережна Рада делегує права та обов’язки щодо визначення винагород членам Спостережної Ради та Правління Банку. Питання щодо оплати праці, винагороди та компенсаційних виплат членам Спостережної Ради визначено Положенням про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», яке затверджено Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2).     

      Департамент аудиту і контролю є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. Департамент аудиту і контролю створено як підрозділ внутрішнього аудиту Банку відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку та Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Департамент аудиту і контролю діє на підставі Положення, затвердженого постановою Спостережної Ради № 106 від 22.12.2011р.

     

      Основними функціями департаменту аудиту і контролю є проведення аудиторських перевірок з метою:      • здійснення оцінки адекватності та ефективності внутрішнього контролю Банку, його відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності Банку;

      • здійснення оперативного поточного контролю за діяльністю Банку;

      • контролю дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

      • своєчасного виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному використанню коштів і майна Банку;

      • зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Банку;

      • здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю в Банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом Банку Статуту, внутрішніх положень Банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком України банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції.

     

      Департамент аудиту і контролю дотримується стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ. У процесі нагляду за поточною діяльністю Банку та проведення аудиторських перевірок внутрішні аудитори застосовують в роботі такі аудиторські процедури як спостереження, опитування, обстеження, моніторинг, перевірка регістрів аналітичного обліку, первинних документів, аналіз балансових даних, аналіз внутрішніх нормативних документів.     

      Відповідно до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), порядок виплати винагороди членам Спостережної Ради визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, а також цивільно-правовим або трудовим договором, що укладається з членом Спостережної Ради. Такий договір від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Визначення умов оплати та встановлення розміру винагороди покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом. Умови відповідних договорів затверджено Загальними зборами акціонерів Банку 25 березня 2010 року. Кошторис витрат Спостережної Ради Банку на 2012 рік затверджено Загальними зборами акціонерів 18.05.2012р.

     

      У договорі з членом Спостережної Ради Банку може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Спостережної Ради припиняється у разі припинення його повноважень.     

      Правління Банку є колегіальним виконавчим органом управління Банку, здійснює управління поточною (оперативною) діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку і Спостережної Ради Банку.

     

      Правління Банку підзвітне Загальним зборам акціонерів і Спостережній Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом Банку і законодавством України. Правління Банку діє відповідно до Положення про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів. До компетенції Правління Банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради Банку.     

      До компетенції Правління Банку належить:

      • виконання стратегії розвитку Банку, планів та бюджетів, затверджених Спостережною Радою;

      • розробка поточних планів, забезпечення їх реалізації;

      • здійснення контролю та управління ризиками, розробка та подання на розгляд та затвердження Спостережною Радою внутрішніх документів щодо ризик-менеджменту, в межах своєї компетенції;

      • затвердження правил процедури, у тому числі затвердження правил процедури на здійснення банківських операцій певного типу, затвердження внутрішніх документів (Положень) Банку, змін та доповнень до них, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку, Спостережною Радою Банку, зокрема:

      - Положення про департаменти, управління, відділи, інші структурні підрозділи Банку;

      - Положення про порядок формування резервів Банку;

      - інших внутрішньобанківських політик, інструкцій, положень, внутрішніх нормативних і методичних документів тощо;

      • встановлення штатного розпису філій і представництв, відділень, які створюються на території України, згідно з затвердженою організаційною структурою Банку та в межах бюджету, пов`язаного з поточною діяльністю Банку, затвердженого Спостережною Радою Банку;

      • внесення на розгляд та вирішення питань Спостережною Радою Банку, Загальними зборами акціонерів Банку;

      • організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради Банку;

      • встановлення та затвердження граничних розмірів відсоткових ставок, комісійних винагород по активних, пасивних та інших операціях Банку;

      • вимога скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі порушення провадження про визнання Банка банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

      • розгляд річної фінансової звітності та результатів діяльності Банку;

      • планування діяльності Банку;

      • подання на розгляд Спостережної Ради Банку пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також тих, які потрібно розглянути на Загальних зборах акціонерів Банку;

      • організація розробки та затвердження внутрішньої методології здійснення банківських операцій згідно з банківською ліцензією та генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій, інших положень та інструкцій, передбачених Статутом та законодавством України;

      • забезпечення реалізації планів та програм розвитку Банку;

      • згідно із затвердженою організаційною структурою та штатним розписом, визначення форми трудових відносин, передбачених законодавством України, і рівня заробітної плати працівників Банку;

      • вирішення питання підбору, підготовки і розстановки кадрів;

      • організація діяльності Банку, обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

      • організація підготовки звітності (статистичної звітності) за підсумками роботи Банку;

      • розробка і затвердження у встановленому порядку стандартів технологій;

      • прийняття рішення щодо формування у встановленому порядку страхових резервів відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

      • розгляд питань оперативної діяльності Банку, діяльності його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств тощо;

      • прийняття рішень про організацію та координацію роботи філій, представництв, відділень Банку, дочірніх підприємств тощо та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

      • розгляд і затвердження у встановленому порядку умов типових договорів, які використовуються у поточній діяльності Банку;

      • підготовка пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень представництв Банку, розгляд проектів статутів і положень таких дочірніх підприємств, філій, відділень, представництв Банку, проектів внесення змін та доповнень до них, з подальшим поданням для затвердження Спостережною Радою Банку та/ або Загальними зборами акціонерів Банку;

      • підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Банку;

      • прийняття рішень про списання з балансу Головного банку, філій, представництв, відділень основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України;

      • прийняття рішень щодо заставленого майна, яке було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями, в межах та в порядку, встановлених Статутом Банку;

      • створення постійно діючих робочих органів, крім тих, які створюються іншими органами управління Банку (комітетів, комісій, груп тощо) та призначення їх членів, яким, у разі потреби, можуть бути делеговані окремі повноваження Правління Банку, у тому числі прийняття рішень про проведення банківських операцій;

      • вирішення будь – яких інших питань діяльності Банку, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради Банку, у тому числі делегованих Правлінню Банку Загальними зборами акціонерів Банку, Спостережною Радою Банку, внесених на розгляд Правління Банку Головою Правління Банку, а також заступниками Голови Правління Банку або членами Правління Банку, керівниками структурних підрозділів Банку тощо;

      • затвердження лімітів щодо операцій купівлі-продажу цінних паперів з портфелю на продаж та/або портфелю до погашення.

     


      Відповідно до Положення про Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», затвердженого Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р. (протокол № 2), розмір та форма винагороди членів Правління визначаються Спостережною Радою.

     


      Винагорода членам Правління визначається з урахуванням їх функцій, повноважень та ринкових умов. Для кожного члена Правління має визначатися справедлива та відповідна винагорода, яка повинна відповідати політиці Банку щодо винагород. Розмір винагороди членів Правління повинен бути співвідносним з результатами діяльності Банку та стимулювати до якісного виконання їх обов'язків.

Основні дані про посадових осіб емітентаПрізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів

Посада (кількість років на посаді)

Рік народження*

Освіта*

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

у прямому
воло-дінні

через
афілі-йова-них
осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Герасименко Андрій Леонідович

-

Голова Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 17.05.2008р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 4 роки. З 11.03.2008р. по 17.05.2008р. обіймав посаду заступника Голови Спостережної Ради

1975

Освіта вища. Закінчив у 2002 році Киівський Національний економічний університет, спеціальність - фінанси.

40040

0

40040

0.0048

0.0048

0

Є Членом Спостережної Ради АКБ "Індустріалбанк", код ЄДРПОУ 13857564

Абдінов Артур Тазаханович

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 21.12.2007р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 4 роки.

1959

Освіта вища. Закінчив у 1997 році Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, спеціальність - юрист, а у 2006 році закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність - фінанси

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

Основне місце роботи - Акціонерний комерційний Банк "Індустріалбанк", код ЄДРПОУ 13857564, помічник Голови Правління. Також є першим заступником Голови Спостережної Ради АБ "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145, членом Спостережної Ради АКБ "Індустріалбанк", код ЄДРПОУ 13857564, членом Спостережної Ради ВАТ "Запоріжкокс", код ЄДРПОУ 00191224, членом Ради Громадського об`єднання ФК "Металург", код ЄДРПОУ 05395210, Заступником Голови Спостережної Ради ВАТ "Запоріжсталь", код ЄДРПОУ 00191230, та членом Ревізійної комісії ТОВ "Індустріалінвест", код ЄДРПОУ 30105570.

Войтко Євген Володимирович

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 25.03.2010р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 2 роки.

1977

Освіта вища. Закінчив у 1999 році Національну академію управління, спеціальність - фінанси

12584

0

12584

0.0015

0.0015

0

Основне місце роботи - ТОВ "Київська інвестиційна група", код ЄДРПОУ 33347884, заступник директора фінансового департаменту. Також є старшим фінансовим радником (за сумісництвом) "UPD Holding Limited"

Гамзатов Руслан Габібуллахович

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 21.12.2007р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 4 роки.

1971

Освіта вища. Закінчив у 1992 році Київський інститут народного господарства, спеціальність - фінанси та кредит

3432

0

3432

0.0004

0.0004

0

Основне місце роботи - ТОВ "КФ "Укрфінком", код ЄДРПОУ 14364272, фінансовий директор

Горак Олексій Володимирович, представник ТОВ "Маркет Інвест Груп", код ЄДРПОУ 35628193

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 1 рік.

1976

Освіта вища. Закінчив у 2003 році Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

Основне місце роботи - ТОВ "МД Холдинг", код ЄДРПОУ 34428120, консультант з ефективності підприємства апарату дирекції. Також є заступником Голови - секретарем Наглядової Ради ЗАТ "Луганський трубний завод", код ЄДРПОУ 00190802.

Крамаренко Руслан Михайлович, представник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА ), код ЄДРПОУ 02317474

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 1 рік.

1978

Освіта вища. Закінчив у 2001 році Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю менеджмент організацій, кваліфікація - менеджер-економіст

0

0

0

0

0

0

Основне місце роботи - Київська міська Рада (Київська міська державна адміністрація), код ЄДРПОУ 00022527, Заступник Голови

Лазня Артем Васильович

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 25.03.2010р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 2 роки. З 21.12.2007р. по 25.03.2010р. обіймав посаду першого заступника Голови Спостережної Ради

1974

Освіта вища. Закінчив у 1996 році Запорізьку державну інженерну академію, спеціальність - інженер-економіст

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

Основне місце роботи - АКБ "Індустріалбанк", код ЄДРПОУ 13857564, заступник Голови Спостережної Ради. Також є членом Наглядової Ради АБ "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145

Прудка Наталя Сергіївна

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 17.05.2008р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 4 роки.

1978

Освіта вища. Закінчила в 2000 році Запорізький Державний університет, спеціальність - правознавство, а у 2007 році закінчила Інститут післядипломної освіти ХНАУ ім. Докучаєва, спеціальність- землевпорядкування та кадастр

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

Основне місце роботи - Адвокатьске об`єднання "Ситнюк та партнери", код ЄДРПОУ 37884269, юрисконсульт. Також є директором ТОВ "Експресінвест", код ЄДРПОУ 35183480, та членом Ревізійної комісії АБ "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145

Фурсенко Олександра Геннадіївна

-

Член Спостережної Ради. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 25.03.2010р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 2 роки. З 31.08.2009р. по 25.03.2010р. обіймала посаду заступника Голови Спостережної Ради

1980

Освіта вища. Закінчила у 2002 році Національну Академію Управління, спеціальність - правознавство

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

Основне місце роботи - ТОВ "Юріміксіко", код ЄДРПОУ 34979310, директор. Також є юрисконсультом ТОВ "Земельний актив", код ЄДРПОУ 32665536

Гриджук Дмитро Миколайович

-

Голова Правління. Посаду обіймає понад 12 років.

1959

Освіта вища. Закінчив у 1985 році Одеський інститут народного господарства, спеціальність - фінанси і кредит, а у 1999 році закінчив Київський національний економічний університет Міністерства освіти України, кандидат економічних наук

572000

0

572000

0.0690

0.0690

0

Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду "Хрещатик", код ЄДРПОУ 33750243

Семенов Андрій Володимирович

-

Перший заступник Голови Правління. Посаду обіймає майже 3 роки.

1972

Освіта вища. Закінчив у 2005 році Львівський банківський інститут НБУ, спеціальність - банківська справа

1144

0

1144

0.000138

0.000138

0

В інших підприємствах посад не займає

Тур Юлія Леоніівна

-

Перший заступник Голови Правління. Посаду обіймає понад 5 років.

1972

Освіта вища економічна. Закінчила у 2001 році Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

0

0

0

0

0

0

В інших підприємствах посад не займає

Городецький Володимир Михайлович

-

Заступник Голови Правління - начальник управління фінансового моніторингу. Посаду обіймає понад 6 років.

1970

Освіта вища. Закінчив у 1992 році Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність - фінанси і кредит

0

0

0

0

0

0

В інших підприємствах посад не займає

Лісняк Андрій Євгенович

-

Заступник Голови Правління. Посаду обіймає понад 4 роки.

1973

Освіта вища. Закінчив у 1995 році Тернопільську академію народного господарства, спеціальність - облік і аудит.

0

0

0

0

0

0

В інших підприємствах посад не займає

Ходачук Олег Миколайович

-

Заступник Голови Правління. Посаду обіймає понад 7 років.

1975

Освіта вища. Закінчив у 1997 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність - економіст - математик

0

0

0

0

0

0

Член Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду "Хрещатик", код ЄДРПОУ 33750243

Юр Валентина Миколаївна

-

Головний бухгалтер. Посаду обіймає понад 11 років.

1964

Освіта вища. Закінчила у 1986 році Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, спеціальність - бухгалтерський облік і аналіз фінансово-господарської діяльності

0

0

0

0

0

0

В інших підприємствах посад не займає

Карпенко Людмила Олексіївна

-

Член Правління - фінансовий директор. Посаду обіймає понад 3 роки.

1959

Освіта вища. Закінчила у 1984 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність - політична економія

0

0

0

0

0

0

В інших підприємствах посад не займає

Прокопенко Олександр Владленович, представник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), код ЄДРПОУ 02317474

-

Голова Ревізійної комісії. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 1 рік.

1961

Освіта вища. Закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, спеціальність - фінанси і кредит

0

0

0

0

0

0

Основне місце роботи - Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА), код ЄДРПОУ 02317474, заступник начальника Головного фінансового управління

Бордун Володимир Анатолійович, представник ТОВ "КФ "Укрфінком", код ЄДРПОУ 14364272

-

Член Ревізійної комісії. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 25.03.2010р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 2 роки.

1969

Освіта вища. Закінчив у 1996 році Київський державний економічний університет, спеціальність - фінанси та кредит

0

0

0

0

0

0

Основне місце роботи - ТОВ "КФ "Укрфінком", код ЄДРПОУ 14364272, Генеральний директор. Також є спеціалістом фінансового департаменту ТОВ "Київська інвестиційна група", код ЄДРПОУ 33347884

Дмитренко Олександр Петрович, представник ТОВ "Саусленк-Запоріжжя", код ЄДРПОУ 33050713

-

Член Ревізійної комісії. Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів 25.03.2010р., переобрано - 27.10.2010р. Посаду обіймає понад 2 роки.

1963

Освіта вища. Закінчив у 1997 році Дніпропетровський державний університет, спеціальність - фінанси та кредит, а у 1998 році закінчив Аудиторьску палату України, спеціальність - аудитор.

0

0

0

0

0

0

Основне місце роботи - ТзДВ "Страхова компанія "Роксолана", код ЄДРПОУ 30001181, заступник генерального директора по розвитку. Також є генеральним директором ТОВ "Украудит", код ЄДРПОУ 30641230, Головою Ревізійної комісії ВАТ "ЗМК "Запоріжсталь", код ЄДРПОУ 00191230, Головою Ревізійної комісії ВАТ "БМУ "Запоріжстальбуд-1", код ЄДРПОУ 04851255, членом Спостережної Ради ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика", код ЄДРПОУ 00382094, Головю Ревізійної комісії ВАТ "Запоріжкокс", код ЄДРПОУ 00191224 та членом Ревізійної комісії АБ "Експрес-Банк", код ЄДРПОУ 20053145.

Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет