Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет4/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

     

      Фактори ризику, що пов’язані з інвестуванням в облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», зводяться до ризику ліквідності, процентного ризику та залежать від фінансово-економічної ситуації в Україні в цілому. Будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів Банку, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.     

      Ризики діяльності Банку виникають на основі як внутрішніх (ендогенних), так і зовнішніх (екзогенних) факторів. Значна частина зовнішніх факторів перебуває за межами контролю з боку Банку і Банк не може мати повної впевненості щодо результатів майбутніх подій, що можуть вплинути на Банк, та часу їх виникнення.

     

      Основними факторами, які впливають на рівень зовнішніх ризиків, є політичні та пов'язані з ними економічні. Усі інші фактори (демографічні, соціальні, географічні) розглядаються крізь призму політичних та економічних факторів.     

      Серед великої кількості зовнішніх ризиків можна виділити п'ять основних груп:

     

      • ризик форс-мажорних обставин – пов'язаний з виникненням непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність Банку та/або його партнерів (стихійні лиха та інше);     

      • ризик країни – пов'язаний з можливістю настання несприятливих для діяльності Банку умов в політичній, правовій, економічній сфері країни, в якій проводить свою діяльність Банк;

     

      • зовнішньополітичний ризик – обумовлений змінами міжнародних відносин, а також політичної ситуації в одній із країн, які впливають на діяльність Банку або його партнерів (війни, міжнародні скандали, імпічмент главі держави, закриття кордонів);     

      • правовий ризик – пов'язаний зі змінами законодавства різних країн;

     

      • макроекономічний ризик - інфляційний ризик, який пов'язаний з можливою втратою первісної вартості активів.     

      Оцінка ризиків (тестування ефективності заходів з управління ризиками та надання рекомендацій щодо здійснення відповідних коригуючих дій) здійснюється незалежною службою – підрозділом з ризик-менеджменту із залученням до процесу ризик-менеджменту, в межах своїх функцій та повноважень, профілюючих підрозділів Банку.

     

      Політичні та макроекономічні ризики Банку:     

      Системи управління ризиками політичного та макроекономічного характеру знаходяться під впливом подій, які не знаходяться під безпосереднім контролем Банку та є результатом невизначеності, яка розкривається у примітці 1.22 «Основні оцінки, припущення і професійні судження» річної фінансової звітності Банку.

     

      В той же час, Банк оперативно реагує на зміни макроекономічної ситуації в країні, проводячи ефективну, адекватну до швидко змінюваних умов систему управління Банком, забезпечуючи при цьому позитивну динаміку збільшення основних показників.     

      Впродовж 1-го півріччя 2012 року політична ситуація в Україні залишалася відносно стабільною та не мала особливого впливу на діяльність Банку.

     

      В «ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» створена система управління ризиками, яка охоплює всі структурні рівні: від управлінського (Спостережної Ради та Правління) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та/або генеруються ризики:      • Спостережна Рада – у межах своїх функцій та відповідальності перед акціонерами Банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду;

      • Правління Банку – у межах своїх повноважень та відповідальності перед Спостережною Радою Банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду;

      • підрозділ з ризик-менеджменту – у межах своїх функцій щодо виявлення, кількісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

      • бек-офіси – у межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог;

      • фронт-офіси – у межах своїх функцій прийняття Банком ризиків у рамках делегованих повноважень.

     


      Система управління ризиками «ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» постійно вдосконалюється і спрямована не лише на виконання вимог та рекомендацій Національного банку України, зовнішніх аудиторів, міжнародних рейтингових агентств, Базельського комітету з банківського нагляду, але і на застосування упереджувальних заходів по запобіганню втрати Банком активів, доходів, капіталу, платоспроможності, ліквідності, а також на відповідальне ставлення до коштів клієнтів та гарантоване виконання усіх зобов’язань перед клієнтами Банку.

     


      Система управління ризиками «ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» включає систему лімітів і обмежень, систему інформаційно-аналітичної підтримки, систему ціноутворення по активних і пасивних операціях, методологічне забезпечення. Управління ризиками здійснюється на консолідованій основі.

     


      Спостережною Радою Банку затверджено Політику управління ризиками, яка визначає основні принципи і практичні підходи по прийняттю, контролю і мінімізації банківських ризиків і розглядається як найважливіша складова загальної політики Банку, спрямована на виконання його стратегічних завдань і цілей. Політика управління ризиками містить принципи, систему, мету, основні завдання управління ризиками, визначення ризиків банківської діяльності, повноваження і відповідальність структурних підрозділів Банку по управлінню ризиками. Політика управління ризиками поширюється на всі операції Банку, пов'язані з ризиками, які при відповідних обставинах можуть призвести до небажаних змін в обсягах дохідності/вартості і структури активів/пасивів Банку.

     


      Відповідно до Політики управління ризиками Банку існують наступні категорії ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки (процентний ризик), валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ринковий ризик, ризик репутації, юридичний ризик, стратегічний ризик. Однак ці категорії не є взаємовиключними, оскільки будь-який продукт або послуга може наражати Банк на декілька видів ризиків. Однак, для зручності аналізу ці ризики виявляються та оцінюються окремо.

     


      Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності Банку, які впливають на параметри його ризиків та представляє безперервний процес аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та/або на рівень уразливості (експозиції) Банку до таких ризиків. Рішення щодо управління ризиками передбачають: відмову від його прийняття, його мінімізацію, у тому числі за рахунок пом'якшувальних факторів та/або передавання (трансферту) ризику на інших осіб (через похідні інструменти або страхування), встановлення лімітів на експозицію Банку та інші методи впливу на ризик (носія ризику) або рівень уразливості Банку до нього.

     


      Ризики поділяються на 2 групи:

      • ризики, що піддаються кількісній оцінці – фінансові ризики (кредитний, валютний, процентний, ризик ліквідності тощо), управління якими полягає в їх оптимізації;

      • ризики, що не піддаються кількісній оцінці – нефінансові ризики (операційний, юридичний, ризик репутації тощо), управління якими зводиться до їх мінімізації.

     


      Система управління окремими видами ризиків.

     


      З метою якісного управління валютним ризиком Правлінням Банку затверджено Положення про здійснення контролю за станом валютної позиції в іноземній валюті та банківських металах та її перерозподілом між установами ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а також інші нормативні документи Банку, у т.ч. відповідні технологічні карти.

     


      Основним джерелом інформації для оцінки валютного ризику є валютна позиція Банку. Валютна позиція визначається щоденно, окремо щодо кожної іноземної валюти та кожного банківського металу.

     


      З метою зменшення валютного ризику Банком встановлюються ліміти відкритої валютної позиції в іноземній валюті та банківських металах для структурних підрозділів Банку, які встановлюються Комітетом по управлінню активами та пасивами, а розрахунок та контроль за їх дотриманням здійснюються казначейством Банку та управлінням ризиками.

     


      Банк має невелике співвідношення обсягу валютної позиції до регулятивного капіталу та її вплив на капітал.

     


      У Банку діє управління дилінгу, метою створення та діяльності якого є забезпечення проведення операцій на міжбанківському ринку України по залученню і розміщенню ресурсів в національній та іноземних валютах, а також операцій купівлі/продажу валюти для забезпечення відповідних потреб Банку та клієнтів Банку.

     


      При проведенні валютних операцій (укладанні угод) Банком використовується система Reuters Diling та Telex. Реєстрація всіх угод здійснюється через систему Val-Cli (система підтвердження валютних угод).

     


      Функції валютного контролю у Банку покладено на управління валютного контролю.

     


      Поточні функції агента валютного контролю покладено на уповноважених працівників Банку, які засвідчують необхідні документи своїм підписом з позначкою «валютний контроль» (операційний департамент, департамент роздрібного бізнесу). Також, у Банку призначено відповідальних осіб для щоденного встановлення курсів купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, банківських металів та операцій з чеками. Послідуючий контроль здійснюється управлінням валютного контролю. Фінансовий моніторинг за проведенням валютних операцій Банку здійснюється у відповідності з вимогами розроблених Програм здійснення фінансового моніторингу.

     


      При оцінці валютного ризику управління ризиками використовує Var-метод для здійснення контролю за ризиком, пов’язаним із переоцінкою відкритої валютної позиції (актив під ризиком) у доларах США і євро в зв’язку із зміною валютного курсу.

     


      Перспективне прогнозування курсів іноземних валют здійснюється управлінням організації вкладних та комісійних програм (готівкового) та управлінням дилінгу (безготівкового).

     


      З метою управління процентним ризиком (ризиком зміни процентної ставки), зростання якого може негативно вплинути як на прибутковість та капітал Банку так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів, Банк здійснює відповідну роботу на підставі внутрішніх положень, якими регламентується процес управління процентним ризиком.

     


      Процентна політика Банку спрямована на визначення і встановлення оптимальних цін на активні та пасивні операції Банку, які б забезпечували прибутковість операцій та конкурентоспроможність на ринку банківських послуг.

     


      Процентна політика розробляється казначейством Банку з урахуванням пропозицій управління ризиками, розглядається Комітетом по управлінню активами та пасивами, затверджується Правлінням Банку. Відповідно до Процентної політики Банку з метою мінімізації процентного ризику та виконання бізнес-плану Банку затверджується рівень процентних ставок по активних та пасивних операціях у розрізі банківських продуктів та строків.

     


      Прогнозування рівня процентних ставок здійснюється на стадії складання перспективних і поточних планів. До відома структурних підрозділів Банку доводяться показники процентної маржі і середа. Рівень процентних ставок уточнюється щомісяця шляхом вивчення ринку банківських послуг та ухвалення рішення Комітетом по управлінню активами і пасивами.

     


      Стан дотримання встановлених Банком процентних ставок контролюється та аналізується казначейством, управлінням ризиками та іншими відповідними структурними підрозділами Банку при розгляді кожного кредитного проекту, при впровадженні нових банківських продуктів, при вивченні ринку банківських послуг та конкурентоспроможності Банку, при аналізі процентного ризику, а результати аналізу надаються керівництву Банку.

     


      Для ефективного управління процентним ризиком управління дохідністю проводить розрахунок процентного ризику в частині обсягів платних активів та пасивів, середньозважених процентів за активами та пасивами, перевищення обсягів та процентних ставок. На основі розрахованих даних здійснюється прогноз розміру процентної маржі на місяць, аналізується чутливість (еластичність) очікуваного чистого процентного доходу до змін процентних ставок. Проводиться моніторинг характеру ризику різних складових. Управління ризиками щомісячно аналізує стан процентного ризику Банку з урахуванням динаміки та про результати аналізу інформує керівництво.

     


      З метою встановлення внутрішньої вартості ресурсів та аналізу ступеню ефективності діяльності структурних підрозділів та установ Банку, впроваджено методику визначення трансфертної ціни ресурсів, яка регламентує порядок визначення ціни купівлі/продажу ресурсів за видами валют та базується на основних принципах централізованої моделі управління ліквідністю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     


      Управління ризиком ліквідності базується на наступних принципах:

      • перевага пріоритету ліквідності перед прибутковістю;

      • зважений підхід до формування та підтримки на належному рівні ліквідних ресурсів Банку, уникнення як їх надлишку, так і дефіциту;

      • планування та прогнозування дій Банку у разі виникнення незбалансованої ліквідності, критичних і кризових ситуацій;

      • урахування взаємозв’язку ризику ліквідності з іншими ризиками діяльності Банку.

     


      З метою якісного управління ризиком ліквідності та його мінімізації, у Банку створено Комітет по управлінню активами та пасивами, основним завданням якого є розробка та контроль за виконанням комплексу заходів, спрямованих на забезпечення необхідного рівня ліквідності, платоспроможності, прибутковості, зменшення валютних і процентних ризиків, ефективне використання ресурсної бази.

     


      У всіх внутрішніх положеннях, посадових інструкціях та, крім того, наказами та розпорядженнями, визначені повноваження та відповідальність працівників відповідних структурних підрозділів Банку у здійсненні щоденного контролю за проведенням банківських фінансових операцій, у т.ч. за дотриманням нормативів ліквідності, розроблені та впроваджені внутрішні положення, якими регламентується процес управління ліквідністю. Крім того, у Банку щомісяця складається платіжний календар. На випадок нестандартної ситуації з ліквідністю, що може послужити причиною негативних наслідків, у Банку розроблений план заходів на випадок кризових ситуацій.

     


      Необхідність у якісному управлінні кредитним ризиком виникає кожного разу, коли Банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до умов угод незалежно від того, де відображається операція – на балансі чи позабалансом та присутній в усіх видах діяльності Банку, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. При оцінці кредитного ризику розглядається індивідуальний та портфельний кредитний ризик.

     


      Портфельний кредитний ризик проявляється у зменшенні вартості активів Банку (іншій, аніж внаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного кредитного ризику виступає сукупна заборгованість Банку за операціями, яким притаманний кредитний ризик: кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації активів Банку.

     


      Управління портфельним кредитним ризиком базується на аналізі звітності Банку: як внутрішньої, так і затвердженої Національним банком України, яке включає аналіз кредитного портфеля (з міжбанківськими кредитами та позабалансовими операціями) у розрізі категорій кредитів (стандартні, субстандартні, під контролем, сумнівні, безнадійні), дебіторської заборгованості, цінних паперів, залишків на коррахунках в інших банках, обсягах заборгованості за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами, а також обсягів сформованих відповідних резервів.

     


      Слід зазначити, що резерви під активні операції створюються для покриття непередбачених збитків за такими операціями, а також виступають механізмом лімітування активних операцій Банку за рахунок обмеження сум резервів, які регламентуються бюджетом Банку на визначений фінансовий рік з поквартальною розбивкою в розрізі кожного балансового підрозділу Банку.

     


      Якість активів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» є доброю, але потребує постійного контролю та заходів щодо недопущення погіршення стану кредитного портфеля, у т.ч. обсягу субстандартних кредитів – найближчої групи до негативно класифікованих активів та обсягу прострочених нарахованих процентів.

     


      У межах управління портфельним та індивідуальним кредитними ризиками управлінням ризиками контролюються встановлені Національним банком України економічні нормативи кредитного та інвестиційного ризику, які Банком не порушуються.

     


      Джерелом індивідуального кредитного ризику виступає окремий конкретний контрагент Банку: позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями.

     


      Для ефективного управління кредитним ризиком у Банку створено Кредитний комітет ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по кредитуванню юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і Кредитний комітет ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по кредитуванню фізичних осіб.

     


      Крім того, з метою мінімізації кредитних ризиків Банком розроблені та впроваджені внутрішні нормативні документи: кредитна політика, положення про кредитування, процедури з кредитування, методика оцінки фінансового стану позичальників/контрагентів, процедури та технологічні карти, інші положення та методики, порядки, стандарти тощо.

     


      Разом з цим, Банк активно співпрацює із страховими компаніями в частині страхування заставного майна та життя позичальників та можливих фінансових ризиків Банку, а також, із оціночними компаніями в частині визначення реальної ринкової вартості майна позичальників, що пропонується в заставу Банку.

     


      З метою управління індивідуальним кредитним ризиком кредитні підрозділи Банку, а також юридичний департамент, департамент безпеки, казначейство та управління ризиками здійснюють аналіз кожного кредитного/інвестиційного проекту для мінімізації індивідуального кредитного ризику та надають відповідні висновки Кредитному комітету по кредитуванню юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Кредитному комітету по кредитуванню фізичних осіб.

     


      Для підготовки такого висновку відповідному кредитному комітету зазначені підрозділи здійснюють аналіз фінансового стану кожного позичальника/емітента, рівня його платоспроможності, наявної дебіторської та кредиторської заборгованості (по контрагентах, обсягах, строках повернення, залежності тощо), бізнес-планів, джерел погашення кредиту, ліквідності забезпечення, його ринкової вартості, конкурентноздатності продукції, репутації, у т.ч. кредитної історії, перевірку позичальника через бюро кредитних історій ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», а також перевірку позичальника через базу даних «Банкрутство» системи «Liga online», БД «Банкрутство» ДП «Судовий інформаційний центр» згідно з Процедурою перевірки стану банкрутства контрагентів (позичальників) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ЄІС «Реєстр позичальників» Національного банку України, ДРОРМ (Державний реєстр обтяжень рухомого майна), Державний реєстр іпотек, оцінюють мінімізацію відсоткового, валютного та юридичного ризиків, рівень концентрації активних вкладень Банку за галузями економіки та в «одні руки» (значення економічних нормативів Н7, Н8, Н9, Н10) тощо.

     


      Відповідний кредитний комітет розглядає висновки служб та приймає рішення. Якщо обсяг кредиту перевищує повноваження кредитного комітету, рішення по такому кредитному проекту після розгляду кредитним комітетом приймається Правлінням Банку.

     


      Процедура узгодження максимально можливої суми кредитних ресурсів (ліміт кредитування), що надається у рамках проекту кредитування юридичної або фізичної особи під визначене забезпечення, являє собою затверджену Кредитним комітетом і Правлінням Банку величину, що залежить від наступних факторів:

      • фінансового стану позичальника (класу позичальника, категорії заборгованості);

      • ринкової вартості і ступеня ліквідності запропонованого забезпечення;

      • кредитної історії позичальника;

      • суми розрахункового резерву для компенсації можливих втрат по кредитній операції;

      • стану виконання економічних нормативів Банком;

      • ресурсної можливості Банку виходячи з ризику ліквідності;

      • відповідності відсоткової ставки Процентній політиці Банку;

      • параметрів бізнес-плану проекту та інших факторів.

     


      Встановлення ліміту кредитування позичальника здійснюється під час розгляду проекту службами Банку у відповідності із стандартною процедурою Банку «Робота з клієнтом під час переговорів і його документацією та підготовка висновку на Кредитний комітет». Встановлений ліміт кредитування надалі фіксується у протоколі засідання відповідного кредитного комітету та Постанові Правління Банку.

     


      З метою диверсифікації фінансових ризиків при здійсненні активних операцій Банком, мінімізації кредитних ризиків у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»:

      • затверджено оптимальний перелік страхових випадків, які підлягають страхуванню;

      • затверджено концепцію співробітництва Банку із страховими компаніями;

      • проведено акредитацію страхових компаній, в результаті якої передбачається здійснення страхування в цих страхових компаніях як основних засобів, так і майна та життя позичальників, переданого позичальниками в заставу Банку;

      • із страховими компаніями укладені Генеральні угоди щодо співробітництва.

     


      Крім того, з метою мінімізації кредитних ризиків здійснюється страхування заставленого майна позичальників в акредитованих страхових компаніях відповідно до оптимального переліку страхових випадків, які доцільно використовувати при страхуванні певних видів заставленого майна.

     


      Також, управління ризиками здійснює перевірку всіх потенційних позичальників через бюро кредитних історій ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», базу даних «Банкрутство» системи «Ліга онлайн» та ЄІС «Реєстр позичальників» НБУ. Разом з цим, структурні підрозділи Банку зобов’язані перевіряти стан банкрутства контрагентів (позичальників) через БД «Банкрутство» ДП «Судовий інформаційний центр» згідно з Процедурою перевірки стану банкрутства контрагентів (позичальників) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Слід зауважити, що перевірка здійснюється в автоматичному режимі по всіх позичальниках, а по потенційних позичальниках формується окремий запит.

     


      З метою забезпечення пріоритетного права при зверненні стягнення на предмет застави, кредитні підрозділи Банку вносять та/або контролюють внесення інформації про предмети забезпечення в наступні державні реєстри:

      • Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

      • Державний реєстр іпотек;

      • Єдиний реєстр заборони відчуження об’єктів нерухомого майна.

     

      Також запроваджено ведення контрольної оперативної картки документального виконання рішень відповідного кредитного комітету та/або Правління Банку, проводиться перевірка порядку ведення цих карток та кредитних справ позичальників.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет