Инвеститор: община средецДата14.04.2019
өлшемі48.5 Kb.
#98830

ПРОЕКТ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………………………………………………….

ОБЕКТ: Основен ремонт на общински пътища:

1.BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар; 2.BGS2235 / II - 79, Голямо Крушево - Средец/ - Факия - Горно Ябълково;

3.BGS3240 / III - 795, п.к.Вълчаново - Драка/ - Бистрец - /BGS2234/ и BGS2241 / III - 795, п.к.Вълчаново - Драка/ - Проход - Белила – Средец

Д О Г О В О Р


І.ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ
Днес, ……………….. в град Средец между:

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, гр.Средец, област Бургас пл.”Георги Димитров” № 3, Булстат 000056878, представлявана от инж.Иван Жабов – Кмет и Анета Тодорова Колеолова – главен счетоводител, наричана в договора ИНВЕСТИТОР

И

……………………………………………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………, Булстат: ……………………, рег. по ф.д. ……………………………………………, представлявано от ……………………………………………, ЕГН ……………………… , наричан по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ИНВЕСТИТОРЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обект: Основен ремонт на общински пътища:

1.BGS2242 / III - 908, м.Босна - п.к. II - 79/ - Голямо Буково - Кирово – Граничар; 2.BGS2235 / II - 79, Голямо Крушево - Средец/ - Факия - Горно Ябълково;

3.BGS3240 / III - 795, п.к.Вълчаново - Драка/ - Бистрец - /BGS2234/ и BGS2241 / III - 795, п.к.Вълчаново - Драка/ - Проход - Белила – Средец

2. Изпълнението включва видовете работи, посочени в количествената сметка към проекта.

2.1.Допълнителни видове работи ще бъдат извършени само ако това е предизвикано от технологична необходимост и със съгласието на ИНВЕСТИТОРА, но не повече от 15% от стойността на договора.

2.2.Пропуснати видове работи в проекта ще се установяват тристранно от изпълнител, надзорник и възложител.


ІІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
3. Срокът за изпълнение на СМР по този договор съгласно предложението на Изпълнителя е ……………………, считано от датата на сключване на договора.
ІV.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.Показателите за ценообразуване съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са както следва:

  • Часова ставка: ……. лв/чч

  • Допълнителни разходи върху труда: …….

  • Допълнителни разходи върху механизацията: …….

  • Доставно-складови разходи: ……

  • Печалба: …....

5.Общата предварителна стойност на договорените работи възлиза на ...................... лв. /словом: ………………………………………………… лева / с ДДС, съгласно приложената към договора количествено-стойностна сметка.

5.1. ИНВЕСТИТОРЪТ се задължава в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заявил в офертата си, че желае аванс, в 7 /седем/ дневен срок да приведе на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на ………………… лв. с ДДС /30 % от стойността на договора/.

6.Разплащането ще се извършва от ИНВЕСТИТОРА по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на оригинална данъчна фактура и приети с протокол от ИНВЕСТИТОРА работи.
V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИТОРА
7.Да осигури инвеститорски контрол при изпълнение на работите, като за целта в десетдневен срок от подписване на договора уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за имената на съответните длъжностни лица.

8.Да извърши приемането на ремонтните работи след окончателното им завършване.

9.Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на приетите СМР.

10.ИНВЕСТИТОРЪТ може да откаже приемането на възложената работа при неточно изпълнение и в случай на констатирани недостатъци. При това положение ИНВЕСТИТОРЪТ ще откаже плащане на уговореното възнаграждение до отстраняване на недостатъците.

11.ИНВЕСТИТОРЪТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затрудни дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
VІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12.Да извърши качествено възложените му работи в сроковете посочени в договора, спазвайки всички действащи нормативни документи и стандарти.

13.Да осигури сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи.

14.Да спазва разпоредбите по безопасност и здравословни условия на труд.Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта.

15. Да осъществява необходимия лабораторен контрол и представя на ИНВЕСТИТОРА съответните протоколи за качеството на работите и вложените материали.

16.Да уведомява ИНВЕСТИТОРА за реда и изпълнението на отделните видове работи, като предоставя възможност за контрол.

17.Да уведомява ИНВЕСТИТОРА за извършването на видовете работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Със съставянето на съответния двустранен протокол представителят на ИНВЕСТИТОРА ще дава разрешение за закриването им.

18.Да поеме гаранция от …………….. за извършените ремонти и отстранява за своя сметка некачествено изпълнените и пропуснати работи.

19.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема изцяло отговорността за изпълняваните от подизпълнителите работи, като за техните действия отговаря като за свои собствени

20.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не иска увеличаване на предложената цена за срока на валидност на предложението. За оставащия срок на действие на договора, при промяна в цените на едро на материали, горива и други фактори, които оказват влияние върху крайните цени на видовете работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с мотивирано искане предлага нови цени, които влизат в сила след одобрението им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІ.САНКЦИИ
21.За незавършване на възложените работи в договорения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка в размер на 0,2% от стойността на незавършените работи на ден, но не повече от 30% от стойността на обекта.ИНВЕСТИТОРА има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане на договора.

22.Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда, определен от действащото законодателство

23.ИНВЕСТИТОРЪТ може да разсрочи плащането за изпълнените и приети ремонтни работи при неосигурено финансиране, за което не подлежи на санкциониране
VІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
24. Съгласно изискванията на ЗОП настоящият договор не може да бъде променен или допълнен.

25.Промени могат да настъпят единствено при условията на т.20 от договора.

26.Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

27.Възникването на форсмажорните обстоятелства е основание за удължаване на договорения срок /при съгласие на ИНВЕСТИТОРА/ с толкова дни, колкото са били необходими за преодоляване на тези обстоятелства, ако в десетдневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведоми ИНВЕСТИТОРА, че желае удължаване на срока.

За всички неуредени случаи с настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и тези на действащите нормативни актове , приложими за съответния случай.

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Настоящият договор се изготви в 3/три/ идентични екземпляра с еднаква правна стойност на български език : един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ИНВЕСТИТОРА.

Неразделна част от договора e финансовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИНВЕСТИТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ……………………………………………..
…………………………………. …………………………….

/инж.Иван Жабов/ /…………………/


Гл.счетоводител:……………………

/Анета Колеолова/
Стр. отДостарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет