Исследование металлов и сплавовжүктеу 68.72 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі68.72 Kb.
түріИсследование

7.3 «Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеу» «Судебно-экспертное исследование металлов и сплавов»
1. Металлдар мен қорытпалар сараптамасының пәні мен объектілері. Предмет и объекты экспертизы металлов и сплавов.

2. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің әдістері. Методы исследования металлов и сплавов.

3. Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеудің заманауи мүмкіндіктері. Современные возможности судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

4. Металлдар мен қорытпалардың жіктелуі. Классификация металлов и сплавов.

5. Металлдар мен қорытпаларды сараптамалық зерттеу кезеңдері. Стадии экспертного исследования металлов и сплавов.

6. Оларды тергеу кезінде металлдар мен қорытпаларды криминалистикалық зерттеу тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, в связи, с расследованием которых назначается криминалистическое исследование металлов и сплавов.

7. Металлдар мен металл объектілердің негізгі белгілері. Основные признаки металлов и металлических объектов.

8. «Металл затты одан бөлінген металл бөлшектері бойынша сәйкестендіру» сарапшылық міндетін шешу схемасы. Схема решения экспертной задачи: "Идентификация металлического предмета по отделенным от него частицам металла".

9. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің аспаптық әдістері. Инструментальные методы исследования металлов и сплавов.

10. Қара металлдан жасалған бұйымдар мен қорытпаларды сипаттайтын белгілер. Признаки, характеризующие изделия и сплавы из черных металлов.

11. Диагностикалық сипаттағы міндеттерді шешу схемасы. Схема решения задач диагностического характера.

12. Металлдар мен қорытпалардың сараптамасын жүргізу үшін бастапқы деректер кешенін қалыптастыруға арналған қажетті тергеу амалдары. Необходимые следственные действия для формирования комплекса исходных данных для проведения экспертизы металлов и сплавов.

13. Түсті металлдардан жасалған бұйымдар мен қорытпаларды сипаттайтын белгілер. Признаки, характеризующие изделия и сплавы из цветных металлов.

14. Жіктеушілік сипаттағы міндеттерді шешу схемасы. Схема решения задач классификационного характера.

15. Металлдар мен қорытпаларды зерттеу әдістемесі. Методика исследования металлов и сплавов.

16. Металлдар мен металл объектілердің белгілерін табу әдістері. Методы выявления признаков металлов и металлических объектов.

17. Шығу тегінің бірыңғай көзін, нақты жасап шығарушы-заводты анықтау жөніндегі міндетті шешу схемасы. Схема решения задачи по установлению единого источника происхождения, конкретного завода-изготовителя.

18. Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеу міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика задач судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

19. Металлдар мен қорытпалар сараптамасының типтік сұрақтары. Шешілетін міндеттердің деңгейін анықтау. Типовые вопросы экспертизы металлов и сплавов. Определить уровень решаемых задач.

20. Мыс және аллюминий өткізгіштерді зерттеу әдістемесі. Методика исследования медных и алюминиевых проводников.

21. Берілген объектілерді даярлау тәсілі бойынша талдап саралайтын металл қорытпаларының белгілері. Признаки сплавов металлов, дифференцирующие данные объекты по способу изготовления.

22. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудегі морфологиялық талдауды қолдану: оның мақсаты, мүмкіндіктері, нәтижелерін бағалау. Использование морфологического анализа в исследовании металлов и сплавов: его цель, возможности, оценка результатов.

23. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің жіктеушілік міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика классификационных задач исследования металлов и сплавов.

24. Жасау тәсілін анықтау мақсатындағы снарядтар (бытыраларды, картечтерді) мен патрондарды зерттеу әдістемесі. Методика исследования снарядов (дроби, картечи) и патронов с целью установления способа изготовления.

25. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің сәйкестендірушілік міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика идентификационных задач исследования металлов и сплавов.

26. Металлдан жасалған бұйымдардың бүліну себептерін зерттеу әдістері. Методы исследования причин разрушения изделий из металлов.

27. Оларды тергеу кезінде металлдар мен қорытпаларды криминалистикалық зерттеу тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, в связи, с расследованием которых назначается криминалистическое исследование металлов и сплавов.

28. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің диагностикалық міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика диагностических задач исследования металлов и сплавов.

29. Металлдар мен қорытпалардың компоненттік құрамын анықтау әдістемесі. Методика определения компонентного состава металлов и сплавов.

30. Металлдар мен қорытпалардың жіктелуі. Классификация металлов и сплавов.

31. Металлдар мен қорытпалар сараптамасының пәні мен объектілері. Предмет и объекты экспертизы металлов и сплавов.

32. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің ахуалдық міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика ситуалогических задач судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

33. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің химиялық әдістері. Химические методы исследования металлов и сплавов.

34. Металлдар мен қорытпалардың сараптамасын жүргізу үшін бастапқы деректер кешенін қалыптастыруға арналған қажетті тергеу амалдары. Необходимые следственные действия для формирования комплекса исходных данных для проведения экспертизы металлов и сплавов.

35. Берілген объектілерді даярлау тәсілі бойынша талдап саралайтын металл қорытпаларының белгілері. Признаки сплавов металлов, дифференцирующие данные объекты по способу изготовления.

36. Металлдар мен қорытпалардың компоненттік құрамын анықтау әдістемесі. Методика определения компонентного состава металлов и сплавов.

37. Металлдар мен қорытпалар сараптамасының типтік сұрақтары. Шешілетін міндеттердің деңгейін анықтау. Типовые вопросы экспертизы металлов и сплавов. Определить уровень решаемых задач.

38. Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеу міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика задач судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

39. Металлдар мен қорытпаларды сараптамалық зерттеу кезеңдері. Стадии экспертного исследования металлов и сплавов.

40. Қара металлдан жасалған бұйымдар мен қорытпаларды сипаттайтын белгілер. Признаки, характеризующие изделия и сплавы из черных металлов.

41. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің ахуалдық міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика ситуалогических задач судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

42. Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеудің заманауи мүмкіндіктері. Современные возможности судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

43. Оларды тергеу кезінде металлдар мен қорытпаларды криминалистикалық зерттеу тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, в связи, с расследованием которых назначается криминалистическое исследование металлов и сплавов.

44. Металлдар мен металл объектілердің негізгі белгілері. Основные признаки металлов и металлических объектов.

45. Шығу тегінің бірыңғай көзін, нақты жасап шығарушы-заводты анықтау жөніндегі міндетті шешу схемасы. Схема решения задачи по установлению единого источника происхождения, конкретного завода-изготовителя.

46. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің жіктеушілік міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика классификационных задач исследования металлов и сплавов.

47. «Металл затты одан бөлінген металл бөлшектері бойынша сәйкестендіру» сарапшылық міндетін шешу схемасы. Схема решения экспертной задачи: "Идентификация металлического предмета по отделенным от него частицам металла".

48. Металлдар мен қорытпалардың жіктелуі. Классификация металлов и сплавов.

49. Түсті металлдардан жасалған бұйымдар мен қорытпаларды сипаттайтын белгілер. Признаки, характеризующие изделия и сплавы из цветных металлов.

50. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің аспаптық әдістері. Инструментальные методы исследования металлов и сплавов.

51. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің диагностикалық міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика диагностических задач исследования металлов и сплавов.

52. Диагностикалық сипаттағы міндеттерді шешу схемасы. Схема решения задач диагностического характера.

53. Түсті металлдардан жасалған бұйымдар мен қорытпаларды сипаттайтын белгілер. Признаки, характеризующие изделия и сплавы из цветных металлов.

54. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудегі морфологиялық талдауды қолдану: оның мақсаты, мүмкіндіктері, нәтижелерін бағалау. Использование морфологического анализа в исследовании металлов и сплавов: его цель, возможности, оценка результатов.

55. Металлдар мен қорытпаларды зерттеудің сәйкестендірушілік міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика идентификационных задач исследования металлов и сплавов.

56. Металлдар мен металл объектілердің белгілерін табу әдістері. Методы выявления признаков металлов и металлических объектов.

57. Металлдан жасалған бұйымдардың бүліну себептерін зерттеу әдістері. Методы исследования причин разрушения изделий из металлов.

58. Металлдар мен қорытпаларды зерттеу әдістері. Методы исследования металлов и сплавов.59. Металлдар мен қорытпаларды сот-сараптамалық зерттеу міндеттерінің сипаттамасы. Характеристика задач судебно-экспертного исследования металлов и сплавов.

60. Оларды тергеу кезінде металлдар мен қорытпаларды криминалистикалық зерттеу тағайындалатын қылмыстардың түрлері. Виды преступлений, в связи, с расследованием которых назначается криминалистическое исследование металлов и сплавов.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет