«Қыран» жшс бас директоры Ж. Н. Сыздықовжүктеу 1.11 Mb.
бет1/3
Дата13.05.2019
өлшемі1.11 Mb.
  1   2   3

Келісілді:

«Қыран» ЖШС бас директоры

________________ Ж.Н.Сыздықов

«____» 2015 ж.


Академиялық кеңесінің төрағасы

_________________ А.Т.Турешбаев

«_____» _________2015ж.
Мәжіліс хаттама №

«_____»__________2016 ж.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Инженерлік технологиялар факультеті/Факультет Инженерно-технологический/ The Faculty of Engineering and Technology /

Аграрлық технологиялар кафедрасы

Кафедра Аграрных технологий/ Pulpit Agrarian technology

5В071300- Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының

Специальность 5В071300-«Транспорт и транспортная технология»/

Profession 5B071300- «Transport and transport technology»

бакалавр білім алу траекториясы бойынша

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Каталог элективных дисциплин

Catalogue elective discipline/Оқуға түскен жылы: 2015 ж/

Год постуления:2015г/ Year of entrance:2015y

Білім алу траекториясы/образовательная троектория/educational trajectory

Техника мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу/Эксплуатация и ремонт техники и оборудовании/ Usage and repair of the technology

and equipment/ ТТ-15-1, 1курс ТТ-15-1, 1 курс ,ТТ-15-1 1 cors


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің

төрағасы, т.ғ.д., профессор

___________М.Ж.Досжанов «_____» 2015 ж.


Мәжіліс хаттама №

«_____»__________2015ж.Пән атауы

Наименование дисциплины

Name of discipline


Пән коды/ Код дисциплины

Code of disciplineПән циклы/ц

икл дисциплины

cycle of disciplineКредит саны/ Кол-во кредитов

Mber of credits
ECTS бойынша кредит саны/

Кредитов в ECTS

Numver of credits ECTS


Курс/курсы/ courseАкадемиялық кезеңі/ Академический период

Academic periodБақылау түрі/Форма контроля/

Form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Форма контроля

Form of control


Пәннің сипаттамасы:

Характеристика дисциплины

Characteristics of discipline

1. Пререквизиттері/

пререквизиты/prereguisites

2. Постреквизитері/

постреквизиты/postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/

aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/краткое содержание/short content

5. Құзіреттілігі/компетенции/

competences

6. Күтілетін нәтиже/ожидаемые результаты/expected rezults


Бағдарлама жетекшіснің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі

Ф.и.о.руководителя программы,ученая степень,звание/

Name.surname of the instructor of program.scientific degree.rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а) Мәдениеттану

а) Культурология

а) Cultural science


Mad 1101

К

1101CS

1101ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер: Философия.

3. Пәннің мақсаты: Білім алушыға мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебап заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу маржандарын түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

4. Қысқаша мазмұны:Мәдениеттің антропологиялық негіздері. Мәдениетті адамның негізгі модельдері, мәдениеттану ғылыми және оның міндеттері мен функциялары, қазақ мәдениетіндегі мәдени және өркениеттілік мәселелері.

5.Құзіреттілігі: Білім алушы мәдениеттің қалыптасу мен тарихы, Мәдениет және дін, мәдениеттің эстетикалық негіздері жайлы білім алып, оқып үйренеді.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы ежелгі Грек, Рим, Қытай,Шумер, Египет және қайта өрлеу дәуірінің мәдениеті жайлы оқып меңгерген.


Исабекова А.Ә.

аға оқытушыб) Өркениет негіздері

б) Основы цивилизации

б) Civilization bases


ON 1101

OC

1101СB

1101


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер : Философия.

3. Пәннің мақсаты: Қоғамның даму заңдылықтарын, адамзаттың және қоғамдық ұйымдардың белгілі кезеңдердегі даму сатыларын көрсету.

4. Қысқаша мазмұны: Қоғамның және адамның өркениеттілік мәселелері, адам парасатының дамуы мен құрылуының басталуы, адамзатқа қажетті қоғамның даму тәжірибесін зерттейді.

5. Құзіреттілігі: Қоғамның даму сатылары жайлы, өркениет туралы тұжырымдамаларды оқып үйренеді.

6. Күтілетін нәтиже: Мәдениеттің, экономиканың даму заңдылықтары мен даму сатылары және оның тарихи тәжірибесін танып меңгерген.


ИсабековаА.Ә.

аға оқытушы


в) Мәдени мұра

в) Культурное наследие

в) Cultural heritage


ММ

1101


KN

1101


CH

1101


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді.

2. Постреквизитер: Философия

3. Пәннің мақсаты: Мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос қоғам, адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы, тарихи естеліктердің маңыздылығын анықтау.

4. Қысқаша мазмұны: Ежелгі тарихтың негіздерін бүгінгі күнмен қосатын жолды құрап, уақыттың үзіліссіз байланысын көрсететін қазіргі дау дамайдағы адамзатқа қажетті көп қырлы қоғамның тарихи тәжірибесін зерттейді.

5. Құзіреттілігі: Білім алушы саяхаттық кластерді дамытатын бағыттағы шаралар іске асырады. Қазақстанның бүкіл интелектуалды потенциалы мен қазақ халқының ұлттық рухани байлығын танып біледі;

6. Күтілетін нәтиже: «Қазақ халқының ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі философиялық мұрасы» жайлы меңгерген.


Камалова Ф.

оқытушы


2

а) Экология және тұрақты даму

а) Экология и устойчивое развитие

а) Еcology and sustainable development


ETD 1102

EUR


1102

ESD


1102

ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді;

2. Постреквизитер: Еңбек қорғау

3. Пәннің мақсаты:  студенттердің бойында жалпы экология негіздерін қалыптастыру және студенттердің санасын экологизациялау; табиғи ортаға деген жауапкершілік сезімдерін ояту және тәрбиелеу.

4. Қысқаша мазмұны: қоршаған орта компоненттері, олардың табиғатта таралуы мен түрааралық қарым-қатынастары, биосферадағы заттар айналымы, популяция оның түрлері, қоршаған ортаны қорғау принциптері мен әдістері.

5. Құзыреттілігі: Тірі ағзалардың тіршілік ортасымен қарым-қатынасын анықтайтын негізгі заңдылықтарды білу; ағзалардың таралуы мен санының динамикасын, бірлестіктердің құрылымы мен олардың динамикасын білу; заттар айналымы мен тірі жүйелер арқылы энергия ағымының заңдылықтарын, биосфера және экологиялық жүйелердің қызметтерін білу; табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптерін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Қоршаған ортаға антропогендік ықпалмен байланысты экологиялық процесстердің ағымыныңзаңдылықтарын анализдейді; экологиялық мәселелердің шығу себептерін және алдын-алу, жою жолдарын қарастырады; тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы қарым-қатынастардың заңдылықтары туралы білімдерін тәжірибеде қолдана алады.


Жиенбаева Л.Б.

аға оқытушы


б) Экологиялық саясат

б) Экологическая политика

б) Ecology polycy


ES 1102

EP

1102EP

1102


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді;

2. Постреквизитер: Еңбек қорғау

3.Пәннің мақсаты: Экологиялық жағдайды және елдің табиғи ресурстарын ұтымды жұмсауды қамтамасыз етуді басқару мақсатында мемлекетпен қабылданған арнайы саяси, экономикалық, заңнамалық және өзге де шаралардың жүйесі.

4. Қысқаша мазмұны: Табиғи және антропогендік экологиялық процестерді анықтау мен анализдеу және оларды реттеудің мүмкін болатын жолдарын табу,

5. Құзіреттілігі: Білім алушы кез келген мемлекеттің экологиялық саясатының негізін, экологиялық мәселелерді шешудің жалпы тұжырымдамасын оқып меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Білім алушы экологиялық саясаттың негізгі принциптері, міндеттері және шаралары заңнамалық актілер, қоршаған ортаны қорғау туралы заң, үкімет бағдарламаларына талдау жасай алады.


Жиенбаева Л.Б.

аға оқытушы


в) Тұрақты даму тұжырымдамасы

в) Концепция устойчивого развития в) Sustainable development concept

TDT 1102

KUR


1102

SDC


1102

ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

2

3

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиттері:Талап етілмейді;

2. Постреквизитер: Еңбек қорғау

3. Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасындағы және басқа елдердегі тұрақты дамудың практикалық міндеттері, стратегиялары концепциялары туралы қазіргі кездегі ұғымдарды қалыптастыру;

4.Қысқаша мазмұны: Экологияның, қоршаған ортаны қорғаудың және тұрақты дамудың ушыққан және күрделі мәселелерін талқылауда студенттерде обьективті, комплекстық және творчествалық шешім табуды қалыптастыру;

5. Құзіреттілігі: Тұрақты даму мәселелерін, стратегияларын, концепцияларын және оларды ғаламдық, аймақтық және локальдық деңгейде шешудің практикалық жолдарын анықтай алады;

6. Күтілетін нәтиже: Табиғатты қорғау мен ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін, экологиялық салдарларын оқып үйренген.


Асқарова Г. Ш, т.ғ.к.

аға оқытушы3

а) Саясаттану және әлеуметтану

а) Политология и социология

а) Рolitology and sociology


Saya

1103


PiS

1103


PsS

1103


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиттері: Талап етілмейді;

2.Постреквизитер: Мемлекеттік этносаясат негіздері.

3. Пәннің мақсаты: Қазақстандағы және тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу.

4. Қысқаша мазмұны: Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары.

5. Құзіреттілігі: Саясаттанудың ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуын меңгереді; қоғамдық жүйедегі саясат және билік ұғымдарын ; билік және қоғамның саяси жүйесін талдайдыі.

6. Күтілетін нәтиже: Саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдауға жасай алады.


Е.Абенов, к.п.н. доцент, Жунусова А. оқытушы

б) Мемлекеттік саясат

б) Государственная политика

б) State politics


MS 1103

GP

1103SP

1103


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді;

2. Постреквизитер: Мемлекеттік этносаясат негіздері.

3. Пәннің мақсаты:

Саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруды ықпал ету.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақ даласындағы саяси ойдың дамуы; Мемлекет ұғымы мен саяси жетекшіліктің мәні; Қазақстан мемлекеті және саяси билік институттары.

5. Құзіреттілігі:. Саяси дүниетанымы мен саяси мәдениетін қалыптастыруға, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді.

6. Күтілетін нәтиже: Саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасай алады.Е.Абенов, к.п.н доцент,

Жунусова А. оқытушыв) Әлеуметтік қоғам

в) Cоциальное общество

в) Social society


AQ 1103

CO

1103SS

1103


ЖББП/ТК

ООБД/КВ


GEBK/CC

3

5

1

2

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Талап етілмейді;

2. Постреквизитер: Мемлекеттік этносаясат негіздері.

3. Пәннің мақсаты. Қазақстандағы және тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағдарлай алу ептілігіне тәрбиелеу.

4. Қысқаша мазмұны: Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары.

5. Құзіреттілігі: Саясаттанудың ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы меңгереді; Қоғамдық жүйедегі саясат және билік ұғымдарын ; Билік және қоғамның саяси жүйесін; ҚР саяси жүйенің даму мәселелерін жақсы меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже. Саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын оқытады.


Жунусова А. оқытушы

4

а)Материалтану және конструкциялық материалдар

а)Конструкционные материалы и материаловедение

а)Constructive material and material conductMKM 1201
KMM 1201
MCM 1201

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

3

5

1

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді;

2. Постреквизиті: Өзара ауыстырымдылық негіздері.

3.Пәннің мақсаты: материалдардың құрлысы туралы білім: таза металдар, қатты ерітінділер, аралық фазалар, ком-позициялық жүйелері, ұнтақты материалдар, бей-материалдар машина жасау саласында қолданылатын негізгі элементтерімен таныстыру. Металдар мен қорытпаларды сынау және зерттеу әдістеріне талдау жасау.

4.Қысқаша мазмұны: күй диаграммалары. Металдарды термиялық өңдеу. Термиялық өңдеудің түрлері және оның теориясы. Түсті металдарда және олардың қорытпалары. Алюминий, магний, титан және олардың қорытпалары. темір-көміртегі күй диаграммасы.

5. Құзіреттілігі: металларугия өндірісінің бастапқы материалдары мен өнімдерін зерттеп, металдар мен қо-рытпалардың және металл емес конструкциялық материалдардың жалпы қасиеттірен үйренді. Болат металдарының құрылымын макроталдай әдістерімен талдау жасады.

6. Күтілетін нәтиже: металлургия өндірісі өнімдерінің жалпы қасиеттерімен өндірілу технологиясын, метал бұйымдардың құрылымын макра және микро-талдау әдістерін игерген.


Ысқақ Е.Н. т.ғ.к.,

Тасбергенова Г.

аға оқытушы

б)Металға кіріспе және термоөңдеу

б)Металовведение и термообработка

б)Metalintroduc-

tion and heat treatmentMCT 1201

MT 1201


MHT

1201


БП/ТК
БД/КВ

BD/CC
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Метал кескіш станоктар және кесіп өңдеу

3.Пәннің мақсаты: Металдарды термиялық өңдеу түрлерімен және қолданылатын құрал жабдықтармен таңысу, нормальдау мен шыңықтыру технологиясын үйрену және материалдар қаттылығына термоөңдеуден кейінгі суыту жылдамдығының әсерің аңықтау.

4. Қысқаша мазмұны: Материалдарды термоөңдеудің технологиялық өңдересі болаттарды керекті температураға дейін қыздырып сол ортада ұстап және керекті жылдамдықпен суыту түрлерден тұрады.

5. Құзіреттілігі: инженерлік есептеулердің негізгі шарттарын меңгеру.

Термоөңдеудің негізгі түрлері күйдіру нормальдау, шыңықтыру және босату түрлерімен меңгеріп танысу.

6.Күтілетін нәтиже: Термоөңдеу нәтижесінде материалдың құрамын өзгертпей оның құрылымын өзгерте отырып болаттарға керекті қасиеттерді алуға болады.Ысқақ Е.Н. т.ғ.к., Тасбергенова Г.

аға оқытушы


в)Материалтану қасиеттері

в)Материаловедение и их свойства

в)Material conduct and their characteristicMK

1201


MS

1201


MCCh

1201


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC
1. Пререквизиті : Талап етілмейді

2.Постреквизиті: Метрология, стандарттау және сапаны басқару.

3. Пәннің мақсаты: машина бөлшектерін және бұйымдарды өңдеу және алу. Металлургия өндірісінң негіздерін анықтау.

4. Қысқаша мазмұны: Металдарды қысыммен өңдеу технологиясын және пісіру өндірісі мен түрлерін термиялық класы. Жону, Жону әдісінің сипаттамасы.

5. Құзіреттілігі: Бұйым сапасын бүлдірмей тексерудің әдістерін анықтады, металл емес материалдар мен машина жасауда қолданылатын материалдардың кедергісін оқып үйренеді.

6.Күтілетін нәтиже: материалдардың бұйымдардың сырт пішіндерін құру. Металдардың негізгі қассиетерін анықтауып олардың жікетулін игерген.Ысқақ Е.Н. т.ғ.к., Тасбергенова Г. аға оқытушы

Оқу үдерісін жоспарлау және академиялық

ұтқырлық бөлімінің бастығы: А.М.Мұхамбетжан

Кафедра меңгерушісі: Е.Н.Ысқақ
Келісілді:

«Қыран» ЖШС бас директоры

________________Ж.Н.Сыздықов

«____» 2017 ж.


Академиялық кеңесінің төрағасы

________________М.Ж.Досжанов

«_____» _________2017 ж.
Мәжіліс хаттама №

«_____»__________2017 ж.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата

Kyzylorda State University after Korkyt Ata

Инженерлік технологиялар факультеті/Факультет Инженерно-технологический/ The Faculty of Engineering and Technology /

Аграрлық технологиялар кафедрасы

Кафедра Аграрных технологий/ Pulpit Agrarian technology

5В071300- Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының

Специальность 5В071300-«Транспорт и транспортная технология»/

Profession 5B071300- «Transport and transport technology»

бакалавр білім алу траекториясы бойынша

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Каталог элективных дисциплин

Catalogue elective discipline/Оқуға түскен жылы: 2016 ж/

Год постуления:2016г/ Year of entrance:2016y

Білім алу траекториясы/образовательная троектория/educational trajectory

Техника мен жабдықтарды пайдалану және жөндеу/Эксплуатация и ремонт техники и оборудовании/ Usage and repair of the technology

and equipment/ ТТ-16-1, 2курс ТТ-16-1, 2 курс ,ТТ-16-1 2 cors


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы, т.ғ.к.,

_____________Н.Т. Даужанов

«_____» ______2017 ж.Пән атауы

Наименование дисциплины

Name of discipline


Пән коды/ Код дисциплины

Code of disciplineПән циклы/ц

икл дисциплины

cycle of disciplineКредит саны/ Кол-во кредитов

Mber of credits
ECTS бойынша кредит саны/

Кредитов в ECTS

Numver of credits ECTS


Курс/курсы/ courseАкадемиялық кезеңі/ Академический период

Academic periodБақылау түрі/Форма контроля/

Form of controlБақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Форма контроля

Form of control


Пәннің сипаттамасы:

Характеристика дисциплины

Characteristics of discipline

1. Пререквизиттері/

пререквизиты/prereguisites

2. Постреквизитері/

постреквизиты/postrekvizites

3. Пәннің мақсаты/цель дисциплины/

aim of the discipline

4. Қысқаша мазмұны/краткое содержание/short content

5. Құзіреттілігі/компетенции/

competences

6. Күтілетін нәтиже/ожидаемые результаты/expected rezults


Бағдарлама жетекшіснің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі

Ф.и.о.руководителя программы,ученая степень,звание/

Name.surname of the instructor of program.scientific degree.rank


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а) Машинатанудың теориялық негіздері

а) Теоретические основы машиноведения

а) Theoretical Foundation of Engineering


MTN 2202

TOM


2202

TFE


2202


БП/ТК

БД/КВ
BD/CC3

5

2

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика I, II

2. Постреквизиті: Машина бөлшектері

3. Пәннің мақсаты: Болашақ мамандарды манипуля-торлардың, роботтардың және робототехникалық комплекстердің негізін құрайтын механикалық жүйелерді анализдеу және синтездеуге оқыту. Жаңа бір машина, аспап не механизм жасау немесе бір технология түрін қарастырып үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: Деформациаланатын серпімді жүйелердің тепетеңдік күйінің орнықтылығы. Жүйелерді пластикалық деформациялар жағдайында есептеу. Дүркінді өзгеретін кернеулер жағдайындағы беріктік. Түзу сызықтардың иілуі.

5. Құзіреттілігі: Машина бөлшектері мен әр түрлі конс-трукциялардың көпшілігіне ортақ жалпыланған элементтердің сенімді және тиімді қызмет атқаруына байланысты мәселелерді шешу әдістерін талдауға үйретеді.

6.Күтілетін нәтиже: машиналар теориясы мен бөлшектерін және механизмдерінің негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.


Cақтағанов Б.

аға оқытушы,

Жаппарбеков Н.М.

оқытушыб) Теориялық механика

б) Теоретическая механика

б) Theoretical Mechanics


TM 2202

TM 2202


TM 2202


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

3

5

2

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиттері: Физика I, II

2. Постреквизитер : Машиналар мен механизмдер теориясы

3. Пәннің мақсаты: «Теориялық механика» пәні бакалавр мамандарды қалыптастыруға қажетті жалпы инженерлік пәндердің бірі болып саналады. Оның негізгі мақсаты – қазіргі заманның тиімділік, дәлдік, беріктік және үнемгершілік сияқты талаптарына сай машиналар мен қондырғылар жасауға қажетті механизм схемаларын жобалау мен талдаудың жалпы тәсілдерін меңгерту.

4. Қысқаша мазмұны: механизмдердің негізгі түрлерінің құрылымы, қатаң және серпінді буынды механизмдердің кинематикалық және динамикалық сипаттамалары.

5. Құзіреттілігі: механизмдердің негізгі түрлерін, құрылымын және кез келген құрылым кескінін игереді.

6. Күтілетін нәтиже: Көлік саласында деформациаланатын серпімді жүйелердің тепе-теңдік күйінің орнықтылығын есептеу қабілеттілігін қалыптастыру.


Досжанов М.Ж,

профессор,

Cақтағанов Б.

аға оқытушы
в) Материалдар кедергісі

в) Сопротивление материалов

в) Strength of materials


МK

2202


SM

2202


SM

2202


БП/ТК
БД/КВ
BD/CC

3

5

2

1

Емт./

Экз./


exam

жазбаша-ауызша

письменно-устно

written- orall


Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика I, II 2.Постреквизиті: Автомобильдік пайдалану материалдары.

3.Пәннің мақсаты: құрылыс саласы мен машина жасауда қолданылатын материалдардың физикалық, химиялық, механикалық және динамикалық қасиеттерімен танысу. Материалдардың статикалық және динамикалық күштерге кедергісін анықтау жолдарын қарастыру.

4. Қысқаша мазмұны: материалтану және материалдар кедергісінің негізгі ережелері. Қима әдісі. Материалдар қолдануда статика, аксиомаларына сүйену. Кинематикалық қозғалыспен материалдар беріктігі арасындағы байланысы.

5. Құзіреттілігі: инженерлік есептеулердің негізгі шарт-тарын меңгереді. Материалдар кедергісі және қима әдісінің құрылыс пен машина жасау саласындағы есептеулер үшін маңыздылығын түсіндіру. Материалдарды орнықтылыққа, беріктікке және қатаңдыққа есептеу қабілеттілігін талдайды.

6.Күтілетін нәтиже: материалдар кедергісі және қима әдісінің игерген

аанықтай аладықұрылыс пен машина жасау саласындағы есеп-теулер үшін маңыздылығын түсіндіру және оны игеру.


Досжанов М.Ж,

профессор,

Cақтағанов Б.

аға оқытушы

2

а)Автокад және CREDO жүйесін-де жобалау негіз-дері

а)Основы проектирования AUTOCAD

и CREDO

а) Bases of the designing CREDO and AUTOCAD
ACZhZhN

2203
OPAzhG

2203
BDGA

2203БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


2/2

3/3

2

3,4


Емт./Экз/

exam КЖ /КР/ CWАуызша/ устно/ orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті: Жоғары математика I. Информатика.

2. Постреквизиті: Технологиялық құрал-жабдықтарды жоспарлау және пайдалану негіздері .

3. Пәннің мақсаты: жобалау-сызу жұмыстарының авто-маттандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сыз-балар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету. Программалық және графикалық жүйе бойынша әрі қарай талдау шығару.

4. Қысқаша мазмұны: графикалық модельдеу. Сызбалар-дың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңістіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу, әртүрлі формат-тағы файлдармен жұмыс жасау.

5. Құзіреттілігі: инженерлік объектілерді жобалауды игеру, компьютерлік бағдарламалардың тәсілдері мен әдістерін меңгеру. Мәліметтерді өңдеу принциптері бойынша жұмыс жасау қабілеттіліктерін қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйренді. Программалық және графикалық жүйе бойынша талдау жасай алады.


Балмаханов А.

а/ш ғылымдарының магистрі,

аға оқытушы

Ермахан Б. Е. оқытушыб)Mechanical desk stop
б) Mechanical desk stop
б) Mechanical desk stop


MdS

2203
MdS

2203
MdS

2203


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2/2

3/3

2

3,4


Емт./Экз/

exam КЖ /КР/ CWАуызша/ устно/ orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті: Автомобиль өндірісіне арналған жабдықтар мен құралдарды жобалау.

3. Пәннің мақсаты: бағдарламаның төмендегі мүмкіндік-терін қолдануға үйрету, деталдарды құрастыру, пара-метрикалық модельдеу, эскиздерді 3D модельге айналды-ру, параметрикалық модельдер негізінде бөлшектеу жасау.

4.Қысқаша мазмұны: күрделі инженерлік сызбаларада осы бағдарламаны қолдану. Машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар. Ғимараттарды жобалау негізі.

5.Құзіреттілігі: күрделі инженерлік сызбаларда компью-терлік бағдарламаларды пайдалану мүмкіндігін дамыту. Экранның функциональдық және ақпараттық аймақтарын пайдалану мүмкіндігін танып біледі

6. Күтілетін нәтиже: күрделі инженерлік жобаларда Mechanical desk stop бағдарламасын қолдану, машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар мен ғимараттарды жобалау негіздерін игерген.


Балмаханов А.

а/ш ғылымдарының магистрі,

Жакапбаева Г.

т.ғ.к.


в)ArchiCAD негіздері/
в)Основы ArchiCAD/
в)Basis ArchiCAD

ACN 2203/ OAC 2203/ BAC 2203

БП/ТК

БД/КВ
BD/CC2/2

3/3

2

3,4


Емт./Экз/

exam КЖ /КР/ CWАуызша/ устно/ orally

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика I, II.

2. Постреквизиті: Автомобиль өндірісіне арналған жабдықтар мен құралдарды жобалау.

3. Пәннің мақсаты: Болашақ инженерлердің кәсіби қызметінде кездесетін мәселелерді шешу барысында, өндірісті жобалауға ArchiCAD бағдарламасын пайдалану.

4. Қысқаша мазмұны: ArchiCAD - Graphisoft фирмасы шығарған, архитекторлар үшін графикалық программалық АЖЖ пакеті. ArchiCAD бағдарламалық пакетінде сәулеттік жобалар жасаудағы негізгі артықшылықтар қарастырылады.

5. Құзіреттілігі: ArchiCAD бағдарламасы сәулет – құрылыс конструкцияларын жобалау үшін пайдаланылады. ArchiCAD бағдарламасы бүгінгі замандағы сәулетші талаптарын толығымен қанағаттандырады және архитектуралық жобалар мен үш өлшемді шолуға өте ыңғайлы жағдай жасайды.

6. Күтілетін нәтиже: Заман талабына сай инженерлердің күрделі сұрактарды компьютер көмегімен шеше біледі. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, көлемді конструкцияларын есептелген және құру алады.


Балмаханов А.

а/ш ғылымдарының магистрі,

Сулейменова Ж.

аға оқытушы
3

а) Сызба геометрия және инженерлік графика

а)Начертательная геометрия и инженерная графика

а) Descriptive geometry and engineering graphics


SGIG

2204


NGIIG

2204


DGIEG

2204


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


2/2

3/3

2

3,4


Емт./Экз/

exam КЖ /КР/ CWАуызша/ устно/ orally

1. Пререквизиті: Жоғары математика I, II.

2. Постреквизиті: Автокад және CREDO жүйесін-де жобалау негіз-дері. Өзарауыстырымдылық негіздері және техникалық өлшеу.

3.Пәннің мақсаты: Кеңістік пішіндері мен құбылыстарды талдау. Нақты өлшемдерді түсіру тәсілдері жайлы мәлімет беру.

4.Қысқаша мазмұны: Кеңістік туралы түсініктер мен болжамдар. Жазықтық пен түзу проекциялары. Көп жақты денелер. Инженерлік сызбалардағы дене көрінісі. Көрінісітерді әртүрлі әдістермен бейнелеу, геомтериялық есептерді шешу.

5. Құзіреттілігі: Маманның нақты жобалық өлшемдерді нақытау қабілеттілігін қалыптастыру. Инженерлік жобалау мүмкіндігін оқып меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: проекцияны түрлендіру және көпжақты денелермен жазықтықтың және түзудің қиылысуы. Қиманың ауданын анықтау, қиманың натураль мәндерін анықтайды.Байымбетов Ж., оқутушы, Батырбаев Е.А.

т.ғ.к., аға оқытушыб) Инженерлік жобалау

б)Инженерное пректирование

б) Еngineering design


IG

2204
IP

2204
ED

2204


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


2

5

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

1. Пререквизиті: Жоғары математика I, II.

2. Постреквизиті: Металлкескіш станоктар және кесіп өңдеу. Өзарауыстырымдылық негіздері және техникалық өлшеу. Металлкескіш станоктар.

3.Пәннің мақсаты: Түрлі геометриялық өлшемдерді және пішіндерді жасау тәсілдерін үйрету. Графикалық модельдеу жолдарын игеруді қамтамасыз ету. Проекцияларды түрлендіру әдістерін үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Инженерлік өлшемдер. Параллель және қиылысқан түзулер. Беттердің жазбалары. Қисық және бұрышты аксионометриялар. Конустық беттердің жазбалары. Геомет-риялық және позициялық есептер.

5. Құзіреттілігі: Болашақ агроинженерлердің инженерлік өлшемдер арқылы жоба даярлау қабілеттігін қалыптастыру. Сызба түрлерін әртүрлі кесінде түсіру әдісін үйрету. Машина жасау саласындағы инженерлік өлшем-дердің маңыздылығын меңгерген.

6. Күтілетін нәтиже: Қисық сызықтар және қисық беттер жөнінде түсінікті анықтау. Оларды сызбада сызу. Цилиндрлік, конустық беттердің проекциялары. Цилиндрді жазықтықпен қию. Қиманың ауданын анықтай алады.Байымбетов Ж., оқутушы, Батырбаев Е.А.

т.ғ.к., аға оқытушыв) Машина жасау сызуы

в) Машино-строительне черчение

в) Machine-building drawing


MZhS

2204
MSCh

2204

MBD


2204


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


2

5

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

1. Пререквизиті: Жоғары математика I, II.

2. Постреквизиті: Өзарауыстырымдылық негіздері және техникалық өлшеу, Металлкескіш станоктар және кесіп өңдеу.

3. Пәннің мақсаты: Геометриялық денелердің кеңестік пішіндері мен гарфикалық модельдері болып табылатын сызбаларын салу. Сызба түсіру тәсілдерін таныстыру. Жалпы жағдайдағы жазықтықтардың қиылысуы жайлы мәлімет беру.

4.Қысқаша мазмұны: Жалпы және дербес жағдайлардағы түзулер. Айқас және параллель түзулер. Алмастыру және параллель қозгау әдістері. Призмалық және пирамидалық денелер.

5. Құзіреттілігі: Болашақ инженерлердің инженерлік өл-шемдер арқылы жоба даярлау қабілеттілігін қалыптастыру. Сызба түрлерін әртүрлі кесінді түсіру әдісін үйретеді.

6. Күтілетін нәтиже:Ауыл шаруашылығындағы инженерлік графиканы меңгерген. Аксонометрияда көпжақты және ауналу денелерін салу әдістері. Цилиндр, конусты жазықтықпен қиғанда, қиманың ауданын анықтау әдістері игерген.Байымбетов Ж., оқутушы, Батырбаев Е.А.

т.ғ.к., аға оқытушы4

а) Автомобиль қозғалтқыштары

а)Автомобильные двигатели

а) Car engines


2205


AD

2205


CE

2205БП/ТК
БД/КВ
BD/CC

4

6

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1.Пререквизиті: Физика, жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті: Автомобильдер.

3.Пәннің мақсаты: Қозғалтқыштардың жұмыс режимін талдау қабілеттіліктерін қалыптастыру. Болашақ маманның мамандыққа сәйкес дағдыларын қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Көлік динамикасының негіздері. Автомобильдердің тарту көрсет-кіштері. Динамикалық сипаттамалар. Негізгі есептеу көрсеткіштері. Автомобильдердің қуат балансы.

5. Құзіреттілігі: Көлік динамикасының құрама бөлшектерін қарастыру. Құрастырма бөлшектер мен агрегаттардың түйіндерін және олардың динамикалық әсерлерін талдау қабілеттіліктерін оқып меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Көлік саласында қозғалтқыштардың негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.


Аханов С.М.

т.ғ.к., аға оқытушы

Тасбергенова Г.Ж.

аға оқытушы


б)Автомобиль қозғалтқыштары

ның құрылысы

б)Устройство автомобильных двигателей

б) Device of the car engines

AКК

2205
EAD

2205
DOZHE

2205
БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

4

6

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика, жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті:Автомобильдерді

техникалық пайдалану

3. Пәннің мақсаты: Қозғалтқыштардың жұмыс режимін талдау қабілеттіліктерін қалыптастыру. Болашақ маманның мамандыққа сәйкес дағдыларын қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: кривошип-шатун және газ тарату механизмдер, салқындату, майлау және қоректендіру жүйелері. Трансмиссия және жүріс бөлігі. Негізгі механизмдердің жұмыс принциптері.

5.Құзіреттілігі: карбюраторлы қозғалтқыш-тардың механизмдері мен жүйелері, сондай-ақ жұмыс процесін меңгеру, автокөлік қозғалт-қышының механизмі мен жүйелерін реттеу операцияларын жүргізу қабілетін танып біледі.

6.Күтілетін нәтиже: көлік саласында қозғалт-қыштардың негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.Сақтағанов Б.

аға оқытушы

Аханов С.М.

т.ғ.к.


в) Қозғалтқыш параметрлері мен режимдерін жобалау

в) Проектирование параметров и режимов двигателей

в) designing and mode parameter engines


KPR

Zn

2205


PPzhRD

Zn

2205DzhMPE

2205БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


4

6

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : физика, жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті: Автомобиль өндірісіне арналған жабдықтар мен құралдарды жобалау.

3.Пәннің мақсаты: Қозғалтқыштардың жұмыс режимін талдау қабілеттіліктерін қалыптастыру. Болашақ маманның мамандыққа сәйкес дағдыларын қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны: Қозғалтқыштар түрлері, жіктелуі, конструкциясы арнаулы. Пайдалану барысында орындайтын қызметі. Негізгі ақаулары мен жөндеу әдістері.

5. Құзіреттілігі: Болашақ маманның инженерлік қабілеттілігін қалыптастыру; двигательдің сынау тәсілін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Көлік саласында қозғалтқыштар-дың негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.


Аханов С.М.

т.ғ.к.


а/ш ғ. магистрі Сақтағанов Б.

аға оқытушы
5

а) Көлік және көліктік техника

а) Транспортная техника и транспорт

а) Transport Technology and Transportation


KTKT2206

TTT


2206 TTT

2206


БП/ТК

БД/КВ
BD/CC2

3

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : физика I, II, материалтану, конструкциялық материалдар

2.Постреквизиті: Көлік техникасының сенімділігі.

3.Пәннің мақсаты:Өндірісте қолданылатын автомобильдердің арналуын техникалық сипаттамаларын және негізгі пайдалану параметрлерін игеру

4. Қысқаша мазмұны: Автомобильдердің өтімділігі. Өтімділіктің геометриялық және тірек тарту өлшемдері. Автомобильдің тежеулік динамикасы. Автомобильдің орнықтылығы. Механикалық трасмиссияның берілісі. Аэродинамикалық орнықтылығы.

5. Құзіреттілігі: Автомобильдің негізгі тетіктерін, олардың жұмыс принципін меңгереді. Жаңа марқалы автокөліктер құрылысы мен оларды пайдалану технологиясын үйренеді.

6.Күтілетін нәтиже: Автомобиль көлігінің негізгі құрылымы мен құрылыстарын жұмыс принциптерін игерген.


Нұржан Д.

PhD доктор.

Жаппарбеков Н.М.,

т.ғ.м.оқытушы


б)Көлік техникасының негіздері

б)Основы транспортной техники

б)Basics for transport equipment


KTN

2206


OTT

2206


BTE

2206


БП/ТК
БД/КВ
BD/CC

2

3

2

3

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : физика I, II, материалтану, конструкциялық материалдар

2.Постреквизиті: Автомобильдерді техникалық пайдалану

3.Пәннің мақсаты:Көлік техникасының жұмысқа жаралдылығын, арнаулы техникалық сипаттамаларын, автомобильдің техникалық жағдайын игеру.

4. Қысқаша мазмұны: Қазіргі кездегі отандық және шет елдік автомобильдердің жағдайымен, олардың конструкциясымен және техникалық экономикалық көрсеткіштермен таныстыру. Теориялық білімді нығайту мен тереңдету және автомобильмен жұмыс жасаудық және оны пайдаланудың практикалық дағдыларын үйрену

5. Құзіреттілігі: Көліктің негізгі құрылысын, олардың жұмыс принциптерін көліктін жағдайын, автомобильдің конструктивті параметрлері мен оның тартқыштық- динамикалық көрсеткіштерінің арасындағы өзара байланысты және олардың қозғалыс қауіпсіздігіне тигізетін әсерін оқып үйренеді.

6.Күтілетін нәтиже: Көлік техникасының теориялық негізі, жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етудің стратегиясы мен әдісі, көлік техникасын күту және ағынды жөндеу технологиясын кешенді көрсеткіштер арқылы ұтымды, үйымдастыру сұрақтары бойынша студенттердің теориялық білімін қалыптастырады.


Нұржан Д.

PhD доктор.

Жаппарбеков Н.М.,

т.ғ.м.оқытушы


в) Көлік техникасына кіріспе

в) Введение в транпортную технику

в) Introduction to transport equipment


KTK

2206


VTT

2206


ITE

2206


БП/ТК

БД/КВ
BD/CC2

3

2

3

емти-хан/

экз/exam


Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : физика I, II, материалтану, конструкциялық материалдар

2.Постреквизиті: Автомобильді пайдалану қасиеттерінің теориясы.

3.Пәннің мақсаты:Материалдың өндірістің жолаушылар мен жүк тасымалдауды жүзеге асыру үшін көлік түрлерінің негізгі параметрлерін игеру.

4. Қысқаша мазмұны: Көліктін жалпы түрлерін, негізгі өлшемдерін, маркаларың автокөліктердің құрылысын және оларды пайдалану технолгиясын үйренеді.

5. Құзіреттілігі: Көліктің негізгі түрлерін, олардың пайдалану қасиеттерін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Көлік техникасының негізгі құрылымы мен құрылыстарын және жұмыс принциптерін, олардың түрлерін оқып үйренген.


Нұржан Д.

PhD доктор.

Жаппарбеков Н.М.,

т.ғ.м.оқытушы
6

а)Автомобильдік пайдалану материалдары

а) Эксплуатация автомобильных материалов

а) Operation of automotive materials


APM2207
EAM2207
AC

2207БП/ТК
БД/КВ

BD/CC


3

5

2

4

емтихан/

экз/ examЖазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы.

2.Постреквизиті: Көлік техникасының сенімділігі, автомобильдер.

3.Пәннің мақсаты: «Автомобильдерде пайдаланылатын материалдар» пәні жалпы инженерлік пәндермен қатар бакалавр мамандарын даярлау барысындағы теориялық білім негізін құрайды.

Курсты өту барысында студенттер автокөліктердегі пайдалану материалдарының түрлерінің, сапасының әрдайым өсіп отырғанын, соңғы жылдардағы жаңадан пайда болған «ХимМотоЛогия» «Химия, Мотор, Логия – Ғылым» деп аталатын осы саладағы жаңалықтармен танысады

4. Қысқаша мазмұны: мұнайдан жанар-жағар майларды өндіру әдістерін және іштен жану және карбюраторлы двигательдергі мотор майлары. Карбюраторлы (бензинді) қозғалтқыштарға арналған жанар-жағар майлардың пай-даланудағы қасиеттері мен қолданылуын анықтау.

5. Құзіреттілігі: белгіленуіне қарай жанар-жағар майлар-дың химиялық құрылымы мен сапасын таңдау қабілеттерін қалыптастыру. Дизель жанар майының маркаларын, олардың жану процесін, дизель жанармайның химиялық құрамын есептеуді оқып меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: дизельді және карбюраторлы двигательдер үшін қолданылатын материалдардың қасиеттерін меңгеру және оларды пайдалану кезіндегі сапасын бақылауды игерген.Ысқақ Е.Н. т.ғ.к., Тасбергенова Г. Ж. аға оқытушы

б)Жанар-жағар майлар

б) Горюче-смазочные материалы

б) Combustible lubricating materials


ZhZhM 2207

GSM2207


CLM2207

БП/ТК
БД/КВ
BD/CC

3

5

2

4

емтихан/

экз/ examЖазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы

2.Постреквизиті:Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, сұйықтар мен газдар механикасы, гидро және пневможетектер

3. Пәннің мақсаты: автотракторларда қолданылатын мате-риалдар мен жанар-жағар майлардың техникалық сұйық-тардың сапасына, пайдалану қасиеттеріне тиімді талдап қойып, техникалық кідіріссіз ұзақ мерзім жұмыс істеуін қамтамасыз етуін оқып үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: мұнайдан жанар-жағар майларды өндіру әдістерін және іштен жану және карбюраторлы двигательдергі мотор майлары. Карбюраторлы (бензинді) қозғалтқыштарға арналған жанар-жағар майлардың пай-даланудағы қасиеттері мен қолданылуын анықтау.

5. Құзіреттілігі: белгіленуіне қарай жанар-жағар майлар-дың химиялық құрылымы мен сапасын таңдау қабі-леттерін қалыптастыру. Дизель жанар майының маркаларын, олардың жану процесін, дизель жанармайның химиялық құрамын есептеді.

6. Күтілетін нәтиже: дизельді және карбюраторлы двигательдер үшін қолданылатын материалдардың қасиеттерін меңгеру және оларды пайдалану кезіндегі сапасын бақылауды игерген.


Ысқақ Е.Н. т.ғ.к., Тасбергенова Г.Ж. аға оқытушы

в)Әлемдік автокөліктерге пайдаланатын материалдарға шолу

в)Обзор эксплуатационных материалов применяемых в мировых автотранспортах

в) A review of operating materials applied is in world motor transports


AAPMSh

2207
OEMPMA2207


ROMAWMT2207

БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


3

5

2

4

емтихан/

экз/ examЖазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы

2.Постреквизиті:Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, сұйықтар мен газдар механикасы, гидро және пневможетектер

3. Пәннің мақсаты: автотракторларда қолданылатын мате-риалдар мен жанар-жағар майлардың техникалық сұйық-тардың сапасына, пайдалану қасиеттеріне тиімді талдап қойып, техникалық кідіріссіз ұзақ мерзім жұмыс істеуін қамтамасыз етуін оқып үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: мұнайдан жанар-жағар майларды өндіру әдістерін және іштен жану және карбюраторлы двигательдергі мотор майлары. Карбюраторлы (бензинді) қозғалтқыштарға арналған жанар-жағар майлардың пай-даланудағы қасиеттері мен қолданылуын анықтау.

5. Құзіреттілігі: белгіленуіне қарай жанар-жағар майлардың химиялық құрылымы мен сапасын таңдау қабілеттерін қалыптастыру. Дизель жанар майының маркаларын, олардың жану процесін, дизель жанармайның химиялық құрамын есептеді.

6. Күтілетін нәтиже: дизельді және карбюраторлы двигательдер үшін қолданылатын материалдардың қасиеттерін меңгеру және оларды пайдалану кезіндегі сапасын бақылауды игерген.


Ысқақ Е.Н. т.ғ.к., Тасбергенова Г. аға оқытушы

7

а)Машиналар мен механизмдер теориясы

а) Теория машин и механизмов

а)Theory of the machines mechanism


MMT

2208
TMM

2208
TMM

2208


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

3

5

2

4

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика, жоғары математика I, II.

2. Постреквизиті: Технологиялық құрал-жабдықтарды жоспарлау және пайдалану негіздері

3. Пәннің мақсаты: «Машиналар және механизмдер теориясы» пәні бакалавр мамандарды қалыптастыруға қажетті жалпы инженерлік пәндердің бірі болып саналады. Оның негізгі мақсаты – қазіргі заманның тиімділік, дәлдік, беріктік және үнемгершілік сияқты талаптарына сай машиналар мен қондырғылар жасауға қажетті механизм схемаларын жобалау мен талдаудың жалпы тәсілдерін меңгерту.

4. Қысқаша мазмұны: механизмдердің негізгі түрлерінің құрылымы, қатаң және серпінді буынды механизмдердің кинематикалық және динамикалық сипаттамалары.

5. Құзіреттілігі: механизмдердің негізгі түрлерін, құрылымын және кез келген құрылым кескінін танып біледі.

6. Күтілетін нәтиже: Машина механизмдерінің теориясының негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.


Досжанов М.Ж. т.ғ.к., аға оқытушы а/ш.ғ.агистрі Сақтағанов Б.Ж., аға оқытушы
б)Классикалық механика

б) Классическая механика

б) Classical mechanics


KM

2208 KM


2208 KM

2208


БП/ТК

БД/КВ
BD/CC3

5

2

4

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика, жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті: Автомобильдер I

3. Пәннің мақсаты: Болашақ мамандарды манипуляторлардың, роботтардың және робототехникалық комплекстердің негізін құрайтын механикалық жүйелерді анализдеу және синтездеуге оқыту. Жаңа бір машина, аспап не механизм жасау немесе бір технология түрін қарастырып үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: Деформациаланатын серпімді жүйелердің тепетеңдік күйінің орнықтылығы. Жүйелерді пластикалық деформациялар жағдайында есептеу. Дүркінді өзгеретін кернеулер жағдайындағы беріктік. Түзу сызықтардың иілуі.

5. Құзіреттілігі: Машина бөлшектері мен әр түрлі конс-трукциялардың көпшілігіне ортақ жалпыланған элементтердің сенімді және тиімді қызмет атқаруына байланысты мәселелерді шешу әдістерін талдауға үйретеді.

6.Күтілетін нәтиже: машиналар теориясы мен бөлшектерін және механизмдерінің негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдай алады.


Досжанов М.Ж. т.ғ.к., аға оқытушы а/ш.ғ.агистрі Сақтағанов Б.Ж., аға оқытушы
в) Техникалық механика

в) Техническая механика

в) Technical mechanics


TM2208 TM2208 TM2208

БП/ТК
БД/КВ
BD/CC

3

5

2

4

емти-хан/экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика, жоғары математика I, II.

2.Постреквизиті: металл кескіш станоктар және кесіп өңдеу

3. Пәннің мақсаты: Машиналар мен механизмдердің динамикалық сипатттамаларын анықтау. Механизмдерді теңгеру және күштік талдау жайлы мәлімет беру. Механизмдердің негізгі түрлерін жобалау тәсілдерін түсіндіру

4. Қысқаша мазмұны: Машина жасау саласындағы инже-нер дайындауда пәннің алатын орны. Конструкциялық материалдардың созылу, сығылу кезіндегі механикалық сипаттамалар.

5. Құзіреттілігі: Машина бөлшектері мен конструкция-лар элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа есептеуді меңгереді, конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттерін тәжірибе жүзінде анықтауға және жаңа тәсілдер жасауға дағдыландыру оқып біледі.

6.Күтілетін нәтиже: бөлшектердің құрастыру механизмдерінің негізгі параметрлері мен жұмыс режимдерін талдау жасай алады.


Досжанов М.Ж. т.ғ.к., аға оқытушы а/ш.ғ.агистрі Сақтағанов Б.Ж., аға оқытушы

8

а)Өзара ауыстырымдылық негіздері

а) Взаимозаменяе

мость и измерительные приборы

а) Interchangea

bility and Measurement


OAN

2210


BIP

2210


IM

2210


БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


3

5

2

4

емтихан /экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Сызба геометрия және инженерлік графика.

2.Постреквизиті: Метрология, стандарттау және сапаны басқару.

3.Пәннің мақсаты: өзарауыстырымдылықтың жалпы принциптері мен оның түрлері, қысқаша даму тарихы. Функциональды өзарауыстырымдылықтың пайдалану талаптары мен жөнделуі жөніндегі ұғымды талдау.

4. Қысқаша мазмұны: ауыл шаруашылығы машиналарын қалпына келтірудегі және оны жасаудағы өңдеу дәлдігі. Әмбебап өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары. Жөндеу кезіндегі керіліс және саңылау. Өлшеу аспаптары. Штангенциркуль. Микрометрлік құралдар. Индикаторлық приборларды қолдану.

5. Құзіреттілігі: тегісті қосылыстардың ауыстырым-дылығының дәлдік шегі мен қонымдылық жүйелерін жасаудың жалпы принциптерін таңдау. Бұрыштық өлшемдердің дәлдік шегі мен тегісті конустың қосылыстардың өзараауыстырымдылық байланысын қалыптастыру меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Әмбебап өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамаларын және олардың бөлшектерін анықтай алады.


Нұрмұхамед Б.С.

т.ғ.к., аға оқытушы

Тасбергенова Г.Ж.

оқытушыб) Стандарттау, метрология және сапамен басқару

б) Стандартизация,

метрология и качества управление

б) Standardization,metrology and quality managementSMSB

2210


SMKU

2210


SMzhGM

2210
БП/ТК

БД/КВ

BD/CC


3

5

2

4

емтихан /экз/exam

Жазбаша/письменно/in writing

1.Пререквизиті: Сызба геометриясы және инженерлік графика, Материалдар кедергісі.

2.Постреквизиті: Өзараауыстырымдылық негіздері.

3.Пәннің мақсаты: Стандарттау мен метроло-гияның негізгі көрсеткіштері мен ұғымдарын, параметрлерін оқып үйрену.

4.Қысқаша мазмұны: Стандарттау мен метро-логияның негізгі параметрлері. Техника және машина жасау саласындағы жүйелеу режимдері.

5.Құзыреттілігі: Техника және машина жасау саласындағы жүйелеу режимдерін меңгереді. Техникалық өлшемдерді бір ретке келтіреді.

6.Күтілетін нәтиже: қабылданған отырғызулардың дәлдік шегі мен алаңының орналасу схемасын бейнелей алады.Нұрмұхамед Б.С.

т.ғ.к., аға оқытушы Тасбергенова Г.Ж.

оқытушы

в) Өлшеу құралдары мен квалиметрия

в) Квалиметрия и измерительные инструменты

в) Kvalimetriya and measuring instruments


OKK

2210
KzhII

2210
KzhMI

2210БП/ТК

БД/КВ


BD/CC1. Пререквизиті: Сызба

геометриясы және инженерлік графика.

2. Постреквизиті: Метрология, стандарттау және сапаны басқару.

3. Пәннің мақсаты: Өлшеу құралдарының түр-лерін, техникалық сипаттамаларын және құрылысын оқып үйрену.

4. Қысқаша мазмұны: Техникалық өлшемдерді мемлекеттік үлгі қалпына енгшізу. Өлшеу аспаптары. Квалиметрия.

5.Құзыреттілігі: Қосу, өлшеу аспаптарын қолдану қабілетін қалыптастыру. Жаңа штангенциркуль құралын пайдалану технологиясын меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Өлшеу құралдарының негізгі метрологиялық көрсеткіштерін анықтау. Өлшемдік тізбектердің есептелуін және жүйелі түрдегі және кездейсоқ болаттын ағаттықтар меңгерген.


Нұрмұхамед Б.С.

т.ғ.к.,аға оқытушы Тасбергенова Г.Ж.

оқытушыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет