Инвестиционно предложениежүктеу 91.8 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі91.8 Kb.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК “ВОЙНИКОВО” – 10 МW


СОБСТВЕНИК:

……… 1967” ЕООД

…………….” ЕООД
КОНСУЛТАНТ:

………..ИНЖЕНЕРИНГ” ООД2009

ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ВЯТЪРА

И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ КАТО ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Ландшафната особеност на Балканите налага най-добрият ветрови потенциал за ветроенергетика в Североизточна България. Доказателство за това са множеството ветроизмервания, без екстремни стойности и създаването на ветрови паркове в този район.

Ветроенергиен парк (ВЕП) “Войниково” е разположен в най-високото плато в местността и средната кота на Подробните Устройствени Планове (ПУП) е 265 м над морското равнище и се намира в землището на с. Войниково, общ. Тервел, обл. Добрич. Котата на ПУП и теренните условия осигуряват безпроблемния достъп от всички посоки на вятъра.

2. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕП “ВОЙНИКОВО”
Във връзка с бързонавлизащото европейско законодателство, ВЕП “Войниково” е изцяло съобразен с него. Изготвената документация съдържа всички документи, съгласно българската законова уредба и всички допълнителни документи, съобразени с европейските технически изисквания.
ВЕП “ВОЙНИКОВО” Е ПОДЧИНЕН НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
2.1.Технически изисквания към избор на територия за изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) “Войниково”

При избора на терените за изграждане на ВЕП “Войниково” са спазени следните основни технически изисквания:

• Наличие на енергийни ресурси на вятъра за различни точки в пространството и

за различни височини, като е монтирана ветроизмервателна апаратура “Energy” – h 50м в ПИ126021 и първият осем-месечен резултат е вече свален.

• Възможността за включване в електроразпределителната мрежа е осигурена в трансформаторен пост, чрез подземна линия 20 kV на разстояние 2000м (200м/1MW). Това осигурява висока финансова ефективност и сигурност при експлоатация.

• Изградена е транспортна инфраструктура и има целогодишна възможност за достъп до терените чрез асфалтов път до самия ВЕП “Войниково”, която силно облекчава финансовия бюджет.

• Наличието на достатъчно голяма площ за изграждане на съоръженията и възможност за изграждане на подкранова площадка е съобразено със законовата уредба.

• Изяснена е собствеността на земята (собственост на инвеститора)

• Площните характеристики на локациите на ВЕП “Войниково” гарантират проекциите на размаха на вятърните централи да бъдат върху собствена земя и осигуряват необходимите сервитути съгласно по-долу посочените законови форми.

2.2. Екологически изисквания към избраната територия за изграждане на ВЕП “Войниково”
Освен предвижданията на всички планове и политики на национално, регионално и локално ниво при разработването на ПУП за ВЕП са взети под внимание и следните екологически изисквания:

• Ландшафтна класификация - наличие на защитени ландшафти и допустима


отдалеченост от техните граници

• Визуална съвместимост на избраната територия - визуални връзки от и към територията, особено от важни точки и маршрути

• Отдалеченост от територии за обитаване с оглед защита на последните от шум, вибрации, нарушаване на телевизионния сигнал, рефлектиращи светлини и визуални промени

Опазване на защитени растителни и животински видове , които присъстват постоянно или сезонно на територията .

• Отдалеченост от обекти и комплекси на културно историческото наследство
(КИН) - археологически и исторически паметници

Съхраняване на комфорта на обитаване в туристически и курортни комплекси в съседство • Съвместимост със съществуващи телекомуникации на територията и в съседство -радиопредавателни станции, ТV, съоръжения на мобилни оператори и др.

 • Осигуряване на безопасността на полетите и работата на летищни комплекси, разположени в близост до територията на ВЕП (ако е необходимо).


2.3. Конфигурация на ВЕП “Войниково”

Вятърните турбини са съоръжения за производство на електрическа енергия, които си влияят едно на друго на базата на разпространение на турбуленции зад ротора. Поради това следва да се спазват определени отстояния между отделните съоръжения, които зависят както от преобладаващата посока на вятъра, така и от диаметъра на ротора на ВТ, а също така и от характера на релефа. Най-общо тези отстояния са следните: • Отстояния по протежение на преобладаващата посока на вятъра: 5-7 пъти диаметъра на ротора на ВТ

 • Отстояния напречно на преобладаващата посока на вятъра: 3-5 пъти диаметъра на ротора на ВТ

2.4. Отстояния на ВЕП “Войниково” от различни обекти

 • до затворени селища: 500 м.

 • до горски масиви: 35 м.

 • до защитена гора: 200 м.

 • до течащи водни източници: 100 м.

 • до национални, селски или околовръстни пътища:50м. или общата височина на ВТ

 • до национални магистрали: минимум 100 м.

• до природни защитени области: отчасти 200 м. (да се изясни с ведомството)

• до електропроводи с високо напрежение (> 30 КV) 3 пъти диаметъра на ротора, с проводникови буфери 1 път диаметъра на ротора)

• до ж.п. линии: 50-100 м. (според значението)


 • до газопроводи : 30 м. от двете страни на газопровода

 • до трасе на предаватели." между 5 и 50 м. от всяка страна в зависимост от трасето на предавателя на мобилния оператор

2.5. Инфраструктура на ВЕП “Войниково”

 • Има наличен асфалтов път с използваема ширина 7м (с банкетите 10м) до проектираното място за ВЕП, който е предвиден за тежкотоварни коли с товар от няколко десетки тона. Вътрешно-транспортната мрежа е законово уредена като полски пътища, които има възможност да бъдат третирани с цел вкоравяване на настилката за целогодишно ползване. По тях ще се извърши окабеляването според исканата логистика на Инвеститора. До всеки един ПУП е осигурена транспортна връзка и голямо лице на локацията, осигуряващо маневриране на тежкотоварни автомобили с голям извънгабаритен товар.

 • Не е необходимо да се изграждат входове и изходи за тежкотоварни коли и кранове, необходими за монтаж

• Не е необходимо преминаването през мостове и ровове до ВЕП “Войниково”

• Няма утежняващи обстоятелства като магистрални водопроводи, газопроводи и др. комуникации, утежняващи финансирането на ВЕП “Войниково”

• Няма предавателни трасета (телевизионни, мобилни оператори и др.), които да смущават GPRS системата за контрол на парка.


2.6. Връзка с електромрежата

При проектиране на ВЕП “Войниково” са проучени следните въпроси, свързани с ел.мрежата: • В близост до ВЕП има съществуващ трафопост, в който могат да бъдат инсталирани 12 MW. ВЕП “Войниково” заема 10 MW, което осигурява ненамеса на други ПУП в тази зона. Трафопоста е въздушно свързан с нов електропровод (5 години) до “подстанция Тервел”. Това осигурява безпроблемна експлоатация на проекта.

 • Трансформаторната станция за ниско и високо напрежение 20 kVА е на 2000м от ВЕП “Войниково” и се намира в селскостопански двор (частна собственост) с законово установен достъп.

• Свободния капацитет на мрежата е осигурен чрез Становища за разрешение от 2,5MW от собственика на преносната мрежа “Е.ОН – България” за всяка локация.
2.7. Осигуряване на терена

Изяснени са отношенията на собствеността на планираните терени и


общ. Тервел чрез документ за допускане до ПУП, документи от комисиите на общ. Тервел, “Областна дирекция Земеделия и гори” – Добрич, РИОСВ – Варна, РИОКОЗ – Добрич, Напоителни системи – Варна, удостоверения за характеристики – ПЗ Тервел, Координати от националната координатна мрежа, всички видове Уведомления за инвестиционни намерения, съгласуване с Министерство на народното здраве и др. Всички ПУП ще бъдат снабдени с “Виза за проектиране”.
2.8. Проектиране за получаване на разрешително

• Проектирането на ВЕП “Войниково” е последваща тема. Могат да се маркират границите на цените на видовете необходими специалисти, участници в Техническия проект на: фундаменти, защити, логистично окабеляване, връзка с трафопост, проект за техническа безопасност, монтаж на ветрогенераторите с откриване на подкранова площадка, трасировъчни планове, геодезия, инженерно-геоложки доклад (чрез национален център за изследване – София), пътна част, противопожарни изисквания, съгласуване с Дирекция национална пътна мрежа, надзор по проектирането и много др.


2.9. Разрешение от съответната община

 • “Разрешението за строеж” се взима на база одобрен Технически проект.

 • Цена на “Разрешение за строеж” е 0,3% от декларираната стойност на инвестицията от страна на Инвеститора.


3. ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• Закон за енергетиката. Глава 11. "Насърчаване на производството на електрическа

енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин", Раздел 1.

"Производсвто на електрическа енергия от ВЕИ" (ДВ, бр. 107/09.12.2003г.).

• Решение № Ц-015 от 17.07.2003 г. на Държавната комисия за енергийно регулиране

за изкупната цена на електрическата енергия от ветрови генератори с инсталирана

мощност до 10 МW.

• Наредба No14 на МРРБ и МЕЕР за техническите правила и нормативи за проектиране,
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване,
пренос и разпределение на електрическа енергия, Глава 4 "Технически правила и
нормативи за проектиране на енергийни обекти за производство на елктрическа
енергия от ВЕИ". (ДВ., бр. 53/28.06.2005 г.).

• Закон за устройство' на територията (ДВ.бр.65/22.07.2003г).

• Наребда No 6 / 09.06.2004г за присъединяване на производители и потребители на ел.енергия към преносната и разпределителната ел.мрежи.

Издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн. ДВ, бр.74 / 24.08.2004г; изм. с Решение No 2535 / 21.03.2005г на ВАС на РБ – бр.27 / 29.03.2005г., в сила от 29.03.2005г.4. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЙОНА

ВЕП “Войниково”, обект на този анализ, е разположен в Североизточна България, общ. Тервел, землището на с. Войниково. Влиянието на топографските особености на района не оказват влияние върху режима на вятъра, защото района е платовиден и плавните преминавания на ландшафните форми осигурява ламинарност на вятъра и се подчинява на законите на хидродинамиката. Котата на ВЕП “Войниково” осигурява безпроблемен достъп на източните и южните ветрове, които са факт през летния период. Това предразполага безпроблемната работа на проекта през цялата година.6. ОСОБЕНОСТИ НА ВЕП “ВОЙНИКОВО”

6.1 Разположението на локациите дават следните мобилни възможности без голямо оскъпяване на проекта

- Могат да бъдат обособени 4 бр. отделни независими енергийни станции по 2,5 MW

- Обособяване на 2 бр. станции по 5 MW

- Експлоатация на цялостен ВЕП 10 MW

При всички варианти на логистиката общата дължина на окабеляването е прамаетър. Единствената промяна е в броя на главните разпределителни устройства (ГРУ), всяко едно на стойност около 50 000 euro.

6.2. В т.4 са описани предимствата от физико-географското разположение на ВЕП “Войниково”

6.3. Компактното разположение на локациите дават възможност за видео наблюдение online от един единствен ветрогенератор.

6.4. Дистанцията от мобилни, летищни, радио и др. оператори осигурява безпроблемна работа на GPRS системата за контрол на управлението.

6.5. Поземлен имот (ПИ) 127042 съставлява 40 дка, които гарантират място за евентуално изграждане на сервизна база (ако Инвеститора иска да се развива и увеличава производствената мощност в региона).

6.6. ВЕП “Войниково” се предлага на Инвеститора с цялата собственост на земята и всички разрешителни до етап “Виза за проектиране”. Предлагаме опцията: поемане на проектирането до етап “Разрешение за строеж”. Можем да бъдем в полза за препоръка и връзка със сериозни фирми, специализирани във видовете работи до последен етап “Разрешение за ползване”.

7. ЦЕНАТА НА ВЕП ВОЙНИКОВО НА ЕТАП “ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” - 140 €/KW
8. ЦЕНА НА ПРОЕКТИРАНЕ ДО “СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ“ - 15 €/KW

9. ЦЕНА НА “СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ“ - 0,3% / ИНВЕСТИЦИЯТА – max 5 €/KW
10. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащането ще се извърши на 100% при прехвърляне на собствеността на земята и всички разрешителни касаещи ВЕП “Войниково”.

На Инвеститора ще бъде осигурено необходимото за него време преди окончателната сделка за проверка на цялата документация, сверка на ветровия одит и други въпроси касаещи бъдещето на проекта.Актоална цена- 1 300 000eur.

Тл.0887 80 62 62


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет