Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет5/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


     

      Управління ризиками та казначейство Банку контролює також ризик концентрації кредитів на одного позичальника та їх лімітування шляхом зіставлення розміру максимальної заборгованості перед Банком по групі взаємозалежних контрагентів і розміру регулятивного капіталу Банку при кожній новій видачі кредиту одному або декільком контрагентам з групи, а також, по інсайдерам (по кожному і по усім в цілому) відповідно до вимог Національного банку України.

     

      У Банку існує також механізм лімітування активних операцій Банку за рахунок обмеження сум резервів під наступні види цих операцій:      • під кредитні ризики;

      • під цінні папери;

      • під дебіторську заборгованість;

      • під залишки на ностро-рахунках;

      • під проценти, що прострочені.

     


      Введення обмежень на суми резервів під активні операції регламентується бюджетом Банку на визначений фінансовий рік з поквартальною розбивкою в розрізі кожного підрозділу.

     


      З метою мінімізації ризиків щодо міжбанківського кредитування управлінням ризиків розроблено «Положення про встановлення лімітів на банки-контрагенти та контроль за їх використанням».

     


      В основу методики встановлення лімітів покладена бальна оцінка визначених аналітичних коефіцієнтів і показників.

     


      Основними критеріями оцінки при цьому є наступні:

      • миттєва ліквідність;

      • питома вага кредитів в активах банку;

      • рентабельність робочих активів;

      • співвідношення залучених і розміщених міжбанківських кредитів;

      • питома вага залучених міжбанківських кредитів в зобов’язаннях банку;

      • власний капітал банку;

      • питома вага прострочених кредитів у кредитному портфелі;

      • ступінь дотримання економічних нормативів і норми обов'язкового резервування коштів банком-контрагентом;

      • критерії надійності:

      - генеральний коефіцієнт надійності;

      - коефіцієнт миттєвої ліквідності;

      - крос-коефіцієнт;

      - генеральний коефіцієнт ліквідності;

      - коефіцієнт захищеності капіталу;

      - коефіцієнт фондової капіталізації прибутку.

     

      Відповідно до вищезгаданого положення управлінням ризиками щомісячно здійснюється робота з формування бази даних фінансової звітності як українських банків-контрагентів так і іноземних банків-кореспондентів, яка включає баланси, звіти про дотримання економічних нормативів, довідки про дотримання обов’язкового резерву (для банків України) тощо.     

      На базі зазначеної звітності здійснюється розрахунок величини глобального ліміту на банк-контрагент / кореспондент та його подальший розподіл на ліміти за видами операцій.

     

      Для мінімізації ризиків, притаманних операціям з банками - контрагентами, на які встановлені ліміти, у Банку постійно проводиться моніторинг їх фінансового стану. Аналіз проводиться на підставі інформації, яка міститься у формах фінансової звітності.     

      Якість коштів, розміщених ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в інших банках на рахунках Ностро добра. Негативно класифікована заборгованість відсутня. Резерв сформовано у повному обсязі. Система внутрішнього контролю за операціями, що здійснюються з використанням кореспондентських рахунків, орієнтована на мінімізацію ризиків.

     

      Банк проводить виважену політику при встановленні та веденні кореспондентських відносин, відкритті кореспондентських рахунків. 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      Банк є універсальною кредитною установою, яка діє на всій території України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів - резидентів і нерезидентів України з метою отримання прибутку.

     


      Протягом звітного періоду Банком забезпечувався комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових та інших банківських послуг, у тому числі:

      • залучення і розміщення грошових депозитів/кредитів на міжбанківському ринку;

      • здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків - кореспондентів та їх касове обслуговування;

      • ведення рахунків клієнтів і банків - кореспондентів;

      • вкладні (депозитні) операції з юридичними і фізичними особами;

      • кредитні операції з юридичними і фізичними особами;

      • операції з платіжними картками;

      • операції з цінними паперами;

      • видача поручительств, гарантій та інших зобов‘язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

      • купівля та продаж іноземної готівкової та безготівкової валюти;

      • довірчі операції (залучення та розміщення коштів, операції з цінними паперами та інші) за дорученням клієнтів;

      • проведення операцій по готівковому обслуговуванню бюджетних установ і організацій, які обслуговуються у Державному Казначействі України;

      • здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

      • здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України та міжнародних ринках;

      • здійснення інших операцій.

     


      Операції здійснюються на підставі банківської ліцензії Національного банку України.

     


      Метою клієнтської політики Банку є побудова взаємовигідних, партнерських відносин з клієнтами, які базуються на якомога повному задоволенні їхніх потреб. Досягнення зазначеної мети реалізується за рахунок індивідуального підходу до потреб клієнтів, розширення спектру банківських послуг та підвищення їх якості, освоєння нових клієнтських сегментів.

     


      Основним каналом продажу банківських послуг та продуктів є мережа установ Банку, яка надає повний перелік послуг. Основним методом продажу продуктів ПАТ «КБ «Хрещатик» є залучення нових клієнтів та надання якісного та оперативного сервісу для діючих клієнтів Банку з метою максимального задоволення потреб суб’єктів господарювання у послугах Банку, у тому числі за рахунок забезпечення індивідуального підходу при наданні послуг.

     


      Серед клієнтів Банку – підприємства різних форм власності, які належать як до великого, так і до малого та середнього бізнесу та здійснюють свою діяльність у різних галузях народного господарства.

     


      Розвиток клієнтської бази юридичних осіб станом на 01.01.2012р., 01.04.2012р. та 01.07.2012р.

     


      1. Клієнти, що мають поточні рахунки: станом на 01.01.2012р. – 15 874, станом на 01.04.2012р. – 16 070, станом на 01.07.2012р. – 16 317.

     


      2. Вкладники (клієнти, що мають строкові (депозитні) рахунки): станом на 01.01.2012р. – 485, станом на 01.04.2012р. – 472, станом на 01.07.2012р. – 488.

     


      3. Позичальники: станом на 01.01.2012р. – 235, станом на 01.04.2012р. – 201, станом на 01.07.2012р. – 257.

     


      Інформація щодо концентрації пасивів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01 липня 2012 року в розрізі видів економічної діяльності клієнтів Банку

     


      1. Вид економічної діяльності – Державне управління та діяльність громадських організацій. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 17 245,30 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 9 332,31 тис. грн., на депозитних рахунках – 7 912,99 тис грн.

     


      2. Вид економічної діяльності – Центральні та місцеві органи державного управління. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 54,34 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 54,34 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      3. Вид економічної діяльності – Виробництво. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 198 191,71 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 108 731,85 тис. грн., на депозитних рахунках – 89 459,86 тис грн.

     


      4. Вид економічної діяльності – Нерухомість. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 60 369,96 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 30 726,55 тис. грн., на депозитних рахунках – 29 643,41 тис грн.

     


      5. Вид економічної діяльності – Торгівля. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 114 518,32 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 67 918,96 тис. грн., на депозитних рахунках – 46 599,36 тис грн.

     


      6. Вид економічної діяльності – Сільське господарство. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 278 754,54 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 16 571,49 тис. грн., на депозитних рахунках – 262 183,05 тис грн.

     


      7. Вид економічної діяльності – Інші. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 814 388,29 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 330 933,48 тис. грн., на депозитних рахунках – 483 454,82 тис грн. З них:

     


      8. Вид економічної діяльності – Інше (для фізичних осіб та нерезидентів). Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 1 907,35 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 1 907,35 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      9. Вид економічної діяльності – Рибальство, рибництво. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 807,45 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 807,45 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      10. Вид економічної діяльності – Добувна промисловість. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 1 846,07 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 689,67 тис. грн., на депозитних рахунках – 1 156,40 тис грн.

     


      11. Вид економічної діяльності – Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 37 598,44 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 33 048,13 тис. грн., на депозитних рахунках – 4 550,31 тис грн.

     


      12. Вид економічної діяльності – Будівництво. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 60 482,56 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 25 631,90 тис. грн., на депозитних рахунках – 34 850,66 тис грн.

     


      13 Вид економічної діяльності – Діяльність готелів та ресторанів. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 1 837,63 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 1 826,13 тис. грн., на депозитних рахунках – 11,50 тис грн.

     


      14. Вид економічної діяльності – Діяльність транспорту та зв’язку. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 51 461,09 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 42 314,28 тис. грн., на депозитних рахунках – 9 146,81 тис грн.

     


      15. Вид економічної діяльності – Фінансова діяльність. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 375 959,88 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 112 635,24 тис. грн., на депозитних рахунках – 263 324,64 тис грн.

     


      16. Вид економічної діяльності – Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 268,69 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 248,69 тис. грн., на депозитних рахунках – 20,00 тис грн.

     


      17. Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері інформатизації. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 19 918,00 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 11 035,89 тис. грн., на депозитних рахунках – 8 882,11 тис грн.

     


      18. Вид економічної діяльності – Дослідження та розробки. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 3 074,77 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 2 388,98 тис. грн., на депозитних рахунках – 685,79 тис грн.

     


      19. Вид економічної діяльності – Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 92 307,17 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 63 010,02 тис. грн., на депозитних рахунках – 29 297,15 тис грн.

     


      20. Вид економічної діяльності – Освіта. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 102 192,70 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 6 149,49 тис. грн., на депозитних рахунках – 96 043,21 тис грн.

     


      21. Вид економічної діяльності – Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 48 787,20 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 14 399,41 тис. грн., на депозитних рахунках – 34 387,79 тис грн.

     


      22. Вид економічної діяльності – Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 699,72 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 699,72 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      23. Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 3 471,06 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 3 070,43 тис. грн., на депозитних рахунках – 400,63 тис грн.

     


      24. Вид економічної діяльності – Надання індивідуальних послуг. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 11 188,05 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 10 490,23 тис. грн., на депозитних рахунках – 697,82 тис грн.

     


      25. Вид економічної діяльності – Екстериторіальна діяльність. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 0 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 0 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      26. Вид економічної діяльності – Діяльність домашніх господарств. Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 271,87 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 271,87 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      27. Вид економічної діяльності – Інше (для новостворених суб’єктів господарювання). Залишки станом на 01.07.2012р. – всього 308,60 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 308,60 тис. грн., на депозитних рахунках – 0 тис грн.

     


      Усього залишки коштів клієнтів станом на 01.072012р. – 1 483,522,45 тис. грн., в тому числі, на поточних рахунках – 564 268,97 тис. грн., на депозитних рахунках – 919 253,48 тис грн.

     


      В тому числі доля акціонерів та інсайдерів у пасивах Банку складає 7 352,94 тис. грн. або 0,50%, а саме:

      • залишки на поточних рахунках – 2 676,84 тис. грн.;

      • залишки на депозитних рахунках – 4 676,10 тис. грн.

     


      На протязі звітного періоду проводилася модифікація окремих продуктів корпоративного бізнесу, але нових послуг для клієнтів корпоративного сегменту на ринок не виводилося.

     


      З огляду на значну диверсифікацію клієнтської бази, протягом звітного періоду були відсутні корпоративні клієнти від обслуговування яких Банком було отримано 10 або більше відсотків доходу, а вплив на діяльність Банку сезонного фактору є несуттєвим.

     


      Роздрібний бізнес.

     


      Змін в системі збуту продукції протягом 1-го півріччя 2012 року не відбувалось. Основними каналами продажу банківських продуктів є:

      • продажі через канал відділень;

      • розміщення інформації про банківську продуктову лінійку на сайті та ЗМІ;

      • через компанії-партнери Банку;

      • через гарячу лінію Банку.

     


      Враховуючи тенденцію розвитку Інтернет мережі, особлива увага приділяється онлайн співпраці з Клієнтами Банку. Удосконалено комунікації з клієнтами через корпоративний сайт. Час опрацювання запитів клієнтів через сайт, скорочено до мінімуму.

     


      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» має статус принципового члена (Principal Member) у міжнародних платіжних системах MasterСard WorldWide і VISA International та повного члена Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

     


      Банк емітує такі типи платіжних карток:

      • міжнародної платіжної системи MasterСard WorldWide: Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold;

      • міжнародної платіжної системи VISA International: VISA Electron, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, VISA Infinite;

      • Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) – платіжна картка НСМЕП.

     

      Станом на 01.07.2012р. кількість емітованих карток МПС, тобто кількість карток, що були випущені Банком з початку емісії, складає 705 063 шт. При цьому, кількість активних карток МПС, тобто кількість карток, термін дії яких не закінчився на звітну дату, складає 246 091 шт.     

      Станом на 01.07.2012р. кількість емітованих карток НСМЕП, тобто кількість карток, що були випущені Банком з початку емісії, складає 17 461 шт. При цьому, кількість активних карток МПС, тобто кількість карток, термін дії яких не закінчився на звітну дату, складає 3 889 шт.

     

      При цьому, банкоматна та термінальна мережа Банку станом на 01 липня 2012 року налічує 311 банкоматів та 427 терміналів, у т.ч. 218 торгових ПОС-терміналів, 209 банківських ПОС-терміналів.     

      Кількість договорів на розрахунково-касове обслуговування по зарплатних проектах станом на 01.07.2012р. складає 1 662 шт.

     

      Станом на 01 липня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» залучено вклади від 28 673 клієнтів, загальний залишок на рахунках яких складає 2 443 098 тис. грн.     

      З метою активізації продажів карткового продукту «Корпоративна картка», підтримки іміджу Банку, що сприяє збільшенню безготівкових розрахунків в торговельно-сервісній мережі, збільшення комісійних доходів від продажу карток, активізації роботи з клієнтами, укладено угоду з представництвом MasterCard Europe про проведення маркетингової кампанії з 01.06.2012р. по 30.09.2012р. В рамках кампанії затверджено реалізацію установами Банку акції «Шлях до успіху з карткою MasterCard Bussines банку Хрещатик». Термін дії акції з 01.07.2012р. по 30.09.2012р. В рамках компанії підготовлено та надіслано до установ банку 50 000 листівок з рекламою корпоративних карток банку.

     

      В 2-му кварталі 2012 року Банком спільно з міжнародною платіжною системою Visa International:      • проведена кампанія «Вигравай подорож до Парижа з Visa Gold» з метою підвищення обізнаності про картки класу Visa Gold та стимулювання їх активації разом з міжнародною платіжною системою Visa International. Термін дії акції з 15.03.2012р. по 15.06.2012р. Результатом проведення акції є збільшення об’єму розрахунків картками Visa Gold Банку в торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет з 10 656,4 тис. грн. в аналогічному періоді 2011 року до 11 869,6 тис. грн.;

      • проведена кампанія «До Лондону на Олімпійські ігри 2012 – разом з Visa!» з метою підвищення обізнаності про картки Visa та стимулювання їх активації разом з міжнародною платіжною системою Visa International. Термін дії акції з 01.03.2012р. по 01.06.2012р. Результатом проведення акції є збільшення об’єму розрахунків картками Visa Банку в торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет з 32 766,1 тис. грн. в аналогічному періоді 2011 року до 43 647,8 тис. грн.

      З метою стимулювання активації карток MasterCard та Maestro платіжна система MasterCard Worldwide спільно з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та іншими українськими банками:

      • починаючи з 01.06.2012р. по 31.08.2012р. проводить акцію «Сезони вдалих покупок. Літо.»;

      • починаючи з 10.06.2012р. по 31.12.2012р. проводить акцію «Відкриваймо Україну разом з MasterCard!».

     


      Внесено зміни та доповнення до Тарифів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по обслуговуванню держателів спеціальних платіжних засобів та введено в дію з 14 червня 2012 року комісія за зарахування на рахунки відкриті у Банку за продуктом «Депозитна картка» через ПОС-термінал з використанням або без використання платіжної картки та CASH-IN банкомати Банку в розмірі 0,5% від суми операції, мін. 15 грн., раніше операції здійснювались без стягнення комісії.

     


      Відповідно до рішення Правління розпочато впровадження карткового продукту «Картка киянина». Продукт ґрунтується на картці МПС VISA Classic. (Картка із нанесенням позначки «КАРТКА КИЯНИНА» на лицьовій стороні картці, що дає можливість ідентифікувати належність картки до продукту “Картка Киянина”.) Для надання клієнту карткового продукту «Картка Киянина» відкривається окремий соціальний рахунок у системі емісії Smart Vista. Типовий клієнт або цільовий сегмент ринку карткового продукту «Картка киянина» це мешканці міста Києва, що мають право на користування пільгами відповідно до чинного законодавства України та рішень Київської міської ради за цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки».

     


      Використовуючи картку «Картка Киянина», клієнти Банку – держателі карток мають можливість:

      • отримувати суми пенсій, грошової допомоги з державного і місцевого бюджетів, державних і недержавних позабюджетних фондів, громадських і доброчинних організацій всіх рівнів;

      • ідентифікувати власні соціальні пільги;

      • користуватися Карткою у якості проїзного квитка відповідно до правил використання пластикових проїзних документів транспортної компанії – емітента (в т.ч. КП «Метрополітен» м. Києва);

      • переглядати залишок карткового рахунку/картки, змінювати ПІН код;

      • сплачувати комунальні послуги та здійснювати інші платежі.

     

      На даний час Банк пропонує клієнтам такі банківські карткові продукти:      • Особиста картка фізичної особи,

      • Ліга успіху,

      • E-PAY,

      • MobiCard,

      • Миттєва картка,

      • Здорова столиця,

      • Корпоративна платіжна картка,

      • Зарплатна платіжна картка,

      • Пенсійна картка,

      • Депозитна картка,

      • Крок у життя,

      • Діти передусім,

      • VISA Infinite,

      • Вкладникам банків, що перебувають у стадії ліквідації.

     

      По всім картковим продуктам існує можливість випуску карток міжнародних платіжних систем Visa International та MasterСard Worldwide.     

      Особиста картка фізичної особи – платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом господарювання. По даному картковому продукту існує можливість випуску карток внутрішньодержавної платіжної системи НСМЕП або карток Visa та MasterСard.

     

      Ліга успіху – платіжна картка, що передбачає отримання клієнтом більш високих процентних ставок на залишки коштів на карткових рахунках. Відповідно до параметрів ощадного карткового продукту «Ліга успіху», клієнту гарантується безкоштовний випуск однієї основної картки за умови внесення початкового внеску у розмірі незнижувального залишку відповідно до обраного класу картки.     

      E-PAY – платіжна картка, що використовується для розрахунків у середовищі Інтернет. Особливістю даного продукту є те, що для його функціонування відкривається окремий картковий рахунок (в українських гривнях, доларах США, євро), на який клієнтом перераховується сума, що запланована до витрат у закладах електронної комерції. Картка E-PAY може бути використана виключно для проведення розрахунків: у середовищі інтернет-комерції, MOTO транзакцій (замовлення товарів і послуг за телефоном), інших операцій без фізичного використання картки, операцій переказів з\на картку E-PAY через банкомати Банку, операцій поповнення готівковими та безготівковими коштами карткового рахунку картки E-PAY.

     

      MobiCard – платіжна картка, яка надає можливість оплатити паркування у столиці за допомогою мобільного телефону.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет