Инвестиционно предложениежүктеу 170.62 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі170.62 Kb.

Приложение № 2 към чл. 6

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Реконструкция на улици: ул. „Гюмюрджинска”, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче” – гр. Момчилград

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Акиф Мехмед Акиф – Кмет на Община Момчилград

гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” №12;Булстат: 000235984
2. Пълен пощенски адрес.
гр. Момчилград - 6800, ул. „26-ти декември” №12
3. Телефон, факс и e-mail.
03631 / 78 47 , факс 03631 / 78 49, e-mail: obshtina@mg.link.bg
4. Лице за контакти.
инж. Севдалин Огнянов – зам. кмет на Община Момчилград
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция на улиците „Гюмюрджинска“, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. Кокиче, разположени в централната част на гр. Момчилград.

Улица „Гюмюрджинска” е главна улица от общата транспортна мрежа на града, която пресича града от северозапад на югоизток, преминава през централната част на града и свързва двете кръгови кръстовища. Тя е с двупосочно движение и допълнителна трета лента за надлъжно паркиране в определени и сигнализирани участъци.

Широчината на пътната настилка е между 9.00 и 10.00 метра. Тя е асфалтобетонна в лошо експлоатационно състояние с разкопавания и изкърпвания. Нейната настилка не е в добро експлоатационно състояние. С много неравности, дупки, разкопавания и кръпки тя не предлага комфортни и безопасни условия за движение.

Дължината на участъка за реконструкция между приетите граници на строителни работи е приблизително 1135 м, в които ще бъде извършена цялостна подмяна на пътната настилка.

Инвестиционното предложение разглежда оформяне на градски дизайн по протежението на ул. „Гюмюрджинска“ от нулевия километър до кръгово кръстовище с ул. „Маказа“ /1133,27 км/. Предвижда се подробна разработка на предвидените елементи от градския дизайн – пейки, цветарници, кашпи, кошчета за отпадъци и др. в участъка между кръстовище с ул.“Чучулига“ / 1000 км / и кръгово кръстовище с ул.“Маказа“ /1133,27 км/. Предвижда пешеходна зона за разходка и рекреация откъм десния тротоар с ширина на алеята 7.6м. С оглед на необходимата площ, ширината на алеята позволява разполагане на елементи от градския дизайн.Улица „Йордан Йовков” е с двупосочно движение.

Широчината на пътната настилка е 6.00 метра. Тя е асфалтобетонна в лошо експлоатационно състояние с надлъжни пукнатини, разкопавания и изкърпвания. Дължината на участъка за рехабилитация между ул. „Гюмюрджинска” и кръстовището с ул. „26 Декември” и ул. „Васил Левски” е приблизително 153 метра.Улица „Войнишка” е с двупосочно движение.

Широчината на пътната настилка е 5.50 метра. Тя е асфалтобетонна в лошо експлоатационно състояние с мрежовидни пукнатини, разкопавания и изкърпвания. Дължината на участъка за рехабилитация между ул. „Гюмюрджинска” и ул. „Георги Бенковски” е приблизително 200 метра.Улица „Кокиче” е с еднопосочно движение и надлъжно паркиране от дясната страна на улицата.

Широчината на пътната настилка е 5.50 метра. Тя е асфалтобетонна в лошо експлоатационно състояние с мрежовидни пукнатини, разкопавания и изкърпвания. Дължината на участъка за рехабилитация между ул. „Гюмюрджинска” и ул. „Войнишка” е приблизително 170 м.

Широчините на тротоарите на всички улици е променлива. Настилката им е от бетонни плочи.

Отводняването на повърхностните води по всички улици се осъществява чрез напречните и надлъжни наклони на настилката и дъждоприемни шахти.

Инвестиционното предложение предвижда да бъде извършена реконструкция на пътната настилка. Паралелно с това ще бъдат:

- подменени настилките на пешеходните тротоари и бордюрите

- осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания

- нанасяне на хоризонтална маркировка

- поставяне на вертикална сигнализация

Пътните настилки са от асфалтобетон, а пешеходните тротоари се изпълняват с настилка от унипаваж.

Отводняването на улицата ще се извърши с проектираните напречни и надлъжни наклони, като водата от двете реголи ще бъде отвеждана до уличните оттоци.

В рехабилитацията не са включени: изместване на стълбове от електрическата мрежа, полагане на тръбно-канална мрежа, строителството на дъждоприемни и ревизионни шахти и други съоръжения от подземната инфраструктура.

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване и благоустрояване на пешеходните зони. По цялото протежение на ул.“Гюмюрджинска“ се предвижда разполагане на цветарници и кашпи от двете страни на тротоарите, поставянето им е предвидено по три цветарника с размер ф 65/H 60см на всеки 15 метра. Също така по протежението на същата улица се разполагат кошчета за отпадъци с вместимост 20 литра на всеки 50 метра от двете страни на тротоара.

В участъка между кръстовището с ул.“Чучулига“ / 1000 км / и кръгово кръстовище с ул.“Маказа“ / 1133,27 км/ се предвижда оформяне на зона - рекреация. Разполага се ансамбъл от три пейки около съществуващите дървета, като се оформя П-образна композиция с поглед към сградите. Предвижда се разполагане на цветарници и кошчета за отпадъци съобразени с композиционното решение. Предвиждат се допълнителни 15 броя пейки, чието разположение ще бъде решено на място от проектанта, съобразно със съществуващата ситуация.

По време на рехабилитацията няма да се ползват взривове, като са предвидени обикновен изкоп на 50 см. за подготовка на земната основа.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Улиците предвидени в настоящето инвестиционно предложение се намират в централната част на град. Те са асфалтобетонни в лошо експлоатационно състояние с разкопавания и изкърпвания. Настилките им не са в добро експлоатационно състояние. С много неравности, дупки, разкопавания и кръпки тя не предлага комфортни и безопасни условия за движение. Това налага спешната нужда от реконструкция на улиците: „Гюмюрджинска“, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче”.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Настоящето инвестиционно предложение предвижда реконструкция на съществуващи улици от пътната мрежа на града, поради което не са разгледани алтернативи на неговото реализиране.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е реконструкцията на улиците: „Гюмюрджинска“, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче”, намиращи се в централната част на гр. Момчилград (ЕКАТТЕ 48996), община Момчилград, с географски координата:


№ на точка

X [m]

Y [m]

H [m]

Рт2

4533728.308

9415030.818

265.990

Рт3

4533805.299

9415064.693

264.604

Рт6

4533752.022

9415152.000

266.928

Рт42

4533301.132

9415424.782

265.941

Рт48

4533821.524

9415198.401

266.219

Рт49

4534285.714

9414868.473

264.456

Рт56

4533829.425

9415322.061

269.162

Рт57

4533847.446

9415368.738

270.511

Рт62

4533437.818

9415475.449

270.615

Рт139

4534262.062

9414972.092

266.398

Рт140

454229.479

9415081.785

269.557

Дължината на участъка за реконструкция на ул. Гюмюрджинска между приетите граници на строителни работи е приблизително 1135 м, в които ще бъде извършена цялостна подмяна на пътната настилка.

Дължината на участъка за рехабилитация между ул „Гюмюрджинска” и кръстовището с ул. „26 Декември” и ул. „Васил Левски” е приблизително 153 метра.

Дължината на участъка за рехабилитация между ул. „Гюмюрджинска” и ул. „Георги Бенковски” е приблизително 200 метра.

Дължината на участъка за рехабилитация между ул.„Гюмюрджинска” и ул.„Войнишка” е приблизително 170 м.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Инвестиционното предложение ще се реализира в следните етапни на изпълнение:1-ви етап: подготовка на работната площадка. Почистване от отпадъци, отломки, дървета, рязане на асфалт и други.

2-ри етап: демонтажни работи. Премахване на тротоарните плочи, бордюрите и асфалтовата настилка.

3-ти етап: изкопни работи.

4-ти етап: изпълнение на канализацията, който включва:

 • укрепване на съществуващите ревизионни шахти.

 • монтажни работи при изпълнение на уличните оттоци и връзка със съществуващата канализация-специализиран труд.

 • Оформяне на ревизионните шахти- съгласно вертикалната планировка

5-ти етап: изпълнение на тръбна канална мрежа и шахти към нея (съгласно бъдещ проект, който предстой да бъде възложен от общината), включващ:

 • изкопни работи;

 • полагане на пакета тръби;

 • бетониране на пакета на пластове;

 • изграждане на шахтите, предвидени в проекта:кофраж, армировка,бетониране.

6-ти етап:изпълнение на пътната конструкция. Доставя се предвидената по проекта трошено-каменна настилка.

7-ми етап:полагане на асфалтобетона.

­8-ми етап: тротоари: Полага се основа, настилки и легнали бордюри.

9-ти етап:довършителни работи и предаване на обекта в експлоатация. Почистване от строителни отпадъци, полагане на хоризонталната и вертикална маркировка.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Проект за временна организация на движението ще бъде представена за съгласуване 15 дни преди стартирането на строително монтажните работи, които ще бъде премахнат след приключването им.

Предвид това, че инвестиционното предложение предвижда ремонт на вече съществуващи улици, няма да настъпят промени в съществуващата пътна инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Всички дейности, свързани със строително-монтажните работи и пускането на обекта в експлоатация, се представят в план от фирмата изпълнител на обекта след съгласуване на проектната документация с компетентните органи.

9. Предлагани методи за строителство.

Видове строително – монтажни работи за пътно строителство:

І. Подготвителни и земни работи: подготовка на земната основа, фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, разкъртване на бетонови бордюри, разваляне на тротоарни плочи и бетонова настилка;

ІІ. Пътни и асфалтови работи – полагане на баластра и трошен камък в основата и асфалтиране, полагане на бетони и градински бордюри, направа на тротоар;

ІІІ. Сигнализация с пътни знаци и маркировка – извършва се хоризонтална и вертикална маркировка на пътя.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се ползват инертни материали: баластра, чакъл, пясък и ломен камък, като природни ресурси. Основните материали използвани за елементите на градско обзавеждане са полимербетон, бетон и дърво.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Отпадъците със строителен характер ще се предават на специализирани фирми, с разрешение за такъв тип дейност. Изкопаните земни маси ще се извозват веднага на специално място, определено за депо. Освен строителните отпадъци ще се генерират и битови, както по време на строителството на обекта. Предвидена е площ, подходящо оградена за складиране на отпадъци от битов характер. Те ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

 • По време на изкопните работи да се работи в строга последователност, за да не се допусне допълнително срутване или свличане на земна маса

 • Да не се допуска изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите

 • Изкопите, водопроводите, каналите и др. Съоръжения от подобен тип да се изпълняват така, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откосите и образуването на оврази.

 • Изкопаната почва ще се складира в близко до обекта временно депо и отново ще се връща за насипване на задкрилните стени

 • По време на работа да се подреждат строителните материали, намиращи се на обекта – да има порядък и подход към него, да са освободени тротоарите и частта от платното, което не е в строеж, за преминаване на хора и транспортни средства.

 • Да се спазва нужната хигиена на работните места и всички отпадъци се събират в края на работния ден, в определен за целта контейнер и извозват извън района.

 • Мястото, предвидено за съхранение на отпадъци, е показано в плана за разположение на временните съоръжения

 • Преди предаване на обекта околното пространство да се почисти от всички излишни материали и отпадък, да се възстановят нарушенията по горските скатове/ ако има такива/.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

 2. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Дискомфорт под формата на прахово и шумово замърсяване ще се получи за периода на строително-ремонтните работи. Това замърсяване ще бъде локално в обхвата на строителните площадки и само за периода на строителството.

По време на експлоатацията ще има замърсяване на околната среда от трафика по улиците, което ще се изразява основно в отделяне на изгорели газове от двигателите на автомобилите, както и в шумово натоварване. Очакват се тези въздействия да бъдат по-малки, предвид по-добрите експлоатационни качества на пътните участъци.
 1. Риск от инциденти.

Рискът по време на строителните дейности е свързан с производствените процеси, които могат да доведат до различни по вид и степен трудови злополуки. Възложителят е длъжен да осигури спазване на плановете за здравословни и безопасни условия на работа, ползването на необходимите защитни облекла и предпазна екипировка от работниците. В случай на аварийни разливи на масла от строителната механизация и транспортните коли е необходимо да се вземат спешни мерки за дезактивизация и да не се допуска замърсяване на водните течения и прилежащите земи.

По време на строителство производствените аварии не водят до значимо въздействие върху околната среда.

По-доброто качество на пътната настилка предполага по-малка вероятност от възникване петни инциденти. Такива могат да се случат при внезапни аварии а автомобила или ПТП предизвикани от неспазване на Правилника за движение по пътищата.

Аварийни ситуации и последствията от тях могат да се ограничат само при стриктно спазване на Закона за движение по пътищата, прецизна сигнализация с пътна маркировка и с пътни знаци, строг контрол от страна на служители на КАТ и целогодишна поддръжка на пътното платно в добро състояние.


III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояването на нови площи.

 1. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Реконструкцията на улиците ще бъде изцяло в досегашния им обхват и не предвижда изработването на парциален план за неговото осъществяване.


 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Инвестиционното предложение: „Реконструкция на улици: ул. „Гюмюрджинска”, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче” – гр. Момчилград” не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и през защитени зони по общоевропейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, не преминава през водни обекти, не засяга санитарно-охранителни зони и водовземни съоражения.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда реконструкция на съществуващи улици, поради което не са разглеждани алтернативи за неговото реализиране.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе- ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
 • Въздействие върху хората и тяхното здраве

Основното въздействие ще бъде главно върху хората работещи на обекта, които ще са изложение на шум и запрашване на атмосферата от пътно-строителната техника. При спазване на нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд и носенето на предпазно облекло и лични защитни средства

 • Въздействие върху компонентите на околната среда

За етапа на строителство, въздействието от реализиране на инвестиционното предложение ще е незначително, локално и временно, като предвид характера на дейностите, не се очаква превишаване на нормите за качеството на атмосферния въздух.

В периода на експлоатацията, се очаква минимално замърсяване на приземния въздух и шумово натоварване от дейността на инженерните съоръжения. Може да се получат внезапни замърсявания при аварийни ситуации или замърсявания, които са локални и с ниска вероятност на възникване.

В процеса на строителство и експлоатация няма да се отделят емисии на вредни вещества в повърхностните и подземните води, няма да се образуват отпадъчни води.

Не се очакват генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

Предвид това, че инвестиционното предложение не е обвързано с усвояването на нови земи, негативни въздействия върху почвите от строително-ремонтни работи не се очакват, освен в случаите на аварии, свързани с пътно-строителна техника, разлив на бензин и масла.

С реализирането му не се очаква негативно влияние върху геоложката основа.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже влияние върху минералното разнообразие и няма да доведе до промени, които да преобразуват ландшафта.

Предвид това, че инвестиционното предложение не е обвързано с усвояването на нови територии, не се очаква негативно влияние върху флората, фауната в района.

Вследствие подобрените характеристики на улиците ще се намалеят шума, запрашаването, вредните емисии, вибрациите и др., с което ще се подобрят условията на живот в района.

Инвестиционното предложение не засяга регистрирани или известни обекти на културно-историческото наследство.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Реконструкция на улици: ул. „Гюмюрджинска”, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче” – гр. Момчилград, не преминава през защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и през защитени зони по общоевропейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. Най-близко разположената зона от НАТУРА 2000 е „Родопи Източни” с код 0001032, на приблизително отстояние от обекта повече от 3 км


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

След реализиране на инвестиционното предложение се очаква подобряване на параметрите на жизнена среда, в резултата на подобряване на техническата инфраструктура. Инвестиционното предложение предполага аналогична на досегашното въздействие върху компонентите на околната среда. Подобрените характеристики на улиците ще спомогнат за работата на автомобилните двигатели на оптимален режим и редуциране на задръстванията, които са причина за по-тежките въздействия върху околната среда и по-конкретно – атмосферния въздух.

Предвид фактическата обстановка не се очакват кумулативни въздействия, които могат да окажат въздействие върху близко разположената защитена зона.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение преминава през гр. Момчилград (ЕКАТТЕ: 48996) - ул. „Гюмюрджинска”, ул. „Йордан Йовков”, ул. „Войнишка” и ул. „Кокиче”.
5. Вероятност на поява на въздействието.

Въздействията, свързани с повишените нива на шума и концентрации на някои атмосферни замърсители, не могат да бъдат избегнати напълно при реализацията на инвестиционни предложения за пътни обекти. Те могат да бъдат сведени до минимум чрез прилагане на съответни мерки за тяхното намаляване.

Вероятността за появата на аварийни ситуации, водещи до опасност от по-значителни негативни въздействия върху околната среда, не може да бъде прогнозирана, но се очаква да бъде сведена до минимум, предвид подобрените характеристики на пътната настилка.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието на строително-ремонтните работи е с малка продължителност - до приключване на проекта. Ще се наблюдава през светлата част на деня.

Въздействието по време на експлоатацията са постоянни. Те са с променлива интензивност, в зависимост от натовареността на движението в рамките на денонощието.

Не се очакват допълнителни негативни промени в екологичното състояние на района на реализацията на инвестиционното предложение, тъй като то е аналогично на въздействията до момента.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

 • По време на изкопните работи да се работи в строга последователност, за да не се допусне допълнително срутване или свличане на земна маса

 • Да не се допуска изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите

 • Изкопите, водопроводите, каналите и др. Съоръжения от подобен тип да се изпълняват така, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откосите и образуването на оврази.

 • Изкопаната почва ще се складира в близко до обекта временно депо и отново ще се връща за насипване на задкрилните стени

 • По време на работа да се подреждат строителните материали, намиращи се на обекта – да има порядък и подход към него, да са освободени тротоарите и частта от платното, което не е в строеж, за преминаване на хора и транспортни средства.

 • Да се спазва нужната хигиена на работните места и всички отпадъци се събират в края на работния ден, в определен за целта контейнер и извозват извън района.

 • Мястото, предвидено за съхранение на отпадъци, е показано в плана за разположение на временните съоръжения

 • Преди предаване на обекта околното пространство да се почисти от всички излишни материали и отпадък, да се възстановят нарушенията по горските скатове/ ако има такива/.

8. Трансграничен характер на въздействията.Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет