«информатика»


A) Файл. B) Вид. C) Вставкажүктеу 1.35 Mb.
бет2/5
Дата26.10.2018
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5

A) Файл.

B) Вид.

C) Вставка.

D) Формат.

E) Правка.

111. Қ±жатты бірнеше колонкада теру ‰шін:

A) Формат – Столбцы командасын орындау.

B) Вставка – Колонки командасын орындау.

C) Сервис – Колонки командасын орындау.

D) Формат – Колонки командасын орындау.

E) Файл – Создать командасын орындау.
112. Колонтитул жайлы теріс пікірді анықтањыз:

A) Колонтитул беттіњ жоѓарѓы және тµменгі жаѓында орналасады.

B) Колонтитул әр бетте автоматты турде кµрсетіледі.

C) Колонтитулды редакторлау ‰шін Вид-Колонититулы командасы орындалады.

D) Беттер номерлері - колонтитул.

E) Беттер номерлері колонтитул болмайды.


113. Word менюініњ қай пункті «Параметры страницы командасын қамтиды:

A) Файл.


B) Правка.

C) Вид.


D) Вставка.

E) Окно.
114. Нµмірленген немесе маркерленген тізім қ±ру ‰шін:

A) «Рисование» тақтасындаѓы «Список» қ±ралын қолдану.

B) «Вставка - Номера» командасын орындау.

C) «Форматтау» тақтасындаѓы «Кисть» қ±ралын қолдану.

D) «Рисование» тақтасын қолдану.

E) «Формат - Список» командасын орындап, қажетті т‰рін тањдау.

115. Word редакторында кµлденењ менюдіњ қай бµлімі арқылы т‰сініктемені қоюѓа болады:

A) Вид.

B) Файл.


C) Правка.

D) Формат.

E) Вставка.
116. EXCEL – де ‰нсіз келісім бойынша мәтін ... тураланады:

A) Ортасы бойынша.

B) Сол жақ шеті бойынша.

C) Оњ жақ шеті бойынша.

D) Ені бойынша.

E) ¦зындыѓы бойынша.


117. EXCEL – де ‰нсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:

A) Ортасы бойынша.

B) Сол жақ шеті бойынша.

C) Оњ жақ шеті бойынша.

D) Ені бойынша.

E) ¦зындыѓы бойынша.


118. Excel. ¦яшықа формуланы енгізуді растау ‰шін:

A) Басқа ±яшықта тышқанды шертеміз.

B) [Enter]- ді басамыз.

C) Файл-Сохранить командасын орындаймыз.

D) [ESC] пернесін басамыз.

E) [CTRL] пернесін басамыз.


119. Excel. Қатарды толық белгілеу ‰шін:

A) Тақырып жарлыѓында шертеміз.

B) Тышқанныњ батырмасын басып т±рып, белгілеуді астыѓа созамыз.

C) Правка-Выделить командасын орындаймыз.

D) Қатардыњ нµмірінде шертеміз.

E) Тышқанныњ оњ жақ батырмасында шертеміз.


120. Excel. Алдында енгізілген информацияны т‰зету ‰шін:

A) [F2] – ні басамыз немесе осы ±яшықта екі рет шертеміз.

B) Правка-Очистить командасын береміз.

C) ¦яшықты белгілеп, [Del] пернесін басамыз.

D) ¦яшықты белгілеп, [ALT] пернесін басамыз.

E) ¦яшықты белгілеп, [CTRL] пернесін басамыз.


121. Excel. Есептеу нәтижесін қамтитын ±яшықтаѓы берілгендер келесі символдан басталады:

A) + .


B) = .

C) * .


D) / .

E) \ .
122. Excel. Формулалардыњ қайсысы д±рыс жазылѓан:

A) а1+а2+а3=.

B) а1+а2+а3.

C) =а1+а2+а3.

D) =а1+2a.

E) =1a+2a.
123. Excel. Аѓымдық ±яшықтыњ сол, оњ, жоѓарѓы және тµменгі жаѓындаѓы ±яшықтар қалай аталады:

A) Кµршілес.

B) Арнайы.

C) Іргелес.

D) Іргелес емес.

E) Кірістірілген.


124. Excel. Абсолютті адрестеу келесі м‰мкіндік береді:

A) Кµшіру кезінде формулада ±яшықтыњ адресін µзгертпеу.

B) Жања орынѓа байланысты формулада ±яшықтыњ адресін µзгерту .

C) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық баѓаныныњ адресін µзгертпеу.

D) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық қатардыњ адресін µзгерту.

E) Жања орынѓа байланысты формулада тек ±яшық баѓаныныњ адресін µзгерту.


125. Exсel. Іргелес орналаспаѓан ±яшықтарды ерекшелеу ‰шін келесі пернені пайдаланамыз:

A) SHIFT.

B) ALT.

C) ESC.


D) CTRL.

E) TAB.
126. Excel. Аталѓан формуланыњ қайсысы д±рыс жазылѓан:

A) =A+5/B4.

B) =3F-SUM(A1-A5).

C) =SUM(C5-C30).

D) =A46*SUM(F1:F46).

E) =SUM(A1:B14)-1A/B14.
127. Excel. 10 қатардаѓы 1-ден 4-ші баѓанадаѓы сандардыњ қосындысын есептеу формуласы:

A) Sum(1:4).

B) Sum(10,1:4).

C) Sum(A10:D10).

D) Sum(A1:A4).

E) Sum(A1:D10).


128. Excel. Формуланы кµшіру кезінде нақты облысқа сілтеме жасау келесі адрестеуде сақталады:

A) Салыстырмалы.

B) Абсолютті.

C) Аралас.

D) Нақты .

E) Д±рыс.


129. ¦яшықтыњ салыстырмалы адресі дегеніміз:

A) Баѓананыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

B) Қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

C) Баѓананыњ және қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі .

D) $ кµмегімен және баѓана және (немесе) қатар номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

E) Латын әріптерінен қ±ралѓан ±яшықтыњ белгіленуі.


130. ¦яшықтыњ абсолютті адресі дегеніміз:

A) Баѓананыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

B) Қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

C) Баѓананыњ және қатарлардыњ номерлерінен қ±рылѓан ±яшықтардыњ белгіленуі.

D) Баѓана және (немесе) қатар номерініњ алдына $ символы қойылѓан ±яшықтыњ белгіленуі.

E) Латын әріптерінен қ±ралѓан ±яшықтыњ белгіленуі.


131. Excel. Егер символдар тізбегі "=" белгісінен басталса, онда оны Excel …деп есептейді:

A) Функция.

B) Формула.

C) Сан.


D) Мәтін.

E) Диаграмма.


132. Word редакторыныњ кµлденењ менюініњ қай пунктінде фрагменттерді кµшіруге, қыстыруѓа болатын командалар бар:

A) Файл.


B) Правка.

C) Вид.


D) Окно.

E) Справка.


133. Аѓымдық немесе ±яшықтар диапазонында берілгендердіњ форматын µзгерту ‰шін тµмендегі командаларды пайдаланамыз:

A) Правка – Заменить.

B) Вставка – Ячейки.

C) Формат – Ячейки.

D) Сервис – Исправления.

E) Правка –Ячейки.


134. Ж±мысшы кітапты келесі тәсілдердіњ бірімен қ±руѓа болады (Қате жауабын кµрсетіњіз):

A) Файл – Открыть командасын тањдаймыз.

B) Стандартты саймандар тақтасыныњ Открыть т‰ймесін қолданамыз.

C) Аlt + N пернелер комбинациясын қолданамыз.

D) Файл – Создать командасын тањдаймыз.

E) MS Word программасын іске қосамыз.


135. Eхcel электрондық кестелік процессоры мынадай м‰мкіншіліктер береді:

A) Берілгендерге анимация қолдану.

B) Әрт‰рлі типтегі салынѓан объектілерді жасау.

C) Сурет қ±ру.

D) Берілгендерді ені бойынша форматтау.

E) Кестелік мәліметтерді µњдеу.


136. Excel кестелік процессорында қ±жатты қалай атайды:

A) Кітап.

B) Парақ.

C) Бет.


D) Презентация.

E) Десте.


137. Excel-діњ ж±мысшы кітабында : орын алады:

A) Арнайы саймандардыњ кµмегімен кесте қ±руѓа болатын таза парақ.

B) Кестеніњ кез келген шаблон .

C) Баѓаналары латынныњ бас әріптерімен аталѓан және жолдары номерленген дайын кесте.

D) Таблица и границы тақтасын қамтитын стандартты терезе.

E) Буманыњ ж±мысшы аймаѓы.


138. Excel кестелік процессорына тән элементті кµрсетіњіз:

A) «Пуск» батырмасы.

B) Есептер тақтасы.

C) Объектілердіњ жарлықтары және белгілері.

D) Кµлденењ менюдіњ «Таблица» пункті.

E) Формула қатары.


139. Экранѓа формула және қалып қатарын шыѓарып/алып тастау ‰шін:

A) Сервис – Параметры – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

B) Сервис – Настройка – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

C) Вид – Параметры командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

D) Сервис – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.

E) Правка – Параметры – Вид командасын орындап, қажетті қанатбелгілерді орнатамыз.


140. Электрондық кестеде А1:С2 ±яшықтар тобы белгіленген. Б±л топқа қанша ±яшықтар енеді:

A) 6.


B) 5.

C) 3.


D) 4.

E) 7.
141. F6: H9 іргелес ±яшықтар диапазонын белгілеу ‰шін:

A) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін H9 ±яшыѓында шертеміз.

B) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін Ctrl пернесін басулы к‰йде H9 ±яшыѓында шертеміз.

C) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін тышқанныњ сол жақ батырмасын басулы к‰йде сілтемені H9 ±яшыѓына жылжытамыз.

D) ¦яшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.

E) Терезеніњ ж‰йелік менюін шақырамыз.
142. Іргелес емес F6, H9 ±яшықтарын белгілеу ‰шін:

A) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін H9 ±яшыѓында шертеміз.

B) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін Ctrl пернесін басулы к‰йде H9 ±яшыѓында шертеміз.

C) Алдымен F6 ±яшыѓында, содан кейін тышқанныњ сол жақ батырмасын басулы к‰йде сілтемені H9 ±яшыѓына жылжытамыз.

D) ¦яшыққа жанама - тәуелді меню шақырамыз.

E) Терезеніњ ж‰йелік менюін шақырамыз.


143. Excel ж±мысшы параѓыныњ атын µзгерту ‰шін:

A) Парақтыњ жарлыѓында екі рет шертіп, жања ат енгіземіз.

B) Файл менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

C) Правка менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

D) Сервис менюінде Лист пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.

E) Вид менюінде Переименовать пунктын тањдап, жања ат енгіземіз.


144. Диаграмма шебері кµмегімен диаграмма қ±рудыњ д±рыс ретін кµрсетіњіз:

A) Диаграмма т±рѓызуѓа негіз болатын берілгендерді белгілейміз.

B) Стандарттық тақтасындаѓы Мастер диаграмм сайманын тањдаймыз.

C) Диаграмма типін тањдаймыз.

D) Диаграмма т‰рін тањдаймыз.

E) Барлыѓы бар.


145. Excel – діњ функциясы туралы қате пікірді кµрсетіњіз:

A) Функция – программаѓа орнатылѓан арнайы формула.

B) Әрбір функция екі бµліммен анықталады: функцияныњ атымен және аргументімен.

C) Функциялар тек формулаларда пайдаланылады.

D) Функцияны формулаѓа қою ‰шін Функция шеберін пайдалануѓа болады.

E) Функцияны берілгендердіњ кез келген типінде қолдануѓа болады.


146. Мәліметтер қоры дегеніміз не:

A) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан жазбалар жиымы.

B) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан файлдар жиымы.

C) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан символдар жиымы.

D) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан жазбалар мен файлдар символдар жиымы.

E) Мәліметтер қоры – арнайы т‰рде ±йымдастырылѓан берілгендер жиымы.


147. Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не:

A) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бір объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса.

B) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты бірнеше объектке қатысты информацияны қамтитын болса.

C) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты екі объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса .

D) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба нақты ‰ш объектке ѓана қатысты информацияны қамтитын болса.

E) Мәліметтер қоры реляциялық болып табылады, егер әрбір жазба кез келген объектке ѓана қатысты информацияны қамтиды.


148. (СУБД) мәліметтер қорын басқару ж‰йесі дегеніміз не :

A) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау) және берілгендердіњ µњделу.

B) СУБД функцияныњ негізгі ‰ш типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау), берілгендердіњ µњделуі және берілгендерді басқару .

C) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау) және берілгендерді басқару.

D) СУБД функцияныњ негізгі екі типін қамтиды: берілгендердіњ µњделуі және берілгендерді басқару.

E) СУБД функцияныњ негізгі ‰ш типін қамтиды: берілгендердіњ анықтамасы (структурасын беру және сипаттау), берілгендердіњ жиымы және берілгендерді басқару.


149. Access мәліметтер қорыныњ негізгі объектілерін атањыз:

A) Кестелер, есеп берулер , макростар және модулдер.

B) Кестелер, с±раулар, есеп берулер, формалар, макростар және модулдер.

C) С±раулар, формалар, есеп берулер.

D) Кестелер, с±раулар, макростар және модулдер.

E) Кестелер, есеп берулер, макростар және формалар.


150. Access мәліметтер қорындаѓы кесте:

A) Берілгендерді анықтап, оларды манипуляциялайтын объект.

B) Берілгендерді анықтайтын және оларды µшіруге қолданатын объект.

C) Берілгендерді анықтайтын және оларды сақтауѓа қолданатын объект.

D) Берілгендерді анықтайтын және оларды беруге қолданатын объект.

E) Берілгендерді анықтайтын және оларды берілгендермен алмастыруѓа қолданатын объект.


151. ACCESS кестесініњ қ±рамында:

A) ¤рістер (баѓаналар) және жазбалар.

B) ¤рістер (баѓаналар).

C) Жазбалар.

D) Жолдар мен баѓаналар.

E) Жолдар.


152. С±раныс дегеніміз:

A) Берілгендерді енгізуге арналѓан объект.

B) Берілгендерді шыѓаруѓа арналѓан объект.

C) Берілгендерді енгізуге және экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

D) Берілгендерді экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

E) Берілгендерді қаѓазѓа бейнелеуге арналѓан объект.


153. Форма дегеніміз:

A) Берілгендерді экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

B) Берілгендерді экранѓа шыѓаруѓа арналѓан объект.

C) Берілгендерді енгізуге және экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.

D) Берілгендерді енгізуге арналѓан объект.

E) Берілгендерді шыѓаруѓа және оларды экранѓа бейнелеуге арналѓан объект.


154. Есеп беру дегеніміз:

A) Қ±жатты сақтауѓа арналѓан объект.

B) Қ±жатты қ±руѓа арналѓан объект.

C) Қ±жатты µшіруге арналѓан объект.

D) Қ±жатты баспаѓа шыѓаруѓа арналѓан объект.

E) Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.


155. Макрос дегеніміз:

A) Access Basic орындайтын бір немесе бірнеше әрекеттерді бірнеше бµліктерге бµліп, структураландырылып сипаттайтын объект.

B) Access Basic орындайтын бір ѓана әрекеті структураландырылып сипаттайтын объект.

C) Access Basic орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.

D) Бір әрекетті структураландырылып сипаттайтын объект.

E) Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект.


156. Access.Терезеніњ жоѓарѓы жаѓында, тақырыптыњ астында қандай т‰ймелер орналасқан:

A) Қ±ру және ашу.

B) Қ±ру, ашу және конструктор.

C) Қ±ру және конструктор.

D) Ашу және конструктор.

E) Конструктор және белгілеу.


157. Access. Создать т‰ймесі:

A) Жања кесте енгізеді.

B) Кестені бµледі.

C) Жања кесте қ±рады.

D) Кестеденіњ автоформатын орындайды.

E) Баспаѓа шыѓаруды .


158. Access. Открыть т‰ймесі : орындау м‰мкіндігін береді:

A) Кестедегі берілгендерді қарауды.

B) Кестедегі берілгендерді т‰зетуді.

C) Кестедегі берілгендерді сақтауды.

D) Кестедегі берілгендерді қарап µтуді және т‰зетуді.

E) Баспаѓа шыѓаруды.


159. Access. Конструктор т‰ймесі : орындау м‰мкіндігін береді:

A) Кестені қарап µтуді.

B) Кестені қарап µтуді және оны анықтауды µзгертуді.

C) Кестені анықтауды µзгертуді.

D) Кестеніњ мәтінін с±рыптауды.

E) Кестені сақтауды.

160. Access. Кестені қ±ру (проектілеу) ‰шін қандай т‰ймені тањдаймыз:

A) Файл т‰ймесін.

B) Таблица т‰ймесін.

C) Создать т‰ймесін.

D) Вид т‰ймесін.

E) Правка т‰ймесін.


161. Access. Алѓашқы кілтті беру ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Файл менюіндегі Просмотр командасын тањдаймыз.

B) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Правка менюіндегі Определить Ключ командасын тањдаймыз.

C) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Вид менюіндегі Масштаб командасын тањдаймыз.

D) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Сервис менюіндегі Макрокоманда командасын тањдаймыз.

E) Алѓашқы кілт болатын µрісті белгілеп алып, Вставка менюіндегі Название командасын тањдаймыз.


162. Access. Жазбалардыњ кµшірмесін алу ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Заменить командасын тањдаймыз.

B) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Перейти командасын тањдаймыз.

C) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Формат менюінен Автоформат командасын тањдаймыз.

D) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Копирование командасын тањдаймыз.

E) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Вставка менюінен Примечание командасын тањдаймыз.


163. Access. Жазбаларды жою ‰шін қандай амалдар орындау қажет:

A) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Заменить командасын тањдаймыз.

B) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Правка менюінен Удалить командасын тањдаймыз.

C) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Сервис менюінен Опции командасын тањдаймыз.

D) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Формат менюінен Колонки командасын тањдаймыз.

E) Керекті жазбаларды белгілеп алып, Вставка менюінен Примечание командасын тањдаймыз.


164. Мәліметтер қорын басқару ж‰йесіне (СУБД) аталѓандардыњ қайсысы жатады:

A) MS OutLook.

B) MS Powerpoint.

C) MS Access.

D) Adobe Illustrator.

E) Corel Draw.


165. MS Access - те µњделетін объект : кењейтілуі бар файл:

A) .mdb.


B) .doc.

C) .txt.


D) .ppt.

E) .xls.
166. Access. мультимедиялық объектілерді сақтауѓа арналѓан µрістер типі:

A) Текстік.

B) Сандық.

C) МЕМО.

D) Логикалық.

E) OLE.
167. Хабарларды жіберуде қандай кілт қолданылады:

A) Ашық.


B) Жабық.

C) Жекеленген.

D) ¤зіндік.

E) Енгізу/шыѓару.


168. Хабарларды тексеруде қандай кілт қолданылады:

A) Ашық.


B) Жабық.

C) Жекеленген.

D) ¤зіндік.

E) Енгізу/шыѓару.


169. Word. Қандай пернелер комбинациясы кµмегімен қ±жатты сол µзініњ атымен сақтауѓа болады:

A) Shift+Ѓ12

B) Ctrl+F12.

C) Alt+F12.

D) F12.

E) Alt+F10.


170. Программаны ЭЕМ-ныњ жадына перфокарта кµмегімен енгізуді ±сынѓан:

A) Джон фон Нейман.

B) Чарльз Бебидж.

C) Вильгельм Лейбниц.

D) Блез Паскаль.

E) Пресперт Экерт.


171. Word. Қ±жат колонтитулын қалай µзгертеміз:

A) Вид – Колонтитулы

B) Вставка – Колонтитулы

C) Формат – Колонтитулы

D) Сервис – Колонтитулы

E) Правка - Колонтитулы


172. Word. Сµзді немесе сµз тіркесін іздеу қандай пернелер комбинациясымен атқаралыдаы:

A) ctrl+F

B) ctrl+E

C) ctrl+R

D) ctrl+D

E) ctrl+P


173. Word. Қ±жатты автоматты т‰рде форматтау ‰шін қандай команданы қолдану керек:

A) Формат – Автоформат

B) Вставка - Автоформат

C) Сервис - Автоформат

D) Вид - Автоформат

E) Файл - Автоформат


174. Word. Таблица – Сортировка командасыныњ қызметі:

A) Баѓан мәліметтерін кезекпен с±рыптау.

B) Жол мәліметтерін с±рыптау.

C) Жол мәліметтерін с‰зіп алу.

D) Баѓан мәліметтерін шарт бойынша с‰зіп алу.

E) Кестені жол бойымен т‰гелімен с±рыптау


175. Word. Кестеде функциялармен ж±мыс істеу ‰шін мына команда орындалады:

A) Таблица - Формула.

B) Вставка - Формула.

C) Вставка - Символ.

D) Формат - Формула.

E) Сервис – Формула.


176. Word. Кµлденењ сызѓышты орнату ‰шін мына команда орындалады:

A) Вид - Линейка.

B) Вставка - Линейка.

C) Вставка - Колонтитулы.

D) Формат – Границы и заливки.

E) Вид - Колонтитулы.


177. Word. Қ±жатқа жиек орнату ‰шін мына команда орындалады:

A) Формат – Границы и заливки.

B) Формат - Рамки.

C) Таблица – Нарисовать таблицу.

D) Вставка - Рамки.

E) Қ±рал – саймандар тақтасынан.


178. Excel. Диагарамма қ±руда бірінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма типі.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмманыњ орны.

179. Excel. Диагарамма қ±руда екінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма диапазоны.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма типі.

E) Диаграмманыњ орны.


180. Excel. Диагарамма қ±руда ‰шінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмма параметрлері.

B) Диаграмма типі.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмманыњ орны.


181. Excel. Диагарамма қ±руда тµртінші қадамында не кµрсетіледі:

A) Диаграмманыњ орны.

B) Диаграмма параметрлері.

C) Диаграмма т‰рлері.

D) Диаграмма диапазоны.

E) Диаграмма типі.


182. Excel. Кестеде қажетті мәліметтерді с‰зіп алу ‰шін мына команда орындалады:

A) Данные - Фильтр - Автофильтр.

B) Фильтр- автофильтр.

C) Вставка – Фильтр - Автофильтр.

D) Сервис – Данные - Фильтр.

E) Д±рыс жауабы жоқ.


183. Excel. MАКС функциясы қандай категорияѓа жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


184. Excel. СУМ функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Математикалық.

B) Статистикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


185. Excel. «ЖӘНЕ» функциясы қай категорияѓа жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


186. Excel. «АҚИҚАТ» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


187. Excel. «ЖАЛЃАН» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


188. Excel. «ЕГЕР» функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Логикалық.

B) Статистикалық.

C) Математикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


189. Excel. MИН функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


190. Excel. СРЗНАЧ функциясы мыналардыњ қайсысына жатады:

A) Статистикалық.

B) Математикалық.

C) Логикалық.

D) Қаржылық.

E) Мәтіндік.


191. Броузер дегеніміз:

A) Программалаудыњ жоѓарѓы дењгейлі тілі.

B) Гипертексті белгілеу тілі.

C) Компьютерлердіњ арнайы т‰рі.

D) Интернеттіњ арнайы хаттамасы.

E) Гипертексті қ±жатты кескіндейтін арнайы программа.


192. Электронды пошта дегеніміз:

A) Пошта арқылы емес, электронды қ±рылѓы арқылы жіберілетін кәдімгі хат .

B) Локалды желі арқылы информация алмасу.

C) Бір компьютерден екінші компьютерге информация кµшіру.

D) Интернет арқылы электронды информациямен алмасатын желілік қызмет.

E) Компьютер орнатылѓан пошта.


193. Неѓ±рлым кµп таралѓан Интернет қызметі (д±рыс емес жауапты кµрсету керек):

A) Провайдер.

B) Электронды пошта.

C) WWW.


D) Телеконференциялар.

E) Internet Relay Chat.


194. Хаттама дегеніміз:

A) Internet-тегі сеанс туралы есеп.

B) Желі абоненттері арасында информация алмасу ‰шін арналѓан қ±жат .

C) Internet-ке шыққан барлық мәліметтер сақталатын файл.

D) Internet-тіњ арнайы қызметі.

E) Internet хабарларын қ±ру және хабар форматтары ережелері туралы және желі абоненттері арасында информация алмасу әдістері туралы келісімдер жиыны.


195. Internet деген не:

A) Локалды желі.

B) Корпоративті желі.

C) Глобалды желі.

D) Регионалды желі.

E) ¦лттық желі.


196. Excel. Кестеде мәліметтер енгізілген ±яшықтарды біріктіру ‰шін:

A) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Объединить и поместить в центре» батырмасын басу.

B) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Удалить ячейки» командасын орындау керек.

C) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Разбить ячейки» командасын орындау керек.

D) Қажетті ±яшықтарды ерекшелеп «Объединить ячейки» командасын орындау керек.

E) Формат – Ячейки – Переносить по словам.


197. Домен дегеніміз:

A) Интернеттегі компьютерлер тобыныњ ортақ бµлігі, ол компьютердіњ орналасқан жерін және сол ±йымныњ категориясын анықтайды.

B) Қолданушыныњ чаттарда қолданатын арнайы аты.

C) Программаларѓа ж±мыс жасау ‰шін желі арқылы мәліметтерді тасмалдайтын компьютер.

D) Web беттер жиыны.

E) Гиперсылкалар қолданылѓан қ±жат.


198. Іздеу серверлер мыналардан т±рады:

A) Интернеттегі компьютерлер тобыныњ ортақ бµлігі, ол компьютердіњ орналасқан жерін және сол ±йымныњ категориясын анықтайды.

B) Қолданушыныњ чаттарда қолданатын арнайы аты.

C) Қ±жаттардыњ, сайттардыњ, беттердіњ адрестері және сипаттары.

D) Мәтіндер, суреттер, сайттар.

E) Интернеттіњ арнайы қызметі.


199. Сайт дегеніміз:

A) Информациядан т±ратын файл.

B) Кәдімгі текстік және графикалық информациямен қатар, басқа қ±жаттарѓа жасалѓан сілтемелері бар қ±жат, және б±л сілтемелер берілген қ±жаттыњ текстік фрагменттеріне немесе графикалық объектілеріне қойылѓан.

C) Бір адам немесе ±йым дайындаѓан, қандай да бір Web-серверде орналасқан Web-беттері жиынтыѓы.

D) Парақ.

E) Web-беті.


200. Информатика дегеніміз:

A) ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану зањдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ѓылыми пән.

B) Информацияны зерттейтін пән.

C) Ѓылымныњ информация туралы саласы.

D) Информацияны сақтау тәсілдері мен әдістерін зерттейтін ѓылыми пән.

E) Есептеу техникасынныњ тарихы мен дамуы жайлы ѓылым.

201. Информатиканыњ басты ±ѓымы (информация ±ѓымымен қатар):

A) Алгоритм.

B) Объект.

C) Пән.


D) Информация.

E) ЭЕМ.
202. Алгоритм термині қандай ±лы математиктіњ атымен аталѓан:

A) Джон фон Нейман.

B) Чарльз Бебидж.

C) Мухаммед аль-Хорезми.

D) Вильгельм Лейбниц.

E) Ада Лавлейс.
203. Excel. Мәліметтерді с±рыптау командасы:

A) Данные – Сортировка.

B) Данные – Сортировка – По столбцам.

C) Данные – Сортировка – По данным.

D) Вставка- Сортировка.

E) Данные – Сортировать.


204. Excel. Кестеніњ бір ±яшыѓына қанша тањба енгізуге болады:

A) 32000.

B) 18560.

C) 26000.

D) 8.

E) 256.
205. Excel. Кестедегі #### белгілері нені білдіреді:A) Сандық мәлімет ±яшыққа сыймайды.

B) Мәтіндік мәлімет ±яшыққа сыймайды.

C) Формула ±яшыққа сыймайды.

D) Формула д±рыс емес.

E) Графикалық объект.
206. Excel. ¦яшықтаѓы #ЗНАЧ! сµзі нені білдіреді:

A) Формуланыњ д±рыс еместігін.

B) Сµйлемніњ д±рыс еместігін.

C) Санныњ д±рыс еместігін.

D) Математикалық функция т±рѓандыѓын.

E) Б±л ±яшыққа мәлімет енгізуге болмайды.


207. Excel. Ctrl+K қандай қызмет атқарады:

A) Гиперсілтеме қояды.

B) К әрпін қояды.

C) Сµйлемді қарайтылѓан т‰рге ауысытырады.

D) Сµйлемді кµлбеу т‰рге ауысытырады.

E) Сµйлемді асты сызылѓан т‰рге ауысытырады.


208. Excel. Ctrl+1 қандай қызмет атқарады:

A) Формат ячейки с±хбат терезесін ашады.

B) Формат – Заливки с±хбат терезесін ашады.

C) Формат – Строка с±хбат терезесін ашады.

D) Формат - Столбец с±хбат терезесін ашады.

E) Формат - Условное форматирование с±хбат терезесін ашады.


209. Excel. F7 пернесі қандай қызмет атқарады:

A) Орфография.

B) Стилистика.

C) Словарь.

D) Тезаурус.

E) Расстановка переносов.


210. Excel. Ctrl+А пернелер комбинациясы қандай қызмет атқарады:

A) Парақты толыѓымен ерекшелеу.

B) Баѓанды толыѓымен ерекшелеу.

C) Жолды толыѓымен ерекшелеу.

D) ¦яшықты толыѓымен ерекшелеу.

E) Ешқандай қызмет атқармайды.


211. Excel. Ctrl+F5 пернелер комбинациясы қандай қызмет атқарады:

A) Ішкі терезені қалыпты к‰йге келтіреді.

B) Баѓанды толыѓымен ерекшелеу.

C) Жолды толыѓымен ерекшелеу.

D) ¦яшықты толыѓымен ерекшелеу.

E) Ешқандай қызмет атқармайды.


212. Жадыныњ элементар ±яшыѓында сақталатын екілік ж‰йеніњ саны қалай аталады:

A) Байт.


B) Кбайт.

C) Бит.


D) Мбайт.

E) Гбайт.


213. Байтта нольмен бірге қанша т‰рлі ондық санды жазуѓа болады:

A) 99999.

B) 32000.

C) 1024.


D) 256.

E) 8.
214. Дербес компьютер µњдейтін берілгендердіњ кµпт‰рлілігі қандай сандармен берілген:

A) 8 және 16.

B) 10 және 20.

C) 0 және 1.

D) 255 және 256.

E) 0 және 9.
215. ЭЕМ және баѓдарламалаудыњ логикалық негізі болып табылатын алгебралық пікірді 1854 жылы кім баспаѓа шыѓарды:

A) Г.Холлерит.

B) Т.Тьюринг.

C) Г.Эйкен.

D) Д.Буль.

E) Д.Нейман.


216. MS Word – та шаблонды қ±ру ‰шін мына командаларды пайдаланады:

A) Файл, Шаблон.

B) Файл, Вставить шаблон.

C) Файл, Создать, Шаблон.

D) Файл, Создать, Документ.

E) Файл, Открыть, Шаблон.


217. Word – та қ±жаттар қандай кењейтілуімен сақталынады:

A) .txt.


B) .xls.

C) .dot.


D) .dbf.

E) .doc.
218. MS Word – та қ±рылѓан шаблондардыњ кењейтілуі:

A) .txt.

B) .xls.


C) .dot.

D) .dbf.


E) .doc.
219. Word – та қ±жатты баспаѓа шыѓарар алдында, алдын ала қалай қарап µтуге болады:

A) Файл Алдын ала қарау.

B) Кµру Алдын ала қарау.

C) Файл Баспаѓа шыѓару.

D) Кµру Қ±жатты қарау.

E) Т‰зету Қ±жатты қарау.


220. Word – та автотексттіњ элементтері:

A) Лауазымды т±лѓалардыњ жазылуы, атақ және т.б.

B) ¦йымныњ толық аты.

C) Қ±жаттардыњ стандартты формалардыњ «шапкалары».

D) Қ±жаттардыњ типтік бланктар.

E) Барлық жауаптары д±рыс.


221. Word-та беттерді нµмерлеу ‰шін мына команда қолданылады:

A) Файл Нµмерлеуді енгізу.

B) Қою Беттердіњ нµмерлері.

C) Сервис Беттердіњ нµмерлері.

D) тышқанныњ оњ жақ батырманы шерткенде контекстік менюдан «Беттердіњ нµмерлерін қою» командасын тањдау.

E) Т‰зету Нµмерлерді қою.


222.

Берілген мәтінде кіші әріптерді бас әріптерге немесе бас әріптерді кіші әріптерге ауыстыру ‰шін келесі команданы қолданамыз:

A) Формат Регистр.

B) Т‰р Регистр.

C) Файл Беттіњ параметрлері.

D) Қою; Кіші/Бас әріптер.

E) Контекстік менюдіњ ішінде «Регистрді µзгерту» командасын тањдау.
223. Тез арада кез-келген мәтіндерді µрнектеуге арналѓан элементтік мәтіндердіњ форматы:

A) Қ±жаттыњ стилі.

B) Қ±жаттыњ т‰рі.

C) Қ±жаттыњ типі.

D) Қ±жаттыњ форматы.

E) Графика.


224. Word-та мәтінніњ тізімініњ ‰ш т‰рі бар:

A) Маркерленген, нµмірленген.

B) Маркерленген, нµмірленген, графиктік.

C) Маркерленген, графиктік.

D) Маркерленген, сандық.

E) Араб сандар, рим сандар, маркерлер.


225. Келесі амалдыњ қайсысы мәтінді форматтауѓа жатпайды:

A) Шрифтті µзгерту.

B) Эффекттерді шрифттарда анықтау.

C) Символды ара қашықтықты қою.

D) Жол арасындаѓы ара қашықтықты қою.

E) Кестені қ±ру.


226. Word-та ±яшықтарды біріктіру ‰шін:

A) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп Меню Таблица Объединить ячейки.

B) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп тышқанныњ оњ жақ батырманы екі рет шерту керек.

C) Іргелес ±яшықтарды ерекшелеп Меню Формат Ячейки-Объеденить.

D) Іргелес ±яшықты Delete батырмамен жою керек.

E) Тек қана Excel программасында ±яшықтарды біріктіруге болады.


227. Word-та беттердіњ нµмерлерін туралау қалай қойылады:

A) Оњ жаѓында, сол жаѓында.

B) Ортасында, оњ жаѓында, сол жаѓында.

C) Оњ жаѓында, сол жаѓында, ортасында, беттіњ сыртында немесе ішінде.

D) Оњ жаѓында, сол жаѓында.

E) Беттіњ сыртында немесе ішінде.


228. «Қ±жат» терминініњ анықтамасын беріњіз:

A) Ақпараттық қ±жатты іздеу ‰шін, арналѓан арнайы формальді тіл.

B) Б±л ақпараттық мәні бар мәтін немесе бейне.

C) Б±л табиѓи тіл.

D) Б±л ақпаратты беру тәсілі.

E) Б±л қолданылатын берілгендер.


229. Мәтінді ерекшелеу ‰шін, тізімніњ бірнеше элементтерін немесе кестеніњ ±яшықтарын ерекшелеу ‰шін, графикалық объектерді басқа орынѓа қою ‰шін Word-та «тышқан тетігімен» қандай амалдар орындалады:

A) Екі рет шерту.

B) Батырманыњ оњ жаѓын шерту.

C) Шерту.

D) Батырманы ‰ш рет шерту.

E) Созу.
230. Word-та ж‰йелік менюді шақыру ‰шін қандай пернені пайдаланамыз:

A) .

B) +<Пробел>.

C) +< - >.

D) .

E) .
231. Егер Word мәтіндік процессорында кейбір б±йрықтардыњ т±сында кµп н‰кте т±рса, онда:

A) Орындалуы ‰шін қосымша информация талап етеді.

B) Олар жиі пайдаланылады.

C) Б±л жаѓдайда олар орындалмайды.

D) Ішкі меню шақырады.

E) Олар сирек қолданылады.


232. Word мәтін процессорында сурет салуѓа, графикалық объектілермен ж±мыс істейтін саймандар қандай саймандар тақтасында орналасады:

A) Формалар.

B) Стандарттық.

C) Форматтау.

D) Кестелер және шекаралар.

E) Сурет салу.


233. Word – та мәтін ішіндегі сµзді белгілеу ‰шін және енгізілген объекттерді т‰зету ‰шін «тышқанныњ» қандай амаладары қолданылады:

A) Екі рет шерту.

B) Оњ жақ батырманы шерту.

C) Шерту.

D) Басқа орынѓа қою.

E) Оњ жақ батырманы екі рет шерту.


234. Word-та бірінші жолында сол жақ немесе оњ жақтыњ шегініњ және абзац шегін қою ‰шін келесі тізбекті пайдаланамыз:

A) Формат-Абзац.

B) Т‰рі-Абзац.

C) Формат-Отступ.

D) ¤згерту-Отступ.

E) Файл-Параметры страницы.


235. Word мәтіндік процессорында қ±жаттыњ бµлімдерін қамтитын және берілген типті қ±жатқа тән қ±ралдарды қамтитын файл қалай аталады:

A) Форма.

B) Тізім.

C) Жол.


D) Шаблон.

E) Стиль.


236. Word мәтіндік процессорында µзгерілетін берілгендерді қамтитын қ±жат облысы қалай аталады:

A) Форма.

B) Тізім.

C) Қатар.

D) Шаблон.

E) Стиль.


237. Word-таѓы ‰лгісіз, жања шаблонды қ±ру ‰шін мына командаларды орындау қажет:

A) Файл, Открыть, Новый, Ok.

B) Файл, Сохранить как, папка Шаблоны, Параметры, Ok.

C) Сервис, Шаблоны и Надстройки, Ok.

D) Файл, создать, Новый документ, Шаблон, Ok.

E) Файл, Версии, Сохранить, Ok.


238. Егер Word мәтіндік процессорында кейбір командалары қасында ‰шб±рыш т±рса, онда:

A) Оларѓа қосымша ақпарат керек.

B) Олар жиі пайдаланылады.

C) Б±л жаѓдайда орындалмайды.

D) Ішкі менюді шақырады.

E) Олар сирек пайдаланылады.


239. Жања қ±жаттыњ жеке структуралық элементы қ±райтын мәтіндік қ±жатты дайындау этапы:

A) Мәтін теру.

B) Мәтінді т‰зету.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


240. Мәтінді ақпаратты компьютерге енгізетін қ±жатты дайындау этапы : деп аталады:

A) Мәтінін теру сµздері.

B) Мәтінді редакциялау.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


241. Мәтінді ақпаратты магниттік жеткізушіге жазатын қ±жаттыњ этапы қалай аталады:

A) Мәтін теруі.

B) Мәтінді т‰зету.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


242. Word-та тез арада кестені салу ‰шін, шекараларды сызықтардыњ енін µзгерту жолдары және баѓананы тізімдеу ‰шін арналәан батырма қандай саймандар тақтасында берілген:

A) Web.


B) Стандартты.

C) Форматтау.

D) Кестелер және шекаралар.

E) Суреттеу.


243. Қ±жатты баспаѓа шыѓару мәтіндік қ±жатта :... деп аталады:

A) Мәтінді теру.

B) Мәтінді редакциялау.

C) Мәтінді форматтау.

D) Мәтінді баспаѓа шыѓару.

E) Мәтінді сақтау.


244. Мәтіндік мәліметтерді компьютерге енгізуге м‰мкіндік беретін қ±рылѓыларын анықтањыз:

A) Тышқан.

B) Джойстик.

C) Клавитура.

D) Сканер.

E) Принтер.


245. Мәтіндік процессорда экранда символды енгізу позициясы қалай аталады:

A) Курсор.

B) Қатар.

C) Скроллинг.

D) Мәтіндік терезе.

E) Ж±мыс облысы.


246. Access мәліметтер қорын басқару ж‰йесі келесі объектілермен ж±мыс істемейді:

A) Кесте.

B) Форма.

C) С±раныс.

D) Есеп беру.

E) Презентация.


247. Проводник (cілтеуші) терезесінде Саймандар тақтасын орнықтыру ‰шін:

A) Сервис – Параметры - Панели инструментов.

B) Жанама менюден Вид - Панели инструментов.

C) Вид - Панели инструментов.

D) Тақырып қатарына жанама меню шақырып, Панель инструментов бµлімін тањдаймыз.

E) Окно - Панели инструментов.


248. Тµмендегі жазудыњ қайсысы файлдыњ аты болуы м‰мкін:

A) :авсd. doc.

B) \авсd. doc.

C) <авсd. doc.

D) 1асd. doc.

E) :авсd. doc.


249. Компьютерге орнатылѓан программаларды қарап µту ‰шін:

A) Мой компьютер – Установка - Удаление.

B) Пуск.

C) Ж±мыс ‰стеліндегі жарлықтар.

D) Панель управления – Система – Установкаа - Удаление программ.

E) Панели управления – Установка - Удаление.


250. Windows ж‰йесінде қолданылатын калькулятор т‰рлері:

A) Кәдімгі, инженерлік.

B) Кәдімгі, к‰рделі.

C) Кәдімгі.

D) Инженерлік.

E) Программаланатын.


251. Paint терезесіндегі сурет масштабы немен µлшенеді:

A) Тањба саны мен.

B) Ақша эквивалентімен.

C) Пиксельдермен.

D) Пайызбен.

E) Объект санымен.


252. Windows ж‰йесінде FAT кестесіне берілген анықтама:

A) Файл информациясы орналасқан арнайы диск облысы.

B) Файл туралы мәтіндік информация.

C) Қатты дискіде т±рақты орын алатын арнайы программа.

D) Файл мен бірге сақталатын жалѓан информация.

E) Операциялық ж‰йеніњ µшіруге және жµндеуге болмайтын программасы.


253. Мультимедиа дегеніміз:

A) Тек қана бейне, берілгендер, анимациялар және мәтіндік информация.

B) Инженерлік схемалар, операциялық ж‰йеніњ программалары, утилиттер.

C) Мәтін, графика, электрондық информация.

D) Анимация, эффектілер, арнайы программалар, программалық интерфейс.

E) Бейнелер, берілгендер, дыбыс және графика комбинациялары, анимациялары.


254. Микропроцессор дегеніміз:

A) Ақпаратты µњдейтін және барлық есептеулерді орындайтын шаѓын электронды схема;

B) Магниттік таспада берілгендерді сақтайтын қ±рылѓы.

C) Компьютерге ақпаратты енгізуді женілдететін қ±рылѓы.

D) Мәтінді және графиктік ақпаратты баспаѓа шыѓаратын қ±рылѓы.

E) ДК қ±рлыѓыларын басқаратын элетрондық схема.


255. Контроллерлер дегеніміз:

A) Жазу және жањадан µњдіру қ±рылысы.

B) ДК қ±рылѓыларын басқаратын электрондық схема.

C) Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен мәлімет алмастыратын қ±рылѓы.

D) Ақпаратты µњдейтін және барлық есептеулерді орындайтын электрондық схема.

E) Компакт дискілердегі берілгендерді оқуды қамтамасыз ететін қ±рылѓы.


256. Негізгі микропроцессорѓа математикалық операцияларды орындауѓа кµмектесетін қ±рлыѓы:

A) Стример.

B) Сопроцессор.

C) Принтер.

D) Қоректену блогі.

E) Джойстик.


257. ДЭЕМ-ныњ ж‰йелік блогі неден т±рады:

A) Микропроцессор ОЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогі, енгізу шыѓару портттары.

B) Микропроцессор, ақпаратты енгізу қ±рылѓысы, ақпаратты шыѓару қ±рылѓысы.

C) Микропроцессор, пернелік тақта.

D) Перифериялық қ±рлыѓы.

E) ЖЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогі қамтиды.


258. Телефон желісі арқылы басқа компьютерлермен мәлімет алмасатын қ±рылѓы:

A) Стример.

B) Сканер.

C) Модем.

D) Плоттер.

E) Принтер.


259. Жергілікті желіде компьютерге ж±мыс істеуге жаѓдай жасайтын қ±рылѓы:

A) Модем.

B) Принтер.

C) Джойстик.

D) CD-ROM.

E) Желілік адаптер.


260. Мәтіндік және графиктік ақпаратты баспаѓа шыѓаратын қ±рылѓы:

A) Сканер.

B) Тышқан.

C) Принтер.

D) Стример.

E) Тексеруші.


261. Дискетаныњ негізгі параметрі болып есептеледі:

A) Т‰сі.


B) Корпус материалы.

C) Биіктігі.

D) Диаметрі.

E) Қалындыѓы.


262. Экранда берілгендерді бейне, дыбыс, мәтін, музыка, анимация т‰рінде кескіндеуге:

A) CD-ROM.

B) Мультимедиа.

C) Инициализация.

D) Шешілетін қабілеттілік.

E) Қосымша жедел жад.


263. Процессордыњ ерекше жоѓары жылдамдықты жады:

A) BIOS.


B) RAM.

C) CASH.


D) CMOS.

E) ROM.
264. Бақылаушы және шапшањ жад арасында деректерді тасымалдау магистралы:

A) Шина.

B) Слота.

C) Карта.

D) Плата.

E) Бақылаушы.
265. Компьютердегі ењ ‰лкен электронды плата:

A) Тексеруші.

B) Шина.

C) Винчестер.

D) Видео-карта.

E) Аналық (ж‰йелік) плата.


266. Компьютер конфигурациясыныњ параметрлерін сақтайтын жадтыњ шаѓын саласы:

A) BIOS.


B) CMOS.

C) Бейне жад.

D) КЭШ-жад.

E) RAM.
267. Экранѓа мәтіндік және графиктік ақпаратты шыѓаруѓа арналѓан қ±рлыѓы:

A) Принтер.

B) Стример.

C) Монитор.

D) Бейнеконтроллер.

E) Сканер.
268. Винчестер дегеніміз:

A) Компакт-дискіден ақпаратты оқитын қ±рылѓы.

B) Сирек қолданылатын деректерді сақтайтын және деректерді резервтеу қ±рылѓысы.

C) Ақпаратты қаѓазѓа шыѓару қ±рылѓысы.

D) Ақпаратты магниттік таспадан кассетаѓа жазатын қ‰рылѓы.

E) Қатты дискідегі жинақтаѓыш.


269. MS Excel электрондық кестесіндегі баѓаналар саны:

A) 65536.

B) 16356.

C) 255.


D) 256.

E) 289.
270. Excel кестелік процессорыныњ мәлімет енгізілетін ењ кіші элементі:

A) Блок.

B) Баѓана.

C) Қатар.

D) ¦яшық.

E) Диапазон.
271. Электрондық кесте қанша парақтан т±рады:

A)16.


B) 26.

C) 36.


D) 46.

E)56.
272. Excel – дегі аѓынды ±яшық дегеніміз не:

A) кестелік курсормен белгіленген ±яшық.

B) кµршілес орналасқан ±яшық.

C) ±яшықтар тізбектілігі.

D) ±яшықтар аралыѓы.

E) іргелес ±яшықтар тобы.
273. Excel – дегі кітап параѓын қалай µшіруге болады:

A) Парақ жарлықшасыныњ жанама менюінен µшіру командасын тањдау арқылы.

B) Парақ жарлықшасында тышқанды екі рет шертіп, Delete пернесін басу арқылы.

C) Кітап параѓын µшіруге болмайды.

D) Парақ жарлықшасында 1 рет шертіп, Delete пернесін басу арқылы.

E) Парақ жарлықшасында Backspace пернесін басу арқылы.


274. MS Excel электрондық кестесіндегі қатарлар саны қанша:

A) 65536.

B) 5.

C) 255.


D) 256.

E) 289.
275. Excel – де ж±мыс параѓын толық қалай ерекшелейміз:

A) Ж±мыс параѓыныњ бірінші орналасқан жарлықшасында тышқан батырмасын екі рет шерту арқылы.

B) Ж±мыс параѓыныњ соњѓы жарлықшасында тышқан батырмасын екі рет шерту арқылы.

C) Баѓаналар мен қатарлардыњ атауларыныњ қиылысқан жерінде тышқан ды шерту арқылы.

D) Ctrl пернесін басып т±рып, ж±мыс параѓын белгілеу арқылы.

E) Shift пернесін басып т±рып, парақ жарлықшасында 1 рет шерту арқылы.
276. Excel электрондық кестесініњ адрестерді кµрсету т‰рлері:

A) Aбсолютті, қарапайым, аралас.

B) Cалыстырмалы, қарапайым, абсолютті.

C) Aбсолютті, аралас, қарапайым.

D) Aбсолютті, салыстырмалы, аралас.

E) Cалыстырмалы, абсолютті, қарапайым.


277. Электрондық кестеде қандай функциялармен ж±мыс істеу м‰мкінідігі бар:

A) Физикалық.

B) Химиялық.

C) Арифметикалық.

D) Геологиялық.

E) Математикалық.


278. Электрондық кестеде ж±мыс істейтін сандық мәндер форматын кµрсетіњіз:

A) Аралас.

B) Логикалық.

C) К‰рделі.

D) Қарапайым.

E) Экспоненсиалдық.


279. .Excel – де диаграмма шењберінде бірінші қандай параметрлер таѓайындалады:

A) Диаграмма типін тањдау.

B) Диаграмма бейнеленетін мәліметтер аралыѓын енгізу.

C) Диаграмма ањызыныњ орналасуын, орнын анықтау.

D) Диаграмманыњ орналасатын орнын кµрсету.

E) Диаграмманыњ қосымша т‰сініктемелерін енгізу.


280. Диаграммаѓа қосымша қандай элементтер енгізуге болады:

A) Диаграмма атауы.

B) Диаграмма ањызы.

C) Мәліметтер жазылымы (подписи данных).

D) Осьтер мен тор сызықтар.

E) Графикалық объектілер.


281. Excel – де мәліметтер базасындаѓы µріс деген не:

A) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы қатар.

B) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы баѓана.

C) Mәліметтер базасындаѓы µзара тењ мәндер.

D) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ баѓаналары.

E) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ қатарлары.


282. Excel – де мәліметтер базасындаѓы жазба деген не:

A) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы қатар.

B) Mәліметтер базасындаѓы ењ бірінші немесе соњѓы баѓана.

C) Mәліметтер базасындаѓы µзара тењ мәндер.

D) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ баѓаналары.

E) Mәліметтер базасы орналасқан кестеніњ қатарлары.


283. Электрондық кесте ж±мыс парақтарыныњ µзара байланысы қалай ж‰зеге асады:

A) Бір парақтан екінші параққа буфер арқылы мәліметтер кµшірмесін енгізу арқылы.

B) Бірнеше парақтарды бір файл ретінде сақтау арқылы.

C) Байлау формуласында параққа сілтемені пайдаланып, басқа ж±мыс параѓына жасалѓан сілтеме кµмегімен буфер арқылы графиктік объектіні кµшіру кµмегімен.

D) Бір параққа басқа парақтаѓы ±яшыққа сілтеме жазылѓан формуланы енгізу арқылы.

E) Бірнеше парақта т±рѓан информацияны біріктіру арқылы.


284. NC. nc.exe, ncsmall.exe, ncmain.exe файлдары қандай функция атқарады:

A) NС программасын ж‰ктейді.

B) NC менюін ашады.

C) NC программасын жабады.

D) NС менюін ашады.

E) басқа терезеге ауысу.


285. NC ортасында дискетаны форматтау ‰шін мынадай команданы тањдауѓа болады:

A) ДискФорматировать дискету.

B) ДискКопировать дискету.

C) ФайлФорматировать дискету.

D) ЛеваяФорматировать дискету.

E) Правая  Форматирование.


286. Егер Правая  Полный формат режимі тањдалѓан болса, онда панельдердіњ біреуінде мыналар болады:

A) Имя, Размер, Дата.

B) Имя, Размер, Дата, Время.

C) Меню ашылады.

D) Имя ѓана.

E) NC екі терезесі.


287. NC терезесінде файл атыныњ жазылуы мен каталог атыныњ жазылуыныњ қандай ерекшеліктері бар:

A) Файлдар – кіші әріппен, Каталогтар – бас әріптермен.

B) Каталогтар да, файлдар да кіші әріппен.

C) Ешқандай ерекшелік жоқ.

D) Файлдар – бас әріппен, каталогтар – кіші әріппен.

E) Файлдар және каталогтар – бас әріппен.


288. Сол жақ терезеніњ т‰рін µзгерту ‰шін менюдіњ қандай командасы қолданылады:

A) Правая.

B) Файл.

C) Диск.


D) Левая.

E) Команды.


289. Файлдан шықпай т±рып атын қалай µзгертуге болады:

A) [F3].


B) [Ctrl+F4].

C) [Shift+F2].

D) [ALT+F4].

E) [CTRL+F3].


290. Егер екі панельде де бір каталог ашылып т±рѓан болса, онда F6 қандай функцияѓа жауап береді:

A) Орын ауыстыру.

B) Атын µзгерту.

C) Каталог қ±ру.

D) Меню ашу.

E) Программадан шыѓу.


291. ЭЕМ-да латын, қазақ алфавиті әріптері мен цифрлар екілік сандар тілі кµмегімен қалай кодталады:

A) 1 және 1 сегіз екілік белгімен.

B) 0 және 0 он екілік белгімен.

C) 0 және 1 сегіз екілік белгімен.

D) 0 және 2 алты екілік белгімен.

E) 0 және 10 сегіз екілік белгімен.


292. Компьютердіњ жадында сақталатын информацияныњ барлық т‰рлері – : бәрі де екілік сандар тізбегі т‰рінде жазылады:

A) Сµздер, сандар, суреттер, компьютер ж±мысын басқару монитор.

B) Компьютер ж±мысын басқарылатын тек қана сандар.

C) Тек қана суреттер және компьютер ж±мысын басқару программалары.

D) Сµздер, сандар, суреттер, компьютер ж±мысын басқару программалары.

E) Кодтар, суреттер ж. т. б.


293. 1 байт … т±рады:

A) 8 бит.

B) 32 бит.

C) 16 бит.

D) 7 бит.

E) 18 бит.


294. Егер 12 ондық санды екілік санѓа айналдырѓанда нәтижесі : шыѓады:

A) 10102 екілік сан.

B) 00012 екілік сан.

C) 11002 екілік сан.

D) 10012 екілік сан.

E) 00102 екілік сан.


295. Егер 10 ондық санды екілік санѓа айналдырѓанда нәтижесі...шыѓады:

A) 10102 екілік сан.

B) 00012 екілік сан.

C) 11002 екілік сан.

D) 10012 екілік сан.

E) 11002 екілік сан.


296. Бит - аѓылшын тіліндегі bit (binary digit) … деген қысқарѓан сµз:

A) Ондық тањба.

B) Екілік тањба.

C) Алтылық тањба.

D) Екі-ондық тањба.

E) Оналтылық сан.


297. 1 Мегабайт қаншаѓа тењ:

A) 16 ГБайт.

B) 1024 КБайт.

C) 32 Мбайт.

D) 8 бит.

E) 16 Гбайт.


298. 10112 екілік санды ондық санѓа айналдырѓанда қандай нәтижесі шыѓады:

A) 1010.

B) 1210.

C) 1110.

D) 128.

E) 148.


299. 1112 екілік санды ондық санѓа айналдырѓанда қандай нәтижесі шыѓады:

A) 1510.

B) 1610.

C) 1010.

D) 138.

E) 208.

300. «АНА» деген сµзі : бейнелейді (10000000 10001011 10000000):

A) 24 – разрядты екілік сандармен.

B) 25 – разрядты ондық сандармен.

C) 24 – разрядты ондық сандармен.

D) 20 – разрядты екілік сандармен.

E) 2 – разрядты сегіздік сандармен.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет