„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор n 24/321/01342 от 27. 11. 2012 годинажүктеу 158.74 Kb.
Дата23.08.2018
өлшемі158.74 Kb.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :

Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
ТОМ ІІ
КНИГА 2 - “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ”

І. Цел на поръчката

1.1. Обект на обществената поръчка


Възложител по настоящата обществена поръчка е Община Раднево.

Общата цел на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по проект - Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”


2. Дейности и обекти на обществената поръчка

а) В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

- упражняване на строителен надзор по време на строителството (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

- изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176, б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

- изготвя окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.б) Обекти на които ще се осъществява строителен надзор по време на строителството са съответно:

Село Коларово се намира на около 15 км югоизточно от гр. Стара Загора и на 12 километра северно от гр. Раднево , като по административно деление е към Община Раднево. Селото е VII функционален тип и наброява 522 постоянно живеещи и 350 временно пребиваващи жители. Населението на селото е заето със земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Вътрешна водопроводна мрежа на селото е решена с оглед нисконапорния характер на водоснабдителната система. Като се има в предвид топографските условия на терена е изготвена и изчислена като сключена мрежа.

Новото решение на вътрешната водопроводна мрежата на селото е съобразено изцяло със сега съществуващата схема на водоподаване към селото.

Решението на селото е направено съобразно изискванията на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи” – 2005 г. част II, Гл.І ,чл. 24 и чл.25 т.е. съблюдавано е максималния хидростатичен напор във водопроводната мрежа на населено място да не надвишава 60 м. (0,6 МРа). В най високата точка от регулацията (ОК 2 с кота 152,03 свободния напор е 28,50метра, а при най-ниската точка (ОК 257 с кота 144,67) напора е 36,12м.

Мрежата е проектирана с оформен един основен пръстен от Главен клон I , Главен клон II, Главен клон III и общо 66 броя второстепенните клонове, и е решена като сключена.

В настоящия проект са предвидени за подмяна и сградните водопроводни отклонения. Същите ще бъдат изпълнени от ПЕВП тръби с Ф25мм/ .”, до границите на отделните имоти.

На плана с идейно решение и оразмерителни данни в мащаб 1:2 000 са показани диаметрите и дължините на главните и второстепенните клонове на цялата вътрешна водопроводна мрежа. На определените в ситуацията места са посочени необходимите спирателни кранове и противопожарни хидранти. Спирателните кранове ще бъдат изпълнени с охранителни гарнитури. На три места от мрежата (при ОК58,ОК123 И ОК 127) поради релефа на терена се явява необходимост от обезвъздушаване на мрежата, като са предвидени автоматични въздушнищи ф60 в сглобяеми шахти ф1000 с чугунен капак по детайл. Изпразването на части от мрежата в случай на необходимост ще става от предвидените пожарни хидранти, след затваряне на нужните спирателни кранове за отделните зони.

Пълно описание на дейностите е приложено в техническия проект, Приложение №1 към настоящата техническа спецификация. • Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в село Боздуганово Община Раднево

Село Боздуганово се намира на около 20 км югоизточно от гр. Стара Загора и на 10 километра северно от гр. Раднево, като по административно деление е към Община Раднево. Селото е VII функционален тип и наброява 487 постоянно живещи и 176 временно пребиваващи жители. Населението на селото е заето със земеделие, животновъдство и горско стопанство.

Вътрешна водопроводна мрежа на селото е решена с оглед нисконапорния характер на водоснабдителната система. Като се има в предвид топографските условия на терена е изготвена и изчислена като сключена мрежа.

Новото решение на вътрешната водопроводна мрежата на селото е съобразено изцяло със сега съществуващата схема на водоподаване към селото. Решението на селото е направено съобразно изискванията на “Норми за проектиране на водоснабдителни системи” – 2005 г. част II, Гл.І ,чл. 24 и чл.25 т.е. съблюдавано е максималния хидростатичен напор във водопроводната мрежа на населено място да не надвишава 60 м. (0,6 МРа). В най високата точка от регулацията (ОК 2 с кота 152,03 свободния напор е 28,50метра, а при най-ниската точка (ОК 257 с кота 144,67) напора е 36,12м. Мрежата е проектирана с оформен един основен пръстен от Главен клон I , Главен клон II , Главен клон III и общо 47 броя второстепенните клонове, и е решена като сключена

Пълно описание на дейностите е приложено в техническия проект, Приложение № 1 към настоящата техническа спецификация. • Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Знаменосец”

Село Знаменосец се намира на около30 км югоизточно от гр. Стара Загора. Селището е от VІІ –ми функционален тип и попада във водосбора на р.Сазлийка,която е ІІ категория водоприемник.. Над селото минава охранителен канал, заустващ в дере минаващо през селото. Същото е корегирано, профилът е земен, трапецовиден. В централната част на селото корекцията е изпълнена от два броя тръби с диаметър Ду 1000, осигуряващи преминаването на високата вълна.

Обхватът на настоящия проект практически е подмяна на съществуващата водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка, бордюрите на улиците, по които ще се извършват строителните работи. По този начин ще се осигури непрекъснато водоподаване на всички водопотребители, живеещи на територията на селото, в условията на рационално ползване на водата и минимални експлоатационни разходи.

Проектните водопроводни клонове са ситуирани на 1.00м от бордюрите, в уличното платно, на срещуположната страна на съществуващия водопровод, като е спазено изискването за минимално покритие над теме тръба – 1.50м.

Това местоположение е съобразено с условието,че докато се строи новия водопровод, старият да е в действие. След приключване на строително-монтажните работи и свързване на сградните отклонения с новия водопровод, старата мрежа ще се изключи.

Предвидено е клоновете да се изпълнят от тръби PEHD висока плътност тип РЕ 100 /SDR 17/. Всички проектни диаметри са подбрани като еквивалентни на съществуващите, или съгласно чл. 139(1) от Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, определящ минималния диаметър на водопроводната мрежа за урбанизирани територии с население под 100000 жители.

Спазени са минималните допустими наклони, както и допустимите скорости и покритие над теме тръба.

Точното място на полагане на проектните клонове е съгласно графична част на проекта- Схема на водопроводната мрежа.

Пълно описание на дейностите е приложено в техническия проект, Приложение № 1 към настоящата техническа спецификация.

Строителните обекти са четвърта група, втора категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 от ПРВВЦПРС за обекти по чл. 137, ал. 1, т. 2, б «б» от ЗУТ.

в) местонахождение на обекта

Република България, област Стара Загора, община Раднево, селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец,


ІІІ. ОБХВАТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1. Обхват на дейностите:

Лицето упражняващо строителния надзор, трябва да: 1. изготви комплексен доклад по чл 142 ал.6 т.2 на ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.142 ал.5 на ЗУТ

 2. упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съотвествието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, сатинарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи.

 3. координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

 4. контролира, отчита и удостоверява вида, количествата и стойността на извършените СМР на обекта, проверява съответствието и подписва количествените сметки представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;

 5. осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003);

 6. ежемесечно в срок до 5-то число на следващия месец, представя на Възложителя ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

 7. осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;

 8. осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

 9. контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;

 10. осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

 11. осигурява присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;

 12. проверява и подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

 13. дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;

 14. обсъжда с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

 15. изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

 16. преди да разреши изпълнението на строителните работи, извършва проверка и установява съответствието на строежа с одобрения проект, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво;

 17. информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта;

 18. изгражда качествена система за контрол и на тази база прави преоценка на плана на строителя за осигуряване на качество;

 19. съгласува работната програма на строителя и методите за изпълнение на работите;

 20. проверява и одобрява плана за безопасност на строителя;

 21. инспектира строителните работи и проверява дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация;

 22. осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, изисква от строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес;

 23. провежда месечни срещи за напредъка на работите, включително и финансовия, води протоколи на обсъжданията и изготвя месечни отчети за прогреса на работите;

 24. одобрява работните планове и графици на стротеля;

 25. предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи и прекъсване или забавяне на напредъка на работите.

 26. при промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, изисква от строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в първоначално уговорения срок за приключване на строителството

 27. провежда регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики;

 28. следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на резултатите от изпитванията за контрол на качеството;

 29. изготвя всякакви промени, отнасящи се до количеството работи и периода за завършването им, ако са необходими за мястото, като получи одобрението на Възложителя преди това, в случай че промените засягат стойността на договора и/или периода за завършване на работите;

 30. издава инструкции за отстраняване/ поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията.

 31. изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в предвидените от закона случаи;

 32. подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ;

 33. внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

 34. участва при съставянето констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя.

 35. съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 .

 36. съдейства на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да регистрира пред органа издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ.

 37. изготви технически паспорт на строежите съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител

 38. изготви и представи Доклад за въвеждане в експлоатация - докладът се изготвя след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за актове и протоколи повреме на строителството и се представя на органа издал Разрешението за строеж за получаване на Разрешение за ползване.

 39. извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено извършване на строителния надзор в обекта, съобразно нормативните изисквания.

 40. да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

 41. да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Насоките за публичност, публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган.

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

3.2. Отговорности и дейности при упражняване на строителен надзор

Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

3.2.1. законосъобразно започване на строежа;

3.2.2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3.2.3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

3.2.4. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

3.2.5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

3.2.6. годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

3.3. Технически средства, настаняване на екипа, оборудване.

Изпълнителят носи отговорност за настаняването на персонала и за заплащането на направените режийни разходи. Разходите, свързани с наемането на офиси трябва да бъдат включени в предложената цена.

Изпълнителят трябва да разполага с необходимото оборудване за осигуряване на нормалната работа на експертите от екипа му. Той трябва да осигури необходимите административни ресурси, включително помощен персонал, за да могат експертите да се съсредоточат върху изпълнение на основните си задължения. Също така, изпълнителят трябва да обезпечи дейностите по договора.
ІV. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Място на изпълнение

Република България, област Стара Загора, община Раднево, селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец,2. Срок на изпълнение на обществената поръчка

Договорът, сключен с избрания изпълнител, ще се изпълнява след провеждане на обществени поръчки и сключване на договор за строителни работи по проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора.

Срокът за изпълнение започва да тече след получаване на уведомително писмо от Възложителя.

Крайният срок за изпълнение е до изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация и предаването им на Възложителя.

Индикативен срок за изпълнение на Проекта е – ….. 2014 г.
V. ДОКЛАДВАНЕ (ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ)

Дейността се докладва от определени от Изпълнителя отговорни служители, оторизирани да подписват строителните книжа и документи. Отговорните служители се задължават своевременно да докладват на Възложителя за предстоящите събития, за които се налага оформяне на документи, удостоверяващи изпълнението им.

Отчитането на извършените строителни и монтажни работи и необходимите за това документи са регламентирани в Договора.

Изпълнителят трябва да представи Окончателен доклад и Технически паспорт за обекта.


VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В “Техническо предложение“ участникът представя предвидената от него цялостна методология и организация за изпълнение на поръчката, което се оценява съгласно одобрената методиката за оценка.

Техническото предложение трябва да включва (без да се ограничава) следните точки:

1. Методология и дейности

Участникът описва подробно и изчерпателно методите, огранизацията и всички групи дейности, и действия, необходими за изпълнението на предмета на поръчката отчитайки конкретиката на обекта/тите предвидени за изпълнение.2. Ресурси

Участникът описва необходимите за изпълнението на предмета на поръчката технически и човешки ресурс, тяхното разпределение във времето и по дейности, задачи и отговорности на отделните експерти съгласно планираните дейности.3. Управление на риска. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на ефинираните от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора. Предлагат се контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. Участникът трябва да отчете всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и да оцени и предвиди степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като предложи ефикасни и адекватни мерки. Участникът предлага мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Административни и свързани с законовата и нормативна уредба рискове. Тази група рискове включва:

Риск 1 - Забавяне/затруднения при предоставяне на изходна документация и данни, необходими за изпълнението на договора;

Риск 2 - Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта

Риск 3 - Промени в изискванията на ПРСР във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с Община Раднево.

Риск 4 - Промени в законодателството на Република България или на ЕС.
Технически рискове. Тази група рискове включва:

Риск 1 - Липса на информация или недостатъчна/непълна информация, необходима за изпълнение на задачите и отговорностите на строителния надзор.

Риск 2 - Противоречиви и некоректни данни и документи подавани от изпълнителя на строителството в процеса на изпълнение на обекта

Риск 3 - Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

Риск 4 – Затруднения и/ или закъснения при изпълнение на строителството поради възникнали непредвидени строителни работи;

Риск 5 – Закъснение поради лоша организация на строителството и/или неподходящи климатични условия, което може да възпрепятства нормалния и навременен напредък на задачите на изпълнителя

Риск 6 – Некоректни действия и/или бездействия от страна на изпълнителя/ите на останалите договори

Риск 7 – Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

Финансови рискове. Тази група рискове включва:

Риск 1- Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и оперативни и разходи поради забявяне на авансовото и/или междинни плащания от страна на Възложителя

Риск 2 - Рискове, свързани с промени в условията на финансиране;

Риск 3 - Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция

/

Каталог: assets -> Obshtestveni porachki
assets -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
assets -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
assets -> Конверттерді ашу хаттамасы
assets -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
assets -> Егемен Қазақстан. – 2014. №209. – 25 қазан Егемен-ақпарат Ақын қолымен жазылған өлең «Сәкеннің қоштасуы»
Obshtestveni porachki -> Община годеч


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет