Информатор о раду органа општине нови бечејжүктеу 3.92 Mb.
бет1/19
Дата16.12.2018
өлшемі3.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

САДРЖАЈ
 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И ИНФОРМАТОРУ

 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

 4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

 5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

 7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

 10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

 11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

 12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

 13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

 15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

 16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

 18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

 19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И ИНФОРМАТОРУ


ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса седишта: НОВИ БЕЧЕЈ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8

Матични број: 08108293

Порески идентификациони број: 101431164
У чијем је саставу:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање одговоран је начелник Општинске управе Нови Бечеј.


Датум првог објављивања информатора

02.02.2012. године

Датум последње измене

14.03.2018. године
УВИД У ИНФОРМАТОР се може остварити у Одсеку за управу и заједничке послове канцеларија број 5. и исто ту набавити штампану копију информатора уз накнаду нужних трошкова.
Веб-адреса информатора са које се може преузети електронска копија информатора је www.novibecej.rs
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Према СТАТУТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ („Службени лист општине Нови Бечеј“, Пречишћен текст број 17/2017)

Статут Општине Нови Бечеј
ОРГАНИ ОПШТИНЕ су


 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом. Скупштина општине има 31 одборника. Одборници се бирају на четири године.


Скупштина општине има ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ је МИРЈАН ЈАКШИЋКонтакт

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ је МИЛОВАН БАШТОВАНОВКонтакт
Скупштина општине има СЕКРЕТАРА који се поставља на четири године, на предлог председника.

Скупштине и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за у органима управе и радним искуством од најмање три године.СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ је МАРИЦА БЕШЛИН

Контакт

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.


2. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ
2.1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.


ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ је САША МАКСИМОВИЋ

Контакт
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ је БРАНКО СВИЛЕНГАЋИН.

Контакт


2.2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 9 чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.


3. ОПШТИНСКА УПРАВА

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа образује се као јединствени орган.

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ је ТАМАРА ИВАНИШЕВИЋ

Контакт
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, туризам, здравство, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине


ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СУ:
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

САША ВОЈНОВИЋ

Контакт

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊАЂОРЂЕ ПОПОВ

Контакт

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕМИЛАН СТОЈШИН

Контакт


1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

бира

поставља

бира

оснива

ПРЕДСЕДНИК СО

ЗАМЕНИК СО

СЕКРЕТАР СО

СТАЛНА РАДНА ТЕЛАПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА

- Савет за младе

- Савет за међунационалне односе

2.

ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

и 9 члановаПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

3.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

бира

поставља

поставља

Према ОДЛУЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016 и 18/2017) у ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ као јединственом органу, образоване су следеће основне организационе јединице:

Одлука о организацији Општинске управе и Одлука о измени одлуке о организацији Општинске ураве
1. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Према ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ број III 02-110-1/2017 и измене и допуне број III 02-110-7/2017, III 02-110-9/2017, III 02-110-17/2017 и III 02-110-2/2018

Правилник и измена правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј


Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на послове
Помоћник председника за област комуналне делатности

САША ВОЈНОВИЋ
Помоћник председника за пољопривреди и ванредне ситуације

МИЛАН СТОЈШИН
Помоћник председника за техничка и организациона питања

ЂОРЂЕ ПОПОВ

Звање

Број службеника
Буџетски инспектор

МИРЈАНА МИКАЛАЧКИ

Саветник

1


2. ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Одсека је Секретар Скупштине општине Нови Бечеј
Према ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ број III 02-110-1/2017 и измене и допуне број III 02-110-7/2017, III 02-110-9/2017, III 02-110-17/2017 и III 02-110-2/2018

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј


Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Административни секретар Скупштине и Општинског већа

ВЕСНА ПЕЈИН

Виши референт

1

Административни послови председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе

ЛИДИЈА ЈОСИМОВИЋ

Виши референт


1

Административни послови председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе

СМИЉАНА ШЉАПИЋ

Референт

1


3. ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Одсека је ШЕФ Одсека ЖУЖАНА ЈОСИМОВИЋ дипломирани правник,

Контакт: 023/772-321 локал 109

e-mail zuzana.josimovic@novibecej.rs
Према ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ број III 02-110-1/2017 и измене и допуне број III 02-110-7/2017, III 02-110-9/2017, III 02-110-17/2017 и III 02-110-2/2018

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј


Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Шеф Одсека за управу и заједничке послове

ЖУЖАНА ЈИСИМОВИЋ

Самостални саветник

1

Матичар

ЕВА ЕРДМАН

Виши референт

1

Послови из области личног статуса грађана и заменик матичара

ЈЕЛЕНА УБАВИЋ

ЈОВАНА РАКИЋСаветник

2

Заменик матичара

САЊА НИКОЛИЋ

Виши референт

1

Послови пријемне канцеларије и заменик матичара

ЕДИТ ПАТАКИ

Виши референт

1

Послови организације рада система АОП-а

KРИСТИНА ПЕТРОВИЋ

ЖИВА ЈАКОВЉЕВСаветник

2

Послови писарнице и архиве

ЈАСМИНКА КИМПАНОВ

Виши референт

1

Домар

ВЕЛИБОР ШКЕРО

Намештеник – четврта врста радних места

1


Портир

НИКОЛА АНТОНОВИЋ

МАРКО СВИЛЕНГАЋИНДАМИР ВАСИЉЕВИЋ

Намештеник – четврта врста радних места

3

Кувар

БИЉАНА МИЛАНОВИЋ

Намештеник – четврта врста радних места

1


Чистач

ДАНИЈЕЛА ШКЕРО

Намештеник – пета врста радних места

1


МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НОВО МИЛОШЕВО

Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Шеф месне канцеларије и матичар

СЛАЂАНА ЦУЦИЋ

Саветник

1

Чистач

СМИЉКА ИСАКОВ

Намештеник – пета врста радних места

1


МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУМАНЕ

Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Шеф месне канцеларије и матичар

НАДА СЕКУЛИЋ

Сарадник

1МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БОЧАР

Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Шеф месне канцеларије и матичар

БИЉАНА ЖАРКОВ – БАШТОВАНОВ

Сарадник

14. ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
Руководилац Одсека је Помоћник начелникаОпштинске управе за финансије ЗОРА СТАНИСАВЉЕВ, дипломирани економиста пословно – правног смера

Контакт: 023/771-171

e-mail racunovodstvonb@open.telekom.rs
Према ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ број III 02-110-1/2017 и измене и допуне број III 02-110-7/2017, III 02-110-9/2017, III 02-110-17/2017 и III 02-110-2/2018

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј


Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Помоћник начелника Општинске управе за финансије

ЗОРА СТАНИСАВЉЕВ

Самостални саветник

1


Служба буџета

Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Послови буџета

НАТАЛИЈА МИЋАНОВИЋ

Млађи саветник

2


Служба трезора

Послови предвиђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј


Име и презиме запосленог распоређеног на пословеЗвањеБрој службеника

Послови трезора и буџета
Млађи саветник

1

Послови трезора и буџета
Референт

1

Послови трезора

ЈОВАНА ПЕЦАРСКИ

Млађи референт

2Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет